Back to Front Page


Share This Article!
Share
መፃኢ ጉባኤ ኢህአዴግን ዕድል ህወሓትን

መፃኢ ጉባኤ ኢህአዴግን ዕድል ህወሓትን

ወዲ ረዳ ሰነ 18, 2010 ዓ.ም

መፃኢ ጉባኤ ኢህአዴግ አብ ዝመፅእ ክልተ ወርሒ ክካየድ ከምዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዑ ተነጊሩ እዩ፡፡ እዚ ጉባኤ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾኑ ውሳነታት ከሕልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ፡፡ እዚ አብ ሀገርና ቕድሚ 3 ዓመት እናጋጠመ ዝመፀ ፖለቲካዊ ቕልውላው ፣ ብተወሳኺ ድማ ካብ ምምራፅ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚሩ እናተርአየ ዘሎ ሓውሲ ናይ ቀለም አብዮትን አቢሉ እውን ምሳሓት መስመርን ብዙሕ ህዝቢ ቐፃሊ ጉባኤ ኢህአዴግ ብጣዕሚ ኸቢድን አዝዩ አፀጋሚ ሕልኽላኻት ዘለውዎ ፣ አብ ዝግበር ምይይጥ እውን ወሳኒ (Turning Point) ዝኾኑ ውሳኔታት ከሕልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ፡፡ እቶም አጋር እናተብሃሉ ንነዊሕ ዘመናት ዝፀንሑ ፓርቲታት እውን ሙሉእ አባል ክኾኑ እዮም ተባሂሉ ይግመት፡፡

እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ቕድሚ እቲ ጉባኤ ምክያዱ ካብ በሐዚኡ አገደስቲ ዝኾኑን አብ መስመር ኢህአዴግ ዘይትንከፉ ቐወምቲ (pillars) እንብሎም እናተሸርሸሩን ቐፃልነቶም እውን አብ አተሓሳሳቢ ኹነታት ንኽአትዉ ይግበሩ አለው፡፡ እዚ ምኽንያት ብምግባር ከም ውቀ ሰብ ውሳኔታት መፃኢ ጉባኤ ኢህአዴግን ዕድል ህወሓትን እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢለ ሕፅር ዝበለ ዋና ዋና ትዕዝብተይ ከካፍለኩም ይደሊ፡፡ ከም ህዝቢ መጠን ህዝቢ ትግራይን ሕብረተሰብ ትግራ ትግርኝን ምናልባት ቕድመ ጥንቃቐ ንምግባር ምእንታን ክጥዕመና ካብ ብሐዚኡ እንታይ ፍፃመታት አለዉ? ናብ ምንታይ ገፆምከ ይኸዱ አለዉ? ዝብል ክንዝትየሉን አብ ሓደ ሓሳብ ክንዓስልን ናይ ግድን እዩ ኢለ ይአምን፡፡

ሀ. ዘጋጥሙ ዘለዉ ተጓንፎታት፡

Videos From Around The World

1.  አካይዳ መንግስቲ ሀገርና፡ ጠ.ሚ ሀገርና ብዝረኸቦም አጋጣሚታት እቶም ናይ ኢህአዴግ ዋና ቐወምቲ እንብሎም ሀሳባት ከፍርሶምን ክወቕሶምን ንዕዘብ አለና፡፡ ንአብነት ምጥሓስ አሰራርሓ ኢህአዴግን ምጥሓስ ህገ መንግስትን ብግልፂ ይረአ አሎ፡፡ እዚ ጥራሕ አይኮነን ብቐዳም ሰነ 16 አብ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ መስቀል አደባባይ ጠ.ሚ ከምዚ ኢሉ እቲ ሐዚ ዘሎ ፖለቲካዊ አሰራርሓ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብምንታይ ይፍለ? ኢሉ ተናጊሩ፡፡ አብ ህ/ተ/ም/ቤት እውን እቲ ሐዚ ዘሎ ናይ ሀገርና ክልላት ዶብ አካልላ ችግር ዘምፀአ ስለዝኾነ ንዊሕ ዓመት ከገልግል ዝኽእል አካልላ ክነፅንዕ ኢና እውን ኢሉ ነይሩ፡፡ እዙይ ንዓይ ብብሄርን ብጂኦግራፊያዊ አቀማምጣን ዝተጠረረ ዶብ ክልላት ፈሪሱ ብኻሊእ ክትካእ እዩ ዝብል ሀሳብ ይህበኒ፡፡ እዙይ ማለት ድማ እቲ ኢህአዴግ ሒዝዎ ዝተልዓለ ጭብጢ ገደል ዘእቱ ይለስለኒ፡፡ ኻሊእ ድማ ህወሓት ንምድኻም አብ ኹሉ መድረኻት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፈሊኹም ረአይዎም፡፡ ክትወቕኡ ዘለኩም ንህወሓት ጥራሕ ኢኹም ዝብል ሀሳብ ዘለዎ ዘረባታት አብዚሑ ይናገር አሎ፡፡ እዙይ ኸዓ ካብ መስመር ኢህአዴግ ይወፅእ ከምዘሎ ርኡይ መረዳእታ እዩ፡፡

ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሀይማኖትን መንግስትን ዝተፈላለዩ ምዃኖም እናተፈለጠ ካብ 2008 ጀሚሩ (ህ/ተ/ም/ቤት ዝተፀለየ ፀሎት ምስትዋስ ይከአል) እስካብ ሐዚ እናተሓዋወሰ መፂኡ እዩ፡፡ እዚ ድማ ካብ መስመር ኢህአዴግ ምውፃእ ምጅማሮም የርእዪ እዩ፡፡

 

2.  ምምስራት አብን (አማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ፓርቲ) አብ አምሓራ፡ አብ ከተማ ባህርዳር ዝተመስረተ አብን ብድጋፍ ብአዴን ከም ዝተመስረተ ሓደ ሓደ ምንጭታት ይሕብሩ አለዉ፡፡ ካሊእ ተፎኻኻሪ ፓርቲ ምምስራት ዲሞክራሲያዊ አካይዳ ስለዝኾነ ብፅቡቕ ክረአይ ይኽእል እዩ፡፡ ነገር ግን ብአዴን አብ ክልተ ተሰንጢቑ እዩ ተባሂሉ አብ ዝውረየሉ ሰዓት እዚ ፅንፈኛ ውድብ ምምስራቱ (በቲ ብእን ገዱ ዝምራሕ ክፋል ብአዴን ድጋፍ ረኺቡ እዩ) ንዓይ ኻሊእ ትርጉም ሂቡኒ አሎ፡፡ እዙይ ማለት ድማ አብ ዝመፅእ ጉባኤ እንድሕር ነቲ ሐዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሊበራላዊ ዝኾነ ለውጢ ዘተዓናቕፍ ነገር እንተገጢምዎም ብአዴን አፍሪሶም ናብ አብን ክጠቓለሉ ይኽእሉ እዮም (ኦሮማራ አብ ሓሳብ እናእተውና) ዝብል ሀሳብ አለኒ፡፡ እዙይ ድማ ህወሓት ንምግላል ዋና መሳርሒ እዩ ኢለ እየ ዝአምን፡፡

 

3.  ምሕባር ኹሎም ፖለቲካዊ ውድባት ኦሮሚያ፡ አብ ኦሮሚያ ዝረአይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት አብ ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ፍፃመታት ተፈጢሩ ዘይፈልጥ እዩ፡፡ ኹሎም ሓልታት ኦሮሚያ ናብ ሓደ አተሓሳስባ ዝመፅእሉ ጊዜ ሐዚ ጥራሕ እዩ፡፡ እዚ ማለት እቲ አብዝሓ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፈትዎን ዝድግፎን ውድብ ኦነግ አብ ሀገር ውሽጢ አትዩ ምድላዋቱ ጀሚሩ አሎ፡፡ ካብ መራሕቲ ኦነግ ከም ዝሳማዕናዮ ድማ ኻሊእ ውድብ እስካብ ምምስራት ወይ ድማ ምስካሊእ ውድብ እስካብ ምፅንባር መማረፂታት ክንርኢ ኢና ኢሎም፡፡ ከም ናተይ አረዳድአ ድማ ኦህዴድ እዛ ሐዚ ሒዝዋ ዘሎ አካይዳ (ምዕዋት ሊበራሊዝም ወይ ምፍጣር ዓባይ ኦሮሚያ) እንድሕር ዘይሳኸዐሉ ኾይኑ ኦህዴድ አፍሪሱ ናብ ኦነግ ወይ ኹሎም ውድባት ዝሓቖፈ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውድብ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም፡፡ እዚአ አካይዳ እውን ምስ ምፍራስ ብአዴን ሓደ ኾኑ ህወሓት ንምውቃዕ ዝተሸረበ ውዲት እዩ ዝብል እምነት አለኒ፡፡

 

4.  ቕልውላው ደቡብ ክልልን ምድኻም ደህዴንን፡ እቲ አብ ደቡብ ክልል አጋጢሙ ዘሎ ቕልውላው ድንገት ዝተፈጠረ እዩ አለይ አይወስዶን፡፡ ዝኾነ ሓይሊ ደህዴን ንክዳኸም ዝደሊ ነቶም ሐዚ አብታ ሀገር ዝግበር ዘሎ አካይዳ ዝቃወሙ ናይ ሽፈራው ሽጉጤ ደገፍቲ ዝኾኑ አመራርሓ ኾነ ኢልካ ንምውቃዕን አቢሉ እውን ደህዴን ንምድኻምን ዝተወጠነ ሴይራ እዩ ዝብል እምነት አለኒ፡፡ እዙይ ድማ አብቲ ቐፃሊ ዝግበር ጉባኤ ኢህአዴግ ዓንቃፊ ሚና ንከይፃወት ካብ ብሐዚኡ ንምድኻምን በዚ አቢልካ እውን ህወሓት ደጋፊ ዘይብላ ውድብ ገይርካ ንምውቃዕ ምእንታን ክጥዕም ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ሽርሒት እዩ ኢለ ይአምን፡፡

 

 

ለ. ውፅኢት መፃኢ ጉባኤ ኢህአዴግን ዕድል ህወሓትን

እምበአርከስ እዚ ኹሉ ሽርሒታት ዝስራሕ ዘሎ አብ ቐፃሊ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኡ ስለዝደለዩ እዮም? አሊና አንተሓቲትና እዞም ዝስዕቡ ውፅኢታት ክነቕምጥ ንኽእል፡፡

1.  ልምዓታዊ ዲሚክራሲያዊ መስመር አሸኒፉ ምውፃእ፡ እቲ አብ ጉባኤ ኢህአዴግ ዝርከብ አመራርሓ ፖለቲካዊ ውድባት ቕኑዕ ዝኾነ አተሓሳስባ ሒዙ ናብቲ ጉባኤ እንተአትዩን ብጣዕሚ ኸቢድ ናይ ሓሳብ ቓልሲ እንታካይዱን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ስዒሩ ክወፅእን ሀገርና እውን ዳግማይ ብሩህ ዕድል ክትረክብ ትኽእል እያ፡፡ ዋላ እኳ እዙይ ውፅኢት እዙይ ንትግራይ ብጣዕሚ ጠቓሚ እንተኾነ እዙይ ግን ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ ናይ ምዃን ዕድል እዩ ዝህልዎ፡፡

 

2.  ሊበራል ፖሊቲካል ኢኮኖሚ አሸኒፉ ምውፃእ፡ በቲ ሐዚ ዘሎ ናይ ምዕራባውያን ደገፍን ሀየ በሃላይነትን ሓደሽቲ አመራርሓ ክልቲኦም ውድባት ካብቲ ጉባኤ ብሰፊሑ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ መስመር ስዒሩ ክወፅእ ዘይገብርዎ ስራህቲ አይክህሉን፡፡ እንተኾነ ግን ህወሓት አብ ርእሲ መሬት እናሃለወት እዙይ ተስማዕሚዓ ክትወፅእ እያ ዝብል እምነት የብለይን፡፡ ስለዚ እዙይ እውን ዝተሓተ ናይ ምዃን ዕድል እዩ ዝህልዎ፡፡

 

3.  በቲ ዘሎ ሕሙም አካይዳ ምቕፃል፡ እዚ ሃሳብ እዙይ ናይ ምዃን ዕድሉ ስፍሕ ዝበለ ይመስለኒ፡፡ እዙይ ዝበልኩሉ ምኽንያት ድማ እስካብ ሐዚ ንአስታት 5 ዓመት እናተሰርሐሉ ዝመፀ ምእንታን እታ ሞጎጎ ትሕለፍ እታ አንጭዋ ብዝብል አካይዳ ሕሙምን ጥዑይን ሓሳባትን ሰባትን እናተሸከምካ ዝተመፀሉ ኹነታት ስለዘሎ ሐዚ እውን ምእንታን እታ ዓዲ ከይትፈርስ እቲ ዘሎ አካይዳ ዘዝኾረየ ህዝቢ ድልየቱ እናማላእኻ ምኻድ ዝብል አካይዳ ተመሪፁ እቲ ሐዚ ዝስረሐሉ ዘሎ አሰራርሓ ክቕፅል ክግበር ይኽእል እዩ ዝበል ሀሳብ አለኒ፡፡ እዚ ድማ ብመንፅር ጥቕሚ ህዝቢ ትግራይን መፃኢ ዕድል ትግራይ ትግርኝን እንተርኢናዮ መዕነዊ አካይዳ እዩ ክኸውን፡፡

 

4.  ምብራር ህወሓት ካብ ኢህአዴግ (ም ፍ ን ጫል ክልላት)፡ ካብ እቲ ሐዚ ዘሎ አካይዳታት ክልቲአን ውድባትን ፖለቲከኛታት እተን ሓይልታትን እዙይ ውፅኢት እዙይ ዓብዪ ናይ ሙዃን ዕድል አለዎ እዩ፡፡ ንህወሓት ንምብርካኽን አቢልካ እውን ንምብራርን ኸበድቲ ሻጥራት እናተሰርሑ መፂኦምን ሐዚ እውን ይስርሑ አለዉ፡፡ ብግልፂ አብ ኦህዴድ ዝረአይ ዘሎ ድልየት ምስፍሕፋሕ ቦታታትን እንተተሳኺዑ ድማ ምምስራት ዓባይ ኦሮሚያን ናበየናይ አንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ግልፂ ምልታት እዮም፡፡ እዙይ አካይደኦም እዙይ ዋላኳ ፀኒሑ ምስ አምሓራ ዘባኣሶም እንተኾነ ናይ ፀላእየይ ፀላኢ ፈታውየይ ብዝብል ብሂል ክልቲኦም አንፃር ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብዙሕ መረዳእታታት ምቕራብ ይከአል እዩ፡፡ ስለዚ በቲ ሐዚ ዝግበር ዘሎ አካይዳታት ንህወሓት አባሪርካን ንቶም ካልኦት ክልላዊ ውድባት አፈራሪሕኻን ክልቲኦም ሓይልታት ከም ድልየቶም ዝዝውርዋ ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ይፅዕሩ እዮም፡፡ እዙይ ግን ግጉይ አካይዳ እምበር ይትረፍ ንመላእ ኢትዮጵያ ንባዕቶም እውን አብ ኸቢድ ፀገም ዘእቱን እታ ሀገር ዝበታትንን አካይዳ ከም ዝኾነ አብ ቐረባ እዋን ክረአይ ዝኽእል ሓቂ እዩ፡፡

ከም መጠቓለሊ ግን ሐዚ እውን ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን አብ መንጎኦም ዘለዎም ሽግራቶም ፈቲሖም ብሓደ ጠጠው ክብሉ ይግባእ፡፡ ትግራዋይ ህላውነቱ አብ ሓድነቱ ዝተመስረተ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ኹሉ ተፃብኦታት ብትዕግስቲ እሞ ድማ ብአትኩሮት ክከታተሎም ከም ዝግባእን ካብ ብሐዚ ኹሉ ትግራዋይ በቢ ዘለዎ ኾይኑ ተወዲቡ ክመያየጥን ክነጋገርን ክኽእሎ አለዎ ብዝብል እዚ ከም መነጋገሪ ነጥብታት ክኸውን ኢለ ፅሒፈ አለኹ፡፡ ከምቲ ዝተለመደ ብደገፍ ይኹን ብተቓውሞ ሓነፅቲ ሓሳባትኩም ንክትህቡኒ እናተላቦኹ እቲ አብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ሓሳባት ናይ ባዕለይን ሓሳብ ከምዝኾነን ናይ ባዕለይ እምነት ከም ዝውክልን ክሕብረልኩም ይፈቱ፡፡

 

ሐዚ እውን ህላወን መፃኢ ዕድላትን ሕዝቢ ትግራይ አብ ሓድነቱ ዝተመስረ እዩ!!!

 

ወዲ ረዳ

grwbest@gmail.com

Facebook: Gerd wedi reda

Back to Front Page