Back to Front Page


Share This Article!
Share
ቅልዕቲ ደብዳቤ ንመንግስቲ ክልላዊ ትግራይ

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንመንግስቲ ክልላዊ ትግራይ

ክቡር ዶ/ር ደብረፅዮን፣

ካብ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታት ሃገርናን ፀረ-ተጋሩ ናዕብታት ተልዒሎም፣ ተጋሩ ንብረቶምን ክብረቶምን ተመንዚዖም ኣብ ሃገሮም ስደተኛታት ኮይኖም።  ክልተ ዓመት ሙሉእ ኣብ ማእከል ማይዳ ተሰጢሖምን ፀገም ኣገዲዱዎምን ሰላምዊ ሰልፊ ዝገበሩሉ  ናይ ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ዩቱብ ክርኢ እንተለኹ ዝተሰመዐኒ ሓዘን ወሰን የብሉን። ብመሰረቱ እቱ ዝተፈጥረ ምፍንቃል ናይ እቱ ህዝቢ ጌጋ እንተይኮነስ ናይ ኢህወዴግ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ  ብምዃኑ መንግስቲ ነቶም ተፈናቀልቲ ክብሮምን ንብረቶምን ክምልሰሎምን ኣብ ዝደለዩዎ ከባቢ እንኮላይ ኣብ ይነብሩሉ ዝነበሩ ክነብሩ ክገብርን ናይ ምንባር መሰሎም ከም ዜጋታት ክሕልወሎምን ሕገ-መንግስታዊ  ሓላፊነት ነይሩዎ።  መንግስቲ ሕገ-መንግስታዊ ሓላፊነቱ ክዋፃእ ኣብ ዘይክኣለሉ እዋን ድማ  መንግስቲ ክልል ትግራይ  ሓላፊነት ኣለዎ። 

Videos From Around The World

ኣጋጣሚ እዙይ ተጠቂመ ናይ ኣሕዋትና  መረረትን ዘስካሕክሕ ፀገምን ሰርኢ ሰላማዊ ሰልፊ  ብቪድዮ ቀሪፁ  ናይ ዩቱብ ብምብፃሕ ሽግር ህዝብናን ገበን መንግስትናን ንክንርኢ ዘብቀዐ ወገን ህዝቡ ዝኾነ  ጋዜጠኛ ቢንያም (ኣውራምባ ታይምስ) ካብ ልቢ የመስግን። ቀፅለሉ ድማ  ይብል። መንግስቲታት ሓለፍቲ እዮም፣ ዘይሓልፍ ህዝቢና  ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ክንብል ሰብኣዊ  ሓላፊነትና  እዩ!

ክቡር ዶ/ር ደብረፅዮን፣

ናይ እዞም ልዕሊ 20,000 ዝበሃሉ ዘለው ኣብ በገዛ  ሃገሮም ተፈናቀልቲ ዝኾኑ ወገናትና  ካብ መጀመሪያ  ጀሚሩ ሓገዝ የድልዮም እዩ ብዝበሃል ኣተሓሳስባ ካብ መንግስቲ ክልል ኢትዮ-ሱማሊ፣ ዓፋርን ሓዊሱ ካብ ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳን ካልኦት ከባቢታትን እውን ሓገዝ ተሰዲዱ እዩ። እዙ ሓገዝ እዙይ ግን ናይ ሞራል ጉዳይን መግለፂ ወገናዊነትን  እንተዘይኮኑ  መንግስቲ  ንዝገብሮ  ናይ ግቡእ ምፍፃም ሓላፊነት ንምትካእ ኣይነበረን፣ ክኸውን እውን ኣይክእልን። ኮይኑ ግና ሚሊዮናት ፈሲሱ እናሃለወ እቶም ኣሕዋትና  ክሳብ ሎሚ ሓገዝ ናይ እግሪ ምትካል ደገፍ ስለዘይረኸቡ ጉልባቦም ቀሊዖም ዋዕ ኢሎም ሓገዝ ንደሊ ኢና ክብሉ ተገዲዶም ኣለው።  መንግስቲ ትግራይ ድማ ብተግባሩ ክሓፍር ይግበኦ። ንወገኑ ዘይኸውን መንግስቲ!

ብዝኾነ ኩነታት እዙይ ንምፍታሕ ክልተ ዓመት ምውሳዱ  ምኽንያት ክግለፅን  ህፁፅ መአረምታ ክግበረሉን  እዞም ክብሮም ብመንግስቶም ዝተገፈፉ ወገናትናን ህዝብናን እውን ይቅርታ ክሕተትን እናተሓሳሰብኩ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ንክምለሱ እሓትት።

1ይ) መንግስቲ ትግራይ (ህወሓት) ጉባኤታቱ፣ ኣኸባታቱን ካልኦት ዑደታትን ብካናቲራታትን ቆብዓትን ዕምበባ ኣምሲሉ ምድሪ ክሽልም ደጋጊሙ ዝተርኣየ ስለምንታይ እዩ ናይ ወገናቱ  ክብሪ ክሕልይ  ዘይደለየ?

2ይ) እዙይ ንኩሉ ትግራዋይ  ዘዋርድ ናይ ወገናትና  ኩነታት መደገፊ ተባሂሉ ዝተልኣኸ ገንዘብከ  ኣበይ ውዒሉ? ካብ ኣሜሪካ ብወገነይ እውን ገንዘብ ዘውፃእኩሉን ቁፅሩ ዝፈልጦን ብዙሕ ገንዘብ ተሰዲዱ እዩ እሞ  ዝርዝር መግለፂ ይወሃበሉ?

3ይ) መንግስቲ ትግራይ ሃፍታም መንግስቲ እዩ ምኽንያቱ ብቢሊዮናት ዝንቀሳቀስ ሃፍቲ ዘለዎም ዝተፈላለዩ  ዓበይቲ ኩባንያታት ስለዝውንን።  ስለዝኾነ ነዞም ተፈናቂሎም ዘለው ወገናትና  ብገንዘቡ ገዝኦም ሰሪሑን  ንብረቶም ተኪኡን ክብሮም ክምልሰሎም እላቦ። ከምኡ  ድማ  ስድራ  ስውኣትን ኣብ ክፉእ መነባብሮ  ዘለውን ተጋደልቲ ነበር ክድገፉ ይሓትት። ነዙይ እውን መልሲ ክወሃቦ ኣለዎ ይብል።

ክብሪ ወገናትና  ይተሓሎ፣ ውርደት ይኣክል!

መለይ ገ/ስላሴ፣ ኣሜሪካ

07-22-18

 

Back to Front Page