Back to Front Page


Share This Article!
Share
ሕዋነቱ እናሓደረ ዝኹላዕ ህዝቢ

ሕዋነቱ እናሓደረ ዝኹላዕ ህዝቢ

ካብ ባሕረ-ነጋሽ 09-22-18

ወዲ ሰብ ንምንባር ካብ ዘለዎ ምሒር ድሌት ነፍስሄር ኣርቲስት ኪሮስ አለማዮ ምቕናይ ምቕናይ ኩሉ ንምርኣይ ብዝብል ደርፊ ገሊፅዎ ሓሊፉ እዩ፡፡ ነዛ ሓፃር ፅሑፈይ ድማ እዛ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀት ናይ ነፍስሄር ኣርቲስት ኪሮስ አለማዮ ደርፊ ኣርእስቲ ክትኮነኒ መሪፀያ ኣለኹ፡፡ ምኽንያቱ እዚ እንዳሓደረ ሕውነቱ ከም እምኒ ዓረ እንዳጠንከረ ዝኸድ ህዝቢ ሐዚ ውን ታሪኽ ዘይሓልፎም መስተንክራት እንዳሰርሐ ስለዝርከብ ብወገነይ ውን ምቕናይ ምቕናይ ኩሉ ንምርኣይ ክብል ተገዲደ እየ፡፡ እዚ ወረጃ ህዝቢ ንመፃኢ ውን ብዙሕ መስተንክራዊ ስሪሒታት ከም ዘርእየኒ ጥርጥር ኣይብለይን፡፡

Videos From Around The World

ኩላትና ከም እንዝክሮ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስታት ዕርቂ ተኸቲሉ ዝሰዓበ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ብጣዕሚ መስትንክራዊ ታሪኽ ነይሩ፡፡ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ብጣዕሚ ታሪኻዊ ነይሩ፡፡ ኣብ ዓለምና ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ስምዒታት ዝተርኣየ ኣብ ብጣዕሚ ብኣፃብዕቲ ዝቑፃራ ወሕዳት ሃገራት ንኣብነት ኣብ ሞንጎ ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ዝነበረ ናይ ህዝቢ ርክብ እዩ፡፡ ኣነ ብወገነይ ፈጣሪ ዕድመ ሂቡኒ ናይዚ ታሪኽ ምስክር ንከኸውን ብምብቃዐይ ብርሑቕ ዝሪኦ ዝነበርኩ ኣጋጣሚ ኣብ ባዕለይ በፂሑ ብግብሪ ርእየ እየ፡፡ ብዘይ ምግናን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከብ ሓው ህዝቢ ብፍላይ ምስ ትግርኛ፣ ዓፋርኛ፣ ሳሆን ኩናማን ቋንቋ ተናገርቲ ኣብቶም ዝተኻየዱ ፅምብላት ይኹን ናይ መራሕቲ ርክብ ስዒቡ ቅድሚኡ ዝካየዱ ኣብ ዝነበሩ ርክባት ዝረአ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ዓለምና ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ታሪኻዊ ህዝቢ-ንህዝቢ ርክብ ነይሩ ንምባል ይከኣል እዩ፡፡ ብዓብይቲ ናይ ዓለምና መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ዝተወሰ ኣድህቦ ዝረኸበ ነይሩ፡፡ ብኣካል ተረኺብካ ክትዕዘቦ ከለኻ ድማ ታሪኻውነቱ ብዝበለፀ ትርዳእ፡፡ ኣበ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ሓጎስን ሓዘንን ስሚዒት ይፈጥረልካ፡፡ ደስታን ሓዘንን ብሓንሻዕ ተስተማቕሮም፡፡ እቲ ካብ ህዝቢ ይፈልቕ ዝነበረ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ፍረ ንዝኾና መብዛሕቲና ይፈጥረልና ዝነበረ ስሚዒት ደስታን ሓዘንን ነይሩ፡፡

ውላዲን ውልድን፣ ሓውን ሓፍትን፣ ኣዝማድ፣ ናይ ሓዳር መፃምዲ፣ ኣዕሩኽ ብሓፈሻ ናይ ሓባር መግለፂ ክብሪ ዘለዎም ኣሕዋት ህዝብታት ድሕሪ ናይ ዒስራ ዓመታት ርክብ ምቁራፅ እንትራኸቡ ዳርጋ መብዛሕቲኡ ብንብዓት ዝተዓጀበ ነይሩ፡፡ እዚ ህዝቢ ክንዲዚ ዝኣክል ድዩ ብስጋ ዝተኣሳሰረ ናይሩ ኢልካ ምልስ ኢልካ ንገዛ ርእሳ ትሓትት፡፡ መሬት እንዳሰዓመ ክራኸብ ከሎ እዚ ህዝቢስ ብሓይሊ ዶብ ተነቢሩሉ እምበር ብዶብ ክትፈልዮ ዘይትኽእል ብሓቂ ሓበራዊ መንነት ዝሃነፀ ህዝቢ እዩ ኢልካ ትኣምን፡፡ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንዝረኸቦ ሰብ ካብ ብሚሒር ሕውነታዊ ፍቕሪ ዝፈለቐ እንትስዕም ናይዚ ህዝቢ ሕውነት ዘይነቓነቕ ሱር ዝሰደደ ምዃኑ ብግብሪ እምነት ይፈጥረልካ፡፡ እዚ ህዝቢ እዚ ድዩ ተፈላልዩ ዝነበረ ኢልካ ውሽጥኻ ጓሂ እንትፈጥረልካ ብኡ ልክዕ ድማ ናይቲ ህዝቢ ዳግም ምትሕውዋስ ዝፈጠረልካ ስምዒት ነቲ ሓዘንካ ይድብሶ፡፡ ብሓቂ ከም እምኒ ዓረ ዝጠንከረ ሕውነት ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣመስኪሩ እዩ፡፡ ብናይ ፀላእቱ ሽርሒ ከይተዓገተ ንቡዙሕ ዓማታት ሕውነቱ ዝዐቀቢ ውሕሉል ህዝቢ ምዃኑ ኣረጋፈጊፁ፡፡ ካብዚ ተበጊስካ እቲ ሐዚ ተረኺቡ ዘሎ ዳግም ምትሕውዋስ ብናይ ውልቀ ሰባት ሰናይ ተበግሶ ከይኮነስ ናይቲ ህዝቢ ፃዕሪን ትዕግስትን ዘምፀኦ ምዃኑ ብቐሊሉ እትርድኦ ሓቂ እዩ፡፡ እግረ-መንገዱ ውን ንመፃኢ ሕውነቱ ብዝያዳ ከም ዘበርኽ ንዓለም ዓብይ ኣዋጅ ኣሕሊፉ እዩ፡፡ ንታሪኻዊ ፀላእቱ ድማ ዓብይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎም፡፡

ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ መቀለ-ኣስመራ ካብን-ናብን ብዘይ ምንም ስኽፍታ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝቢ ዋሕዚ ዋና መንቀሊኡ ኣብቲ ሞንጎ ህዝቢ ሱር ሰዲዱ ዝፅንሐ ሕውነት ምዃኑ ፀሐይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ፡፡ ዋለ ኳ ናይ ክልቲኡ ሃገራት መንግስታት ይበል ቀፅልሉ ዘበል ሰናይ ተበግሶ ይተሓወሶ እምበር ናይቲ ህዝቢ ዋሕዚ ዋና መተኣማመኒኡ ንዓመታት ከይላሕለሐ ዝፀንሐ ሕውነቱ እዩ፡፡ ብጣዕሚ ዝገርም ዘረባ ለባማት ድማ ካብ መቐለ ሰሚዐስ ናይዚ ህዝቢ ሕውነትስ ፍሉይ እዩ ኢለ፡፡ ሓዳ ሓደ መንነቶም ዘይፍለጡ ፀላእቲ ናይቲ ህዝቢ ምትሕውዋስ ስለ ዘሕረቖም ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ንግድ ኣብ ዓድና ናይ ጣፍን ካልኦት ሸቐጣትን ዋጋ ናህሪ ዘስዕብ እየ፤ ምንም አይረብሐናን፣ ወ.ዘ.ተ ዝዓይነቱ ምድንጋር ክፈጥሩ ሞኪሮም ነይሮም፡፡ እቲ ውሕሉል ህዝቢ ዝሃቦ መልሲ ግን ብጣዕሚ ብዝበኣሰ ሕርር ኩምትር ክብሉ ዝገብር እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘለና ርክብ ብዛዕባ ዝብላዕ-ዝስተ ከይኮነስ ስጋዊ ሕውነት እዩ፤ ኣሽንኳንዶ ዝብላዕስ ደምና እውን ተኻፊልና ክንነብር ንኽእልና ኢና ዝብል መልሲ ሂብዎም፡፡ እዚ ህዝቢ ብውሕሉል ጥበብ ዝዓቀቦ ሕውነት ክሻዕ ክንድዚ ረዚን እዩ፡፡

ኣብ መወዳእታ እዞም ህዝብታት እዛ ሕውነቶም ከም ብሌን ዓይኒ ክሕብሕብዋ ክትርኢ ከለኻ እንቋዕ ናትኩም ኮንኩ ኢልካ ትሕበን፡፡ ብሓቂ መርገፂኡ ኣንዳዕዲኡ ዝፈልጥ ካብ መትከላቱ ነቕ ዘይብል ህዝቢ እዩ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ነገር ሕውነት ዘቐድም ለባም ህዝቢ፡፡ ኣቱም ናይ ህዝቢ አሰር (ፍውላዱ) ዝኾና ድማ ነዚ ታሪኻዊ ሕውነት ተረኪብና ናይ ምቕፃል ረዚን ሓላፍነት ከምዘለና ክንርስዕ የብልናን፡፡

ቻው ወደሓንኩም፡፡ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ፅሑፍ ቦኽ ክሳዕ ዝብለኩም ሰሰናዩ ንኹላትና፡፡

 

Back to Front Page