Back to Front Page


Share This Article!
Share
ናይ መሶሎኒ ፖለቲካ ክሱር ፖለቲካ !!

ናይ መሶሎኒ ፖለቲካ ክሱር ፖለቲካ !!

ብፍረ-ስውኣት ዝተዳለወ 09-03-18

ሓድነት ኣድላዩ ምኳኑ ኣሽንኳይ ኣብ ዝሰልጠነ ክፍለ ዘመን ዝርከብ ፍጡር ቅድም ኢሉ ዝተፈጠረን ዝነበረን እውን እንተኾነ ካብ ዓይኑ ዝተሰወሮ ኣይነበረን ፡፡ ብትክክለኛ መንገዲ ይኹን ብጉጉይ መንገዲ ከከም ኣረኣእይኡ ፣ እምነቱን ዝመሰሎን ስለ ሓድነት ክዝምር ይስማዕ እዩ ፡፡ ናይ ግዝኣት ሓድነት ጠበቓታት ዝኾኑ ሓይሊታት ብዛዕባ ኣድላይነት ሓድነት እንትሰብኩ ዘቕርብዎ ግጉይ ምኽንያት ብዓይኒ ዕሙተይ ሓድነት ሕብረት እዩ ዝብል እዩ ፡፡ በተመሳሳሊ መንገዲ ሓድነት ሓይሊ እዩ ዝብል እውን እዩ ፡፡ ነዚ እምነቶም ንምርጓድ ዝጥቀምሉ ዝቖንቆነ ምክንያት ድማ ኣቦታትና ይኹኑ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣባሕጎታትና ተዋጊኦም ዘፅንሑልና ሃገር ነቲ ዘሎን ፅባሕ እውን ዝመፅእ ትውልድን ከም ዘላ ክነርክቦ ኣለና ዝብል እዩ ፡፡ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎዎም ሓይሊታት ኣብ ሃገርና ብዝተፈላለየ መንገዲን እዋናትን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክነዝሑ ዝፀንሑ እንትኾኑ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝነበሩሉ ኣተሓሳስባ ተኾርምዮም ንቕድሚት ዝወስድ ገስጋሲ ኣረኣእያ ክነቑቱ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ ፡፡ ቅድም ክብል ምስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ክሳድና ተቖሪፁ ፣ ጡብና ሓሪሩ ፣ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ባዕልና ንወሰን ፣ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያዊነቶም ይነገሮም ካብ ምባል ሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ነፃሊን ተነፃሊን እናበሉ ናይ ፅልኣት ጠቐር ፖለቲካ ክነዝሑ ፀኒሖም እዮም ፡፡ እዞም ኣብዚ ደምበ ኣተሓሳስባ እዚ ዝርከቡ ሓይሊታት ትምክሕቲ መራሕቲ ደርጊን ኣባላት ደርጊን ኮይኖም ኢትዮጵያ ትቐድም ብዝብል ትምክሕተኛ ጭርሖ ብምሓዝ ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሕቶ ብኣፈሙዝ ንምጭፍላቕ ማእለያ ዘይብሎምን ኣብ ንፋስ እውን ኣዝሪኻ ዘይውድኡ ግፍዕታትን ዝፈፀሙ ግን ድማ ማዕበል ህዝቢ ዝለቕመፆምን እዮም ፡፡ ገሊኦም ድማ ብደምበ ምትሕውዋስ ናይቲ ቅድሚ ደርጊ ዝነበረ ስርዓታት ኣጫፈርቲን ተለሃይቲን እምየ፣ ኣበዩ እናበሉ ድሑር ታሪኽ ከም ቅቡእ ታሪኽ ገይሮም ዝደጉሱን ዘንበልበልብሉን እዮም ፡፡ ገሊኦም ድማ ድሕሪ ውድቀት በላዒ ሰብ ስርዓት ደርጊ ዝተፈጠሩ ግን ድማ እቶም ሕሉፋት ስርዓታት ቅዱሳት ነይሮም እናበሉ እቶም ተረፍ መረፍ ዝሓለፉ ስርዓታትን ናታቶም ልሳናትን ዘምሃረዎም ኣብዚ ስርዓት ተወሊዶም ስኣን ግቡእ ህንፀት ምሃብና ዝተጠመንጠሉን እዩም ፡፡

Videos From Around The World

ኣብዚ ደመበ ትምክሕቲ ዝተሰለፉ ሓይሊታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናልዓሉ ኣብ ክንዲ ናይ ህዝቢ ሓድነት ምቕዳም መሬትን ወዲ መሬትን እናልዓሉ ዝዝምሩ እዮም ፡፡ ኣብ ሓደ እዋን ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ከሳብ ማዳጋስካርን ደቡብ ዓረብያን እያ እንትብሉ ኣብ ካሊእ እዋን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ሓዲጎም ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕሪን እናዘመሩ ዝነበሩን ዘለውን እዮም ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ወልቃይት ፣ ራያ ፣ኣላጀ፣ ይመለስ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ዝለዓለ ናይ ህዝቢ ትግራይ መግለፂ ዝኾነ ይሓ፣ ኣኽሱምን ስልጣነን እውን ንህዝቢ ትግራይ ኣይምልከቶን ፣ ተሰዲዱ ዝመፀ እዩ ይብሉ ኣለው ፡፡ ትምክሕተኛታትን ኣጫፈርቶምን ሕሉፍ ሓሊፎምስ ኣሽንኳይ ኢሮፕ ዓዲ ግራት እውን ናብ ኤርትራ ትኺድ ፣ ራያ፣ መተከል ንኣምሓራ ባድመ ድማ ንኤርትራ ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ህዝቢ ትግራይን ትግራይን ንምድኻም ፣ ሓድነቱ ንምሕግሓግን ንምብጣስን ኢሉ እውን ብቃልሲ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝተሃነፀ ፌዴራላዊን ዴሞክራሲያዊን ስርዓት ብምፍራስ ሃገር ዘፍርስ ተግባር እንትፍፅሙ ንርኢን ንሰምዕን ኣለና ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ መራሕትና ብህይወት እናሃለው ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ሰሪሖም ሳጥናኤላዊ ፍትሓት እንተካይዱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ ፡፡ ንባዕሎም ተቐቢሮምን ኣብ ትሕቲ መቓብር ኮይኖምን እናሃለው ወያነ ወይ ህወሓት ኣብቂዑ ብምባል ዓዕታ ጨነወኒ እንትብሉ ንርኢ ኣለና ፡፡ ትግረዋይ ሰሪሑ ዘጥረዮ ንብረቱ ክዓኑ ፣ክምንጠል ክህደንን ኢሉ እውን በጃ ረሃፁ ዘፍረዮ ጥሪት ጉሒላ እናተብሃለ ክሽቑረር ዘኽእል ምልክታት ይርአ ኣሎ ፡፡ካሊእስ ይትረፍ ዘሽመቶ እኽሊ እውን እናመንጠሉ ፣ ናብ ጭቃ እናደፍኡ ከምኡ እውን ብፀሓይ ቀትሪ እንትኸትሩን እንተቃፅሉን ይርአ ኣሎ ፡፡ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ሕልፊ ክጥርጠር ፣ሕልፊ ክስኮን ኢሉ ድማ ዝኸፈሎ መስዋእቲ እውን ከሀስስ ዝገብር ምልክታት ይርአ ኣሎ፡፡ ኣዛብእ ዘወገደ ህዝብን ውድብን እንጉይ ቀትሪ ኢኻ ይበሃል ኣሎ ፡፡

 

እዚ ሽርሒ እዚ ደሚርካ እንትርአ ዘበን ዝሓለፎ ናይ መሶለኒ ፖለቲካ እዩ ፡፡ ገለ ናይ መሰሎኒ ኣተሓስባ ዘለዎም ጣልያናውያን ምናልባት ሙሉእ ሜዲትራንያን ኣብ ምሕደራ ጣልያን ነይራ ክብሉ ይኽእሉ ፡፡ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ጣልያናዊ ግን ናይ ወለድና ግዝኣት ነይሩ ብምባል ነዚ ከቕፅል ኣይሓስብን ፡፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ መሶሎኒ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ትምክሕተኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ሰናይ ፍቓድን ድሌትን ዝተመስረተ ሓድነት ነጎኒ ብምሕዳግ እዚ ሩባ ወይ ሽንጥሮ ወይ ድማ መሬት ናሃትና እዩ እንትብሉ ይርኣዩ ኣለው ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፎምስ ታሪኽ ይሓ ፣ ኣኽሱማውያን እውን እንተይተረፈ ዓይኖም ብጨው ተሓፂቦም ናሃትና እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይንታዩን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ፡፡ እቲ ኣረኣእያ ይውሓድ ይብዛሕ ብዘያግድስ እታ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝኾነት ሃገርና እውን ኣብ ምምስራታ ሓደ ብሄር ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮን ንካሊእ ቅንጣብ ከም ዘይትምልከቶን ተገይሩ ዝርኣየሉ ዝንባለታት እውን ይርአ ኣሎ ፡፡ ናይ ትምክሕቲ ድርሰታት እናደጎሱ ናይ መሶሎኒ ፖለቲካ ኣብዚ ዓዲ ዳግማይ ክደግስ ጎምባሕባሕ እንትበሃል ይርአ ኣሎ ፡፡ ናይ ትምክሕቲ መጨረሻ ውድቀት መሰሎኒ ዝመርሓ ካብ ዝነበረ ጣልያን ፣ ሂትለር ዝመርሓ ካብ ዝነበረ ጀርመን ኢሉ እውን ጃፓን ኣምሂሩና ሓሊፉ እዩ ፡፡ ኣብ ሃገርና እውን ትማሊ ዝነበረ ናይ ደርጊን ቅድሚ ደርጊ ዝነበሩ ስርዓታትን ናይ ግዝኣት ሓድነት ውዲት እዛ ዓዲ ግዳይ ድኽነት ፣ድሕረትን ጨና ዴሞክራሲ ዘይብላ ምስሓቕ ዓለም ክትከውን ገይርዋ እዩ ፡፡

ስለዝኾነ ናይ መሶሎኒ ፖለቲካ ትርፉ ኪሳራ እዩ ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሃገርና ከም ሃገር ከቕፅል ዝኽል ኣተሓሳስባ ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ኣተሓሳስባ እዩ ፡፡ ምስ ናይ መሶሎኒ ፖለቲካ ዝዛመድ ኣብ ሃገርና ካብ ኣጉሚ ሓሊፉ ዝግብል ዘሎ ትምክሕቲ ብዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክምከት ኣለዎ ፡፡ ናይ ሃገርና ውሕስና ዝረጋገፅ ኣብ ሰናይ ድሌትን ፍቓድን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝተመስረተ ህዝባዊ ሓድነት እንትኽበር እዩ ፡፡ ሓድነት ኣድላዩ እዩ ፡፡ ይኹን እምበር ሓቐኛ ሓድነት ድማ ህዝባዊ ሓድነት እዩ ፡፡ ህዝባዊ ሓድነት እቲ ን27 ዓመታት እናተመራሕናሉ ዘሎና እዩ ፡፡ናይዚ ፀላኢ ድማ ናይ ግዝኣት ሓድነት ኣተሓሳስባን ዝኣረገ ናይ መሰሎኒ ፖለቲካን ትምክሕቲ ምኳኑ ተረዲእና ንሓልዎ ፡፡ ውልቃዊ ርእይቶይ እዩ ፡፡

Back to Front Page