Back to Front Page


Share This Article!
Share
ቦሻዕ ስረን ፅርጊያታት ከተማ መቐለን

 ቦሻዕ ስረን ፅርጊያታት  ከተማ መቐለን

ተኣምራት የማነ 09-08-18

     ቦሻዕ ስረ ተቐዲዱ ይልገብ ይልገብ ተደጋጋሚ ተተለጊቡ በሊዩ (ተወዲኡ ) ይድርበ ፡፡ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ፅርጊያታት ኣመሓዳሪ ወይ ተቖፃፃሪ'ዶ 'ኸ ኣለዎ ዘብል እዩ ፡፡ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እንትትኸድ እቲ አስፋልቲ ተፈሓሒሩ ማይ ዓቑሩ ይትረፍ መኪናን ባጃጅን ከሕልፍ ብሰንኪ እቲ ዝዓቖረ ማይ ኣብቲ የመና ምዑሟቑ   መካይን ንምሽጋር  ስለዝፈርሓ ንዑ ዘሊለን ናብ እግረኛ መንገዲ ይኣትዋ ፡፡ሎሚ ሎሚ ከተማ መቐለ ብዝተፈላለዩ  ሞዴላተንን ዘመኑ ዘፍረዮ መካይን   ብጣዕሚ ተጨናነቓ እያ ዘላ ፡፡ቀደም ቀደም ሓንቲ ናይ ክልል መራሒ ኣቦይ ፀጋይን ውሱናት ትካላት መካይን  ንርኢ ዝነበርና ሎሚ ግና ብመኻይን በዝሒ ንትራፊክ እኳ የፀግሞም ኣሎ ፡፡

    እሞ እዚ ምዕባለ ዲና ንብሎ ብዝኾነ ሕዚ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ካብቶም  በዝሒ መካይንን ምስቲ ፅርጊይ ስፍሓት ክመጣጠን ኣይከኣለን ፡፡እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ትንታነን ስትራተጂ ስለዝኾነ ንቲ ምምሕድዳር ክሓድጎ ፡፡እቲ ናይ መንገዲ ክፍሊ ኣሎዶ 'ኸ እንታይ'ኸ ይገብር ኣሎ ? ብዛዕባ ከተማ መቐለ ፅርጊያ እዚኣ ትበሃል ከይሰርሐ ብናይ ሱር ስራሕቲ ናተገረመ ባጀት ተወዲኡ ፡፡ደሓር ድማ 30 ኪሎ ሜትሮ ይህነጸልና ናበል ምትዕሽሻው ታይ ማለት እዩ ፡፡እቲ ነባር ፅርጊያ ብሰንኪ ማይን ዘይተደለዩ ጓሓፋትን ተሸርሺሩ ማይ ዓቑሩ መፀገሚ ኮይኑ ሎ ፡፡

    እሞ እዚ ምስ ምዕባለ እታ ከተማ  ዘይኸይድ ምምሕድዳር ከተማ መቐለ እቲ ቐደም ክረምቲ ክኣቲ ከሎ ከምቲ ህዝብና እናቐየዐ (ላሐጨጨ) ዝብሎ   ሕድሳት ብዝብል ' ሽሮ ፈሰስ ' ዝበሃል ዓይነት ሕድሳት ይገብር ነይሩ ሎሚ ታ ሽሮ ፈሰስውን ስኢናያ ፡፡ የላን፡፡ ፅርጊያታት ብጣዕሚ ተበላሽዩ ዳርጋ ነታ ከተማ ኣለኒ ትብሎ ፅሬት ይትረፍ ዝርገሐ  ዓይነት ኣይኮነን ተበልኩ ምግናን ኣይከውንን   ፡፡ ብሰንኪ እቲ መንገዲ ምብልሻዉ መካይን ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዚ ኸማይ ዝበለ ድኻ እግርኛ ዋላ እቲ ሓፋሽ  ብቲ ዝዓቖረ ማይ ላተገፀብና በስቢስና ተበላሺዉና ገዛና ወይ ናብ ዋኒና ንኣቱ  ፡፡

        ብስሩባ እቲ ቢሮ ታይ ይሰርሕ'ሎ ዝገርም እዩ ፡፡ፅርግያታት ብሰንኪ ሰኣን ክትትል  ሓመድ ፅዒነን ዝኸዳ ዓበይቲ መካይን ሸፊንኩሞ ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ኣየኽብሩን ናብ ፅርጊያታ እናነስኣ ክኸዳ ከለዋ ዝሓትት የለን ፡፡ ነዚ ዝከታተል ኣካል የለን ኣይከታተልን ፡፡  ነዚ ዝምልከቶ ቤት ዕዮ ኣብ ቢሩኡ ኮፍ ኢሉ ፎቖድኡ ብሽም ኮንስትራክሽን ክንደይ ሚሊዮናት ዝወፆ ገንዘብ ሓሸዋ ይራገፈሉ ሓመድ ላተዘርገፈ ይኼድ መን ሰማዒ ፡፡ ስነ ስርዓት ዝጎድሎም  ዘወርቲ መካይንን ሰብ ዋና ገዛን  ብሽም ገዛ ክሰርሕ ብዝብል   ፎቖድኡ ኣብ እግርኛን ኣብ ማእኸል ፅርጊያ ኣብቲ ኣስፋልት ዘይተደለዩ ነገራት እንትፈስስ ምስትውዓለ ዕለታዊ ተርእዮ ነባራይ ከተማ መቐለ  እዩ ፡፡ ብሰንኪ እዚ ብወፃእ ሸርፊ  ብክንደይ ሚሊዮን ቅርሺ ዝተሃነፀ ፅርጊያ  እናተበላሸየ ካብ ግልጋሎት ወፃእ ኮይኑ እናተዓዘብካ ቢሮ ዓፂኻ ሱቕ ኣይግድን ፡፡ ሐመድን ጭንጫን  ምስ ማይ ኣቦይዝጊ ተሓዋዊሱ ንኣስፋልቲ ፀሩ እንትኸውን ከምቲ ዝድለ ግልጋሎት ዘይምሃቡ ድማ ሰዓት ስራሕ መንግስትን ውልቀ ሰባትን ይሰርቕ-ንሓጋውን የቃልዕ    ፡፡ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዋ ፅርጊያታት መብዛሕቲኤን ድሕሪ ለውጢ ዝተሃነፃ እሞ ድማ በቲ ሽዑ ዝነበረ ድሑር ቴክኖሎጂ ህንፀተን ዝተኻየደ  እዩ ፡፡  ብዝተፈላለዩ ኣንፈት ኣብቲ ከተማ ዝተሃነፀ ፅርግያታት ልዕሊ 20 ዓመት ዝገበራ ስለዝኾነ ክሳብ ሕዚ ብምምሕድዳር ከተማ መቐለ' ብሽሮ ፈሰስ  'እናተጠበራ ዝፀንሓ እየን ፡፡ዕድመ ንኮብል ስቶን ዝተወሰና መንገዲታት በዚ ተሸፊነን ኣለዋ ፡፡ኮብል ስቶን ባዕሉ ብሰንኪ ኪራይ ኣከብቲ ሕዚ ደረጀኡ ወሪዱ ፅቡቕ የለን ፡፡

      መንግስቲ (ናይ ክልልና መንግስቲ ማለተይ እየ -ናብ ጣጣ ከይተእትዉኒ ) በቲ ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ብፍላይ ናይ ወረዳታት ዞባታት ከተማ ፍሉይ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ከምዘሎ እዩ ፡፡በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ኣኽሱም ከይደ ብቲ ምምሕድዳር ዝረኣይ ዘሎ ለውጢ ኣብ ምምሕዳር እታ ከተማ  ፍትሒ፤ ፅሬት፤ግልጋሎት ኣወሃህባ ፤መሰረተ ልምዓት እታ  ከተማ ዝነኣድ ለውጢ ኣሎ ፡፡ (ካሊእ ግዘ ናይ ከተማ ኣኽሱም ለውጥታት ኣብ ኩሉ ብመርኣያነቱ ሒዘ ክቐርብ አየ ) ፡፡

  ምምሕድዳር  ከተማ መቐለ ዝሓለፈ ዓመት መፈለምታ ኣዋርሕ ፅቡቕ ኣወንታዊ ለውጥታት ክረኣዩ ምስጀመሩ ኩሉና ተሓጉስና ተስፋ ሰኒቐና ፡፡ካብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ናብዚ ከተማ መቐለ ዘይምሱል መሲላ እምበርከ ከንቲባ ኣለዉ ድዮም  ዘብል እዩ ዘሎ ፡፡ ኣብ ደረቕን ፈሳስን ርስሓት ኣወጋግዳ ብዙሓ ዝገርሙን ዘሕዝኑን ጉድለታት ኣለዉ -እቲ ፅሬትን ፅባቐን እታ ከተማ አሎ ድዩ' ኸ ? ዘብል እዩ ፡፡

እቲ ቐደም ቐደም ክረምቲ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ወርሒ ማዝያን ጉንበትን ዋለ 'ብሽሮ ፈሰስ 'ይኹን ደረጅኡ ዝሓለወ ፅገና  ይግበረሉ ነይሩ ፡፡ሎሚ ግና ኣብ ዋና ዋና ኣደባያያት ከይተረፈ አብ ማእኸል እቲ ፅርጊያ ተፈጋጊዑ ማይ ዒላ ተፈጢሩ ጎዳጉዲታት ተፈጢሮም እዮም ዘለዉ ፡፡ብሰንኪ እዚ ህዝቢ ነባራይ ከተማ መቐለ ሆረያ ካብ ገባር ካብ ከተማ ተሰጋጊሩን ቐፃሊ ኣንፈት ኣብ ፅርጊያ ንሰርሖ ሆረየ ብዝብል ምሕጫጭ ጀሚሩ ፡፡

     ዝገርመካትኩም ሎሚ ነዛ ፅሑፍቲ እናማዕበልኩዋ  እናሀለኹ ኣብ ከባቢ ሓውዜን ኣደባባይን ሕዚ ድማ ዝተውሰነ ክፋል ከተማ መቐለ ክውድ ምፅእ ዝብል ፅገና ይካየድ ኣሎ  ፡፡ክውድ ምፅእ ዝበልኩሉ ምኽንያት ጀሚሮምዎ ከይተዛዘመ እምኒ ጥራሕ ኣንፂፎም ከይዛዘምዎ  ንትራፊክ ክፍቲ ኮይኑሎ ፡፡እዚ ድማ   ንእግረኛ ኮነ ንመካይን  ኣጉል ዝኾነ ህንፅት  እዩ ዘሎ እዩ ፡፡ ንቲ  ዝስራሕ ዘሎ እምኒ ምንፃፍ  ብደቂ ከተማ ኣበሃህላ ቦሻዕ አስፋልቲ ብገረጋንቲ (ድሑር ኣሰራርሓ እዩ ሓመድ ከይጠቕጠቐካ ጓዓር ኣእማን ደው ደው ኣቢልካ ኣብ ልዕሊኡ ሓሸዋ አፍሲስካ አስፋልቲ ምንፀፍ )ክሰራሕ ሪኤ ሓዘኒ ፡፡

     ቀዳማይ ነገር እዚ ህንፀት ገንዘብን ሓይሊ ሰብ ዝበልዕ ሸቃሊ መዓልታዊ  እናውዓልካ ካሊእ ኪራይ ንምእካብን እምበር ፅሬት የብሉን ፡፡ ስለዚ  ኣብ ሃገርና ኮላይ ሱር ዋላ ኣብ መቐለ ዝሰርሖም ዘሎ መንገዲታት ብዘመናዊ መልክዕ ዝተመረፀ ሓመድ (Selected material ) እናራገፍካ እናተደገግደገ ንነዊሕ እዋን  ድሕሪ ምፅንሑ ህንፀቱ ይካየድ ፡፡ተዘየለ በጉልበት ሓይሊ እሞ ድማ እዋኑ ዝጠልቦ ማሽን ምክራይ እናተኽኣለ ብናይ ቐደም ህንፀት ምክያድ   ነቲ ፅርጊያ  ናብ ምፍርራሱ  መሊስካ ምእታዉ እዩ ፡፡ድማ ኽረምቲ ምስ ወፀ ኣሸንዳና ብቡዙሓት አጋይሽና  ኣሕሊፍናስ ሕዚ መስከረም ምስ አተወ ታይ ግበሩና እዩ -ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ኢለ ሰናይ ቅንያት !!! ቐፃሊ ድማ እዘን ሽሮ ፈሰሰ ፅርጊያታት  ዝጅመራ ዘለዋ ኣበይ በፅሓ ሒዘ ክቐርብ እየ ሰሰናዩ ንኹሉና !!!

Videos From Around The World

Back to Front Page