Back to Front Page


Share This Article!
Share
ትዕዝብታዊ ፀብፃብ ጉባኤ ህወሓት

ትዕዝብታዊ ፀብፃብ ጉባኤ ህወሓት

/ ብደራስን ጋዜጠኛን ፀጋይ ሓድሽመቐለ/

10-01-18

መስከረም 16 ጀሚሩ ንኣርባዕተ መዓልትን ፈረቓን ህዝባውነትና መሰረት ፅንዓትናን ዓወትናን!! ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተካየደን 1872 ድምፂ ዝህቡን ዝዕዘቡን ጉባኤተኛታት ዘሳተፈ መበል 13 ጉባኤ ውድብ ህወሓት መስከረም 21 ከባቢ ሰዓት ሸሞንተ ድሕሪ ቐትሪ ተዛዚሙ፡፡

መስከረም 21 ኣብ መአከቢ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ብኣካል ተረኺበ ዝተዓዘብኩዎ መንፈስ ጉባኤተኛ ኣዝዩ ርሱንን ትስፉውን እዩ፡፡ ጉባኤ ተስፋን ለውጥን ብምባል ዝገልፁዎ እውን ብዙሓት ነበሩ፡፡ ብሓቂ ድማ ከምኡ ይመስል፡፡

ንኣባላት ኣማራፂት ማእከላይ ኮሚቴ ዝወከሉ ክልተ ጉባኤተኛታት ተሰይሞም ዝስዕብ በሉ፣

- ዘድምፅ ጉባኤተኛ 1125

-      ዘድመፀ ጉባኤተኛ 1112

-      ብትኽክል ዘድመፀ ጉባኤተኛ 1071

-      ብትኽክል ዘየድመፀ ጉባኤተኛ 41 እዮም፡፡

Videos From Around The World

ንሕፁይነት ማእከላይ ኮሚቴ 65 ብጥቆማ ቀሪቦም፡፡ ካብዚኦም 55 ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣተው እዮም፡፡ ብመሰረት እዚ እውን ነብሲ ወከፍ ተጠቋሚ ሕፁይ ስሙ እናተልዓለ ድምፂ ተዋሂቡ፡፡ እቲ መረፃ ኣሳታፊ፣ብዝሕሸ ተገዳስነትን ክትትልን ክካየድ ዝለዓለ ፃዕርን ጥንቃቐን ተገይሩ፡፡ ብመሰረት እዚ ቆፀራ ድምፂ ለይቲ ሰዓት 8.00 ናብ 21/1/2011 ዓ.ም ዘውግሕ ተዛዚሙ ዝስዕብ ውፅኢት ድማ ተመዝጊቡ፡፡

1.   ዶ.ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል----1069

2.   አቶ ጌታቸው ረዳ-------1065

3.   ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/ሄር----1065

4.   አቶ ኣስመላሽ ወ/ስላሴ----1048

5.   ዶ.ር ኣብራሃም ተኸስተ ----1044

6.   ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም---1033

7.   አቶ ረዳኢ ሓለፎም----1017

8.   አቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ----1006

9.   ዶ.ር ኣትንኩት966

10. ወ/ሮ ኪሮስ ሓጎስ----944

11. ወ/ሮ ያለም ፀጋይ---991

12. ወ/ሮ ሰብለ ካሕሳይ---988

13. አቶ ጌታቸው ኣሰፋ---987

14. አቶ ዳኒኤል ኣሰፋ---986

15. አቶ ኢሳይያስ ታደሰ---978

16. ዶ.ር ኣክሊሉ ሃ/ሚካኤል---976

17. አቶ ኣለም ገብረዋህድ---972

18. አቶ ተኽላይ ገ/መድህን---970

19. ዶ.ር ኢያሱ ኣብራሃ960

20. ዶ.ር ረዳኢ በርሀ956

21. አቶ ነጋ ኣሰፋ-----954

22. ዶ.ር ኪ/ማርያም---952

23. አቶ ሺሻይ መረሳ---941

እናበለ ክሳብ 55 ብቕደም ሰዓቦም ድምፂ ዝረኸቡ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ተዘርዚሮም ቀሪቦም፡፡ ነዚ ስዒቡ ድማ ንኣዳራሽ ዘነቓንቕ ድምፂ ጣቐዒት ወሓዘ፡፡

ቀፂሉ ጥቆማ ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ተኻይዱ፡፡ ብፍላይ ኣብ ጥቆማ ተጋዳላይ ተኽለብርሃን ኣርኣያ ይመረፅ፣ ብኽብሪ ይሰናበት ኣብ ዝብል ክትዕ ተኻይዱ፡፡ ባዕሉን ብፆቱን እውን ሓሳብ ክህቡ ተገይሩ፡፡ ኣብ መወዳእታ ግን ንተጋዳላይ ተኽለብርሃን ኣርኣያ ጉባኤተኛ ዳርጋ ብሙሉእ ድምፂ ክበሃል ዝኽእል ጉባኤተኛ ጠቊሙዎ፡፡ ንዕኦም ሓዊሱ 12 ኣባላት ንማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ተጠቊሞም፡፡ ኣብ ሞንጎ እዚ ኣብ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ዘለዓለ ድምፂ ብምርካብ ዝተሓረዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝስዕብ መግለፂ ንጋዜጠኛታት ሃቡ፣-

13 ኣንስትዮ ዝርከበኦም 55 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ተመሪፆም፡፡ እቶም 30 ሓደሽቲ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ እዮም፡፡ እዚ ብሚእታዊ እንትቕመጥ 55.4 ይኸውን፡፡ እቲ መረፃ፣-

-      መናእሰይ

-      ኣንስትዮ

-      ሙሁራን

ብዝለዓለ መልክዑ ምስታፍ ብዝብል ኣንፈት ዝተተግበረ እዩ፡፡ በዚ ኣቐዲሙ ዝተቐመጠ ኣንፈት እዩ እምበኣር ልዕሊ ክልተ ሲሶ ሓዱሽ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኑ ዘሎ፡፡

እቲ ጉባኤ ምቅልላስ ዝተመልኦ፣ኣብ ነብሲ ወከፍ ተጠቋሚ ዓሚዩቕ ዝኾነ ክትዕ ዝተኻየደሉ ኣዝዩ ርሱን ነይሩ፡፡

12 ነባራት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኣቦ-መንበር ውድብ ህወሓት ነበር ተጋዳላይ ኣባይ ወልዱ ሓዊሱ ብኽብሪ ተሰናቢቶም፡፡ ምኽንያት ስንብቶም፣-

-      ብመስርሕ ምትኽኻእ፣

-      ብጉዳይ ጥዕና፣

-      ንዝለዓለ ትምህርቲ ንምልኣኽን

እዩ፡፡ ኢሎም አቶ ጌታቸው ረዳ፡፡

ኣባላት ቁፅፅር ኮሚሽን ንምምራፅ 12 ተጠቊሞም፣ ብድምፂ ጉባኤተኛታት 9 ተመሪፆም፡፡ ብመሰረት እዚ፣-

-      ተጋዳላይ ተኽለብርሃን ኣርኣያኣቦ-መንበር

-      አቶ ገ/መድህን ሓጎስ----ምክትል

ኮይኖም፡፡

ልዕል ኢሉ ከምዝተገለፀ እቶም 55 ማእከላይ ኮሚቴ 11 ፈፀምቲ መሪፆም፡፡ ንሳቶም፣-

1.   ዶ.ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

2.   ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/ሄር

3.   አቶ ኣለም ገ/ዋህድ

4.   አቶ ኣባይ ነብሶ

5.   አቶ ጌታቸው ረዳ

6.   ዶ.ር ኣብራሃም ተኸስተ

7.   ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም

8.   አቶ ጌታቸው ኣሰፋ

9.   ዶ.ር ኣዲስ ኣለም ባሌማ

ንስራሕ ፈፃሚት ህወሓት ኢህወዴግ እንትኾኑ፣

10. አቶ በየነ መክሩ

11. ዶ.ር ኣክሊሉ ሃ/ሚካኤል

ድማ ኣባል ፈፃሚት ህወሓት ኮይኖም፡፡

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ፣

1.   ዶ.ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል /ኣቦ-መንበር ህወሓት/

2.   ወ/ሮ ፈትለወርቅ ገ/ሄር / ምክትል ኣዶ-መንበር ህወሓት/

ክኾኑ መሪፁዎም ኣሎ፡፡

መልእኽታት

ድሕሪ መረፃ ሰለስተ መልእኽታት ቀሪቦም፡፡ ኣቐዲሙ ብንባብ ዘቐረበ መልእኽቲ ንኣርባዕተ መዓልትን ፈረቓን ናይ ዝተኻየደ ጉባኤ ወሳነታት እዩ፡፡ ካብቶም ውሳነታት፣-

-      ህወሓት ኣብ መስመር ወያናይ ዴሞክራሲ ፀኒዓ ክትቅፅል እያ፣

-      ኣብ ስራሕቲ ውድብን መንግስትን ዝነበረ ምትሕውዋስ ኣብ ምፅራይ ክንሰርሕ ኢና፣

-      ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ከይዓሙቕ ንዝተዓናቕፉ ተግባራት ብጥብቂ ክንምክት ኢና፣

ዝብሉ ይርከቡዎም፡፡

ቀፂሉ ዝቐረበ መልእኽቲ ብነባር ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን እዩ፡፡ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ንቃል መስረቲ ህወሓትን ብኽብሪ ዝተሰናበቱን ወኪሉ ዘቕረቦ መልእኽቲ ስፍሕን ዕሙቕን ዝበለን ካብ ምጅማር ክሳብ ምዝዛም ብጣቕዒት ጉባኤተኛታት ዝተሰነየን ነይሩ፡፡ ካብ መልእኽቱ ንምጥቃስ ዝኣክል፣-

ጉባኤ ሓድነት ፅንዓትን ንህዳሴ ብዝብል ዝተኻየደ ጉባኤና፣ ፅንዓት ኣርእዩዶ? ኣየርኣየን? ሓድነት ፈጢሩዶ? ኣይፈጠረን? ህዝባውነቱ ኣረጋጊፁዶ? ኣየረጋገፀን? ብዝብል መዐቀኒ እዩ ክምዘን ዝግበኦ፡፡ ምኽንያቱ ፅንዓትን ሓድነትን ሒዝካ እዩ ንህዝቢ ዝምራሕ፡፡

በዚ መሰረት ኣብዚ ፅጉምን ጥንኩርን እዋን ንፅንዓትን ሓድነትን ጠጠው ዝበለ ጉባኤ ብምዃኑ ብሓቂ እውን ፅንዓትን ሓድነትን ዘረጋገፀ ጉባኤ እዩ፡፡ ናይዚ ፅንዓትን ሓድነትን ንፁር መፈተኒኡ ግን ኣብ ባይታ ወሪድካ ንህዝቢ ዘዐግብ ስራሕ ምስራሕ እዩ፡፡

መስመርና ዝኣረገ ዘይኮነስ መንእሰይ እዩ፡፡ ኒዮሊበራሊዝም 400 ዓመት ገይሩ፡፡ ወያናይ ዴሞክራሲ ግን 100 ዓመቱ፡፡ ንሕና ድማ ብመስመር ወያናይ ዴሞክራሲ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ንሃገርን ህዝብን ዝልውጥ ኣብነታዊ ስራሕ ሰሪሕና፡፡ ሰለዚ መስመርና መንእሰይን ውፅኢታውን እንትኸውን፣ መስመር ኒዮሊበራሊዝም ግን ዝኣረገን ንኣህዛብ ዓለም እናባልዐ ዝርከብን እዩ፡፡ ስለዚ ጉባኤ ህወሓት ናይ መስመር ወያናይ ዴሞክራሲ ደጀን ምዃኑ ዘረጋገፀ ብምዃኑ ካሊእ መግለፂ ዕውትነቱ እዩ፡፡

ኢሎም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን፡፡

ቀፂሎም መዕፀዊ መልእኽትን መምርሒ ስራሕን ዘስምዑ ኣቦ-መንበር ውድብ ህወሓት ዶ.ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል እዮም፡፡ ካብ ረዚን ትሕዝቶ መልእኽቶም፣-

-      ኣመራርሓ ውድብ ልዕሊ ፍርቂ መናእሰይ ኮይኖም ኣለው፣

-      ደምበ ምድሕርሓር ብውሕሉል ኣገባብ የሻል ንምባል፣ኣብ ክልልናን ሃገርናን ዘለና እጃም ንምዕዛዝ ዘኽኣለ ጉባኤ ነይሩ፣

-      ኣንቱም ነዚ ውድብ ንምዝራግ ኣብ ፀልማት ኮይንኩም ትሰርሑ ዝነበርኩም ቄናናት ሕፈሩ፣

-      ትግራይ መጫጭሒ ኔትወርክን ድሕረትን ዘይኮነትስ፣ መጫጭሒ ሓደሽቲ ሓሳባትን ቴክኖሎጂን ንግበራ፣

ዝብል ይርከቦ፡፡

መጠቓለሊ

ንማእከላይ ኮሚቴ ካብ ዝተጠቆማ ኣንስትዮ ከይተመርፀት ዝተፈት የላን፡፡ እዚ ኾይኑ ቁፅሪ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ሕዚ እውን 13 እዩ፡፡ ከምቁፅረን 50 ሚእታዊ ክኾና ነይሩወን፡፡ ስለዚ ክበቕዓ ተኸታታሊ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡

ደጊም ህወሓት ሙሁራን ኣይተሳትፍን ዝበሃል ነበረያ ነበረ ኮይኑ፡፡ ከምትዕዝብተይ ሓደ ሓደ ጉባኤተኛታት መሁራን ንመረፃ ተጠቊሞም ዘየእምን ዕባራ ምኽንያት የቕርቡ ነይሮም፡፡ በቲ በለ በቲ ህወሓት ኣብ መበል 13 ጉባኤኣ 16 ዶካትርን ልዕሊኡ ብርኪ ትምህርቲ ዘለዎምን ሙሁራን ሓቚፋ ኣላ፡፡ እምበኣርከስ ደጊም እቲ ሕቶ ክግልበጥ እዩ፡፡ እቲ ዝለዓለ ሙሁር ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን መፅዩስ እንታይ ለውጢ ኣምፂኡ? እትብል ትግራወይቲ ሕቶ ንምምላስ ሙሁራትና ካብዛ ካልኢትን ሰዓትን ጀሚርኩም ወይከ ትኽስ፡፡

ዓወት ንትግራዎትን ትግራይን!!

Back to Front Page