Back to Front Page


Share This Article!
Share
ወግዒ ከተማታት መቐለን ኣስመራን

 

ወግዒ ከተማታት መቐለን ኣስመራን

ቀዳማይ ክፋል

ብኪን ኣርማህ ኣዲስ ኣበባ, ኢትዮጵያ

21.1.2011 ዓ/ም

 

ዕልልልዕልልልዕልልል በለት፣ መቐለ ብታሕጓስ ፍንጭሕ ክትብል ኢላ፣ እንታይ ተረኪቡ በሉዋ ደቃ፣ብምሒር ባህታን ንብዓትን

ትዛረቦ ቃላታ ቁርፅቁርፅ እናበለ ዓብይ ሹሻይ፣ፅልኢ ብፍቕሪ ተሰዓሩ፣ሕውነት ናብ ንቡር ቦትኡ ክምለስ ስለዝኾነ ኢላ ደጊማ

ዕልልልዕልልልዕልልል ኢላ ጨደረት፡፡ ናይ ምታይ ፅልኢ፣ሕዉነት ንምታይ ግልፂ ዘይትገብርዮ ማማ በልዋ? ባሕቲ ሓምለ 2010

ዓ/ም ስለ ዝኾነ ጥራሕ ከይኸውን ጥራሕ በሉ ቶም ደቃ፡፡ ማማ መቐለ ኣስዕብ ኣቢላ ንሱ እውን እንተኾነ ሓደ ምኽንያት ሓጎሰይ እዩ

በለት፣ እቲ ዝላዓለ ግና ሎሚ ሰንበት መዓልቲ ንጉሆ ክልተ ሰዓት ኣከባቢ መራሒ ሃገርና ቀዳማይ ሚ/ር ዶክተር ኣብይ ኣህመድ

ኣስመራ ኣትዩ ፤ህዝባን ደቃን ልዑል ብዝኮነ ፅንብል ልቦም ከፊቶም፣ቅያሜ ገዲፎም፣ፅልኢ እንትፎእ ኢሎም፣ቅርሕንቲ ወጊድ ኢሎም

ብዕልልታን ብጓይላን ተቀቢሎሞ፣ግርም ገይራ ኣስመራ ማሓዛይ በለት ብፍስሃ ኣፍልባ እናሃረመት፡፡ እዋይ መቐለ ኣዴና እዙይ ዳኣ

ሰሚዕናዬ ብመስኮት ቴሌቬዥን ርኢናዮ ኢና ንሕና እውን ከማኺ ልዑል ባህታ ተሰሚዑና ጎይታና ኣምላኽ ፍፁም ይግበሮ በሉ

ብሓባር፡፡

 

መቐለ ብኣስመራ ህዝባን ደቃን ግርም ኢላ ዕላላ፣ኩሉ ስለ ኣስመራ ገበረት ስለ ከተማ ኣስመራ ፅሬት፣ፅባቐ፣ቅዲ ከተማ ህንፀት

ኣብያቲ፣ሰፋሕቲ መንደራትን መካዚናትን፣ስቱዲዮም፣ብጥበብ ዝተሰርሑ ህንፃ ቤተ እምነታት ፣ምዑርጋት ቤተ ሲነማ ኣረ ክንደይ ኢልካ

ክዝርዘር በምባል ዩኒስኮ ክምዝግባ ዝተላዓለሉ ምክንያት ይንእሳ እምበር ኣይበዝሓን በለት፡፡ ማማ መቐለ ምስ መሓዛኣ ኣስመራ

መዓዝ ከም ትራኸብ ብኣካል ወይ ድማ ብስልኪ ብዕጣዕሚ ተረበፀት፡፡ በውሽጣ ከምዚ እናበለት ሓሰበት ኩነት ውግእ(ኪናት)

ኣኽቲሙ ሓዱሽ ሰላምን ምሕዝነትን ሓባራዊ ልምዓት ክዕብብ፣ወፍሪ ንግድን ባህልን ናብ ንቡሩ ክምለስ፣ሓበራዊ ምዕባለ ኣብ ኩሉ

Videos From Around The World

መዳይ ክህሉ ድጋሚ ክዛይድ፤ ብምባል ካብ ውሽጣ በነዊሑ ተንፈሰት፡፡ እፎይ ተመስገንካ ልዑል ጎይታ ኣምላክ ኢላ ናብ ምድቃሳ

ከደት፡፡

 

ኣስመራ ባሕቲ ሓምለ 2010 ዓ/ም ንዝቢ ዓለም ታኣምር ኣርአየት፣ቅድሚ ዒስራ ዓመት ብዓስርተ ኣሽሓት ደቃ ዝበልዐ ውግእ ኢትዮ

ኤርትራ ረሲዓ ፈቃር ምኳና ብኣእላፍ ንዝቁፀር ህዝቢ ዓለም ኣመስከረት፡፡ ንመራሒ ኢትዮጵያን ልኡካትን ንምቅባል ዘርአየቶ ኩነት

ኣዝዩ ዘገርም ነይሩ ህዝባ ግልብጥ ኢሉ በምውፃእ መንግድታት ኣስመራ ዓብለቅለቕ ኣበሎ ዘድንቅ ኮይኑ ተራእዩ፡፡

 

ድሕሪ ክልቲአን ሃገራት ምፍቅቃድ ምጅማር ቴሌኮሙኒኬሽን ስራሕቲ ፣ህዝብታት ክልቲአን፣ንዒስራ ዓመት ከይተራኸቡን ኣይ ሰላም

ኣይ ኩናት ኮይኑ ምፅንሑ እቲ ህዝቢ ምሒር ተነፋፊቁ ምፅንሑ ምስ ምጅማር ስልኪ ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ሓዊሱ ካልኦት

ከተማታትን ገፀራትን አውን ናብ ኢትዮጵ ብምድዋል ናይ ስጋ ዝምድና ዘለዎ ነናብ ቤተሰቦም ምድዋል ጀመሩ፡፡ በዚ መሰረት እውን

ቡዙሓት ቤተሰባት ብስልኪ፣ብኢንተርኔት፣ብማሕበራዊ ሚድያ ኮታስ በቢዝመረፅዎ ክራከቡን ናይ ነዊሕ ናፍቆቶም ከውፅኡ

ተራእዮም፡፡ ኩነታቱ ድማ መዘራረቢ ሚድያታት ዓለም ኮይኑ፣ እቲ መደነቂ ኩነት ዝነበረ በከቢድ ጦርነት ዝተቋሰለ ክልተ ህዝቢ

ብኸመይ ዋላ ሓንቲ ከምዘይተፈጠረ ዝምድንኡን ርኩቡን ከማሓይሽ ደለየ? ብስሩ ከ ተዋጊኡ ዶ ከ ነይሩ እዩ? ዝብሉ ሰፋሕቲ ሕቶታት

 

ብህዝቢ ዓለም ተለዓለ ብዘይ ሰላሳይ ወገን ከም ገይሩ እቲ ህዝቢ ነኒበዓርሱ ክዕረቅ ክኢሉ ዝብሉ ነገራት ተላዓሉ፡፡ ገሊኡ እቲ ህዝቢ

ኣይተባአሰን፣ዝተባኣሱ መራሕቲን ፖሎቲከኛታት ክሊቲአን ሃገራት እዮም ናብ ምድምዳም በፅሐ፡፡ በቲ በለ በቲ ህዝቢ ዓለም ዘይካኣል

ነገር ከም ዘየሎ እዞም ክልተ ህዝብታት ረዚን መልእክቲ ኣመሓላሊፎም እዮም፡፡

 

ኣስመራ፡- ንመቐለ ደዊላ ሃሎ በለት፣

መቐለ፡- ስልኪ ኣልዒላ ሃሎ በለት፣

ኣስመራ፡- ኣንቲ ማሓዛይ ከመይ አለኺ?

መቐለ፡- ማሓዛይ ግርም ኣለና ጨለ እምበሪ፣

መቐለ፡- ኣስዕብ ኣቢላ ደቅክን ህዝብኽን ደሓን ዲኹም በለታ፣

ኣስመራ፡- ደሓን ኢና መስገኖ! ልዑል ፈጣሪ በለት፣

ኣስመራ፡- ኣንቲ ማሓዛይ ልዕሊ ዒስራ ዓመት ገይርና ከይተራኸብና ኣቤት ጊዜ ህዝብኽን ደቅክን ደሓን ዶ ኣለዉ?

መቐለ፡- መለሰት ደሓን ኢና ዛማሓዛይ ሳላ ኣምላኽ፣

ኣስመራ፡- እንቋዕ ሰላም ወረደ.. እዋይ ደስ ክብል በለት፣

መቐለ፡- ተቀቢላ ከዚ ግርም ኢልኪ ሰላም ክንደይ ዋጋኣ ዘይትመን ቡዙሕ ኣእላፍ ምኳኑ እትርድእዮ ኣብ አዋን ውግእ ወይ ዕግርግር ጊዜ እዩ፡፡

ኣስመራ፡- ማሓዛይ ሓቂ ተዛሪብኪ ንሕና ሓደ ህዝቢ ክልተ ሃገር ኮይና እምበር ብቋንቋ፣ ብባህሊ፣ ብሃይማኖት፣ብልምድ ኮታስ

ብካልኦት መነፅር ዘቀራርብ እምበር ዘረሓሕቅ ነገር የብልናን፣ማሓዛይ ክትዕዘብዮ ዘሎኪ ነገር ህዝበይ ህዝብክን ከም ብሓዱሽ መንፈስ

ክራከብ ስለ ዝደለየ እዩ ዕድለኛታት ኢና እዚ ዝሰኣኑ ህዝብታት ቡዙሓት እዮም፡፡ ነገሩ ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ

ከምዝብሃል ንኣብነት ክጠቅሰልኪ ኣፍሪካዊት ሃገር ሱማልያ ተዓዘብያ ሓደ ቋንቋ፣ሓደ ሃይማኖት፣ሓደ ዓይነት ባህሊ ኣለዎም ግን ጎሳ

ዝብሃል ነገር ብኣግባቡ ክጥቀምሉ ብዘይምኽኣሎም ልዕሊ ዒስራ ዓመት ብዘይ ምዑርይ መንግስቲ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጭርጋሕ

ኢሎም ይነብሩ ኣለው፡፡ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ዘለዎም ሀገራት ዓለም ቡዙሓት እዮም፡፡ ካልእ ህዝብታት ኮርያ ተዓዛቢ ልክዕ ከም

ሱማልያ ዘቀራርቦም ይበዝሕ ግና ብፖሎቲካዊ ፍልልይ ምትእትታው ሳልሳይ ወገን ልዕሊ ሓምሳ ዓመት ተናፋፊቆምን ተረሓሒቆም

ይርከቡ፡፡ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ፀገም እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ መንጎ ኢራንን ሳውዲ ዓረቢያ ዘሎ ምትፍናን ምክንያቱ ብሻዓን

ሱኒን እዩ፡፡ኣብ መንጎ ኢራንን ኢራቅን ዝሓለፈን ዘሎን ምትፍናን ምክንያቱ ብሻዓን ሱኒን እዩ፡፡ኣብ መንጎ የመንን ሳውዲ ዓረቢያ

መላፍንታን ዘሎ ምትፍናን ውግእን ምክንያቱ ብሻዓን ሱኒን እዩ፡፡ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘሎ ጎንፂ ከም እሳተ ጎመራ

እናነትዐ ብውግእን በሞትን ህዝብታት ክልቲኦም ልዕሊ ሰብዓ ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ፡፡ ብካልእ ወገን ቀረባና ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ህዝባ

ብሓባር ካብ ጭቆና ሰሜን ሱዳን ንምውፃእ ከም ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ነፃነቱ ምስረኸበ፣ሰላሙ ቡዙሕ ከይስተማቐረ ኣብ ሕድሕድ ውግእ

ካብ ዝኣቱን በዘይ ገለ ፍታሕ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ፡፡

 

ኣረ ክንደይ ኢለ ክዝርዝረልኪኣብዛ ዓለም ቡዙሓት እሞ ድማ ኣብ መንጎ ኣሓት ህዝብታት ዘይተፈትሑ ፀገማት ኣለው፡፡

ተመስገን ዕድለኛታት ኢና ከምኡ እውን ኣምላኽ ስለንፈትዎን ስለዝፈትወናን ይኾን ማማሚያ ሳንታ ማርያ! ብምባል ወግዓ ወደአት፡፡

መቐለ፡- ክፅል ኣቢላ ታሪኽ ህዝብኽን ህዝበይ፣ክልቴና ማእከልን መናሃርያን ፖሎቲካዊ ዓውድታት፣ንግዲ፣ትምህርትን ርክብ

ዲፕሎማሲ ዝነበርናን ዘሎናን መጠን ቡዙሓት ፅቡቃትን ሕመቃትን ኣሕሊፍና ኢና፡፡ እስከ ከዝክረኪ ማሓዛይ፣ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ

ንምምካት ደቅታትና ኣብ ሓደ መስመር ተሰሊፎም፣ከም ማንታ ቆልዑ ከም ሓደ ሓሲቦም፣ከም ሓደ ንፍቕሪ ዓዶምን ህዝቦምን

ተጨኒቆም፣ከም ሓደ ንሓደ ዓለማ ተላዚቦም፣ፀላኢ ኣሕፍሪካ ንምምላስ፣ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቀቢሮም እዮም፡፡ ልቦም ንሓደ ዓለማ

ሰሚሩ ንፀላኢ ራዕዲ ፈጢሮም ተሃንዲዱ ዝመፀ ወራሪ ብጅግንነት ስዒሮም እዮም፡፡ብሓባር ብስምምዕነት ብምሕዝነት ብጥመረት

ፀላኢ ንምጥፋእ ሰሪሖም ደኺሙና ከይበሉ፣ፀሚኡና ከይበሉ፣ጠሙይና ከይበሉ ዝናብ ኮይኑና ከይበሉ ድርቂ ኮይኑና ከይበሉ ብሓባር

ንሓደ ዓለማ ተሰሊፎም ተቃሊሶም ዝደለይዎ ነገር ብፃዕሮም ረኪቦም፡፡ ከምቲ ኣንስቲ ክምስላ እትንዕቖ የጥንስ ከም ዝብልኦ እዞም

ወረርቲ ባዕዳውያን ንህዝበይን ህዝብኽን እዚ ዘይተመሃረ፣ ዘይሰልጠነ ህዝቢ ከም ድሌና ክንገዝኦ ክንጥቀመሉ ኢሎም ባሕሪ ኣቋሪፆም

ክመፅኡ ከለው ነቲ ህዝብና በትሑት ደረጃ ስለዘቀመጥዎን ስለዝነዓቅዎ ነይሩ እቲ ምክንያት፤ እንተኾነ ግና እቲ ዕኮት ዝኮነ ህዝብና

ሙሉእ ብሙሉእ ኣሜን ኢሉ ክግዛኣሎም ኣይከኣለን፡፡

 

ምስ ምውዳቅ ስርዓት ሃፀይ ሃይለስላሴ ተኸቲሉ ዝመፀአ ስርዓት ኣዝዩ ጨካን ዝነበረ ማሓውር ስርዓቱ ንህዝበይን ህዝብኽን ዝሳነ

ኣይነበረን፡፡ ብቋንቋና ከይንመሃር፣ብቋንቋና ከይንዳነ፣ቋንቋና ከይነዕቢና ከይስፋሕፋሕ ዓብይ ፀገም ኮይኑና ብዓርስና ዝመረፅናዮም

ከይንመሓደር ተዓቂብና ህዝብና ብልምዓት መዳይ እውን እንተኾነ ሓሪሙና እዚ ዘጉሀዮ ህዝብና ሓይሉ ብምጥንካር፣ነቲ መምሰሊ

ዝኾነ ስርዓት ደርጊ ንህዝቡ እናጨቖነን ንህዝብና ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላቱን ብምግፋፍ ዝተዋፈረ ንህዝቡ ነፃነት ከይሃበ ንኣፍሪካ ሃ

ገራት ግና ካብ መግዛእቲ ነፃ ከውፅእ ላዕልን ታሕትን ይብል ነበረ፡፡ እንተኾነ ግና ሽሾ በዝሒ ሰራዊት ደርጊን ክሳብ

ኣፍንጭኡ ብዘመናዊ ዕጥቅታት ኣፅዋር ዕጡቅ ዝነበረ፣ከምኡ እውን ብኣመራርሓ ውትድርና ኣብ ዓለም ኣላው ካብ ዝባሃሉ

ትምህርቲ ማእከላት ተምሂሮም ብዝወፁ ዝምራሕ ዕብለላን ጉብለላን ከይፈርሑ ደቀይን ደቅኽን ብሓባር ተሰሊፎም ብውልቀን

ብልፍንትን ነቲ ስርዓት ከፍርሱ ኪኢሎም እየም፡፡ ምስጢር እዙይ ኩሉ ምሕዝነቶም ጥንኩር ስለ ዝነበረ እዩ በለት መቐለ፣

ኣስመራ፡- ልክዕ! መቐለ ማሓዛይ ፅቡቕ ሓሳብ ኣልዒልኪ በሊ ብሰላም ቀንዪ ብኣካል ክሳብ ንራኸብ በለት፣

መቐለ፡- በሊ ማሓዛይ ብኣካል ንምርኻብ የብቐዐና ኢላ ስልካ ዓፀወት፣

 

Back to Front Page