Back to Front Page


Share This Article!
Share
መፅበዓ ደብረፅዮን!

መፅበዓ ደብረፅዮን!

አስራት አብርሃም

10-04-18

 

ኣብ ክልል ርኡይ ለውጢ ክነምፅእ፣ ኣብ ሃገር ድማ ግቡእ ተራና ክንፃወት ኢና!

ዶ/ር ደብረፅዮን

 

ትግራይ በቢዘመናቱ ብዙሓት መራሕቲ ነይሮማ እዮም፤ ገሊኦም ብፅቡቕ፣ ገሊኦም ብሕማቕ ታሪኽ ዝዝክሮም። ድሕሪ ሞት ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ዝመፁ መራሕቲ እንተሪእና ራእሲ መንገሻ ዮሃንስ፣ ልኡል ራእሲ ስዩም ኣብ ኣዚዩ መዋጥር ዝበዝሖ ኩነታት ኮይኖም መሪሖም እዮም። ድሕሪ እዚኦም ዝመፁ ስሙይ መራሒና ልኡል ጎይታይ ራእሲ መንገሻ ስዩም እዮም፤ ኣብ ትሕቲ ፊውዳላዊ መግዛእቲ ሸዋ ኮይኖም ናብራ ህዝቢ ትግራይ ክመሓየሽ ኣንፃራዊ ዝኾነ ልምዓትን ዕብየትን ክህልው መራሒ ትግራይ ኮይኖም ዝፀንሑለን (1953-1966) 13 ዓመታት ዝኣክሎም ፅዒሮም እዮም። ደርጊ አርኪብዎም እምበይ ብዙሕ ዝወጠንዎ ነገር እውን ነይሩ። ኣብ ዘበን ደርጊ ኣመሓደርቲ ነይሮም ምባል ስለዘይከኣል ኣብ ቁፅሪ ዝኣትው ኣይኮነይ።

Videos From Around The World

ልሙድ ኮይኑ ዓወት ይኹን ስዕረት በቲ ዘመን ብዝነበረ መራሒ እዩ ዝግለፅ፤ እቲ መራሒ ኩሉ ነገር በይኑ ይሰርሖ ማለት ኣይኮነይ። ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት መራሕቲን ክኢላታትን ኣለዉ፣ ብኣውርኡ ድማ ሓፋሽ ኣሎ። ዝኮነ ይኹን መራሒ ግን ናይ ባዕሉ መንፈስ ኣለዎ እዩ፣ እቶም ኣብትሕቲኡ ዘለዉ ኩላይ ሓፋሽ ኣብ ዙሪኡ ክዓስል ወይ ከይዓስል ዝገብር። ድሕሪ ዓወት ዘበን ገብሩ አስራት እዩ ነይሩ። እዚ ዘበን እዚ ትግራይ ካብ ኩናት ወፂኣ ኩሉ ኣብ ልምዓት፣ ኣብ ሓመድ ግደባን ግረባን ዝረባረበሉ፣ ትግራይ ብፅፍርና ክነልምዓ ኢና ኣብ ዝብል ጭርሖ ኣብ ልምዓት ክልሉ ዝዋሰአሉ ፅቡቕ ጊዜ ነይሩ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ውግእ ኢትዮ-ኤርትራ ድሕሪኡ ድማ ምግምማዕ ህወሀት መፂኡ ኮሊፍዎ። ድሕሪኡ ዘበን ሃለቃ ፀጋይን ዘበን ኣባይ ወልዱን እዩ ስዒቡ፣ እዚ ዘበን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፀሐይ በሪቓ እናሃለወት፣ ኣብ ትግራይ ብቐትሩ ዝፀልመተሉ፤ ተጋሩ ብስደት ቀዳማይ ዝኾንሉ፣ ሰብ ሃፍቲን ምሁራትን ክልሎም ሓዲጎም ፋሕፋሕ ዝበልሉ ዘመነ ጥልመትን ክሕደትን እዩ ነይሩ።

ትግራይ ብልምዓት ነተን ካልኦት ክልላት ሓሊፋተን ከይትከይድሞ ስልጣኖም ኣብ ሓደጋ ከይወድቅ ተባሂሉ ልምዓታዊ ምንቅስቓሳታ ኩሉ ብፖለቲካዊ ውሳነ ዝተዓገተሉ፣ ልዕሊ 500 ማእከላይ ግድባት ክሰርሕ ወጢኑ ዝነበረ ሳርት ክፈርስ፣ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ዝነበረ ልምዓት ጎልጎል ራያ ጠጠው ክብል፣ ኣብ ሩባ ተከዘ ክስረሓ ተሓሲበን ዝነበረ ዓበይቲ ግድባት ዝተረሰዓሉ፣ ሓድነት ተጋሩ ዝላሕለሐሉ ሕማቅ እዋን ነይሩ። ካሊስ ይትረፍ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ትልሚን ዕብየትን ስግግርን ትግራይ ዝተዘለለትሉ። እዚ ግን ብናይ ሃለቃ ፀጋይ ወይ ብናይ አባይ ወልዱ ድክመት ዝመፀ ጥራሕ አይነበረን፤ ህወሀት ከም ፓርቲ፣ ብፍላይ ድማ ጠቅላይ ሚነስተር መለስ ዜናዊ ፍትሓዊያ ክበሃሉ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ድክነት ክትፀንሕ ስለዝወሰኑ እዩ።

ህዝቢ ማዕከል ዓዲ ኣብ መረፃ 97 ስለዘደንገፆም ናይ ልምዓት ሕቶ እንተመሊስናለሁ ን40 ዓመታት ዝኣክል ክንገዝእ ኢና ዝብል ግጉይ ዝኾነ መርገፂ ስለዝነበሮም እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ብዝብል ፖሊሲ ድማ ትግራይ ካብ ልምዓትን ኢንቨስትመንትን ተነጺላ ሰፈር ወታደራትን ቀጠና ውግእን ኮይና ንርብዒ ክፍለዘመን ኣሲሮማ ስቕ በሉ። ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ህወሀት ዝተቓለሰሉ ዕላማ ዝረስዐ ሓዱሽ ገዛኢ መደብ እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ ትግራይ ሐዚ እውን ኣብ ሕሱም ድክነት ውሽጢ ክትህልው ዝገበራ ፖለቲካ እዩ። ብፖለቲካ እያ ደኽያ። ከቀደሙ እውን ድክነታ ፖለቲካ ሸዋ ዘምፅኦ እዩ ነይሩ። ሐዚ እውን ዘሎ ንሱ እዩ። መረራ ጉዲና ኣብ ዙፋን ምኒልክ ዝቅመጥ ከም ምኒልክ እዩ ዝሓስብ ዝብል ስሙይ ኣባሃህላ ኣለዎ። ከምኡ እዩ ኾይኑ።

ዝኾነ ኮይኑ ሞንጉኡ ኣቦዝጊ ሓጊዞም ኩነታት ፖለቲካ ሃገርና ምቅይያር ጀሚሩ። በዚድማ ዋላካ ክንድቲ ዝድለ ኣይኹን ኣብ ህወሓት እውን ለውጢ ኣመራርሓ መፂኡ፣ ሐዚ ኣብ ዘበን ደብረፅዮን በፂሕና ኣለና። መሪሕነት ደብረፅዮን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣለዉ እዮም። ቀዳማይ ብዛዕባ ዕብየት ትግራይ ናይ ስነ ሓሳብ ግልፅነት (clarity) ዘለዎ ምኳኑ እዩ። ቀደም እንትብል ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተሓልፈሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ይሓልፈሉ ዝብል ነገር እዩ ነይሩ። ካሊእስ ይትረፍ ማይ ዝስተይ ስኢና ኢሉ ንዝሓተተ ህዝቢ ብቀዳምነት ህዝቢ ሱማል ህዝቢ፣ ኣምሓራ ማይ ይሰቲ ኣሎ ዶ ኢልኩም ዘይትሓቱ ዝብል መልሲ ዝህቡ መራሕቲ እዮም ነይሮምና።

እዚ ሐዚ ዝተለወጠ ይመስል። ኩሉ ምቅስቓሳትና ትግራይ ማእከል ዝገብር እዩ ዝብል መፅበዓ ንሰምዕ ኣለና። እዚ ጥራሕ ኣይኮነይ ብፖለቲካዊ መርገፂ ፈታዊ ፀላኢ እናበልካ ዓቅሚ ትግራይ ምድኻም ክተርፍ፣ ሰብ ብዘለዎ ፖለቲካዊ አረኣእያ ዘይኮነስ ብትግራዋይነቱ ብዘውፍዮ ቁም ነገር ጥራሕ ክልካዕ ክንገብር ኢና ዝብል መፅበዓ እውን ኣሎ። እዚ ትግራዋይ ኩሉ ኣብ ዙሪያ መሪሕነት ደብረፅዮን ክዓስል ዝዕድም እዩ። ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘየግድስ ኣብ ረብሓ ትግራይ፣ ኣብ ዕብየት ተጋሩን ሓቢርካ ንምስራሕ በሪ ዝኸፍት እዩ። እዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ። ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ እዩ ተስፋ ገይሩ ዘሎ። ናይ ውሽጢ ሓድነትን ምርድዳእን እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ደገ ፀገማት ኣየሰኩንዎን እዮም። ጥዑይ፣ ቅኑዕ መራሒ ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ዶ/ር ደብረ ፅዮን ድማ ቀልቡ ዝዐረፈሉ መራሒ ኰይኑ ኣሎ፤ ክሳብ ሐዚ ዋላ እኳ ዝገበሮ ነገር ብዙሕ እንተይሃለወ፣ እቲ ዝኣትዎ ዘሎ መፅባዓታት ክፍፅም ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚኑ ኣብ ዙሪያ መሪሕነቱ ክዓስል ድልየት የርኢይ ኣሎ። ነዚ እውን እዩ ኣዮኻ ናይና እናበለ በቢመድረኩ ድጋፍ እናሃቦ ዝርከብ። ተጋሩ ኣብ መትከሎም ፀኒዖም፦

ብሰማይ ፅዮን

ብምድሪ ደብረ ፅዮን

ክንሓልፋ ኢና እዛ ቐጣን ዘበን።

ዝብሉ ዘለዉ፣ ኣብ ዙሪያ መራሒኦም ዓሲሎም፣ ሓድነቶም ሓሊዮም ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ሓይሊ ክጎብጦም እንተደልዩ ብፅንዓት ክብድህዎ ከምዝኽእሉ ስለዝፈልጡ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ዝወፍር ሓፊሩ ኣይፈልጥን። ኣዮኻ ናይና!

 

 

Back to Front Page