Back to Front Page


Share This Article!
Share
መልእኽቲ ንማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መልእኽቲ ንማእኸላይ ኮሚቴ ወሓት

ህወሓት ንዴሞክራሲያውን ናፃ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓትን ትዳለው!

ህወሓት ከምውድብ እናጋዕዘይት እንትኸይድ ከላ እቲ ብልሹው ኣሰራርሓ ክእረምን እቲ ግዕዙይ አካል ናይታውድብ እውን ክእለየሉ ዝኽእለሎም መንገዲታት ክንጥቁም ብዙሓት ንብዙሕ ግዜ ፈቲንና ኢና። ኮይኑ ግና መራሕቲ ህወሓት  ናይ ህዝቢ ልመና፣ ናይምሁራት ርኢቶ፣ ናይ ኣዴታት ምዕዶ፣ ናይ ኣቦታት ምኽሪ ንዒቕኩም ከይሰማዕኹም ሓሊፍኩምዎ። ንጌጋኹም ክንጥቁም ከለና ነቲ ጌጋ ክንዲምእራም ነቲ ጌጋኹም ዝነገረኩም ምእሳር፣ ምፍርራሕ ምጉጃል ኮይኑ ስራሕኩም። በዚ ምኽኒያት ኻዓ አብ ሎሚ ንርከበሉ ኩነታት በፂሕና።

ካልኦት ንባዕሎም ኣመሓይሾም ምስቲ ግዜ ዝኸይድ ፖለቲካ ንምክያድ ክዳለው ከለው፣ ህወሓት ግን ክንዲ ናይቲ ለውጢ ኣካልን መራሒን ምዃን ዕንቕፋት ክትኸውን ትፅዕር ኣላ። ህወሓት በቲ ሎሚ ትኸዶ ኣካይዳ እንድሕር ቐፂላ ትዕግስቲ ህዝቢ ትግራይውን ክውዳእ እዩ። መራሕቲ ህወሓት እውን መጨረሻኹም አይክጥዕምን።  ስለዝኾነ ህወሓት ንባዕላ ክተድሕንን እቲ ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፈለሉ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ሃፍቲ ናይትግራይ ከይባኽን፣ ከምኡውን ሰላማዊን ኩሉ ዝዕወተሉ ስርዓት ክሰፍንን ነዞም ዝስዕባ ስጉምቲታት ክትወስድ ይግባእ

፩. ህወሓት ንባዕላ ከምሓደ ተናሓናሒ ፖለቲካዊ ፓርቲ ትቑፀር። እዚ “ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እየን” ዝብል ኣባሃህላ ብመሰረቱ ግጉይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከም ሕወሓት ዓሰርተ ከፍርይ ይኽእል እዩ።

Videos From Around The World

፪. ትሕቲ ትእምት ዘለዋ ፋብሪካታትን ካልኦት ድርጅታት ናብ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ንብረትነት ይዛወራ። ከም ካልኦት መንግስታዊ ድርጅታት ብክኢላታት ይመርሓ።

፫. ከም ሓውልቲን ትሕቲ ሓውልቲ ዝርከባ ቤት ዕዮታት ዝኣመሰሉ ብረሃፅ ተጋሩ ዝተሰርሃ ቤት ዕዮታት ናብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይዛወራ።

፬. ከም ትግራይ ቴሌቭዥንን ወይንን ዝዓመሰሉ  መራኽቢ ሓፋሻት ናፅነተን ተሓልዩለን በክኢላታት ይመርሓ።

፭. ህወሓት ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ማሕበረ ረድኤት ትግራይን ኢዳ ተውፅእ። እተን ማሕበራት ብክኢላታት ይመርሓ።

፮. ህወሓት ሓዲሽ ኣታሓሳስባ  ዝተዓጠቑ መናእሰይን ምሁራትን ነበር ኣባላትን ጋቢዛ ሓዲሽ ኣመራርሓ ተፍርይ።

፯. ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ዓዲ ንዝርከቡ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት አብትግራይ ብሰላም ክንቓሳቐሱ ብዕሊ ትጋብዝ።

እዘን ኣብላዕሊ ዝተዘርዘራ ስጉምቲታት እንድሕር ተወሲደን እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ተቐራራቢ ዓቕሚ ብዘለዎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት  ንሕንሕ ዝግበረሉ ስለዝኸውን ንህዝቢ ዝፈርሕ ምምሕድዳር ንምፍጣር የኽእል እዩ። ስልጣን ንውልቃዊ ጥሚ ዘውዕል ሰበስልጣን ብምርጫ ካብስልጣኑ ዝወርደሉ መንገዲ እንድሕር ዘየለ እቲ ሰበስልጣን ተኣማኒነቱ ነታ ስልጣን ትህቦ ውድብ እምበር ነቲ ዘመሓዳድሮ ህዝቢ ኣይኾንን። ብተመሳሳሊ ካብ ቀበሌ እስካብ ቤት ምኽሪ ሓደ ፓርቲ ጥራሕ ዝመርሐሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ነቲ በዓል ነዊሕ ዕድመን ብዙሕ ባህሊን፣ ኣረኣእያን ዘለዎ ህዝቢ ይውክል እዩ ክባሃል ኣይካኣልን። ስለዝኾነ ከምቲ ስዉእ ተጋዳላይ ሓውና ኣሞራው ዝበሎ “ህዝቢ ንዝደለዮ ዝመርፀሉ” ፖለቲካዊ ስርዓት ክንፈጥር እንተዘይኽኢልና ነቶም ካልኦት ፀገማትና ክንፈትሖም ኣይንኽእልን። 

ብስነቁጠባዊ መዳይ ስካብ ሎሚ ህወሓት አንፃር እቲ ባዕላ ዝሃንፀፀቶ ሕገመንግስቲ ንትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ወኒና እናመሓዳደረት ትርከብ። ፍርቂ ንብረት ናይ ትእምትውን ብሽም ዝተወሰኑ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ባንኪታት ወፃኢ ከምዝርከብውን ዘሕብሩ መረዳእታታት ኣለው። እዚ ብሓፂር ግዜ ሕጋዊ ብዝኾነ መልክዑ ናብ ንብረትነት መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ዘይተዛወረ እቲ ገንዘብ ክጠፍእን ትእምት ባዕላውን ኣብሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል እያ። ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ን ኢትዮጵያ አየር መንገድን ካልኦት ድርጅታት ዘመሓዳድሮም ትሕቲ ትእምት ዝርከባ ድርጅታት እውን ብትሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክመሓደራ ይክእላ እየን። አድላይ እንተኾይኑውን መንግስቲ ትግራይ ኣክሲዮን ሸይጡ ነተን ድርጅታት ናብ ህዝቢ ወይ ካዓ ናብ ሰብ ሃፍቲ ከዛውረን ይኸእል። ካብት መሸጣ ዝርከብ እትወትውን መንግስቲ ትግራይ እምኒ ኩርናዕ ተተኺሉ ዘይተጀመራ ዓበይቲ ፕሮጀችታት ክሰርሐለን ይኽእል እዩ።

ብተመሳሳሊ መልክዑ ሎሚ ናይ መንግስቲ ትግራይ ይኹና ናይ ህወሓት ንምፍላይ ዘይካኣላ ዝተፈላለያ ቤት ዕዮታት ናብ ንብረትነት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክዛወራ ይግባእ። ን ኣብነት ሓውልቲ ሰማዕታትን ትሕቴኣ ዘለው ህንፃታትን ህዝቢ ትግራይ ብገንዘቡን ብረሃፁን ዝሰርሐን ስለዝኾና ናብ ንብረትነት ክልላዊ መንግስቲ ክዛወራ ይግባእ። ህወሓት ከምካልኦት ፓርቲትት ተኻርያ ክትጥቀም ትኽእል እያ።

መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ እቲ ኣብትግራይ ዘሎ ናይ ድሑር ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ኹነታት ትግራይ ቀንዲ መርኣያ እየን። ናይ ኦሮሚያን ናይ ኣምሓራን መራኸቢ ሓፋሻት ብትሕዝቶ ይኹን ብፅርየት ዓብሊለን ወላ ኣብትግራይ ዝራኣያን ዝድመፃን ንሳተን እየን።  እዚውን እተን ናይትግራይ ማእኸናት መራኸቢ ብትሕቲ ሙሉእ ቑፅፅር ህወሓት ብምዃነን እዩ። ሕወሓት ካብዘን ማዕኸናት መራኸቢ ኢዳ ኣውፂኣ እተን ማዕኸናት ብክኢላታት ክምራሓ ክግበር ኣለዎ።

ኣብትግራይ ይኹን ኣብ ካሊእ ክፍሊ ኢትዮጵያ ወይ ካዓ ዓዲ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ኩሎም ብዓብዪ ስምዒትን ድልየትን ይሳተፉላ ዝነበረት ሓንቲ ዘይመንግስታዊ ትካልና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ነይራ። ኮይኑ ግና ህወሓት ነዛ ናይልምዓት ማሕበርና ውን ናፃ ኮይና ክትሰርሕ ስለዘይፈቐደትላ ብዝሒ ኣባላታ ነኪዩ ሎሚ ዳርጋ ናይውልቀሰብ አባላት ዘይብላ ኮይና ኣላ። ህወሓት ኢዳ ካብ ማ.ል.ት. ኣውፂኣ ናብ ብክኢላታት ዝምራሕ ሓድሽ ቦርድ ክተመሓላልፋ ይግባእ። ማሕበረ ረድኤት ትግራይ ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ካብ ዓለም ለኸ ግብረሰናይ መንግስታትን ውድባትን እናኣክበት ነቲ ብስም ህዝቢ ትግራይ ዝተኣከበ ሃፍቲ ነሓረስታይ ትግራይ ትቆፃፀረሉ መሳርሒ ገይራቶ ፀኒሓ እያ። ነቲ ሓረስታይን ድኻን ክሕግዝ ዝተሓሰበ እኽሊን ገንዘብን ህወሓት ነቲ ሓረስታይ ኣሲራ ዝሓዘትሉ መእሰሪ ሰንሰለት ኮይኑ ኣሎ። ማረት ብቕልጡፍ ናብ ብትሕቲ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዝጣየሽ ኮሚሽን ክትማሓላለፍ ይግባእ። እቲ ትፃወቶ ግደ ውን ብክኢላታት ተፀኒዑ መፃኢ ዕድላ ብቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክውሰን ኣለዎ።

እቲ ሎሚ ንህወሓት ይመርሕ ዘሎ ኣመራርሓ ነዘን ካብዚ ንላዕሊ ዝተዘርዘራ ስጉምቲታት ክወስድ ስነ ኣእምⶂኣዊ ድሉውነት ከምዘይብሉ ፍሉጥ እዩ። እቲ ኣመራርሓ ካብቲ ዝለመዶ ወያናይ (ጥርኑፍ) ኣሰራርሓ ወፃኢ እቲ ሎሚ ዝድለይ ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ አይለመዶን ክለምዶ ክፍትንውን ኣይራኣይን። ከምቲ  “you can’t teach an old dog new tricks” ንዝኣረገ ከልቢ ሓዲሽ ፃወታ ክተምህሮ ኣይትኽእልን ዝበሃል፤ ንመራሕቲ ህወሓት ብናፅነትን፣ ብማዕርነትን ምስ ካልኦት ፓርቲታት እናተናሓናሕካ፤ ህዝቢ ብዝመሰሎ መልክዑ ተደራጅዩ ሓሳቡን ድልየቱን ዝገልፀሉ ሃዋህው ክቕበልዎ ዘፀግሞም ስርዓት እዩ። ካብ ህወሓት ቑፅፅር ናፃ ዝኾና ዘይመንግስታዊ ትካላት፣ ናይ ንግዲ ትካላትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ብናፃ ዝንቀሳቐሱሉ ሃዋህው ምፍጣር ክማሃርዎ ዘይኽእሉን ዘይደልይዎ ሃዋህው እዩ።  ኮይኑ ግና ኣብውሽጢ ሕወሓት ምስቲ ግዜ ሓቢርካ ንምልዋጥ ድልየት ዘለዎም፣ ንህወሓት ካብጥፍኣት ከድሕኑ ድልየት ዘለዎም መራሕቲ እንተሃልዮም ኣብ ኣመራርሓ ህወሓት ብግሁድ ዝርአ ፍልጠትን ክእለትን ዘለዎም መራሕቲ ዘይምህላው ፀገም ንክፈትሑ ክቃለሱ ይግባእ። እዚውን ክግበር ዝኽእል ነቶም ስካብ ሎሚ በብሴሚናሩ ናዓኻትኩም ዘወድሱ ከይኾነ፣ ነቶም ስካብ ሎሚ ዋላ ብኣፀጋሚ ኩነታት ጌጋኹም ይነግሩኹም ዝነበሩ መናእሰይ ምሁራትን ነበር ተጋደልቲን ጋቢዝኩም ሓዲሽ ኣመራርሓ ክትፈጥሩ ይግባእ።

ከምቲ ኣብላዕሊ ዝተገለፀ ሓደ ስርዓት ካብ ግዕዝይናን፣ ዘይፍትሓዊነትን ናፃ ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ ዝዳንዮም ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እንተሃልየን እዩ። መራሕቲ ህወሓት ነዚ ተቐቢልኩም ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናብ ዓዶም መፂኦም በናፅነት ክንቀሳቐሱ ብዕሊ ፃውዒት ግበሩ። ህወሓትውን ካብቶም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ሓንቲ እምበር ፍልይቲ ከምዘይኮነት ኣሚንኩም ነቲ ንሕንሕ ተዳለዉ። እቲ ካብ ቀበሌን ወረዳን ስካብ ላዕለዋይ አመራርሓ መንግስቲ ትግራይ ዘሎ መራሒ ብህዝቢ ይዳነይ። እቲ ፅቡቕ ዝሰርሐ ዳግም ይመረፅ እቲ ንህዝቢ ዝበደለውን በቲ ዝበደሎ ህዝቢ ይቀፃዕ። ህወሓትውን ተማልሊኣና ካብምውዳቕ ትትረፍ።

ኣብወፃእን ኣብዓዲ ውሽጥ ትነብር ትግራዋይ ቀያሕቲን ፀለምቲን ኣሕዋትና ዝተሰዉኡሉ ሰላምን ዴሞክራሲ ክሰፍን። እታ ብዙሕ ዝትኸፈለላ ውድብ ከይትፈርስ ንኩላህናውን ተመላሊኣትና ንትግራይ ናብ ዕንወት ከይትወስዳ ነዘን ኣብላዕሊ ዝተገለፃ ሕቶታት ሒዝና ብሰላማዊ መንገዲ ንቃለስ። እንድሕር ኣመራርሓ ህወሓት ነዘን ስጉምቲታት ዘይወስድ ኮይኑ በሰላማዊ መንገዲ ተቃሊስና ነገድዶ።

መርስኤ ኪዳን

ካብ ሜኔሶታ፣ ሃገረ ኣሜሪካ

mersea.kidan@gmail.com

Back to Front Page