Back to Front Page


Share This Article!
Share
እዚ ክትግዕታ'ስ ትርህፃ !

እዚ ክትግዕታ'ስ ትርህፃ!

ብተኣምራት የማነ 09-02-18

ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ብሽም "ፈታዊ ትግራይ" ብዛዕባ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዝተፅሓፈ ፅሑፍ ተሞርኪሰ ቁሩብ ክብል፡፡ እምነተይን ሓቅነተይን ድማ ከምቲ ጠቃናይ ፀሓፊ ሽመይ ክሓብእ ኣይደልን::

ናይዚ ፅሑፍ ፀሓፊ ገለ ገለ ሰባት ከምዘውጉዑኒ ብሰንኪ አዘብቲ ቢሮ ፀኒሖም ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ካብቲ ቢሮ ዝተሰናበቱ ወይ ብዝተፈለየ ኩነት ዝለቐቑ ገለ ኣባላት እቲ ቢሮ ድማ ብኣግባቡ ቀሪቦም ዝፈልጥዎ ኣካላት ሓቢሮምለይ፡፡

እዚ ጽሑፍ እዋኑ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ቲዊተር ፣ዋትስ ኣፕን፣ ፌስቡክን ብዘለሉ እሞ ድማ ክንደይ ሃገራውን ክልላውን ኣጀንዳ ዝውገዐሉ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ፎረም ብዛዕባ ሓደ ቤት ዕዮ 23 ገፅ ምፅሓፍ ስራሕ ዘፍትሕን ሃጠው ቀጠውን ኣንቡቡለይ ኢልካ ምዕዳም ካብ ሓደ ስራሕ ዝፈተሐ ሰብ ምዃኑ ብቐሊሉ ትርዳእ፡፡ንቐፅል ..

Videos From Around The World

ዛጊድ እቲ ቢሮ ዝሰርሓለን ተበፃሕቲ ቦታታት እዞም ፀሓፊ ኣብ ክልተ ዞባታታት ጥራሕ ዘድሀበ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ይብሉ ፡፡ ኣብዚ ሓደ ነገር ምግንዛብ የድሊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ብዝተውሃቦ ኣዋጅ መሰረት ኣብ ወረዳታት ትግራይ ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ተኸፊትሉ ኣብ ዕዙዝ ምንቅስቓስ ይርከባ ስለዚ ፀሓፊ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኣይኮኑን ዝፅሕፉ ዘለዉ ማለት እዩ፡፡ ሃለውለው ናይቲ ፅሑፍ እንትቕፅል ድማ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ክልል ትግራይ "መስርሕ ሲቪል ሰርቪስን ፋይናንሳዊ አሰራርሓን ተግባራዊ ዘይገበረ ትካል እትኸውን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብኣበል ዝነብሩን ድሕሪ ፊልድ ውሱናት መዓታልታት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ቢሮ ዘይኣትዉ." ብዝብል ንቶም ሰራሕተኛትትን እቲ ፋይናንሳዊ መሓውር ዘይሰርሕ ምዃኑ ይገልፁሞ እዚ መስርሕ ሲቪል ሰርቪስ ዝጥሕስ እንተኾይኑ ካብ ትግራይ ሲቪል ሰርቪስ ኣሰራርሓ ወፃእ ዘሎ ትካል ማለት እዩ፡፡እዚ ድማ እቲ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ስረሕ ከምዘይሰርሕ ዘሎ እዮም ዘውጉዑና ዘለዉ፡፡እዚ ድማ ንምንታይ ንቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ዘይጠርዑ?

"ፈታዊ ትግራይ" ባሃላይ -ምንቅሰቓስ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እንትገልፁ ነዚ ድሙቕ በዓልና ኣሸንዳናን ዓይኒ ዋሪ ማርያን ብኸምዚ ይገልፁዎ "ዳንኪራን ሳዕሲዒትን "ብምባል ነቲ ሙቁር መግለፂ መንነት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ባህሊ የናሽውዎን የቆናብጽዎን ኣበይ ዳ እዩ ናይዞም ፀሓፊ ፈታዊ ዓድነትን ሓልዮትን? እስኪ እቲ ቢሮ ዝሰረሖም ስራሕቲ ካብ ዝፈልጦ ሓደ ሓደ ክብለኩም: ዝሓለፈ ዓመት ብኣመንቲ ምስልምና ጉዕዞ ናብ መካ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝመፁ ሓጃጃት ዝተገበረ ጉዖዞ ብቐጥታ ካብ መቐለ ናብ መካ መዲናኳ፤ኣብ ትግበራ ምዕሩይ ኣጠቓቅማ ቋንቋታት ትግራይ ዝተሰረሐ ስራሕቲ፤መስደመም ገፀ መሬት ትግራይ ኣብ ግዝያዊ ሰነድ ዪኒስኮ ክምዝገብ ምግባር ዝነበረ ፃዕሪ፤ስራሕቲ ዕደጋ ምልላይ ቱሪዝም ብስራሕቲ ኢ- ማርኬትንግ ንምስራሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ፤ PPP ኣብ ዘፈር ባህን ቱሪዝምን ምትግባሩ ፤ከምኡ ዉን ሰፋሕቲ ዝባሃሉ ሃይማኖታዉን ባህላዉን ባዓላት ብመልኪዕ ፌስቲቫል መላእ ዓለም ክፈልጦ ምግባርን ካልኦትን ካብቶም ዓበይቲ ስራሕቲ ናይቲ ቢሮ ኮይኖም ፀሓፊ ግን ክዝክርዎ ኣይደልዩን፡፡ብኻሊእ መዳይ ምስቲ ቤት ዕዮ ዝተትሓሓዘ "ኣብቲ ቢሮ ዘለዉ ናይ ዕደጋን ፋይናስን ሰራሕተኛታት ንቶም ሓለፍትን ሰራሕተኛታት ደቂ ዓዶም እዮም ቖፂሮም " ይብሉ እዚውን መረዳታ ዘይብሎም ጠቐነ ከብል ይደሊ ፡፡

ፀለመን ሪኢቶን ንነበይነኖም እዮም እዞም ፀሓፊ ዝፀሓፍዎ ኩሉ ፀለመ (ጠቐነ ) እዩ ፡፡ ሪኢቶ ከም መስትያት ግድታትካን ጎዶሎታትካን ትሪኤሉ መስርሕ እዩ ፡፡ ፀሓፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ክልተ ዞባታት እዩ ዝሰርሕ ይብሉሞ እዚ ድማ ብከባቢነት ይጠምርዎ ፤፤ቐፂሎም ድማ "..እታ ውድብ እንተሊያ "ብምባል ንታ ውድብ ምህላዋ ምስ ምርሳዕ ኣተሓሒዞም ነቶም ሰራሕተኛታት ድማ "ደርጋዊ ኣተሓሳስባ "ብምባል ንምሽቁራር ፍተኑ፡፡ እዙይ ድማ ናይ ኾሓሎ መሲለን መንቆሮ ሪኢቶን መፀለምታን እዩ።

ምስ ስፖንሰር ኣተሓሒዞም ዘቕርቡዎ መርተዖ መሕዘኒ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ክትግዕታ ትርህፃ ዘበለኒ እውን እዩ፡፡ዘቕርብዎ መረዳእታ የለን፡፡እትርፊ ንሓለፍቲን ነቲ ሰራሕተኛንን ከናሽዉን ከቆናጽቡን እዚ ትበሃል መረዳእታ ኣየቕርቡን፡፡ በሰንኪ እዚ ድማ እዚ ከሉ ዝፀሓፍዎ ነገር ጭቡጥ ነገር ስኢነሉ ሃለወለው እዩ ኮይኑ፡፡ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ዝመሓደርን ብኣዋጅ ዝተጣየሸ ትካል ኮይኑ ከምዚ ጌረካ ብጠቐነን ነቶም ሰራሕተኛታትን ምውንጃል ብሽም ርኢቶ ሓሳብካ ምግላፅ ኣግባብ ኣይኮነነ፡፡

ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣነ ብዝፈልጦን ኩሉ ምስ ጋዜጠኛታት ኮላይ ባዕለይ ዝበኣሰሉ ብሚሒር ምኽራር መምርሒ ብፍላይ ጋዜጠኛታት ካብ ዝመፅሉ ትካል ኣበል ወሲዶም ካልኣይ ይሓቱ ከይህልዉ ምፅራይ ብምግባር እንተ ተተኸፊሎም ሕጊ ስለዘይፈቕዶ ኣበል ኣይኸፍልን ዝብል ቆርባዕ ትካል እዩ፡፡ኣብ ካልኦት ስራሕቱ ግና ከምቲ ልዕል ኢለ ዝዘርዘርክዎም ዓበይቲ ስራሕቱ ብዘለዎ ውስን ሓይሊ ሰብን በጀትን ኣድማዒ ስራሕቲ እናሰረሐ ዘሎን ስለጤን ሰራሕቱ ዘዕግብ ዝሓሽ ለውጥታት ዝምዝገበሉ ዘሎ ትካል እዩ፡፡

ትሕዝቶ ናይቲ ፅሑፍ ጠቐነ እምበር ሪኢቶ ክበሃል ዘይካእል እዩ፡፡ፅሑፎም ብዙሕ ንምትንካፍ ይፍትኑሞ ግና ኣንቲ ሓደ ዙርያ ጥምጥም ክኸዱ ከለዉ ዝደለዩዎ ከይወግዑና ናብ ካሊእ ሃለውለው እሞ ድማ ብመፈራራሕቲ (ዝበሃል ) ቃላት ወያናይ ዲሞክራሲ ክዕሽዉና ይፍተኑ፡፡

ብሽም ናፅነት ፕሬስ ንሰብ እና እናፀለምካን ኣናጠቀንካን ዝኽየድ ኣካይዳ ጌጋ እዩ ብሕጊውን የሕትት እዩ ፡፡ሰብኣዊ መሰልን ክብር ደቂ ሰባት ኣብቲ ንምዝራብ ዝተውሃበ መሰል ነደቂ ሰባት መሰል ምግሃስ ክልኩል ምዃኑ ዝድንግግ ሕጊውን ሎ፡፡ ብሓሾት ውንጀላንን ጠቐነን ንርእስኻውን ሕማም ንቲ ስራውን ዘየስልጥ እዩ::

ኣይተ "ፈታዊ ትግራይ " እንተሊዮም ብግልፂ ዘይመፁሞ ዘየውግዑ ወይ ከዓ ሓቂ እንተሊዎም ብስርዓት ብሽሞም ዘይውፅእዎ ስለዚ ጠቐነን ምፅላምን ተሓቢኻ ኣይጥዐሙን ዋላ ምምሕድዳር መርበብ ሓበሬታ ዓይጋውን ነዚ ንውልቀ ሰባት ዘናሽውን ዘፀልምን ፅሑፍ ኣቲ ፍቱዉን ንኡድን ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝሓሸ ኢለ ዝመርፆ ዋና ሚድያ ከተኣናግድ ኣይነበሮን ፡፡

ስሊ ንኩለኹም መንበብትን ፈተውቲ ዓድን ከምኡ ድማ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ገፃት ነዞም ተሓቢኦም መንነት ህዝቢ ትግራይን ውልቀ ሰባት ኣብ ምቁሸሽን ኢሉ ድማ ኩሉ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ስም ኣብ ምጥፋእ እሞ ድማ ንርእሶም ሓቢኦም አብ ምንጭብርባር ዝርከቡ ኣካላት ተረባሪብና ኣደብ ክነትሕዞም ይግባእ።ሓቅነት እነተለያ ታይ ኣለዎ ፊት ንፊት ወፂኦም ዘይገልፁ ካብ ተሓቢእኻ ፀለመ በፊት ንፊት ሪኢቶ ሓናፃይን መሃራይን እዩሞ ሃየ ደኣ ፡፡

የመስግን!

 

Back to Front Page