Back to Front Page


Share This Article!
Share
ካብ ማይ ባሕሪ ብሸሎኻ፡- ኣርኣያ ዘሪሁንን ዘይተሰምዑ ቅያታትን

ካብ ማይ ባሕሪ ብሸሎኻ፡- ኣርኣያ ዘሪሁንን ዘይተሰምዑ ቅያታትን
============================================

ብ ሃይላይ ኣበራ            10-22-18 

                                                          
ተፈጥራዊ ሃፍቲ ባሕሪታት ማይ ናብ ቀለም እንተዝቕየር፣ ቆፅልታት ናብ ወረቐት እንተዝልወጡ፣ ፍሉይ ክእለት ያሬዳዊ ምህዞ ሙዚቃ ሃልዩ፣ ብፍሉይን ሓዱሽ ቅዲ ሙዚቃ ፣ ኣርኣያ መዝሙር ኮይኑ ኣብ ኩለን ኣብያተ ት/ቲ ትግራይ ሽሙ ክብ ኢሉ እንተዝዝመር፣ መንጉሕ ኩለን ደርፍታት ከይኑ ፣ ለይትን ቀትርን እንዝዝከር፣ ብሽሙ ዝፅውዓ ዓበይቲ ቆውምቲ ትካላት ኣብ ኩለን ከባቢታት ተሰሪሑ፣ ኣርኣያ ኣብ ሕሊና ኩሉ ትግራዋይ እተዝነበር፣ ተፈጥራዊ ሞት ( ነቲ ነቲሕ ግርማ ወልደጀወርጊስ፣ ብፍሉይ ቻርተር ኣየር ናብ ስዑዲ ዓረብያ ሊኢኻ ዘሕከመት ዓዲ፣ ነቲ ብሉፅ ርእሲ ኹሎም ከኾብ ዓዲ ኣርኣያ ዘሪሁን ንምታይ ብግዚይኡ ሕክምና ክረክብ ዘይተገበረ ዝብል ሕቶ እኳ ክሳብ ኸዚ መልሲ እንተዘይብሉ፣ ብተፈጥሮ ሞይቱ ኢልና ንኣምን) ብኻሊእ ሰብ ምቕያር እንትዝካኣል፣ ኣነ ካብ ዘለኒ ሕፍኒ ኣፍልጦን ተዘክሮን እዚ ካብ ዝግበኦም ብሉፃት ሰባት ኣርኣያ ዘሪሁን ብሚልዮናት ኪ.ሜ ሪሑቑ ከም ወሪሒ ወርቂ ደሚቑ፣ ከም ፀሓይ በሪቑ፣ ከም ኮኾብ ፅባሕ ተኾሊዑ ዝርከብ ላህመት ሰብ ኣርኣያ ዘሪሁን እዩ፡፡

ኣብ ጥንተ- ታሪኽ ዓለም ከም እንስሳ ቆፅሊ ሸምጢጣ እንትትበልዕን፣ ከም ኣህባይ ኣብ ኣኹዋሕ እንትት ሰፍርን እታ መበቆል ታሪኽ፣ ስልጣነ፣ ስነ-ቅርፂ፣ ስነ-ህንፃ፣ ስነ-ሙዚቃ፣ ትምህር፣ ሕርሻ ወዘተ ዝኾነት ትግራይ ግን ልዕሊ ርብዒ ንፍቀ ዓለም ዝመርሑ፣ ከም እኒ ንግስቲ ሳባ፣ ካሌብ፣ ገብረመስቀል፣ ኢዛና-ሳይዛና (ኣብርሃ ወ ኣፅባሃ) ወዘተ ዝበሉ ስሙያት ኣብ ታሪኽ ዓለም ዝፍለጡ ስሙያት መራሕቲ ዝወነነት እያ፡፡

Videos From Around The World

ካብ ኣድማሳዊ፣ መራሕቲ ኩናትን ብሉፃት ጀጋኑ ጀኔራላትን ድማ እቲ ውሩይ ኣሉላ እንትፅራሕ፣ ከም ብሉፃት ዘበናዊ መራሕቲ እቶም መዳርግቲ ኣልቦ ሚሕር የዋህን፣ ህቡብ ወዲ ላምና ንጉስና ሃፀይ ዮሃንስ እትፅርሑ፣ ካብ ስሙያት ስብ ቅኔ እኒ ቅዱስ ያሬድ እንትዝነተው፣ ካብ ምሩፃት ፈላስፋታት እኒ ዘርኣ ያቆብ እንትፅርሑ፣ ካብ ስሙያት ደረስቲ እኒ ደብተራ ፍስሃ ዓብዮዝጊ፣ ካብ ስሙያት ሙዚቀኛታት እኒ ኪሮስ አለማዮህ፣ እያሱ፣ ባህታ ካብ ውሩያት ወየንቲ እኒ ብላታ ኃ/ማርያም፣ እኒ ስሑል፣ ሙሴ፣ ሓየሉም፣ ማርታ፣ አሞራ፣ ስየ፣ መለስ፣ ስዩም፣ ኣረጋዊ ወዘተ እንትፅርሑ፣ ካብቶም ስሙያት ኣቦልምዓት፣ ውሽጡ ሕሩር፣ ፈታዊ ህዝቢ፣ ሕልሙ ብተግባር ዘግሃደ፣ ትግራይ ካብ ጭቆናን ድሕረትን፣ ድኽነትን፣ ድንቁርናን ወፂኣ ኣብ ጎደና ልምዓት ክትሕምበብ ዝገበረ እቲ ሓደን እንኮን ኣርኣያ ዘሪሁን እዩ፡፡ ስራሕቲ ኣርኣያ ዘሪሁን ብሙሉእ ልቢ ተዓሚም ተተግቢሮም እንተዝኾነ፣ እቲ ኸዚ እንሪኦ ዘለና ዓፀባን ፀበባን ብዘይ ምንም ሰጋእ መጋእ ምተፈትሑን ብስሩ እውን ኣይመተልዓሉን ነይሮም፡፡ እናኣ ገዲፋ ሓትናኣ ትናፍቕ ከም ዝበሃል፣ እታ ደም ገቢራ፣ ኣፅማ ኣፍሲሳ ኣብዚ ዘብፀሓት ትግራይ ራሕሪሒና ከምቶም፣ ታሪኻዊ ፀላእትና ሽዋ አልሚዕና ተፈላጥት ክንረክብ ሞኪርና፣ ዘይወለድካዮ ቆልዓ እንተሓዘልካዮስ የንቀልዕጥ ከም ዝበሃል፣ ሽዋ ምስ ፀገበት፣ ከብዳ ምስ መለአ ፈንፊናትና፡፡ ሐዚ ትግራይ ክንብል ጀሚርና፡፡ አርኣያ ግን ቕድሚ 20 ዓመት ትግራይ ይብል ነይሩ ሰማዒ የለን እምበይ፡፡ ግን ስራሕቲ ቅዱሳትን ብሉፃትን ስራሕቲ ኣርኣያ ድሕሪ 20 ዓመት ተረዲኡና ይመስል ብጠዕሚ መዓንታኻ ዝቖርፅ፡፡

ኣርኣያ ኣቦ ኩሉ ትግራዋይ እዩ፡፡ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከም ሓንቲ ገዝኡ እዩ ዝሪኣ፡፡ ኣብ ሓንቲ ገዛ፣ እንዳ ዓራት፣ መዓዲ ቤት (ሳሎን)፣ ክሽነ፣ ኣፍ ገበላ፣ ህድሞ፣ ኣደራሽ፣ ወዘተ እንዳበልና ከም እንኸፋፍለን፣ ንምሕደራ ክጥዕም ትግራይ ብዞባታትን፣ ወረዳታት፣ ቀቢላትን ቁሸታትት ትከፋፋል እምበር ሓንቲ ገዛ እያ ንኣርኣያ፡፡ መቸም ገዛኻ እዚኣ ካብዚኣ ትበልፅ ኣይትበሃልን፡፡ እታ ሓንቲ ኣጽሪኻ እታ ኻሊእ ኣይትገድፋ፣ እታ ሃንቲ ለሚፅካ፣ እታ ሓንቲ ኣይተርስሓን፣ እታ ሓንቲ ፀጊንካ እታ ሓንቲ ኣይተፍርሳን፣ ካብ ኣደራሽ ሰሪቕካ ኣብ ህድሞ ኣይሓብእን፣ ካብ ገበላ አፍሪስካ፣ ጎጆ ኣይትጥግን፡፡ ኩለን ማዕረ እየን ብዓይኒ ኣርኣያ፡፡

ንኣርኣርያ ትግራይ ብሓደ ሰብ እውን ይምስላ እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰብ፣ ብዘለዉ ኣካላትን ስርዓታትን ድማ ይምስለን እተን ኣፋላላያት፡፡ እማኑ፡፡ ሓደ ሰብ፣ ሳንብኡ፣ ወይ፣ ጣፍይኡ፣ ወይ ኮላሊቱ፣ ወይ ልቡ ወይ ሓንጎሉ ወዘተ እንተሓሚሙ፣ እቲ ሰብ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ፡፡ ትግራይ እውን ከምኣ እያ፡፡ ሓንቲ ኣከባቢ እንተሓሚማ ትግራይ ሓሚማ ኣላ፡፡ ሕፍኒ ሓመድ ትግራይ ካብ ዝኾነ ቦታ እንተተወሲዱ፣ ከም ደም ዝተወስዶ ሰብ፣ ትግራይ ፀምሊያ አላ፡፡ መነፅር ኣርኣያ ትግራይ ዝሪኣሉ መንገዲ ከምዚ ነይሩ፡፡ ሎሚኸ ከሜ አሎና፡፡ ክንዳይ ኣርኣያታት ኣለዉና እንደዕ እምበይ!

 

ኣርኣያ ዘሪሁንን ዘይተሰምዑ ቅያታትን
===========================
ብዝኣተኽዎ ቓል መሰረት መፅሓፍ ሂወት ታሪኽ ኣሪኣያ ዘሪሁን ተዓዲጉ ናብ 5 ላበሬሪታት ትግራይ ክለኣኸ ብዚ ዓቕመይ ልዕሊ 3 ሺሕ ቅርሺ ዋላ እውን እንተወፈኹ፣ እቲ መፅሓፍ ናዓይ እውን ክለኣኸሌ ግን ስለ ዘይሓተትኩ (ናብተን ላይብሩሪታት ተላኢኹ እዩ ኢለ ተስፋ እገብር)፣ እቲ መፅሓ ሂወት ታሪኽ ኣርኣያ ዘሪሁን ስለዘይአንበብኩዎን ኣብዚ ዘቕርበልኩም፣ ባዕሉ ካብ ዘዕለለናን፣ ዝስመዕኅዎን፣ ዘስታውሶ ጥራሕ ስለዝኾነ ምስቲ እትፈልጥዎ (ዘንበብኩሞ እንተፃቢኡ) ፀገሙ ካባይ ክኾን ስለ ዝኸእል ኣቐዲመ ይቕርታ ይሓትት፡፡ ኣብዚ ዘልዕሎም ዝተወሰኑ ሓሳባት እውን ንተዘክሮም፣ ልሕሊናዊ ጉዕዞ ድሕረን እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ሰባት ንምልዓል ስለዘይኮነ ብኣጋጣሚ ኣብቲ ድግስ፣ ኣኹባ፣ ዕላል ወዘተ ተሳተፍቲ ዝነበርኩም ኣካላት ሕርኽርኽ ኬብለኩም ኣቐዲመ ይሓትት፡፡ መዲድ ሓንጎለይ ጎቲሙ፣ ዝሰሓትኩዎን እንተይ በልዓጥኩ (ኣድቂቐ) እተይጠሓንኩ) ዘሕለፍኩዎም ነገራት እንተሊኦም እውን ንምእራም ድልው እዩ፡፡

እዚ ኢ ናብቲ መስሓቕትን፣ ትም/ቲ ክቕሰመሎም፣ ክመእረረሎምን ዝኽእል ተጓንፎታት ክሓልፍ
(1) ኣርኣያ ሹሞት ኣምባሳደርነት ከም ዝተሓሰመ
ፍልፍል ዕግበት ኣርኣያ ዘሪሁን ልዕሊ ኹሉ ካብ ኣገልግሎት ህዝቢ ትግራይ ይፍልፍል (ይርከብ) ኢሉ ይኣምን ስለዝነበረ፣ 10 ዓመት ማ.ል.ት. /TDA ኣገልጊሉ ብሰሎሞን መዝገቦ (ዶ/ር) ምስተተከአ፣ ንአምባሳደርነት ሹምት ልዕሊ ኹሉ ቐዲሞም ካብ እተሓርዩ ሰባት ነይሩ፡፡ ንሱ ግን በቲ ጥዑም ላዝኡ፣ ነዚ ስለ ዝሓረኹምኒ የቐንየለይ ነገር ግን ካብ ኢ/ያ እንተወፂአ ህዝቢ ትግራይ ብቐረባ ኮይነ ከገልግል ስለዘይክእል፣ ኣብዚ ዝኾነ ስራሕ እንዳሰራኹ ህዝቢ ትግራይ ምግልጋል ይሕሸኒ ኢሉ ስልጣን ኣምባሳደርነት ገዲፉ፣ ኣብ ሰሜን ኢ/ያ ኣድሂባ እትሰርሕ ከቢረ እትበሃል ካምፓኒ ክትዋቐር ሙሉእ ሓሳብ ናብ ኣልኣሙዲ ኣቕሪቡ፣ እታ ሓሳብ ፀዲቓ፣ ዋና መካየዲ ስራሕ ኾይኑ ኣብዚኣ ስርሑ ቀፀለ፡፡ ተሳኺዕሉ ድማ እታ ኣብ ኩሓ ዘላ ዓለባን ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ (MAA-Garment)ኣኽፈተ፡፡ ኣብ ከቢረ እንዳሃለወ ካልኦት ብዙሓት ትካላት ኣብ ትግራይ ክኽፈቱ ፅዒሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ትእምት ተወዳደርቲ ከይትረክብ ህወሓት እንዳሓንገደት ከይተሳኽዐ ተሪፉ እምበር ብሂወት እዳሃለወ፣ ልዕሊ 5 ውጥናት ኔረሞ እዮም፡፡

(2) ኣርኣያ ባእስን ስንብራትን ኣቕሊሉ ዝፈትሓሉ መንገዲ ኣዝዩ መገረሚ ነይሩ፡፡
ተምሃሮ እንዳሃለና ኣብ ምግብን ኣብ ጥዕናን (ኣወሃህባ ሕክምና) ፀገም ተፈጢሩ፣ ናብ ኩሎም ጠሪዕና ፍታሕ ንስእን፡፡ እቲ ዝቐርበልና ምግቢ ምስቲ ኣብ ገገዛና እንረኽቦ ምግቢ እንተወዳደር ብዓይነትን ደረጃን ብጣዕሚ ዘሕሸ እዩ፡፡ ነገር ግን ሓደ ሓደ ቆሎ ቆርጢሞም ዝመሃሩ ዝነበሩ ደቂ ገፀር ትግራይ ደቂ ሓረስቶት (ኣነስ እኳ ከምቲ እፈልጥዋቶ ፂን ዝበልኩ ወዲ ሹቕን ወዲ ከተማን እየ ነይረ ሃሃሃ) ዘይተፃፀየ ብርሽን ዝስራሕ ፀብሕን ብርሽን ምስ ካልሱ ተሰሪሑ እንዳቐረበ፣ ግዜና ኣብ ገፈፈት ምእራይ ነጥፍእ፣ ጮጎራና ( ሓቂ ንምዝራብ ሕማም ጨጓራ እንታይ ምኻኑ እውን ኣይልጥን ነይረ) ድማ ተቓፂላ ወዘተ ዝብሉ ጥርዓናት ይቐርቡ (ኣነ አውን ተሳታፊ እየ ነይረ)፡፡ እታ ሰኑይ ምሸት እቐርብ ዝነበረት ሽሮ እኳ ዋልካ እትመስል ሕማቕ እያ ነይራ፡፡ እንተ እታ ብርሽን ግን ተጋኒና እያ፡፡ ኣብ ሕክምና ኣድሂቡ ዝቐረበ ክሲ ድማ፣ እታ ዝነበረት (ዝተመደበት) ሓኪም ዓቕሚ ዘይብላን፣ ምንም ዘይትፈልጥ ባህጉ እያ፡፡ ሓሚምካ ክልተ ሰለስተ ጊዜ እንተተመላሊሰካሰ፣ ኣብ ክንዲ ዘሎ ለውጢ እመንዳረኣየት ዝተፈለየ ምድሓኒት እትዝእዝዝ ወይ ድማ ናብ መቐለ ሆስፒታል ሪፈር እትብልስ፣ እቲ እንዳ መድሓኒት ከፊታ፣ ከም ምግቢ ናዓ እስኪ ናብዚ እሞ፣ ካብዞም መድሓኒታት ሪኢኻ መሪፅካ ውሰድ ትብለካ ዝብሉ ነይሮም፡፡ እዚኳ ሓቂ እያ ኣነ እውን ስለ ዘጋጠመትኒ፡፡ ካልኦት ምስ ዩኒፎርምን፣ ፅሬትን፣ ወፍሪ ደማሙን (እዚኣ ክሓልፋ እየ፡፡ ከሊኦም ከይቐትሉኒ እምበር ወፍሪ ደማሙ ዓባይ ምዕራፍ ታሪኽ እያ) ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት እውን ነይሮም፡፡

እቶም ዝተመደቡልና ሓለፍቲ ሕቶና ክምልሱ ኣይከኣሉን፡፡ ካብ ትግራይ ዝተወከለ ሓደ ኣባ ጅማት ዝበሃል ሻህጋግ ሰብ (ኣንቱም ተርባባትን ንፋስ እንደርታ እትወስደኩም ዝነበርኩም ተገደሱላ እምበር ኣነስ እኳ፣ ጥረ ዓተር ባሕሪ (ዓልቋይ) ብእግረይ ረጊፀ ዝጥሕን ዘንበጥ (ወደል) እየ ነይረ ግን ንምስክር ፎቶ ምልጣፍ ኣይከኣልን) ከዘራርበና ይመፅእ እሞ፣ ሽግርና ምስ ሰምዐ፣ ኣታ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ፀጊብኩም ዘለኹም!?፡፡ ፅጋበኛታት ቖሎ ቆርጢምኩም እትማሃሩን ኣብ ዳስ እትሓደሩን ዝነበርኩምስ፣ ሎሚ እዚ ኣግኒኹም ከፊእኩም በለ፡፡ ቐፀለ ድማ፣ ንስኹም ዳኣ ኣብ እንዳ ሕፅኖ ከም መርዓዊ ኮፍ ኢልም እንዳበላዕኹም እንታይ ክትገብሩ? እንዳበለ ይንድር ነበረ፡፡ ቐፂሉ ድማ ንሕና እማ ልዕሊ 45 ኪ.ሜ. ስንቂ ሰሙን ኣብ ርእስና ፀይርና ኢና ተማሂርና፡፡ ወዘተ እዳበለ ዓጀው ጀው ምስ ኣብዘሐ፣ ሓንቲ ነገር እተይፈተሐ ተፈላለና፡፡

ገብረመድህን ዝባሃል በሊሕ ገንጋንን ርእሱ (ትግራይ ከምዚ ዝበላ ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዘይምጥቃማ ብጣዕሚ የሕዝን) ከዘራርበና ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት መፅዩ ዝገደደ ሕንክር ኣልዋ ኸይዱ፡፡ ብድሕሪ እዚ ንሕና እውን ምሸት ምሽት ኣብ መንጎ መንበሪ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣነስትዮን ዝረከብ ልሾ ቦታ እንዳተሰብሰብና ናብ ተቃውሞና ነሰምዕ ነይርና፡፡

እዚ ዝሰመዐ ኣርኣያ ከዘራርበና ይመፅእ እሞ፣ ንሕና ድማ ኣቐይምናዮ ግዲ ኢልና ብጣዕሚ ተሸቑሪርናን ሓፊርናን ነይርና፡፡ ግን ምፅእ ኢሉስ፣ ብዛዕባ ምንም ነገር ከም ዘይሰመዐ፣ ናብታ ተኳሳሒት ዋኒን ምእታው ገዲፉ፣ ከምዚ በለ፡፡ ክሳብ ሎሚ ዘይረኣኹኹም ቀንየ፣ ስራሕ ስለዝበዝሓኒ እዩ እሞ ይቕርታ ግበሩለይ ዞም ደቀይ በለና፡፡ ኣበይ ከም ዝነበረን እንታይ ከም ዝሰረሐን ነገረና፡፡ ቐፂሉ ድማ፣ ኣቦ ካብ ደገ ናብ ገዛ እተኸድስ ሓደ ነገር ኣንጠልጢሉ እዩ ናብ ገዛ ዝኣቱ፡፤ ኣነ እውን ንደቀይ መቑሽሽ ሒዘ መፅየ ኣለኹ፡፡ እቲ መቑሽሽ ድማ 6 ቕያር ካልስን (እግሪ ገሊኦም እኳ ዋላ 96 ካልሲ እውን ኣይኣኽሎን ነይሩ)፣ ክልተ ጫማን፣ ክልተ ተወሳኺ ዩኒፍሮም፣ ሓደ ቱታ ስፖርት ኮይኑ፣ ሐዚ ካብዚኣ ምስ ወፃእና ክወሃበኩም እዩ በለና፡፡ ጣቐዒት ብጠቕዒት ኮነት መሬት፡፡ ኩሉ ሰብ ገፁ ብርህርህ በለ፡፡ ዋላ እቶም ብዚሕ ስሒቖም ዘይፈልጡ፣ ኣብዛ ዕለትስ ሰሓቑ፡፡ ወዮ ብፍርሕን፣ ጭንቅን ልብና ክንዲ ገንኢ ኮይ ኸቢድና ተጨኚቕና ዝነበርናስ፣ ብቐሊሉ ከምዛ ምስ እኖና ዘለና ኮኑ ተሰመዓና፡፡ ከም ብተይ ዘለልና፡፡ ዓንደርና፡፡ ካብ ልቢ ሰሓቕና! 
------
ኣርኣያ ቐፀለ ከምዛ ምንም ዘይሰመዐን ምንም ዘይተገበረን እሞ ተፈላሊና ስለዝነበርናስ ክሰምዓኩም ዝግበኣኒ ነገር እንተሊኡ እነዶ ሓደ ክልተ ሓሳብ ክቕበል በለ፡፡ ብጣዕሚ ምሩፃትን ለባማትን ሓሳብ ፅሙቕ ኣቢሎም ምቕራብ ዝኽእሉ ክልተ ሰለስተ ሳባት ክመሓየሽ ዝግበኦ ዝተወሰነ ነገር ከም ዘሎ፣ ብጭዋ ዛላ ሓሳብ ኣቕረቡ፡፡ ብዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ዝኣምን ኣርኣያ፣ ምግቢ ዝምልከት ብሓፈሻ ምስቲ በጀት ተጣዓዒሙ፣ ወከልቲ (ወከልቲ ተምሃሮ) መሪፅኩም፣ ንስኹም ተሳቲፍኩም ብዝመረፅኩሙዎ ይኹን በለ፡፡ ጣቕዒት! ፋፃ! ዕንፃታ! እዛ ክፍሊ እንዳ መርዓ መሰለት፡፡ እታ ሓኪም እውን ካልእ ዝሓሸብቕኣትን ልምድን ዘለዎ ሰብ ክውሰኽ ኣዘዘ፡፡ በቃ! ኣብ 15-20 ደቒቓ ንኸንደይ ሰብ ዝኸበዶ ሕቶና ብቐሊሉ ፈቲሑን ኣሕጊሱን ኣዕንዲሩናን ከደ፡፡ ንሕና እውን ድሕሪ እዛ እዋን ከቢድ ዝበሃል ሕቶ ኣቕርቢና ኣይንፈልጥስ፡፡ ጠስሚ ልብና ኣስትይናን፣ እቲ ቤት ትም/ቲ ገዛና ጥሪትና ስለ ዝኾነ ክንሕዎን፣ ክንከናኸኖን ስለ ዝመዓደና፣ ስራሕና እዚ ኮነ፡፡

(3) ኣርኣያ ተዛሪቡ ሰብ ዘእምንን ሃነን ዘብልን ሰብ እዩ፡፡ ዝፈልጠን 2 ነገራት ክጠቅስ፣ ሓፈሻዊ ልምኣታዊ ምንቅስቓስ ቐላሚኖ (ጎድና ጎድኒ ት/ቲ ካልኦ 7 ፅላላት ስራሕቲ ወይ ድማ ቤት ዕዪታት ነይሮሞ እዮም፡፡ ት/ቲ 8ይ ጨንፈር እዩ ኔሩ) እንትምረቕ፣ ካብ ዝነበሩ ንመሬት ዝኸበዱን ንሰማይ ዝነውሑን ኣጋይሽ እቲ ሓዲ በዓል ረብጢ ኣልኣሚዱ ነይሩ፡፡ ፍሉይ ጋሻ እቲ በዓልም ድማ ሚ/ር ምክልኻል ሀገር፣ ዋልታ ትግራይ ኣቦና ስየ ኣብርሃ ነይሩ፡፡ ኣርኣያን ኣልኣሙድን ኮፍ ኢሎም አንተውግዑ፣ እቲ ትካል ት/ቲ እውን ከም ዝጀመረ የረድኦ እሞ፣ ዝኾነ ሓገዝ እንተትገበር ይብሎ፡፡ ብድሒሪኡ ኣልኣሙዲ ድማ፣ ሓፈሻዊ ወፃኢ 4 ዓመት እዞም ተምሃሮ ፀብፂብካ ኣቕርበ ይብሎ፡፡ ኣርኣያ ድማ ትልሚን ዘድሊ ሓፈሻዊ ወፃእን (ገንዘብን) ኣቐዲሙ ኣዳልዩ ስለዝነበረ ክንዲዚ ሚልዮን ይብሎ (ምፅራሕ ኣየድን እምበር እቲ ቁፅሪ እፈልጦ እየ)፣ ኣልኣሚዲ ድማ ሸዓ ቼክ ቁርፅ አቢሉ ይህብ፡፡ ን4 ዓመት ወፃኢን (ኮላይ ምስ ተረፉ) ዝሸፈኖ ዓሊ ኣልኣሙዲ እዩ፡፡ ካበቲ ሐዚ ዘለዎ ቤት ማሕስ ክወፅእ ፈጣሪ ይሓግዞ እምበር ኣካል ልምኣትና እዩ፡፡ መሽረፈትስ አኳ፣ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከይዱ ዘእምን ሓሳብ ዘለዎ ኣይመስልን፡፡ እንታይ ይሕሽ! 
ካልኣይ ድማ፣ ኣብ ኣይነናለም መሰልጠኒ ምሕደራ ዝነበረ ትካል ተረኪኑ፣ MIT ንምኽፋት እንትሓስብ ዝተወሰኑ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝነበሩ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ እግዶት ድራር ኣዳልዩ፣ ከምዚ ሓስብ አለኹ እሞ ርድኡኒ ምስ በሎም፣ ልዕሊ 5 ሚልዮን ቕርሺ ካብ ውስናት ሰባት ኣኪቡ፡፡ ካብ ካርል ሀሄንዝን ካልኦት ደቂ ወፃእን ዝኣከቦ ገንዘብ እውን መዓት እዩ፡፡

(4) ኣርኣያ ነዊሕ ጠማትን ምሒር በሊሕን እዩ ነይሩ፡፡ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኣርኣያ እዚ ኸዚ ዘሎ ነገር ቐዲሙ ዝተርኣዮ ይመስል፡፡ ኩሉ ግዜ ዘዕልለና ዝነበረ፣ ብዛዕባ ታሕታይ ዓዲ ኾነ፣ ብዛዕባ እቶም ሰብ ለሚቕነ (ለንቅነ) እንትዛረብ፣ ንሳቶም ካባና ዝበለፀ ዓቕሚ ኣለዎም፡፡ እንተደልዮም ዓቕሞም ኣዋዲዶም ዓዶም የልምዑ፡፡ ንሕና እትምልከተና እዛ ዓድና ትግራይ ጥራሕ እያ፡፡ ካሊእ ኣይምልከተናን እውን፣ ሓበሬታ እውን የብልና፣ ተሓልቕቲ እንዳሃለውዎምስ ንሕና ክንሕለቐልኩም ማለት እውን ንዕቐት እዩ፡፡ ስለዚ ዓድና ብፅፍርና ሃኒፅና ከም እስራኤል ዝለዓለ ዓቕሚ ኢኮኖሚ፣ ዓቕሚ ካፒታል፣ ቴክኖሎጂ፣ ምሁር ሓይሊ ሰብ፣ ዘመናዊ ትሕቲ ቕርፂ ወዘተ እንተሊእና፣ እንዳፈተውናን እንዳተፀግዑናን ክነብሩን ፀኸባቢርና ንነበርን፣ ከምታ ኸዚ ዘለናያ ምስ ድኽነትና እንተኾይና ግን ፅባሕ መፅዮም ክጎብጡና እዮም ይብል ነይሩ፡፤ እዚ ሓሳብ ንመለስ እውን ነጊርዎ እዩ፡፡ መለስ ከመይ ከም ዝረኣያ ምግማት ይኸብድ እዩ፡፡ ነገር ግን ኣቶ ገብረሚካኤል ገብረተንሳይ ዝበሃል ሓጋዚ መለስ ዝነበረ እዛ ጉዳይ ይፈልጣ መስለኒ፡፡ ኣይጠቅምን ድሕሪ ውሕጅ እዩ እምበር፡፡ ኣርኣያ እዚ ዝብለ ዘሎ ቕድሚ 20 ዓመት እዩ፡፡ እስቲ ሕሰቡዋቶ፣ ቕድሚ 20 ዓመት ትግራይ አልሚዕና እተንኾን ነይርና፡፡ ዳሓን ዝሓለፈስ ሓለፉ ዋኢ እቶም ኸዚ እውን ፀበል ሽዋ ክጥዕሙ ዝደልዩ ተጋሩ ግን ናብ እንዳባ ሃደራ ወሲድና 2 ኣሽዋዕ መጨሎት ነሕፅቦም፡፡

(5) ኣርኣያ ሓራቕ እውን እዩ ነይሩ፡፡ መቸም ተጋሩ ምስዚ ኹሉ ጅግንነትና ሓንቲ ዘይሰበርናያ ጸገም ኣለ፡፡ ባዕልና ንባዕልና እንበልዕ ጠባናት እውን እንዲና፣ እዚኣ ሓሲብና ክንፈትሓ ይግባእ፡፡ ነኒባዕልና ንባላዕ እምበይ ዝኾነ ደጋዊ ሓይሊ እውን ኣሸኒፉና ኣይፈልጥን፡፡ እዛ ሓለንጊ ጥብንናና ንኣርኣያ ዘሪሁን እውን ለብለበቶ፡፡ እዚ ኹሉ ሰሪሑ ትግራይ ክልውጥ ብውሽጢ ኣእዳዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝባን ኣእዳዉ እውን ዝሰርሕ ኣርዓያስ ቁሩብ ዘይፀዑዳት (ርጉማት) ስልጣኑ ክወስዱዋ ዝደለዩ ተጋሩ ኔትዎረክ ሰሪሖም፣ ኣብ ሓደ ስብሰባ ሽሙ ከትፍእዎ፣ ርካሽ ተፈታዊ እየ በሃሊን (populist)፣ ቐላሚኖ እንተምረቕ ኣብ ዝነበረ ስራሕቲ ትሕተ ቅርፂ ጸገማት ኣሎ ወዘተ ወዘተ ዝብሉ በላቤሎ ሒዞምን ፍፁም ንፍሖ (ሓሶት) ገምጋም እዳቕረቡ መዓንጥኡ ሕርር ምስ በለ፣ ንብዓት ብኣርባዕተ ገፁ ስርዝሕ ከም ዝፈሰሰ ይፍለጥ፡፡ እሕያዋይን ለዋህን ሰብ ሕርቃን የጥቀዖ እዩ፡፡ 

 

Back to Front Page