Back to Front Page


Share This Article!
Share
ትዕዝብቲ ዑደት ሃገረ ኤርትራ

ትዕዝብቲ ዑደት ሃገረ ኤርትራ

/ ብጋዜጠኛ ፀጋይ ሓድሽመቐለ /

09-20-18

ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበኹላን ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ዝተምሃርኩላን እያ፡፡ ዝተረፈ ትምህርተይ ኣብ መበቆለይ ወለደይ ዝኾነት ትግራይ ኢትዮጵያ እየ ዛዚመ፡፡ እምበኣርከስ ንኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ንኽልተ መዓልቲ ተዘዋዊረ ሪኤያ፡፡

 

ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመት

ነታ ተወሊደ ዝተምሃርኩላ ኤርትራ መስከረም 2/2011 ዓ.ም ድሕሪ 20 ዓመታት ተመሊሰ ሪአያ፡፡ ብሰንዓፈ ክሳብ ባፅዕ፣ ካብ ኣስመራ ክሳብ ዓዲዃላ በፂሐያ፡፡ እታ ዝፈልጣ ስልጥንቲ ሃገር ደቂሳ እያ ፀኒሓትኒ፡፡ ለጥ ኢላ ደቂሳ፡፡ ብምድኻማ ሓዚነን ሞራለይ ተተንኪፉን፡፡ ስልጡንን ለባምን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኢዱ ኣይረኸበን፡፡ ሰኣን መስተውዓልቲ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ገዝኡ ዘይኮነስ ህይወቱ ኣሀጊሩ ረኺበዮ፡፡ ገዝኡ ዘሀገረስ ተመሊሱ ሰሪሑን ፅዒሩን ይሃንፆ፡፡ ህይወቱ ዘሀገረ ግን ከመይ ኣቢሉ ይመልሶ? ህይወት ከም ክሪ ካሴት ንድሕሪት ምምላስ ዝከኣል ኣይኮነን፡፡ ህይወት ሓንትን ዘይትድገምን እያ፡፡

ከተማ ኣስመራ

ኣስመራ ፈዚዛ እያ፡፡ ኣስመራ እርጋን ዝተፀዓዓና ትመስል፡፡ ኣስመራ ንነበርታ ተስፋን ብርተዐን ትህብ ኮይና ኣይፀንሐትንን፡፡ ብርክት ዝበሉ ለጋልግን መላምልን መናእሰይ ብስንኪ እቲ ዝሓለፈ ኲናት ሕድሕድ ሰንኪሎም ምርኩዝ ተደጊፎም እንትትጓዓዙ ሪአ ጉህየን ሓዚነን፡፡ ድማ እኮ ትርጉም እትስእነሉ ስንክልና እዩ፡፡ ነበርቲ ኣስመራ ነቲ ተስፋ ዝሰኣኑሉ ናብረኦም ንጊዚኡ ንምርሳዕ ናብ ቢራ መሎቲ ኣረቂ ሓዊሶም ሰትዮም ሰኺሮም ክድቅሱ ምርኣይ መዓንጣኻ ይቖርፅ፡፡ ድማስ ኣብያተ መስተ ኣቲኻ ከምድላይካ ሽጋራ ምትኻኽ ከም ሕጊ ከተማታት ትግራይ ዘኽስስን ዘቕፅዕን ኣይኮነን፡፡ ኣስመራ ነዚ ነውሪ ክትእርምዮ ክእረም ይግባእ፡፡ ካብ ኣስመራ ናብ ባፅዕ ዝወስድ መንገዲ ሒዝካ እሳካሪኮ ( መአከቢ ጉሓፍ ከተማ ኣስመራ) ክትሓልፍ ዝነድፈካ ጨና ዕውዕውል የምፀአልካ፡፡ ኣስመራ ፅርይቲ እያ፡፡ ፅሬት ኣብ ክትምና ዓብዪ ሃፍቲ እዩ፡፡ እዚ ፅቡቕ ፀጋኣ ከተማታት ትግራይ ከም ተሞኩሮ ቅሰመኦ፡፡

Videos From Around The World

ኣብ ዙሪያ እንዳ ማርያም ኣስመረይቲ ዝተዓዘብኩዎ ሕሱም ድኽነት ብምንታይ ቃላት ክገልፆ? ኣዴታት ምስ ቆልዑተን ብስእነት መንበርን ብሕፅረት ዝብላዕን ዝስተን ገፀንን ኣካላተንን መፅዊቱ ሪአ ንውሽጢ ነቢዐ፡፡

ካቴድራለ ኣርማ ኣስመራ

 

ናብ ከተማ ባፅዕ ወሪድና፡፡ በሪ ደጋዊ ንግድን መዕረፊ መራኽብ ብምዃና ብድምቀታን በዝሒ ተገልገልታን ሰባን መርገፂ እግሪ ክትስእነላ ትፅበያ ባፅዕ ብዋሕዲ ሰብ ተጠቒዓ መቓብር ትመስል፡፡ ህሉው ዘይኮነስ ሕሉፍ ፍፃመ ዝውገዐሉ ፅምዋ መቓብር፡፡ ድማሲ ፍላንሳታት ( ሰራሕተኛታት ምትሕልላፍ ኣቑሑ ወደብ) ከተማ ባፅዕ ብሎቕመፅመፅ ዝሕመዩ ለያቡ እዮም በሉዋቶም፡፡ ምኽንያቱ ድማ እታ ወርሓዊ መሃየኦም ስለዘይትኣኽሎምስ ካብ መርከብ ካብ ዝራገፍ ኣቑሑ ብምትራፍ እዮም ዝምልኡዎ ተብሃልና፡፡

ኣብ ዙሪያ ከተማ ባፅዕ ዝነብሩ ኣባላት ብሄር ራሻይዳ ሓያላትን ዓመፅትን ብጉጅለ ዘጥቅዑን ምዃኖም ሓበሬታ ረኺብና፡፡ ኣብ ደንደስ ጎርጉሱም ክሕምብስ ዝኸይድ ሳላሳ ናቕፋ ብምኽፋል ኣብ ልዕሊ ግመሎም ተሰቒልካ ክትሰኣል ፍቑድ እዩ፡፡ ኣባላት ብሄረ ራሻይዳ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሰበኽ ሳግም ናብረኦም እዮም ዘለው እሞ ኣይተምሃሩን፡፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምብርካት ናብ ሳዋ ኺዱ እንትበሃሉ ኣምንጉዮም ጠፊኦም ናብ ናብረኦም ከምዝምለሱ እውን ተሓቢሩልና፡፡

ወግዕታት ብዛዕባ ፕረሲደንት ኢሳይያስ

ብዛዕባ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝሰማዕኹወን ዘረባታት እተን ክልተ ብጣዕሚ ኣግሪመናለይ፡፡

ወግዒ ሓደ

ፕረሲደንት ኢሳይያስ መንበሪኡ ገጅረት ንእሽተይ ጥቓ ራድዮ ሞሪናዮ ዝብሃል ቦታ እዩ፡፡ ሓደ መዓልቲ ናይ ገዝኡ ማይ ቡንባ ተበላሽያቶ ዘዐርዩ ሸቃሎ ይዋፈሩ፡፡ ብኽእለቶም የዐርዩሉ፡፡ ነዚ ዝተዓዘበ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዝኡ ንእንግዶት ድራር ይፅውዖም፡፡ ሰራሕተኛታት ብዝቐረበሎም እንግዶት ድራር ተደናጊፆም ብ መዓዝ ትመስየልና ይጭነቑ፡፡ ናብ መንበሪ እንዳ ፕረሲደንት ኢሳይያስ እንታይ ሒዝና ንኺድ ዝብል እውን ተወሳኺ መርዘን ርእሲ ይኾኖም፡፡ ሰዓት ቆፀሮ ኣኺላ ዘለካ ተወከፍ እዩሞ ኣረቂ ሒዞም ይኸዱ፡፡ ኣብ መንበሪ እንዳ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተኸሺኑ ብዝተሰርሐ ፀብሒ ዓደስ (ብርሽን) ድራር ቀሪቡሎም ሕትም ኣቢሎም ይበልዑ፡፡ ኣመስጊኖም ክወፁ ክብሉ ፕረሲደንት ኢሳይያስ በሉ ዘምፃእኹምወን ኣረቂ ሒዝኩምወን ኪዱ ይብሎም፡፡ እቶም ሰራሕተኛታት ማይ ኣገልግሎት እውን ኣመስጊኖም ኣረቆም ሒዞም ምርቅፍ፡፡

 

ወግዒ ክልተ

ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣብ ገጀረት ንእሽተይ ኣብ እትርከብ ንዕኡ ዘይትምጥን ገዛ ምንባሩ ኣተሓሳሲቡዎ፣ ኣብ ከባቢ ማይጭሆት ዝምጥኖ በዓል ደብሪ ገዛ ክሰርሐሉ ብሕቡእ ምንቅስቓስ ጀሚሩ፡፡ ህንፀት ናይቲ ገዛ ብሕቡእ እናተኻየደ እንተሎ ሓበሬታ ናብ እዝኒ ፕረሲደንት ኢሳይያስ በፂሑ፡፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተቖጢዑ ዝጀመርኩምዎ ብህፁፅ ደው ኣብሉዎ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ሂቡ፡፡ ካብታ ዕለት ጀሚሩ ህንፀት እቲ ገዛ ጠጠው ኢሉ መድፍኢ ጓሓፍን ኮይኑ ይርከብ፡፡

ተባሂሉ ተነጊሩና፡፡

ናይዘን ወግዕታት ትርጉም ፕረሲደንት ኢሳይያስ ካብ ስርቅን ጦልቆምቆምን ዝረሓቐ ንፁህ መራሒ እዩ ንምባል እዩ፡፡ መግለፂ ንፁህ መሪሕነት ግን እዚ ድዩ?

-      እቲ ንልዕሊ 27 ዓመታት ንብሕቲ ስልጣን ገቢትካ ንልዕሊ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ኤርትራ ምብዳል፣

-      ሃገር ብዘይቁዋም (ሕገ-መንግስቲ) ምምራሕ፣

-      ሃገረ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ውድብ ክትሽከም ኣይትኽእልን ኢልካ ፖለቲካዊ ውዳበ ምኽልካል፣

-      ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ብዓፀበ ቀለለ ምጉናፅ፣

-      ህዝቢ ኤርትራ ኣደዳ ሞትን ስደትን ምግባር፣

-      ዕብየት ከተማታት ኤርትራ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ምጉታት፣

-      ንሃገር ብቑጠባዊ ሃስያ ምድዓኽ፣

እምባኣር ፖለቲካዊ ሌብነት ኣይኮነን?

ብዝኾነ ዝሓለፈ ሓሊፉ ድፋዕ ኣይኲናት ኣይሰላም ፈሪሱ ህዝብታት ተሓዋዊሶም ኣለው፡፡ ዝሓለፈ ጥፍኣት ንምእራም ንምክሕሓስን ጊዜ ዘይህብ ዕዮ ገዛ ኣለና፡፡

እንተ ተግባራት ፕረሲደንት ኢሳይያስ ጉዳይ ግን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ታሪኽ ፀብፂቡ ከቕርበልና እዩ፡፡

////

 

Back to Front Page