Back to Front Page


Share This Article!
Share
ትብፃሕ ናብ ህግደፊውያንን ሰዓብቶምን!

ትብፃሕ ናብ ህግደፊውያንን ሰዓብቶምን!

ካብ ሙሴ ኣግአዚ

ፋስ ቡክ አድራሻ :-  https://www.facebook.com/muse.agazi

03-12-2010 ዓ.ም

 

ናይዚ ፅሑፌ መበገሲየይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብህግደፊውያንን ሰዓብቶምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ዝቐረቡ ዝተዛብዑ ክሲታት ግብረ መልሲ ንምሃብን ብፌላይ ከዓ እቶም ምንም ሓበሬታ ዘይብሎም ኤርትራውያን ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ትክክለኛ ሓበሬታ ንክህልዎም ንምግባርን ዝዓለመ እዩ።

ነዊሕ ታሪክ ከይከድና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዕጥቂ ቃልሲታት ተጋዯላይ ህወሓትን ተጋደላይ ህዝባዊ ግንባርን

ንናይ ሓባር ፀላኢ ብሓደ ቆሲሎም፤ዯምዮም፤ተዋዱቖም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ከዓ ተቐቢሮም እዮም። ተጋደላይ ህወሓት ብፌላይ ኣብ "ወራር ሰላሕታ" ወይ ከዓ "ዘመቻ ቀይ ኮከብ" ተባሂሉ ዝፌለጥ "ኤርትራ ንምድምሳስ ትግራይ ንምድህሳስ" ብዝብል ቴማ ንህዝቢ ኤርትራ ንከንበርክክ ዝወደረ ሓይሊ ዯርጊ ህወሓት ኣብ ጎኒ ነፃነት ኤርትራ ጠጠው ኢሉ መሪር መስዋእቲ ብምክፊል እቲ ወራር ንክክበስን ዯርጊ ከዓ ከቢድ ዋጋ ንክኸፌልን ደጊሙ ንክሓስብን ገይርዎ እዩ! ብዙሓት ተንተንቲ ፖሎቲካን ፀሓፌቲ ታሪክን ከምኡ እውን ባዕላቶም እቶም እቲ ኩናት ዝመርሑ ናይ ደርጊ ሰበ ስልጣን " የምስራቁ ድል በሰሜን ይዯገማል" ብዝብል ጭርሖ ንኤርትራ ንሓደ ግዜን ንሓዋሩን ንምድምሳሰ ተሊሞም ከም እተንቀሳቐሱን ብዓወት እናመረሹ እናሃለዉ ከምኡ እውን ህዝባዊ ግንባር ተስፊ ቆሪፁ ዝሓዞም ሰነዲቱ ብሓዊ ምቅፃል ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ በዚ መፀ ዘይበሃል ሓይሊ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ደርጊ ብዝደነዎ መጥቃዕቲ ሓይሊ ደርጊ ክድምሰስን ህዝባዊ ግንባር ካዓ ህይወት ሰሪዑ ንክዋጋእ መተካእታ ዘይብሉ ግደ ከም እተፃወተ መስኪሮም እዮም።ኣብ ግዜ ፀበባ ህዝባዊ ግንባር ብሬድዮ ድምፂ ሓፊሽ ኤርትራ አቢሉ ንመላእ ናይ ዓለም መንግስታትን ደገፌቱን "ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ አድሕኑ" ዝብል ፃውዒት ከማሓላልፌ እንከሎ አነ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ጎኒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዝበለ ሓይሊ ህወሓትን ህወሓትን ጥራሕ እዩ ነይሩ!

Videos From Around The World

ህወሓት ቅድሚ ውድቀት ዯርጊ ይኹን ድሕሪ ውድቀት ደርጊ "ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ይውሰን" ዝብል ተሪር መርገፂ ብመሓዙ ኣብ ኢ/ያ ብዝነበሩ ሓይሊታት "ተገንፃሊን አገንፃሊን" ብዝብል በቲን በዚን እንቅጥቀጥ ካብ ዝሓዞ መትከል ፇንተክ እንተይበለ ንቓልሲን መሰልን ህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ዋጋ ከፉሉ እዩ! ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ኢ/ያ ብዘይካ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ነፃነት ኤርትራ ዝቅበል ሓይሊ ደፂሙ የለን! እዚ ኤርትራውያን ብደንቢ ክትግንዘብዎ ይግባእ! ኵናት ኢትዮ -ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ከዓ ዘየድሊ ኩናት ከም እተኻየደ ዝፌለጥ እዩ።እቲ ኩናት መን ጀሚሩዎ? መን ወራሪ መን ተወራሪ ነይሩ ? አብ ዝብል ሕቶ ኢyያን ኤርትራን ነንባዕለን ዋላ እኳ እንተተኻሰሳ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽንን ብግልፂ #ኤርትራ #ወራሪት ከምዝኾነት አረጋጊፁ ንኤርትራ ካሕሳ ኩናት ንተወራሪት ዓዱ ሃገር ኢ/ያ ንክትከፌል በይኑላ እዩ! ስለዚ ወያነ ወሪሩና ዝብል ሓሶት ናይ ህግዯፊውያን ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦን ክግንዘቦን የድሊ እዩ! 

መራሒ ኢ/ያ ዝነበረ ቀ/ሚ/ር መለስ ዜናዊን ብፆቱን እቲ ኩናት ብሰላም ንክፌታሕ ሰፉሕ ትዕግስቲን ዓቅሊን ጌሩ ዋላ እኳ እንተ ፇተነ ህግደፊውያን ግን ንሰላም ፌቃደኛታት ብዘይ ምዃኖም እቲ ዘየድሊ ዝነበረ ኩናት ተኻይደ እዩ! ኣብቲ ግጭት ኢትዮ- ኤርትራ ግዜ እውን "እቲ ግጭት ብሰላም ንፌተሓዮ" ዝብል ሓይሊን "የለን ብሓይሊ ንፌተሓዮ" ዝብል ሓይሊን ብዝተፇጠረ አደላላይን ካልኦት ተወሰክቲ ነገራትን ውድብ ህወሓት ኣብ ክልተ ንክግማዕ ምክንያት ከምዝኾነ ዝፌለጥ እዩ! ዋላ ብኤርትራ ወገን እውን እንተኮነ እቲ ኩናት ክካየድ የብሉን ብሰላም ይፌታሕ ዝበሉ አካላት እንተነበሩ ቀጥታ ናብ እሱር ክኣትዉ እዩ ተገይሩ!

ድሕሪ ዝተካየዯ መሪርን ዘየድሊ ዝነበረን ኩናት ኤርትራ ተሳዒራ ሰራዊት ኢ/ያ ከዓ አስመራ ክቆፃፀር ንእሽተይ ርሕቀት ምሰ ቀረዮ እቲ ሰራዊት ኢ/ያ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ተገይሩ! ንምንታይሲ ወያነ ሉአላውነት ሃገሩ ንምክባር ተገዱደ ዝኣተዎ ኩናት እምበር ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንምግሃስ ስለ ዘይኮነ እዩ!

መለስ ዜናዊ ኣብቲ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ወሪሩ ብዘይምሓዙ ነፃነት ኤርትራ ብዘይቅበሉ ሓይሊታትን ትምክሕተኛታትን ንኤርትራ ዝወገነን ከም ዘይ ኢ/ያዊን ገይሮም ለይትን ቀትሪን ዘሚቶሙሉ እዮም! መለስን ብፆቱን ግን ኣብ መትከሉ ፀኒዑ እቲ ኩነታት ሰጊሩዎ እዩ!

ተፈናቐልቲ ዝምልከት  ደ

ነቲ ዝነበረ ኩናት ስዒቡ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ኢ/ያ ንኤርትራ ተፇናቒሉ ከይደ እዩ ከምኡውን ካብ ኤርትራ ናብ ኢ/ያ ብዙሕ ህዝቢ ተፈናቒሉ እዩ! እቲ ካብ ኢ/ያ ምፌንቓል መንግስቲ ዘይደልዮ እኳ እንተነበረ ነገር ግን እቶም ኣብ ኢ/ያ ዝነበሩ ሓድ ሓደ ኤርትራውያን ስርሖም ገዱፍም ቀጥታ ናብ ስለላ ስለ ዝኣተዉ ንድሕንነት ሃገር ክበሃል ኩሉ ንክፈናቐል ተገይሩ እዩ! ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ምፌንቓልን ኣብ ኢያ ዝነበረ ምፌንቓልን ዝተደለየ ዝገብሮ ነገር ግን ኔሩ።ካብ ኤርትራ ዝተፈናቐሉ ወገናት ጥራሕ ኢዶም ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘሪፍም እንትመፁ ኣብ ኢ/ያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ግን ንብረቶምን ሃፌቶምን ዝሕልወሎም ሕጋዊ ወኪል ወኪሎም እዮም ከይዶም!

ድሕሪ እዋን ከዓ መንግስቲ ኢ/ያ ሓደሽ አዋጅ አውፂኡ ኤርትራውያን ተመሊሶም ንብረቶም ከንቀሳቅሱን ማዕረ ከም ዜጋ ክሰርሑን ሃፌቶም ከዋፌሩን እዩ ተገይሩ! 

እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ መንግስቲ ኢ/ያ (ወያነ) ኣብ ነፃነት፤መሰልን ረብሓን ህዝቢ ኤርትራ ብፅኑዕ ዝድግፌ ኮይኑ እናሃለወ ዘየለ ሓሶት እናፈጠርካ ንሓደሽ ወለዶ ኤርትራ ብሓሶት ንምብካልን ርክብ ክልቲኡ ሓው ሀዝቢ ንከይሰምርን ዝግበር ዘሎ ተንኮል ጠጠው ክብል አለዎ!

ኤርትራውያን ዓዶም ረመፅ ኮይናቶም ተጨቁኖም እንትስደደ ሓንጎፊይ ኢሉ ተቐቢሉ ከም ስድርኡን ቤተሰቡን ሪኡ ዝንከባኸቦም ዘሎ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ እዩ! ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ታሪኾም ኣንፃር ረብሓን ጥቅሚን ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ኢሎም አይፈልጡን!

Back to Front Page