Back to Front Page


Share This Article!
Share
ንኢህወዴግን ፌደራላዊ ስርዓትናን ከም ብፅሒትና ዝዓበየ እጃም ንህንፀት ክልልና

ንኢህወዴግን ፌደራላዊ ስርዓትናን ከም ብፅሒትና ዝዓበየ እጃም  ንህንፀት ክልልና

1)     ዕግበት ህዝብን ጉባኤ ህወሓትን

ሃገርና ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋዕን ሪሒቕዋ ዜጋታት ብብሄራዊ መንነቶም ፈሊኻ መጥቃዕቲ ዝወርደሎም ንብረቶምን ሃፍቶምን ዝዝረፈሉን ዝቃፀለሉን፣ ካብ መረበቶም ዝመዛበሉሉ፣ ምንቅስቓስ ንግድን ናፃ ዕዳጋን ትራንሰፖርት ዝተኣጓጎለሉ፤ብጀካ ትግራይ እብተን ዓበይቲ ናይ ኢህወዴግ ክልላት ዝበሃላ መንግስታዊ መሓውር ለሚሱ በቢኸባቢኡ ብዝተወደቡ ወዲኒታት ዝመሓዳደረሉን ሕገመንግስቲ ተጣሒሱ ናይ ወዲኒ ፍርዲ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝፍፀመሉን ኩነታት እዩ ነይሩ መበል 13 ጉባኤ ህወሓት ዝተኻየደ፡፡ብፍላይ ትግራዋይ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ጀሚሩ መንነቱ ከም ወንጀል ተቖፂሩ ልክዕ ከምቲ ብደርጊ እዋን ዝበፅሖ ዝነበረ ወፅዓ ዘይነኣኣስ መጥቃዕቲ እንዳበፅሖ መፂኡ እዩ፡፡ ግን ድማ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ኣዕብዩ ብፅንዓትን ብትዕግስትን ምእንተ ሃገር ኢሉ ደድሕሪ ዝዓበዱ ናይ ዓፀፋ ስጉምቲ እንተዘይወሰደውን፣ ካብ ውድቡ ህወሓት ግን ግቡእ ኣመራርሓ ይፅበ ነይሩ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ምስቲ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ሃገርና፣ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጉባኤ ውድቡ ህወሓት ዓብዪ ትፅቢት ነይርዎ፤ ብፍላይ ነቲ መስመር ውድብን ዝተጀመሩ ጉዕዞ ህዳሰ ናህሩ ወሲኹ ከቐፅል ዝኽእል ዝሓረነን ዝወየነን ዘይተሰላቸወን ዘይደኸመን ሓዱሽ ሙሁር፣ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ኣመራርሓ ክምረፅን ኣብ ኩነታት ሃገርና ሓድነቱ ኣጠናኺሩጉባኤኡ ብዓዎት ክዛዘም ኩሉ ትግራዋይ ብሃንቀውታ ይፅበዮ ነይሩ፡፡

Videos From Around The World

ቅድሚ ጉባኤ ህወሓት እቲ ብትምክሕትን ፀበብቲ ሓይሊታት ጎስጓስነት ኣብ ተጋሩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቁጠዐ፣ ሕራነን ምልዕዓልን ዝፈጠረ እንትኸውን ብፍላይ ሙሁራት ተጋሩ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዝገልፅዎ ዝነበረ ብስለትን መስተውዓልነትን ዝተመልኦ ሕራነን ወነን ታሪኻዊ ነይሩ ምባል ይከኣል፡፡ እዚ ኩነታት ምስተፈጠረ ኣብ ብጣዕሚ ሓፂር እዋን ዳርጋ ኩሉ ሙሁር ትግራዋይ ንትግራይ ክልውጥ ይኽእል እዩ ዝብል ነናይ ባዕሉ ሓደን ካብኡ ንላዕሊን መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብምድላው ተራኡ ኣበርኪቱ እዩ፡፡ እዚ ኣብ ተጋሩ ዝተፈጠረ ሕራነ፣ ወነን ምልዕዓልን ምስ ሓዱሽ ኣመራርሓ ውድብ ብምትእስሳር ቀፂሉ ዶ ኣይቀፀለን፣ ናይቲ ጉባኤ ከይድን ውፅኢቱን ህዝቢ ትግራይ ከመይ ተዓዚቡዎ ወይ ከመይ ተሰሚዕዎ ዝብል ንምምላስኣብ ማሕበራዊ ሚድያ "ድምፂ ወያነ ትግራይ"ን "ህዳሴ ኢትዮጵያ"ን መፅናዕቲ ኣካይዶም ነይሮም፡፡ ኣብ ናይ ድምፂ ወያነ ትግራይ መፅናዕቲ 1270 ሰባት ዝተሳተፉ እንትኾኑ ካብዚኦም እቶም 1000 ሰባት ወይ ከዓ 79% ብውፅኢትን ከይድን መበል 13 ጉባኤ ህወሓት ሕጉሳትን ዕጉባትን ከምዝኾኑ እንትሕብሩ 270 ሰባት ወይ ከዓ 21% ድማ ብውፅኢትን ከይድን እቲ ጉባኤ ሕጉሳትን ዕጉባትን ከምዘይኮኑ ሓቢሮም እዮም፡፡ ህዳሴ ኢትዮጵያ ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ መፅናዕቲ ዝፈነወ እንትኸውን ኣብ 5 መዓልቲ 215 ሰባት ድምፂ ሂቦም እዮም፡፡ ናይዞም 215 ድምፂ ወሃብቲ ውፅኢት እንትንርኢ 178 ድምፂ ወሃብቲ ወይከዓ 83% መበል 13 ጉባኤ ህወሓት ብጣዕሚ ዕቡቕን ከም ትፅቢተይ ረኺበዮ ዝበሉ እንትኾኑ 37 መድመፅቲ ወይ ከዓ 17% ከዓ እቲ ጉባኤ ካብ ሕሉፋት ጉባኤ ለውጢ ዘይብሉን ዝወረደን ኮይኑ ረኺበዮ ኢሎም፡፡ካብዞም ክልተ መፅናዕቲታት እንርደኦ ነገር እንተሃለወ እንተነኣሰ 80% ህዝቢ ኣብ ውሳነታት ጉባኤ ህወሓትን ኣብ መረፃ ማእከላይ ኮሚቴን ዕግበቱ ኣረጋጊፁ ኣሎ ኢልካ ይውሰድ፡፡

መብዛሕትኡ ጊዘ መረባታት ማሕበራዊ ሚድያ ከምንዕዘቦ ናይ መንግስቲ ተቋውሞታት መግለፂን ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ዝቐርቡ ቅሬታታት፣ ጥርዓናትን በለካ-ለኽዐካታትን እንትጥልቕለቕ እዩ ዝረአ፤ ሀዚ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተቋውሞታትን ቅሬታታትን ዝበዝሐሉ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ውሳነታት ጉባኤ ህወሓት ኣመልኪቱ ከምዚ ዓይነት ዝለዓለ ውፅኢት ምርካቡ ተጋሩ ክሳብ ክንደይ ናብ ምርድዳእ ምምፃኦምን ዝነበሩ ኣፈላላያት ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ኩነታት ሃገርና ናብ ሓባር ምርድዳእ ምምፃኦም የርኢ፡፡ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንድዚ (80%) ዕግበት ምምዝጋቡ ናብቲ ህዝቢ (ገጠርን ከተማን) ወሪድካ እንተዝፅናዕ ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ ፈፂሙ ዘጠራጥር ነገር የብሉን፡፡ እዚ ሐዚ ኣብ ጉባኤ ህወሓት ኣመልኪቱ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ዕግበትን ምልዕዓልን፣ ናይቲ ቅድሚ ጉባኤ ዝተፈጠረ ናይ ተጋሩ ሙሁራትን መናእሰይን ምልዕዓልን ወነን መቐፀልታ ብምዃኑ ኣብ ትግራይና ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝግበኦ ዓብዪ ፀጋ ጌርካ ክውሰድ ይግባእ፡፡

2)     ንኢህወዴግን ፌደራላዊ ስርዓትናን ከም ብፅሒትና ዝዓበየ እጃም ንህንፀት ክልልና

ኣብዚ ሐዚ እዋን ኢህወዴግ ካብ እምነታትን ዕላማታትን ወያናይ ዴሞክራሲ ብምውፃእ ምስ ፅግዕተኛታት ተሓዋዊሱኣብ ዕንደራ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ናይ ኢህወዴግ ክልላት ሰላምን ምርግጋዕን ስኢነን ኣብ ቅልውላው ኣብ ዝርከባሉ እዋን ካብ ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ፣ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ማይን ፀባን ኮይኖም ዝለዓለ ሕራነን ወነን ፈጢሮም ሰላምን ምርግጋዕን ክልሎም ብንቕሓት ምኽባር ምኽኣሎም፤ እዚ ተዓቂቡ ክቕፅል ዝግበኦ መዘና ዘይብሉ ዓብዪ ፀጋ እዩ፡፡ስለዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውድብ ህወሓትን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ተጋሩ ከይዘሓለ ቀልጢፉ ናብ ረብሓ ትግራይ /ህንፀት ክልሉ/ ከውዕሎ ብንጥፈት ክሰርሕ ይግባእ፡፡

ኢህወዴግ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክልተ ማዕበላት ህዝቢ ብኣግባቡ ፀንቂቑ ከይተጠቐመሎም ሓሊፎም እዮም፡፡ እሳቶም እውን፡-እቲ ሓደ ኣብ 2002 ዓ.ም. ምስ ህንፀት ህዳሰ ግድም ተኣሳሲሩ ዝተወለዐ ናይ ህዝቢ ማዕበል እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ሕልፈተ ህይወት ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ተኣሳሲሩ ዝተወለዐ ናይ ህዝቢ ሕራነ እዮም ነይሮም፡፡ እዞም ክልተ ማዕበላት ንምጥቃም ዝተፈተኑ ነገራት እንተነበረ ውን ሙልእነትን ኩለመዳያዊ ምትእስሳርን ስለዘይነበሮ ግን እቲ ማዕበል ቀስ ብቀስ ክጥንቡን እቲ ህዝቢ ንኢህወዴግ ብጥርጣረ ዓይኒ ክሪኦ ገይሩ እዩ፡፡ ናይዚ ቀንዲ ፀገም ድማ ኣብ ኢህወዴግ ውሽጢ ሱር እናሰደደ ዝመፀ ናይ ፅግዕተኛን ምብስባስን ሕማም ብእዋኑ ስለ ዘይተኣለየ፣ ኣመራርሓ ኢህወዴግ ስልጣን ኣብ ክንዲ ንህዝቢ መገልገሊ ንውልቀ ጥቕምን ክብርን ብምጥቃሙ፣ ውሽጠ ውድብ ዴሞክራሲ እናላሕለሐ ክመፅእ ብምግባሩ፣ ተግባራትን ኣተሓሳስባን ክራይ ኣካብነት ክስፍሕፋሕን ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናገደደ ብምምፅኡ እዩ፡፡ ህዝብን ኣባልን ውድብ ዝረኣይዎን ዘጋጥምዎን ፀገማት ኣልዒሎም ፍታሕ ንክግበር እንትሓቱ ፀማም እዝኒ ምሃብ፤ ግድድ ዝበለ መረረት እንተጋጥም ድማ ኣብ ክንዲ መሰረታዊ ፍታሕ ምቕማጥ ናይ ሓዊ ምጥፋእ ስራሕቲ ብምስራሕ ምሕላፍ ስለዝነበረ እቲ ናይ ምብስባስ ከይዲ ኣብ ጫፍ ክበፅሕ ኪኢሉ እዩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ኣመራርሓ ኢህወዴግ ተሓስዩ ተጎስዩ ብናይ ህዝቢ ናዕብን ነውፅን ተገዲዱ ናብ ብዕምቆት ምህዳስ ኣብ 2009 ዓ.ም. ዝተኣተወ እንተነበረውን ግንድማ ካብቲ ኣመራርሓ ካብ ውሽጢ ዝፈለቐ ጣዕሳን ወነን ዘይነበሮ ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ኢህወዴግ ተሃድሶ ተጀሚሩ እንትፈሽል ናይ መጀመሪያ ኮይኑ ኣብ ሕሊና ህዝቢ ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡

ኣይትጥፍኡ ክብለና ግን ኣብ መወዳእታ ኣመራርሓ ህወሓት ናብ ልቡ ተመሊሱ፣ ብጣዕሳን ብሕራነን ነቲ ኣብ 2009 ዓ.ም. ዝፈሸለ ተሃድሶ ኣብ 2010 ዓ.ም. ዳግም ሂወት ክዘርእ ብምግባሩ ንውድቡ ህወሓት ዘድሓነን ንህዝቢ ትግራይ ተስፋ ዘስነቐብምኳኑ፣ ብፍላይ እቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ሃገርና ምስ ውድብና ህወሓት ኮይንና ዘይንፈትሖ ፀገም የልን ዝብል ስምዒት ክፍጠር ኪኢሉ እዩ፡፡ ይኹንእምበር እቲ ተሃድሶ ብእዋኑ ዝተገበረ ብዘይምዃኑ ድማ ንኢህወዴግ ንምድሓን ዝረፈዶ ተሃድሶ ብምንባሩ እነሆ ኢህወዴግ መዐንደርቲ ፅግዕተኛታትን ክራይ ኣከብት ኣብ ምዃን በፂሑ ኣሎ፡፡

ትግራዋይ ምእንቲ ማዕርነትን ፍትሓዊ ተጠቃሚነትን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ኮይኑ ጠጠው ክንዲዝበለ፣ ኣብ ምድምሳስ ትምክሕትን ፀበብትን ሓይልታት ሕልፊ መስዋእትነት ብምኽፋሉ፤ ትምክሕትን ፀበብትን ትግራዋይ ፉሉይ ተረባሒ ከምዝኾነ ገይሮም ንዓመታት ዝሰርሕሉ ፕሮፖጋንዳ ምድንጋር ፈጢሩ እዩ፡፡ ሀዚ ትግራዋይ ከምቲ መጀመሪያ ዝነበረ ምእንቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ፉሉይ ተሓላቕነትንመስዋእትን ክሕተት የብሉን፤ ሀዚ ዘድሊምእንቲ ህዝቢ ትግራይን ክልሉን እዋን ዝጠልቦ ፉሉይን ተዓፃፃፊን መስዋእቲ የድሊ፡፡ስለዚ ብዛዕባ ኢህወዴግን ፌደራላዊ ስርዓትናን ከም ብፅሒትና እናበርከትና ዝዓበየ ዋኒንና ግን ኣብ ልምዓትን ህንፀትን ትግራይና ክኾን ይግባእ፡፡ስለዚኣመራርሓ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣመራርሓ ህወሓትንካብ ሕሉፍ ውድቀታት ኢህወዴግ ሕመቃት ውድብናን ብምምሃር፣ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕራነን ምልዕዓልን ተጋሩ ግቡእ ኣቓልቦን ቦታን ብምሃብ ናብ ልምዓት ትግራይና ከዋፍሮ ይግባእ፡፡ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሕራነን ምልዕዓልን ተጋሩ ሰኣን ግቡእ ኣመራርሓ ዳግም ክጥንቡ ምግባር ማለት፣ንህዝቢ ትግራይ ብጎቲም ካራ ዳርጋ ምሕራድን ዓርሰ ቅትለት ውድብካ ምፍፃምን ማለት ምኳኑ ብምርዳእ፣ ሎምዘበን ካብ ማንም ጊዘ ንላዕሊ ብተወፋይነት ምስ ህዝቢ ጠቢቕካ ብምስራሕ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብምቕያር ህዳሰ ክልልና ክነፋጥን ይግባእ፡፡

 

ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና

ህዳሰ ኢትዮጵያ

ጥቅምቲ 1፣ 2011 ዓ.ም.

 

ርኢቶ ዘለዎ ብ hidaseethiopia@yahoo.com ወይከዓ hidaseethiopia@gmail.com ምብፃሕ ይከኣል

 

Back to Front Page