Back to Front Page


Share This Article!
Share
ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተወጠነ ሽርሒ

 

ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተወጠነ ሽርሒ

 

ብዓይኒ -ወጋሕታ

ሰነ-2010ዓ/ም

nigatchora@gmail.com

 
 

 


I.          መእተዊ

ካብ መወዳእታ 2005ዓ/ም ጀሚሩ ኣብዚ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዓይኒ-መርፍኡ ዝጠፍኦ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን መፍትሒኡን ዝምልከት ብኽልተ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ማለት እውን የማናይ ኢድካ ዘይቆረፅካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝብል ፅሑፍ ነሓሰ 2008ዓ/ም የኢህአዲግ የመፍረስ አደጋና የኢትዮጵያ ቀጣይ ዕጣ-ፋንታ ዝብል ፅሑፍ 2009ዓ/ም መጀመርያ፣ ኣብ ሃገራውን ክልላውን ኩነታትናን መፍትሒን ንመንበብቲን ንይምልከተና በሃልትን ኣብ ዓይጋ -ፎርም ለጢፈ እየ። ድሕሪ እቲ ፅሑፋት ዝካየዱ ዝነበሩ ገምጋማት ኢህወዴግ ኣብ መጀመርያ ከባቢ ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሎም ነይሮም። ብዝተወሰነ መልክዑ እውን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ናይ ለውጢ ጭላንጭል ተራእዩ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዝተጀመረ-ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ብሃገር ደረጃ መልክዑ ቐይሩ፣ ንህዝቢ ትግራይን ንመሬት ትግራይን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ እናኾነ መፂኡ፣ብተግባር እውን ትግራዋይ ዘፅንት ኣካይዳ ይኸውን ኣሎ።ስለዝኾነ እቲ ናይ ሐዚ ፅሑፍ፣እቲ ኣብ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ለውጢ ከም መንጠልጠሊ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወጢኑ ዘሎ ሽርሒን ውዲትን እንታይ ይመስል፣ ነዚ ውዲት ፈፀምቲ ኣካላትከ እንመን እዮም? መጨረሽትኡኸ እንታይ እዩ ክኸውን ይኽእል? መፍትሒኡኸ? ዝብል ይኸውን።

II.        ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተወጠነ ሓደጋ

                       ህዝቢ ትግራይ፣ነዛ ሐዚ ዘላ ኢትዮጵያ ንክትፍጠርን ከም ሃገር ደው ንክንብልን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ካብ ዘመኑ ኣኽሱም ጀሚሩ ትግራዋይ ንሓድነት ኢትዮጵያ ዘይከፊሎ መስዋእትነት የለን። ብጀግንነት ህዝቢ ትግራይን ከምኡ ዝበሉ ህዝብታት መስዋእቲ ኢትዮጵያ ሃገር ኮይና ቀፂላ ኣላ። ሃገር ካብ ምብትታን ንምድሓን ኣብ ዝተገበሩ ዓበይቲ ሃገራዊ ኩነታት ትግራዋይ ቅድሚት ይርከብ። ነዙይ እውን ተጋሩ ዝፅሕፍዎ ፅሑፋት ታሪኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃሉ ከምኒ ፕሮፌስር መስፍን ወ/ማርያም ከይተረፉ ዝመስክርዎ፣ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ሊቃውንቲ ከምኒ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ይመስክርዎ፣ ከምኒ ሃጋይ ዝተበሃሉ ሊቃውንቲ እውን ዝሰነድዎዩ። ትግራዋይ ኢትዮጵያ ከይትብተን ኣብ መላእ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደሙ ገቢሩዩ።ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽ እኳ እንተልዓልና ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕነት ህወሓት እና ተመርሐ ክትብተን ኣብ ኣፍ ሓደጋ ዝነበረት ሃገር ካብ ብተና ንምድሓን ልዕሊ 60ሽሕ ናይ ህይወት መስዋእትነትን፣ ልዕሊ 100 ሽሕ ናይ ኣካል ቁስለትን ከፊሉ እታ ሃገር ካብ ብተና ኣድሒንዎ እዩ። ኣብ 1990ዓ/ም ዘጋጠመ ወራር ሻዕቢያ እውን ቅድሚ ኹሉ ምልሻ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን እዩ መኪትዎ። ስለዝኾነ ጠንካራ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ቅድሚያ ትግራዋይ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዘሎ ሓቂ እውን ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሞተር ዘይብላ መኪናን ሓደ እየን ክብል ገሊፅዎ እዩ። እሞ ታሪክ ትግራዋይን ትግራይን ብሓፂሩ እዙይ ዝመስል እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ትግራዋይ ዝተሃቀነ ውዲት ድአ እንታይ እዩ ኢልካ ምልዓል ይከኣል? ትግራዋይ እዚ ኹሉ ታሪኽ እንትሰርሕ ብዝተወደቦን ብዝተጠናኸረን መልክዑ እዩ። ትግራይ ከይተወደበ እንትተርፍ ኣብ ሓፂር እዋን፣ኣብ ሃገርን ህዝብን ሓደጋ የጋጥም ናይዚ ሓደጋ ሰለባ ድማ ትግራዋይን ትግራይን ይኾኑ። እዙይ ዝርዝር ኣቢልካ ንምርኣይ፣ቀንዲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። ቀንዲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ትምክሕተኛታት እዮም። ትምክሕተኛታት ናይ ኩሉ ጊዜ ድሌቶም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጨፍሊቖም ምግዛእን መሬት ምስፍሕፋሕን እዩ ዓላምኦም፣ እዙይ እውን ን100 ዓመታት ከም ዝሰርሕዎ፣ኣብ ናይ መምህር ገ/ኺዳን መፅሓፍ የትግራይ ህዝብና የትምክህተኞች ሴራ ዝብል ብደንቢ ተብራህሪሁ ተፃሒፉዩ።ትምክሕተኛታት ኩሉ ጊዜ ድሌቶም ህዝቢ ኣይኮነን፣ናይ ትምክሕተኛታት ድሌት ናይ ሓይሊ ዓብላልነት ብምጥቃምን ብምጭፍላቕን ኣብዚ ሃገር ዘሎ ልሙዕ መሬት ምውራርን ህዝቢ ምብዝባዝን እዩ። እዙይ ምዃኑ ስለዝፍለጥ ካብ ዘመነ ዮውሃንስ ጀሚሩ ተጋሩ ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ኣንፃር ትምክሕተኛታት ተዋጊኦምን ጀግንነቶም ኣመስኪሮምን እዮም።ድሕሪ ሞት ዮውሃንስ ትምሕተኛታት ንተጋሩ ብምክፍፋል መራሒ ዘይብላ ትግራይ ብምፍጣርን ናይ ባዕሎም መልክእኽተኛ ብምቕማጥን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ትግራዋይን ከቢድ ግፍዒ ፈፂሞም እዮም። ቀዳማይ ወያነ ንኽኸስም ዝገበሩ እውን እዞም ትምክሕተኛታት እዚኦም እዮም። ናይዞም ትምክሕተኛታት ግፍዕን መከራን ዝወለዶ 2 ወያነ ትግራይ ምስ ካልኦት ውፅዓት ህዝብታት ኮይኖም፣ትምክሕተኛታትን ስርዓት ትምክሕት ንዘልኣለም ክቅበርን፣ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብማንነቶም ዘይሓፍሩላን ዝኽበሩላን ሃገር ክትፍጠርን ገይሩዩ። እዙይ ዓወት 2 ወያነን ምጥንኻር ሓድነት ህዝብታት ኢትዮጵያን ንትምክሕተኛታት ኣይተወሓጠሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ነዙይ ንምፍራስ 27 ዓመታት ለይትን ቀትርን ሰሪሖም እዮም። በይኖም እዚ ከፍርሱ ከም ዘይኽእሉ ድሕሪ ምርግጋፆም፣ምስ ፀበብቲ ሓይልታት (ዋላኳ ናይ ዕላማ ሓድነት ኣይሃልዎም) ኮይኖም እቲ ብደም ዝተሃነፀ ሕገ- መንግስቲ ሃገርና ንምፍራስ - ብ1997ዓ/ም ሰፊሕ ፈተነ ኣካይዶም ኣይተዓወተን። እዙይ ከይተዓወተ ምስ ተረፈ -13 ዓመታት ዝኣክል፣ እኒ በዓል ነገዴ ጎበዜን ካልኦት ትምክሕተኛታትን ሓንሳብ ብሓይሊ፣ካሊእ ግዜ ብግብረ ራዕዲ፣ካሊእ ግዜ ብሓገዝ ወፃኢ ሓይልታት ፈቲኖም ኣይተዓወተን። እዚ ድሕሪ ምክያድ እቲ ክዕረቕ ዘይኽእል ሕቶ ትምክሕትን ፀቢብነትን ናብ ሓደ ብምምፃእ፣ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ብስፍሓት ብምሱግሳግ (Infiltrate) ብምግባር፣ምስ ኒዮ-ሊበራል ሓይልታት፣ ምስ ሻዕቢያን ግብፅን ግንባር ብምፍጣር ስርዓት ወያናይ ዲሞክራስን ሕገ -መንግስቲ ሃገርና ዘፍርስሉን ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ግንባር እዚ ሓደ ዓይነት ዕላማ (common agenda) የብሉን። ይኹንምበር ሓደ ጊዜያዊ ዓላማ ኣለዎ -ወያነ ምጥፋእ። ድሕሪ ወያነ ምጥፋእ ኩሎም ነናብ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ዝምለሱ ዋላኳ እንተኾኑ ወያነ ክሳብ ዝጠፍእ ግን ግንባር መስሪቶም ክቓለሱዮም።

Videos From Around The World

 

ስለዚ ብሃገር ደረጃ ወያነ ወይም ወያናይ ዲሞክራሲ መስመር ተዳኺሙ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ኣፋፍኖት ወያናይ ዲሞክራሲ ወይ ወያነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እዙይ ንምጥፋእ ከምቀንዲ ዝጥቀመሉ ስልቲ ሓድነት ተጋሩ ከምቲ ድሕሪ ሞት- ሃፀይ ዮውሃንስ ዝነበረ ጊዜ ምብትታንያ። ነዚአን ንምትግባር ቀዳመይቲ ክርቢት ኣብ ፓርላማ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃገርና ተወሊዓ ኣላ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ኣይኮኑን ትብል። ልክዕ እዩ ውድብን ህዝብን ሓደ እውን ክኾኑ ኣይኽእሉን። ግን ድማ እቲ ዝተበሃለ ሓሳብ ንምንታይ እዮም ክጥቀመሉ ደልዮም ዝብል ብዝግባእ ክፍተሽ ኣለዎ። ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ኣይኮኑን ኢልካ ኣብ ትግራዋይ ዓብይ ነቓዕ ብምፍጣር ንተጋሩ ብምክፍፋል፣ትግራይ ሓደ ጠንካራ ውድብ ዘይብላ ክትቀሪ ምግባርዩ። ድሌት ትግራዋይ ዋላ ተቓዋሚ ይኹን ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሟጎተሉን ዝውክሎን ጠንካራ ውድብ ክፍጠርምበር ውዳበ ዘይብሉ ክብተን ኣይኮነን። ናታቶም ድሌት ግን ትግራዋይ በታቲንካ ናይ ባዕልኻ ተላኣኻይ /puppet/ ዝኾነ ውድብ ምቕማጥዩ።ኣብዚኣ ዘላ ተንኮል ዋና ጠንሳሲኣ እቲ ዝተሸነፈ ሓይሊ ትምክሕቲ እንትኾን፣እቲ ዝፈርሕ ፀቢብ ሓይሊ እውን ደጊፍዎ ኣሎ። ገለ-ገለ ተንኮል ትምክሕቲ ዘይተረደኦም ተጋሩ እውን ዝተቐበልዋ ይመስሉ፣ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብዘሕፍር መልክዑ ግን ብሚልዮናት ተገዚኦም እዚኣ ዝሰብኩ ተጋሩ ኣለው።እዚ ስብከት እዙይ ብዘለካ ሚድያን ካልኦት መሳርሕታት ተጠቒምካ ህወሓት ብምውዳቕ፣ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሕቶ ምእታው እቲ ዝተወጠነ ውዲት ኮይኑ፣ነዚ ዝድግፋ ሓይልታት ወፃኢ ብፍላይ ኣሜሪካን ግብፅን ገዚፍ በጀት ንሓይሊ ሰብን መዲቦም ዝንቀሳቐሱ ዘለው እንትኾኑ ሻዕብያ እውን ብስፍሓት ይሳተፈሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ተላሚ እዚ ውዴታ ዝኾነ ሓይሊ ትምክሕቲ፣ናይ መጀመርታ ዓለምኡ ተጋሩ ካብ ሓደ ጠንካራ ውዳበ ወፂኦም ኣብ ሽሕ ክከፋፈሉ ብምግባር ፣ጠንካራ ውዳበን ዋሕስን ዘይብላ ትግራይ ብምፍጣር ቀፂለን ዘለዋ ዓበይቲ ሕቶታት ትምክሕቲ በቲ ሓዱሽ ዝመስረቶ ፓርቲ ኣብን ኣቢሉን፣ በቲ ነባር ውድብ ብኣዴን(አብ ውሽጡ ብዝተሰግሰጉ ትመክሕተኛታት) እናተደገፈን ንነዊሕ ዘመናት ዝምነይዎ ዝነበሩ ልሙዕ መሬት ክልልና ከምቲ ኣብ ካርታ ሓዱሽ ፓርቲ ትምክሕቲ ዝኾነ ኣብን ዝተቐመጠ ብደቡብ ትግራይ ክሳብ እምባ ኣላጀ፣ብምዕራብ ትግራይ ክሳብ ተከዘ ብምውሳድ ትግራይ ንምቁርማም ዝዓለመ እንትኾን፣ነዚኣ ኣይቅበልን ዝበለ ትግራዋይ ድማ ባዕሎምን በቲ ሓዱሽ ኣብ ትግራይ ክምስርትዎ ዝደልዩ ዘለው (Puppet) ፓርትን ኣቢሎም ምጭፍላቕን ከም ዘርኢ ክጠፍእ ምግባርን እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ተወጢኑ ዘሎ ጉዳይ ሰፊሕን ዘርኢ ናይ ምፅናትን እዩ፣መሬት ትግራይ ናይ ምውራር እዩ፣ ተበታቲኑ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ምጥቃዕን ምብስባስን ሓደጋ እዩ።

III. ፈፀምትን መፈፀምትን እቲ ውዲት

ኣብ ላዕሊ ምስቲ ሓደጋ ኣተሓሒዘ እቶም ፈፀምትን መፈፀምትን እዚ ውዲት ዋላኳ ዝገለፅክዎም እንተኾንኩ፣ናይ ሕድሕዶም ዓላማን ድሌትን ግን ዝርዝር ኣቢልካ ምርኣይ ኣድላይ ስለዝኾነ

1.          ቀዳማይ ጠንሳሲ እዚ ውዲት ሚሊኒካውያን ትምክሕተኛታት እንትኾኑ ድሌቶም ድማ መሬት ትግራይ ምውራርን፣ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘለዎ ምብስባስን ዘርኢ ብምጥፋእን እታ ናይ ቀደም ዝደልይዋ ዓብላልነት ትምክሕቲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ምምስራት፣እዚኣ ንምዕዋት ኣብን፣ብኣዴን(አብ ውሽጡ ብዝተሰግሰጉ ትመክሕተኛታት)፣ ግንቦት -7 ኣብ ቅድሚት ዝስለፉዮም።

2.          እቲ ሐዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ፀቢብነት፣እቲ ንነዊሕ ዘመናት ኣይምልከተካን ተባሂሉ ስልጣን ሃገር ኣይረክብን እሞ መማረፂ ምግንፃል እዩ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ፣በቲ ዝኽተሎ ዘሎ ህዝበኛ ህዝባዊ ኣካይዳ ኣቢሉን ተበታቲኑ ዝነበረ ሓይሊታት ኦሮሞ ብምጥርናፍን ልዕነት ኦሮሞ ዝተረጋገፀላ ሃገር ምምስራት እንትኾን ነዚ ከም ቀንዲ መሳርሒ ዝጥቀመሉ ኣካይዳ ህዝበኝነት ኮይኑ ብኣሜሪካን ግብፅን ሻዕብያን ይድጋፍ።

3.          ኣሜሪካ ቀንዲ ተወሳኢትን ተግባሪትን እዚ ድራማ ኮይና ኣላ፣ኣሜሪካ ኒዩሊበራል ፖለቲካዊ ርእዮተ ኣለም ኣትኽተል ኮይና ድሕሪ ዝሑል ኩናት ልዕልነታ ኣብ ዓለም ኣረጋጊፃ ዝፀንሓት እንትትኮን፣ኣብ ቀረባ እዋን

ኒዮ-ሊበራሊዝም ናይ ዓለም ናይ መጨረሻ መማረፂ ከምዘይኮነ፣እኒ ቻይና ብተግባር ኣረጋጎፀን እየን። ስለዝኾነ እውን ተደማፅነት ቻይና ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ስለዝመፀ ብወያናይ ዲሞክራሲ ትምራሕ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ልዕልነት ኒዩ-ሊበራል ስለዘይተቐበለቶን ነዚ ዘይቕበል ድማ TPLF እዩ ኢላ ስለእትኣምን ፣ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ልዕልነ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ንምርግጋፅ ኢትዮጵያ ወሳኒት እያ ኢላ ስለትኣምን፣ነቲ ወያናይ ሓይሊ ምድምሳስ ኣድላይ ኮይኑ ረኺባቶ ።

4.          ግብፂ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይና ኢድ ምእታው ካብ ትጅምር ነዊሕ ዘመናት ዘቑፀረ እንትኾን ቀንዲ ዓላምኣ እውን ምስ ሩባ ናይል /ማይ ኣባይ/ ዝተተሓዙ እዩ። ኣብዙይ ልዕልነት ንምርካብ እቲ ዝነበሩ ሓይሊ ወያናይ ዲሞክራሲ ተፀራሪጉ ክጠፍእ ኣለዎ። ነዚኣ ንምግባር እውን ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ትገብር ኣላ።

5.          ሻዕብያ (መንግስቲ ኤርትራ) ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት እታ ሃገር ክመርሕ ብዘይ ምኽኣሉ፣ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ቅርሕንቲ ንኽፍጠር ዝገብሮ ክያዶ ኣብ ከቢድ ክሳራ ኣእቱዩዎዮ። ናይዚ ተሓታቲ ዝገብር ድማ ህወሓት ስለዝኾነ ወያነ ዘይብላን ደካማን ኢትዮጵያ ብምፍጣር ኣብ ፖለቲውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት ሃገርና ክፍትፍት ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገስ እዩ።

ስለዝኾነ እቶም ፈፀምትን መፈፀምትን እዚኣቶም ኮይኖም ናይዚኦም መገልገልቲ ኮይኖም ዝተቖፀሩ ተጋሩ እውን ብርክት ዝበሉዮም።

IV.       ፍፃመ እቲ ውዲት ከመይ ይኾን

ኣብ ላዕሊ ንምግላፅ ከም ዝፈተንኩዎ መንቀሳቐስትን ተጠቀምትን ናይቲ ውዲት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዋላ ይኹኑ እምበር፣ቀንዲ ተጠቃሚ እዚ ውዲት ሓይሊ ትምክሕቲ እዩ። ሓይሊ ትምክሕቲ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያቱ እቶም ደመኛታተይ ኢሉ ዕድመ ልክዑ ዝፈረጆም ተጋሩ ብምጥፍጣፎምን እቲ ዝደልዮ ግዝኣት ናይ ምስፋሕ ዓላማ ብምዕዋቱን እዩ። እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ድራማ ብቐሊሉ ዝውዳእ ኣይኮነን፣ብዙሕ መስዋእትነት ኪሳራን ዘኸትልዩ። ንኣብነት ኣብ ቀረባ እዋን ብኢድ ኣእታውነት ናይ ደገ ሓይልታትን ብናይ ውሽጢ ቅልውላዋትን ዝተጀመረ ናዕብታት ዓለም ዘብፀሖ ኪሳራ ሓፍ ዘይብልን መወዳእታ ዘይብሉን ምዃኑ ናይ ሲርያ ኩነታት ምርኣይ ይከኣልዩ። ናይ የመን ኩነታት ምርኣይ ይከኣልዮ። ኣብ ኢትዮጵያ እንትመፅእ ድማ ኪሳርኡ ብጣዕሚ ብዙሕዩ። ምኽንያቱም ብዝሃነት ብሄርን ብሄረ-ሰብን ኣሎ፣ብዝሃነት ሃይማኖት ኣሎ፣ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ሰፋሕቲዮም-ወዘተ ። ኣብ ኣብ ከምዙይ ዝበለ ኩነታት ዘላ ሃገር ዝፍጠር ቅልቅላው ውፅኢት ህልቂትን ብተናንዩ። ናይዚ ብተና መርኣይ ደቡብ ክልል ምውሳድ ይከኣልዩ። ኣብ ቀረባ እውን ብዝተፈጠረ ቅልውላው ብዙሓት ሰባት ንሞትን መቑሰልትን ተዳሪጎም፤ስለዝኾነ ድማ 56 ብሄር ብሄረሰባት ሒዛ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ተምሳሌት ፍቅርን ሓድነትን ዝነበረትን አብዚ ሰለስተ ዓመታት አጋጢሙ ዝነበረ ቁልውላው አንፃራዊ ሰላም ዝነበራ ክልል ደቡብ ኣብ ሓደጋ ምብታን ትርከብ። ብካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከምኡ። ናብቲ ዝተበገሰኩሉ ዓላማ ኣብ ትግራይከ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ንዝብል ትግራዋይ በቢኸባቢኡ ተበቲኑ ዘሎዩ፣ትግራዋይ ዘይብላ ክፋል ሃገርና የለን ስለዚ መጀመርያ ቀንዲ ግዳይ ናይቲ ሓደጋ ዝኸውን እቲ ዝተበተነ ትግራዋይዩ፣ ቀፂሉ ክዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ነቲ ዝተወጠነሉ ውዲት ብፀጋ ስለዘይቕበሎ ግዳይ መጥቃዕትን ጭፍጨፋን ክኸውንዩ። ነዚኣ ንምፍፃም ድማ ዝተፈላለየ መፍለይ ምልክታት ይወሃበኦ ኣለዋ ካብዚኣተን ገሊአን ንምጥቃስ የቀን ጅቦች፣ ኮንትሮባንዲስት ወዘተ ዝብላ ኮይነን፣ንውሑዳት ሌያቡን ኣዛብእን ክንብል ዝበዝሕ ሰብ ኣይንጎድእን፣እቲ ዝተጣመመ ዛፍ እዩ ክቑረፅ ዘለዎ ዝብል ሓደገኛ ዝኾና ትግራዋይ ዝጥቀዐለን መልእኽትታት ተቐሪፀን ይብተና ኣለዋ።እዚአን ኣብ ዝበዝሕ ሰብ ርእሲ ብምእታው ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ምጥፋእ ሽርሒ ምቅልጣፍ እዩ። እዚ ከይዲ እዙይ ኣብ ሩዋንዳ ተፈፂሙ እዩ፣ነቶም ከጥፍእዎም ዝተደለዩ ዓሌት ድዱዕ እዮም፣ ናትና ዘርኢ ኣይኮኑን፣ሕማቓት ዘርኢ እዮም ዝብል መልእኽቲ ብምቕራፅ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ልዕሊ 1ሚልዮን ሰብ ክጭፍለቕ ተገይሩ እዩ። ንዓና እውን ከምኣ እያ ተሓሲባ ዘላ። ናይዙይ ምልክት ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ከሚሴ፣ባቲ፣ሮቢት ዝተጀመሩ ተጋሩ ናይ ምጥፋእ ከይዲ ምርአይ ይከኣልዩ። የቀን ጅቦች እናተበሃሉ ይጭፍጨፉ ኣለው። ስለዚ መጨረሻ ናይዚ ብትምክሕቲ ዝተኣለመ ውዲት

 

    i.              ትግራይን ትግራዋይ አዳኽምካ ልዕልነት ናይ ምርግጋፅ ስልቲዩ

   ii.              ትግራይ በቲንካ ትነብር ኢትዮጵያ ስለዘየትህሉ ኢትዮጵያ እውን ክብትን ከም ዝኽእል፣ እቲ ኣብ ደቡብን ቤንሻንጉል ክልል ዝረአ ዘሎ ናይ ምብትታን ሓደጋ ምርኣይ እኹልዩ

      iii.         እቶም ወያነ ንምጥፋእ ኢሎም ብዘይ ናይ ሓባር ዕላማ ዝጉዓዙ ዘለው እውን መወዳእትኦም ዝጥዕም ኣይኾነን፣ምክንያቱ ዘይራኸብን ዘይዕረቕን ድሌት ስለዘለዎም

        iv.        እቶም ለውጢ የድልየና ኢሎም ዝስዕቡ ዘለው ክፋላት ሕ/ሰብ እውን ስራሕ ብዝግባእ ምስ ተጀመረ ውፅኢቱ ሪኦም ተሓጊሶምዶ ይቅፅሉስ ወይስ ዝገደደ ሰቆቓ ይመፅእ ግዜ ዝፈርዶዮ።

በቲይ በለ በዙይ ግን እቲ ውፅኢት ናይዚ ለውጢ ንትግራዋይ ዕረ እዩ። ትግራይ ምብታንን ትግራዋይ ምጭፍላቕን ዝዓለመዩ።

V.            መፍትሒ

ትግራዋይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝፍለጠሉ ነገር ኣብ ፈተንቲ ወቕትታት ከም ሓፂን ተሪሩን ሓድነቱ ኣጠናኺሩን ዓወት ምርግጋፅዩ። እቲ ናይ ሐዚ ዝኒሀ ሙቐት ኣይኮነንዶ ነቲ ኻሊእ ህዝብስ ንትግራዋይ እውን ልቡ ክሽፍት ጌይሩዎ እዩ። ምኽንያቱ ትግራዋይ ኩሉ ጊዜ ኩነታት እንትረጋጋእ ናብ ስርሑ ገፁ ስለዝገብር ዝፍጠሩ ሽርሕታት ብዝግባእ ኣየስተውዕሎምን ንኣብነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝተፈላለዩዮም፣ ትግራዋይ ተጎዲኡ እዩ ዝብል ቃል ልቢ ቀሊል ዘይበሃል ትግራዋይ ገዚኣ እያ፣ነገር ግን እቲ ሰብኣይን ንሱ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ክእውጁ እንተለውትግራዋይ ሕልፊ ተጠቃሚ እዩ ብዝብል ቅስቀሳ እዩ ነይሩ። እዙይ ቅድሚ 4 ወርሒ ዝነበረ ዓመፃት ኦሮምያ ዘነፃፀሮ ኣብ ትግራይ ምንባሩ ኩልና ንፈልጦ ሓቂዩ ስለዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ ሙቐት ዝተመልኦ ምንቅስቓስ ላዕሊ ላዕሉ ምድማር ውሽጠ ሚስጥሩ ድማ ትግራዋይ ምጥፋእ ተባሂሉ ብሓይሊ ትምክሕቲ ዝተወጠነን ብኩሎም ፀረ ተጋሩ ሓይልታት ዝፍፀም ዘሎን ውዲት ስለዝኾነ ልቢ ትግራይ ክሽፍት የብሉን፣ከም ቀዲሙ ተሪሩን ብሓደ ልበን ክቃለሶ ይግባእ።እዚኣ ንምፍፃም

 

1.          ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣፈላላይ(ዓረና፣ህወሓት ወዘተ) ንግዚኡ ጠጠው ኣቢልና ኩነታት ህዝብናን ዓድናን፣ ኩነታት ካብ ክልል ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይን ንከታተል

2.          ካልኦት ፀረ- ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ዝቐረፁልና ኣጀንዳ ኣቲና ግዜና ከየጥፋእና ባዕልና ብንቐርፆምን ሓድነት ትግራዋይ ከጠናኽሩ ብዝኽእሉን፣ናይ ሓባር ፀላኢ ብዝቃወሙን ቀፃሊ ዕቤት ክልልና ዘረጋፁን ኣጀንዳታት ንፀመድ

3.          ኣብ ህዝብናን ኣብ መሬትናን ተወጢኑ ዝኒሀ ውዲትን ናይ ጥፍኣት ኣጀንዳን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ክፈልጦ ምግባር

4.          ተቓውሞና ሓድነትና ብዘጠናኽርን ንኻልኦት ህዝብታት ክብሪ ብዘይ ትንክፍን ንግበሮ

5.          ተጋሩ ኮይኖም ሚልዮናት እናተኸፈሎም ሕሊነኦምን ህዝቦምን ሸይጦም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም እናጋነኑ ንግዚኡ ክንስማዕመዐሎም ዘይንኽእል ኣጀንዳታት እናምፅኡ ዝፀምዱና ዘለውን ኣፈላላይና ክገፍሕ ዝገበሩ ዘለውን ካብ ምንም ግዜ ንላዕሊ ፈሊና ነቃልዓዮምን ንቃለሶምን

6.          ኣብ ትግራይ፣ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓበሬታ ክበፅሖምን ተመሳሳሊ ምላሽ ክህቡን ይገበር።

7.          ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ውድባትን ጉጅለታትን (ህወሓት፣ዓረና፣ኣግኣዚያን፣ሰብ-ሕድሪ ወዘተ)ዘይሩ ዘይሩ ዓላምኦም ዝሓሸት ትግራይ ንምፍጣር ስለዝኸውን፣ኣፈላላዮም ከምዘሎ ድሕሪ ዓወት እንምለሶ ኮይኑ፣ሓድነት ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ንኽስለፉ ፃውዒትና ነቕርብ።

 

VI.          መጠቓለሊ

ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻምን መሬት ትግራይን ንምጉሕጓሕን ተባሂሉ ተሓሲቡ ተግባራዊ ንምግባር ቅድመ ኩነታት ወዲኡ ዝርከብ ዝተፈሓሰ ውዲት ትምክሕተኛታት ለይትን ቀትርን ከይበልና ዝተወደበን ጠንካራን ህዝቢ ብምዃን ናብ ንቡር ንመለስ። ብፍላይ ተጋሩ መናእሰይ፣ ወለድናን ኣያታትናን ዝሰርሕዎ ፅቡቕ ስራሕ ከም ተሞክሮ ወሲድና ዘጥፍእዎ ጌጋታት ድማ ኣባና እውን ከይድገም ተጠንቂቕና ታሪኽ ዮውሃንስ፣ታሪኽ ኣሉላ፣ታሪክ ሓየሎምን ካልእት ጀጋኑናን ብድጋም፣ ዘየናስሕ ታሪካዊ ሓላፍነትና ንዋፃእ።

 

ዓወት - ንቃልስና!!

Back to Front Page