Back to Front Page


Share This Article!
Share
አገዳሲ ሓበሬታ

አገዳሲ ሓበሬታ

ካብ ባሕረ-ነጋሽ 10-01-18

መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝወሰድዎ ተበግሶ እቲ ንልዕሊ ዒስራ ዓመታት ተቛሪፁ ዝፀንሐ ርክብ ህዝብታት ዶብ ብዕለት 01/01/2011 ዓ.ም ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ንምግማቱ ኣዝዩ ብዝኸብድ መልክዑ ብኽሊተኡ ሸነኽ ዝርከቡ ህዝብታት ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሕውነታዊ፣ ማሕበራዊን ስነ-ቁጣበዊን ርክባት ጀሚሮም አለው፡፡ እቲ ህዝቢ ውን እቲ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ኩነታት ብምርካቡ ኣብ ዝለዓለ ናይ ታሕጓስ ጠርዚ በፂሑ ኣሎ፡፡ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ስለዝተብሃለ ዝውስኾ ሓሳብ ኣይብለይን፡፡ ብሓፃሩ ናብቲ ዋና ሓሳብ ክኣቱ፡፡

እዛ ንሓፃር ግዜ ዝረኸባ ናይ ሰላም ሃዋህው ግን ታሪኻዊ ፀላእቱ ድሮ ከም ዕረ ክትጥዕሞም ጀሚራ ኣላ፡፡ ብርግፅ እዞም ሓይልታት እዚኦም እቲ ሰላም ዝድግፍዎ ካብ ክሳድ ንላዕሊ እዩ፡፡ ሃገራውያን እዮም ንክበሃሉ ጥራሕ ነቲ ሰላም ደገፍቲ መሲሎም ይርኣዩ ኣለው፡፡ ብፍላይ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ናይዚ ሰላም ዋና ጠንቂ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ብፍላይ ንትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቢ ንምፅናት ንዓመታት ዝሓልምዎ ዝነበረ ሕልሚ ነንባዕሉ ክባላዕ ጌርካ ምፅናት ዝብል ሕልሞም እናፈሸሎም ስለ ዘሎ እዩ፡፡ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ እንነብር ሰባት እንዕዘቦ ብዙሕ ነገር አሎ፡፡

Videos From Around The World

እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ብፍላይ ነቲ ኣብ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ብዝዓዘዘ ዝረብሕ ዋላ እንተኾነ ብዘይ ናይ ቋንቋ ኣፈላላይ ብኽልቲኡ ወገን ንዝነብሩ መላእ ህዝብታት ዝረብሕ እዩ፡፡ ነቲ ሰላም ስዒቡ ኣብዛ ሓፃር እዋን እኳ ክንደይ ዝኣክል ኣዝዩ መጠነ-ሰፊሕ ለውጢ ከም ዝምፀ ይረአ ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር እዚ ብሄር እዚ ክጠፍእ እንተዘይክኢሉ ክርባሕ ኣይክእልን ዝብል ስንኩል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ውልቀሳባትን ሓልታትን ከም ዘለው ክንዝንግዕ ኣይብልናን፡፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝሓበርክዎ ግን እዞም ታሪኻዊ ፀላእቲ ብፍላይ ትግርኛ ቋንቋ ተናገርቲ መሲሎም ብሸነኽ ኤርትራን ኢትዮጵን ዝነብር ትግርኛ ተናጋራይ ህዝቢ ወከልቲ መሲሎም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ቅርሕንቲ ንምፍጣር ብዙሕ እንዳፀዓሩ እዮም፡፡

ነታ ሰላም እንደልያ ህዝብታት ብፍላይ ናብቲ ዶብ ቀረባ ዝኾና ህዝብታት ሓደ ዝተረጋገፀ ሓቂ እንተሀልዩ ብዘይ ምግናን 100 ፐርሰንት ካብ ዓብይቲ ክሳብ ህፃናት በቲ ተረኸቡ ዘሎ ሰላም ካብ ምሕጓስ ሓሊፉ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ንምዕቃብ ለይትን ቀትርን እንዳሰርሐ እዩ፡፡ እቲ ሰላም ስዒቢ ዝመፀ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ሰፊሕ ሕውነታዊ፣ ማህበራዊን ስነ-ቁጣበውን ርክባት ውን ብናይ ህዝቢ ሰፊሕ ተሳትፎ ዝመፀ እምበር ብናይ መንግስታት ተበግሶ ጥራ ከምዘይኮነ ሓቂ እዩ፡፡

እቲ ሓቂ ከምዚ እንዳሃለወ ግን ናይቲ ህዝቢ ኣካል ዘይኮኑ ታሪኻዊ ፀላእቱ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምጥቃም ትግርኛ ቋንቋ ተናገርቲ ብምምሳል ከምኡ ውን ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝርከባ መራኸብቲ ሓፋሻት ሽም ብምጥቃም ዘይምትእምማንን ቅርሕንትን ንምፍጣር ይሰርሑ ከምዘለው ክንርዳእ ይግባእ፡፡ ንኣብነት ናይ Eritrea Pressን ካልኦት ሚድያታትን ሽም ተጠቒሞም ቅርሕንቲ ዘስዕቡ ሓሳባት ምስርጫው ጀሚሮም ኣለው፡፡ ብጣዕሚ መደናገርቲ ካብ ዝገበሮም ድማ ትግርኛን ክልኦት እቲ ህዝቢ ዝጥቀመሎም ቋንቋታት ዝጥቀሙ ስለዝኾኑ መንነቶም ምፍላይ የፀግም እዩ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ገለ ገሊኦም ነዚ እከይ ዓላማኦም ንምፍፃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ንዓመታት ይነብሩ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ናትና ክመስሉና ይኽእሉ እዮም፡፡ እዞም ፀላእቲ ሓይልታት ኣብዚ ቀረባ እዋን ኢ.ህ..ወዲ.ግ ኢ.ህ.ወ.ዲ.ግ መሲልና ከም ዘዕነናዮ፤ ተጋሩ ውን ተጋሩ መሲልና ክነዕንዎም ኢና ኢሎም ከም ዝጨርሑ ክንዝንግዕ ኣይብልናን፡፡

ስለዝኾነ እቲ ሰላም ስዒቡ ዝመፀ ሕውነታዊ፣ ማሕበራዊን ስነ-ቁጣበዊን ረብሓታት ዘናዕቕ፣ ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝርከቡ ህዝብታት ቅርሕንትን ዘይምትእምማንን ዝፈጥሩ ሓሳባት ምስርጫው ጀሚሮም አለው፡፡ ብተወኺ ድማ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ፈፂሙ፣ ህ.ወ.ሓ.ት(ወያነ) ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት በደል ፈፂሙ፣ ወ.ዘ.ተ እንዳበሉ ኣብ ማእኸልና ታሪኻዊ ቅርሕንቲ ከም ዝነበረ ኣምሲሎም ቅርሕንቲ ንምፍጣር ላሕ እንዳበሉ እዮም፡፡ ነዞም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዝፅሕፉ like ወይ ከዓ comment ወይ ከዓ share ኣይትግበሩ፡፡ ብመሰረቱ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ፀላእቲ ምዃኖም ፈሊጥኩም ክትነቕሑ ይግባእ፡፡ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ረቂቕ ስለዝኾነ ተፃዲኩም ዝኾነ ውሳነ ኣይትወስኑ፡፡ ኣብ ሀገርና ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓደ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንትግርኛ ተናጋርቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ንምፅናት ካብ ድልየት ሓሊፎም ብግብሪ ዕንወት ንምብፃሕ ብሚድያ ኣዊጆም ይሰርሑ ከም ዘለው ክትግንዘቡ ይግባእ፡፡ እዚ እከይ ተግባሮም ዕላዊ ንምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ታክቲክ ስለ ዝጥቀሙ ከይትታለሉ፡፡ ንትግርኛ ተናገርቲ ህዝቢ ንምፅናት ካብ ዝጥቀሙ ታክቲካት (ስልቲ) ሓደ ነንሕድሕዶም ክባልዑን ከይተአማመኑን ምግባር ዝብል እዩ፡፡ እዚ ታክቲኮም ግብራዊ ንምግባር ድማ ብሸነኽ ትግራይን ኤርትራን ዝርከብ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቢ እቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝፀንሐ ቅርሕንቲ ተጠቒምካ ነንሕድሕዶም ክባልዑ፣ ክቀረሓኑን ከይተኣማመኑን ምግባር ዝብል እዩ፡፡ ሓደ ክንግንዝቦ ዝግባእ ድማ ፀላእትና ውልቀ-ሰባት ወይ ከዓ ጉጅለታት ምዃኖም ፈሊጥና ነቶም ፀላእትና ፈሊና ክንቃለስ ኣለና እምበር ዝፀልኡና ውልቀ-ሰባት ወይ ከዓ ጉጅለታት ምስ ብሄሮም ሓዊስና ክንፀልኦም አይብልናን፡፡

ኣብ መፃኢ ኣብ ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ማሕበራዊ ሚያታት ተጠቒሞም ዝነጥፉ እንትንረክብ ተሎ ብዛዕባ መንነቶም ሓበሬታ ምቅይያር ኣድላይ እዩ፡፡

 

ሰሰናዩ ንኹላትና፤ ቻው ወደሓንኩም፡፡