Back to Front Page


Share This Article!
Share
እቶም ከንቲባ ከተማ መቐለߴስኣለዉߴዶ?

እቶም ከንቲባ ከተማ መቐለߴስኣለዉߴዶ?

ተኣምራት የማነ -መቐለ bereket66@gmail.com  12-5-18

ሕዚ ሕዚ ከተማ መቐለ ዕብየታን በዝሒ ህዝባን ዘለዉዋ መሰረታ ልምዓትን ኣተሓሳሳባ ህብረተሰብ ምምጥጣን ኣብይዎ ኣሎ ፡፡ እታ ከተማ ብበዝሒ ህዝቢ  ከምኡውን በዝሒ ተሸከርከርቲ ተጨናኒቓ እያ ዘላ ፡፡ከምዚ ዓይነት ዋሕዚ ህዝቢ ካብ ሸሞንተ ኣዋርሕ ጀሚሩ እዩ እዚ ዘረኣይ ዘሎ -እቲ ቑፅሪ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እነወሰኸ ይኸይድ አሎ ፡፡ምስዚ ጎና ጎኒ ዝረኸበቶም ፀጋታትን ፀገማትን ከውግዐኩም ፡፡ ካሊእ ጊዜ ፀጋታት ከውግዕ አየ ንሎሚ ፀገማት ከውግዕ ፡፡

 ንመፈለምታ ኣብ ፈሳስን ደረቕን ጓሓፍን አተኣላልያ ብዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝወፅእ ረሳሕ ፈሳሲ ኮላይ ሸንትቤት ሰገራ ኣብ ፅርጊያታት ከተማ መቐለ  ምርኣይ ልሙድ እዩ ፡፡ ብተወሳኺ አባ ማእኸል ዓዲ ንሪኦ ዝነበርና ዝተፈላለዩ ደረቕን ፈሰስቲን ጓሓፋት በፌስታል ምድርባይ በዝምልከት ገለ ንምባል እዩ ፡፡

Videos From Around The World

ሕዚ ሕዚ ዘይነበረ ፍፃመ ከተማ መቐለ  ኣብ  ጎደናታት ቅድሚ ሕዚ  ኣቦይዝጊ ክወቅዕ ከሎ ፋኛቱራታ ቱቦታት ፈሰስቲሓዊሶም  ይሰድዎ ነይሮም ፡፡እዚ ሕጋዊ እዩ ኣይበልኩን-ግን ፡፡ ሎሚ ሎሚ ብቐትሩ ዝናብ የለ ብፀሓይ ካብ መንበሪን ትካላትን መንግስታዊን ውልቃዊን ዝስደድ ፈሳሲ ካብ ሽቓቕ  ብምሕዋስ ንሕማቕ ጨናን ብኽለት ከባቢ ኣየርን ብሰንኪ እዚ ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት  የሳጥሕ እዩ ዘሎ ፡፡ ናይዚ ውፅኢት እዚ ድዩ  ኣብ ከተማ መቐለ ሕማም ማያዊውፅኣት ተኸሲቱ ከምዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ስለዚ ሕዚ ድማ  ንቲ ሕማም ናዓߴየ ዝመሰል ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ  ፡፡

ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ክትጓዓዝ ከለኻ ካብ ትካላትን መንበሪ ኣባይቲን ሰገራን ፋኛቱራን ኣራኺቦም ቀደም ቐደም ክረምቲ ክመፅእ ከሎ ነይሩ ሓዊስካ ዝስደድ ዝነበረ ሎሚሎሚ ድማ  ብሓጋይ ብፀሓይ ምምሕድዳር ዘይብሉ ዝመስል ናይ ሸቓቕ ፈሳሲ ጓሓፍ ናብ መንገዲ  ዝወፀሉ/ዝድፋአሉ / አገባብ አሎ ፡፡እቲ ናይ ጥዕና ቢሮን ቤት ፅሕፈት ፅባቐን ፅሬተን ከተማ መቐለ ኣበይ አሎ እቲ ስራሕ ?  ዘይአግባብ ስራሕ ክሰርሑ ክዕሽጉን ክጓዩዩ የዕዘብ እየ ፡፡እሞ አዚ ደኣ ዘይርኢዎ  ፡፡

ሓደ ትካል አሎ አብ 16 ቀበሌ ሆቴል እዩ መደቀሲ ኣለዎ ምሸት ምሸት ድማ ዲቕ ዝበለ ጓይላ ይካየደሉ  ፡፡እሞ ካብዚ ትካል ዝወፅእ  ናይ ሸቓቕ ፈሳሲ ናብ ፅርጊያ ሱቕ ኢሉ ይሰዶ ፡፡ኣብዚ ናቱ ምስዳድ ካሊእ ገበን ኮይኑ ኣብ ጥቕኡ ንዘለዋ ቡን ብምፍላሕ ዝናበራ ደቂ እንስትዮን ተጠቀምቲ ዓማዊለነን ብጣዕሚ እዮም ከሸግሩ ምርኣይ ልሙድ እዩ  -ብፍላይ ፀሓይ ክኸውን አእቲ ጨና ይገድድ  ከሎ ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ንታ ሓንቲ ሓቲተያ  ንምንታይ ደኣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተስርሒ ተበልኩዋ ተነጊሩዎ ዝምልከቶ ኣካል ውሳነ አሕሊፉ ደው ከብል ኣይከኣለን ኢላትኒ  ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ትካል አሎ ማለት እዩ ፡፡ስለዚ ጥዕና ቢሮ ነዚ ደኣ ዘይዕሽጎ  ? ንምንታይ ሱቕታ ተመሪፁ ? ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስነ ምግባር ዝጎደሎም ሰብ ትካላት ምርኣይ ልሙድ እዩ ፡፡

እርግፅ እዩ ናይታ ከተማ ደረቕን ፈሰስቲ ጓሓፋት መውረዲ ፋኛቱራተት በቢዓመት ይፅረጉ እዮም  ክረምቲ ከይአተወ ሎሚ ዓመት ግና አይከርናን ሓል ሓሊፉ ይፅረግ ነይሩ ኮይኑ አይመሉእዎን ፡፡ ዝተወሰና ጎደናታት እየን ተፀሪገን ፡፡ ሕዚ ዳርጋ ልሙድ ተግባር ዝመሰል ፈሳሲ ርስሓት ጥራሕ  ከይኮነስ ናይ ሽቓቕ ፈሳሲ ንፅርጊያ ምስዳድ  ናይ ወትሩ ተግባር እዩ ፡፡ሕንከት ዘይብሎም ሰብ ሆቴልን ሰብ ካፌን መኖርያን ሰብ ህንፃን  ስክፍታ የለን  ፡፡ገሊኦምስ ኣብ ደገኣፍ ገዛውቶም ይድርብዩዎ (ይሰድዎ ) ኣብ ከተማ መቐለ እግረኛ  ብጨና ኣፍንጭኡ ሒዙ ክዘውር   ግድን እዪ ፡፡ እሞስ ከንቲባ ከተማ መቐለ አለኹምዶ ?

 ኣግራብ ብዝምልከት ኣግራብ አይነብርስ እናበልና ንጭርሕ ግናߴኸ ብተግገባር የለን ፡፡ኣብ ከተማ መቐለ ሓምለወይቲ ንምግባር ዓመት ዓመት ፈልሲታት ይትከሉ ግና ሰኣን ዝከታሎም አበይ ከምዘለዉ ንምፍላጥ አይከኣልን ፡፡ነዚውን ዝጥምት ኣካል የለን እንተበልኩ ምግናን አይከውንን ፡፡ገለ መንግስታዊን ውልቃዊ ትካላት ኮላይ ናይ ሃይማኖት ትካላት ቀወምቲ  ተኸልታት እንትትቖርፁ ንምንታይ ኢልካ እንተሓቲትካ አፍቂደ እየ ዝብል ገለ ገሊኦምስ ወረቕት እሰቲ ክትብል ከለኻ ንሶም ሓላያት ከምዝኾኑን ንዓኻ ዘይምልከትካ ትሓትት ከምዘለኻ ይነግሩኻ ፡፡ስለዚ ነዚውን እቲ ነዚ ዝምልከቶ ቢሮ የለን ወይ ድማ  አይሰምዕን ፡፡  ፎቑድኡ ወረዳታት ንፈሓም ብዝብል ዝግበር ብርሰት ኣግራብ ምስተቓፀለ ፋሓም ክኸውን ከሎ ኣብ ኬላታት ንምሓዝ ይጓየዩ  ፡፡ውሕጅ ከይመፀካ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ከምዝበሃል  አቐዲሞም ከይቑረፅ ዘድሊ ስራሕቲ ኣይስራሕን  ፡፡ ፎቆድኡ ብዘይ አግባብ ብሽም ንህንፀት ብዝብል እናተቖረፀ በዓል ዋና የለን ግና አኼባ ኣካይድካ ኣግራብ ንከናኸን ይበሃለለይ ፡፡

በሃገር ብርኪ  በቢኣኼባታቱ ሓምለወይቲ ከተማ ኢና ንደሊ ይበሃል ግናኸ ኣብ ተግባር ወሪድካ የለን ፡፡ ኣብ  ሓለዋ ከባቢን  ደንን  ፅሬትን እታ ከተማ ዝሰርሕ ቤት ዕዮ ኣሎ ግና ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን እኳ ደኣስ  ብሽም ደንቢ ምኽባር  ብሕሳር ካፒታል ጀሚረን ቡና ብምሻጥ  ናብረአን ንዝድጉማ  ወንበር  አልዒሊ አየልዕልን ክንደይ ሰሓቦ ጉጠጦ ሓሊፉ ፡፡

 ዝኾነ በዓል ትካል ወይ ውልቀ ሰብ መኖርያ ኮነ ኣብያተ ፅሕፈት  እቲ ኣብ  ጥቕኡ ዘሎበመንግስቲ  ይኹን ባዕሉ ዘውፅኦ መምርሒ  ኣግራብ ክጎማምዶ̊ ፍቓድ  ኣለዎ ድዩ  ? ዝተወሰና አብነታት ክጠቅሰ  ኣብ ጥቓ ጥዕና ጣቢያ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኮሌጅ  ኪነ ጥበባት እቲ ነቶም ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ተግባራዊ ልምምድ  መሳርሒ ሙዙቃ  ከለማመዱ ከለዉ ኣብቲ ኣግራብ ፅላል ኣፅሊሎም  ክለማመዱ ትርኢ ፡፡እቲ ቤት ፅሕፈት ግና ንትራፊክ ከልኪሉ ብኻሊእ መልክዑ ድማ ኣቶም ኣግራባት አሪጎም ፞ዶ  ደሪቖምߴ፞ዶ ብዝብል  ጉልባብ ነቶም ነባራት ኣግራብ  በቲኹ በቲኹ ገዲፍዎ ዝኾረየ ወይ መምርሒ ዘውረደ ወይ ከዓ ዝሓተተ ኣካል የለን  ፡፡ ሓደ እዋን ምስ ቅድም ክብል ከንቲባ  ከተማ መቐለ ዝነበሩ ኣይተ ዳንኤል ብዛዕባ እዚ አውጊዕና ባንኪ ንግድ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣግባብ ሓደ ዓቢይ ኦም ተኽሊ ቆሪፁ 100 ሽሕ ከምዝተቐፅዐ አውጊዐሙኒ ገሪሙኒ ነይሩ ሕዚ ግና ! እንታይ ደኣ ሎሚ ንድሕሪት እቲ ከይዲ ስራሕ ተጎቲቱ ዝገርም ጥራሕ ዘይኮነሰ ዘስደምም ቤት ዕዮ እዩ ዘሎ !

ብተወሳኺ ኣብ ቀበሌ 16 ዝርከብ ኣድቬንቲሰት ቤተ ክርስትያን ክንደይ ዓመት ዘቑፀሩ ኣግራብ  ከምዘይቦቑሉ ገይሩ ክብ ሱሮም መድሚዱ በቲኹዎም ፡፡ 

ሓደ ዓርከይ ናይሮቢ ቀንየ መፅኤ በለኒሞ ኣብ ሓደ ቦታ ዌስት ኢንድ ዘበሃል ቦታ እቲ ኣግራብ ተኸናኺኖምዎ መካይን ብቲ ቦታ ክሓልፋ ከለዋ ብውሽጢ ውሽጢ  ዝሓልፋ እንትኸውን ሓንቲ ገረብ ዝቖረፀ መቕፃዕቱ ከቢድ እዩ -አብቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ አግራብ ክቑረፅ ከምዘይግባእ ዝተረደኦ ህዝቢ እዩ ፡፡ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ብወፍሪ እዩ ዝቖርፅ ትራፊክ  ዘይምልክቶ ትራፊክ ኣፍቂድና ብዝብል ይቑረፅ ፣ ገዛና ክንሰርሕ ንህንፀት አይጥዕመናን በዝብል ጥንታዊ እግራባት ተበቲኾም ተበቲኾም ክትርኢ ከለኻ ትሐዝን ፡፡

ከተማና ከተማ መቐለ ኣብ ክረምቲ እያ እምበር ውቅብቲ ኣብ ሓጋይ ዋዒኣ ከቢድ እዩ ፡፡ስለዚ ነዘን ቅድም ክብል ተተኺሎም ንለውጢ አየር ንታ ከተማ ፅላልን መዕረፍን ዝኾኑ ኣግራብ ኣብያተ ዕዮ ከይተረፉ ይቖርፁ ካብ ሱሩ ይነቕሉ ዳግማይ ከይቦቅል -ማዘጋጃ ቤት እታ ከተማ ባዕሉ ብዘይ ኣግባብ ንትራፊክ ከዊሉ ብዝብል ይበትኸ ፡፡እሞዚስ ንነባራይ እታ ከተማ ብምሕላይ ድዩ ወይ ከዓ ታይ ዝሓዘለ ዕላማ እዩ ኣይረደአንን ፡፡ስለዚ ከንቲባና ከምታ ናይ ቡን ሸቀጥቲ  ትእዛዝ ፍታሕ ዝሃቡላ  ነዛ ከተማና ፅባቐን ፅሬትን ክበሃል እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይተደለየ ስራሕቲ  ብዓይኒልምዓትን ሕጊን  ተዝጥመት !!

እቶም ቢጫ ዝሕብሩ ዩኒፎርም ኽዳን ተኺዲኖም ሓደ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ዝዞሩ ዝነበሩ  ኣበይ ኣለዉ እንታይ ሰሪሕና ይብሉ ? ኣግራብ በዘይ ኣግባብ ይበርስ ኣሎ  እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብቲ ቢሮ የለን ወይ ድማ እቶም  ኣብ ኣኼባ እዮም ፡፡ መከረኛ ኣኼባ !!

    ኣብዚ ሓደ ኣብ ጉዳይ ፅሬት ክምሰገኑ ዘለዎም ትካላት ግና ኣብ ግላጋሎት ፅሬትን ፅባቐን ተዋፊሮም ዘለዉ ትካላት ካብ  ሕድ ሕድ መንበሪ ገዛውቲን ትካላትን ወፂኡ  ተሰናዲኡ ዝፀንሐሎም ደረቕ ጓሓፍ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ሳልስቲ በቢገዝኡ ይዞሩ ይእክቡ ናብቲ ዝድለ ቦታ የብፅሑ ፡፡

ምስዚ  አርእስትና በዝተተሓዘ መልክዑ  ኣብ ከባቢ ጋባት (ንኣንፈት ደቡብ ምዕራብ እንደርታ ) ካብ  ናይ መቐለ ነባራይ ዝወፅእ ፈሳሲን ደረቕን ጓሓፋት ዝቃፀለሉ እዩ ፡፡ይኹንምበር ነባራይ  ጋባትን ገጠር እንደርታን ክሳብ ደጉዓ ተምቤን ዘሎ ኣብ ቐፃሊ ሂወቱ እቲ ትኪ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ዝዓዘዘ እዩ ( አብ ቐፃሊ ክምለሶ እየ )  -ግናኸ ከንቲባ ከተማ መቐለ ነዚውን ክሓስቡሉ ይግባእ ክብል እፎቱ ፡፡

ብመዳይ መጓዓዝያውን ፀገማት ኣብ ልዕሊ ጸገማት ተደራሪቦምዘለዉሉ እዩ  ፡፡ ብፍላይ ባጃጃት ከተማ መቐለ ገሊኦም ትራፊካት  ኣየስርሕን ኢሎሙና እንትብሉ ማሕበረሰብ ድማ ንጎሆ ግልጋሎት ታክሲ ኮንትራት መስመር እንበር ኣይንሰርሕን  እናበሉ ግልጋሎት ትራንስፖርት  ብሰዓትና  ኣይንረክብን ይብሉ ፡፡ርግፅ፞ዩ ኣብ ፅሬትን ፅባቐን እታ ከተማ ዝግበር ክትትል ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝግበር ክትትል ንነበይኑ እዩ ፡፡ ምስ ብዙሕ ማሕለኻታቱ ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝግበር ዘሎ ክትትል ዝሓሸ  ንቲ ነባራይውን ዋላ መሊኡ ኣየዕግብ ግና  ብዝተወሰነ መልክዑ ዘዕግብ እዩ ፡፡

ብኻሊእ መዳይ ካሊእ ፀገም ድማ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት እታ ከተማ ንህንፀት ተባሂሉ ዝራገፍ ሓሸዋን ሓመድን እምኒን ንቲ መንገዲ ዓፂዩ ንዝበለፀ ምጭንናቕ ትራፊክ እታ ከተማ ፈጢሩሎ ፡፡  እተን እምኒን ሓሸዋን ዝፅዕና መካይን  ፎቖድኡ በቢመንገዱ ኣብ ፅርጊያታት እናደርበያ  እናራገፋ ክኸዳ ከለዋ ነዚ ዝጥምት ኣካል (ቤት ዕዮ ) ክሳብ ሕዚ ዝተርኣየ ለውጢ የለን ፡፡ መንግስቲ ባጀት መዲቡ  ክንደይ ቅርሺ ወፃእ ተገይሩ ዝተሃነፀ አስፋልትን ኮብል ስቶንን ብሓመድን ብሓሸዋን ገረጋንቲንገለ ገለ ቦታ ድማ ናይ ገዛ ፍራስ ጓሓፋት ክራገፈሉ ከሎ እቲ መንገዲ ዕድሚኡ ክሓፅር ይገብሮ ፡፡ነዚ ዝከታተል ኣካል የለን እዚውን ምስ ምምሕድዳር ከተማ መቐለ ዝተኣሳሰር እዩ ፡፡ - እቱ በዓል ዋና ታይ ይዋጢሎ በዓል መዚ ከባቢ ሓለዋን ፅሬትን ፅባቐን ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ፞ከ ?

         ብተወሳኺ ሕዚ ሕዚ ከተማ መቐለ በብዝሒ መካይን ክብታ ከተማ ትሽከሞ ንላዕሊ ኮይኑሎ ፡፡ብሰንኪ እዚ ድማ ትራፊክ ይጨናነቕ ኣሎ ፡፡እግረኛ መሕለፊ መንገዲ ክሳብ ዝስእን ብመካይን መንገዲታት ይዕፆ ፡፤ፍላይ አብ 11 ዕዳጋ ከባቢን 16 15 ቀበሌን ብጣዕሚ መካይን ዝንቀሳቐስሉ ስለዝኾነ ሓደጋ ትራፊክ እኳ ብዙሕ አየጋጥምን ተተብሃለ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ምጭንናቕ ናይ ስራሕ ሰዓት ይበልዕ ፡፡ ብሓደ ገፅ መኪና ፓርክ ተገይሩ ብቲ ኻሊእ ሸነኽ ድማ ካሊእ መኪና ገፁ አዚሩ  ደው ምስበለ ምስዚ ጋሪ ተሓዊስዎ ባጃጅን መስተ ዘራግፋ መካይን ተደራሪበን ብአሕልፈኒ  ክላክስ ብክላክስ ትሕምሳ ከለዋ ብሰንኪ እዚ ነባራይ እቲ ከባቢ ከመይ ከምዝርበሽን  ከመይ ከምዝኸውን ገምትዎ -ናይ ወትሩ ምንቃስቓስ መካይን ከተማና ከተማ መቐለ እዚ እዩ ዝመስል  ፡፡

ብመዳይ ፅርጊያታት እቶም ሓዱሽ ከንቲባ ባዕሎም ይፈልጥዎ ፡፡ዓሚ ኣብ ኣጋ ክረምቲ ብኮብል ስቶን ኣናለመላእ ኣብቲ ሽሮ ፈሰስ ኣንፈሰስካ ተጀሚሩ ነይሩ ፡፡ሕዚ ግና ተጋዲዱ ንዝኸፍኣ ፀገም ኣስፋልት ኢና ዘለና ፡፤አተን ብኮብል ስን ዝተነፀፋ መንገድታት ይሐሻ ይኁኹምበር ንሰንውን በዝራገፍ ሓሸዋን እምኒን ተበላሽየን መሊሶም ኣይሃንፁውን ዝቖፃፀር ኣካለውን የለ ፡፡ ኣብ ሽግር እዩ ኣትዩ ዘሎ ፅርጊያ መቐለ ፡፡

      አብ ሰጣሕ መንገዲ መኪና ደው ኣቢልካ ምሕፃብ እቶም መናእሰይ ስራሕ ምርካቦም ሓደ ነገር ኮይኑ ወዲብካ ቦታ እናሃብካ ብልቓሕ መልክዕ ዝርሑሉ ኣገባብ እተዝፍጠር እምበር መፀገሚ ነገር ኮይኑሎ ፡፡ከንቲባ ከስተውዕልዎ ዝግባእ ናይ ፓርኪንግ ሓቖም እናኽፍሉ ግና አስፋልቲ ከተማ መቐለ ተበላስ እናረኣዩ ዘይምሕዳስ ጌጋ እዩ ፡፡

እሞ እዚስ በዚ ኣጋጣሚ አብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምጭንናቕ ሓደጋ ባርዕ  ተተላዒሉስ መወዳእትኡ ታይ  እዩ ክኾን ? አይመፅን ገዲፍኪ ከመፅእ እዩ ሓዚ ድዩ ዝበለ ሰብኣይ ፡፡ ስለዚ ንኹሉ ሓደጋታትን ኪሳራታትን ንምንካይ ቤት ፅሕፈት ስርሑ ዘይሰርሕሞ ነዚታት ዘቃልል ስራሕ ዘይምህዝ ፡፡

እንተ አነሞ ኣብዘን ዝተጠቆማ ቀበሌታት ዘለዋ መንገድታት ብሓደ መስመር ዝጓዓዛላ ተትኸውን ዝሓሸ ይመስለኒ ( ዋን ወይ ) ፡፡ ብዝኾነ ነዚ ፃዕቒ ዘናግፍ ሜላ ከምህዙ ቤት  ፅሕፈት ትራፊክ ከተማ  መቐለ ብዕቱብ ክሰርሓሉን ነባራይ ከተማ መቐለ ዘመስግነሉ ስራሕ ክሰርሕ እላቦ !!

ካብ ጋሻ ከንቲባና ከተማና ከተማ መቐለ ኢንጂነር አርኣያ ብዙሕ ፀገማት ከተማ መቐለ ከቃልሉ ንፅበ ፡፡የቐንየለይ ፡፡

 

 

Back to Front Page