Back to Front Page


Share This Article!
Share
ተጋሩ ካብ ናይ ህንዲ ዜጋታት ክንመሃሮ ዝግባእ

ተጋሩ ካብ ናይ ህንዲ ዜጋታት ክንመሃሮ ዝግባእ

ካብ ባሕረ-ነጋሽ 10-24-18

ካብናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃራይነት ጀሚሩ ክሳብ ስራሕ ዓለም ኣብ ዝነበረኒ ጎዕዞ ህይወት ብዙሓት ህንዳያውን መምህራነይከምኡ ውን ኣብ ስራሕ ዓለም መሳርሕተይ ስለ ዝነበሩ ብዛዕበኦም ውስን ኣፍልጦ ክሕዝ ክኢለ እየ፡፡ብፍላይ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ ኣተኹመሳርሕተይ ኮይኖም ሓቢረዮምይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ህንዳውያን ዝነበረኒ ኣፍልጦ ከዕቢ ክኢለ እየ፡፡ህንዳያውን ብጣዕሚ ቆጠብቲ እዮም ዝብል ኣበሃህላብተግባር ከረጋግፅ ክኢለ እየ፡፡ ቆጠብቲ ምዃኖም ጥራሕ እንተይኮነስ ብዘይ ምንም ፕሮግራም ምንም ዓይነት ንእሽተይ ሳንቲም ኣየጥፍኡን፡፡ ኣብ ዓዶም/ሃገሮምውሽጢ እንትነብሩ ክንድኡ ዝኣክል ቆጠብቲ ምዃኖም ብዝምልከት ግን ብዙሕ ሓበሬታ ኣይብለይን፡፡ ይኹን እምበርኣብዚ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ብስራሕ ምኽንያት እንትነብሩ ግን ብጣዕሚ ቆጠብቲ ምዃኖም ብተግባር ኣረጋጊፀ እየ፡፡

Videos From Around The World

ብዙሓት ፅንዓታት ከም ዝሕብርዎ ህንዳውያንብስራሕ ምኽንያት ይኹን ካሊእ ምኽንያት ካብ ዓዶም ወፃኢ ኣብዝነብርሉ እዋን ገንዘብ ከምዘየጥፍኡ እዩ፡፡እቲ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ንምቑጣብ ካብ ዝግደድሉ ምኽንያት ሰሪሖም ዘፍረይዎ ገንዘብ ካብሃገሮም ወፃኢ ከባኽኑ ከምዘይብሎም ስለዝኣምኑ እዩ፡፡ዋና ድልየቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ሰሪሖም ዘፍርይዎ ገንዘቦም ናብዓዶም ልኢኾም ሃገሮም ክትርበሐሉ እዩ፡፡ገለ ገሊኦም መሳርሕተይ እውን ብግልፂ ከም ዝነገሩኒ ሃገርና ብዙሕ መስዋእቲ ከፊላ ብናይ ሃገርና ሃፍቲ ተማሂርና ኢና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና፡፡ስለዝኾነ ብስራሕ ምኽንያት ኣብስደት ክንነብር ከለና ዋላኳ ከም ኩሉ ወዲ ሰብ ብዙሕ ሰብኣዊ ድልየት እንተሃለወና ድልየትና ብምዕጋት ገንዝብና ቆጢብና ናብዓድና ብምልኣኽ ንሃገርና ድጋፍ ክንገብር ኣለና እንዳበሉ ይነግሩኒ ነይሮም፡፡

ንምጥቕላል ህንዳውያን ብባህሪኦም ኣብ ገንዘብ አወፃፅአ ዋላ ኳ ቁጡባት እንተኾኑ ኣብስደትኣብዝነብርሉ እዋን ድማ ብዝበለፀ ቆጣባይነቶም ይውስኽ፡፡ካብሃገሮም ወፃኢ ብስደት ኣብዝነብርሉ ሃገር ገንዘብ ወፃኢ ምግባር ሃግሮም ከምምብዳል ገይሮም እዮም ዝርድእዎ፡፡እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝድልይዎ ዝግዛእ ነገር ንኣብነት ከምኣልበሳት፣ መድሓኒትን ካልኦት ሸቐጣትን ካብ ሃገሮም እዮም ዘልእኹ፡፡ ሻላ ብኸምዚ ኣተሓሳስበኦም ድማ ኩሉ ህንዳዊ ኣብ ናይ ሃገሩስነ-ቁጠባዊ ዕብየት ቀጥታዊ ዝኾነ እጃም ኣለዎ፡፡ንሕና ተጋሩ ድማ ካብዞም ህንዳውያን ክንቀስሞ ዝግባእ ትምህርቲ ኣሎ፡፡

ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዘርኣዊ ጥቕዓት ምኽንያት ልዕሊ 55,000 ትግራዎት ካብ ዝተፈላላዩ ክልላትእዛ ሃገር ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለው፡፡ እቲ ናይ ምፍንቓል ኩነታት ነከይውስኽ ድማ ኣብ ብዙሓት ሰባት ስግኣት አሎ፡፡ ቅድሚ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍንቓል ንተጋሩ ዓብይ ትምህርቲ ክህቡና ዝኽእሉ ብዙሓት ተጓንፎታት ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣጋጢሞምና እዮም፡፡ ንኣብነት ብ1997 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት ኣዲስ ኣባባ ንዝነብሩ ተጋሩ ትግሬ ወደ መቀሌ፤ ንብረቱ ወደ ቀበሌ ዝብል ጭርሖጨሪሖምሎም እዮም፡፡ናይዚ መቐፀልታ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ተጋሩ ካብ ሃገር ውሽጢ ተመዛቢሎም ናብ ክልል ትግራይ ተመሊሶም ዘሕዝን ህይወት እንዳመርሑ ይርከቡ ኣለው፡፡ ዋላ ኳ መንግስትን ህዝብን ነዞም ተመዛበልቲ ሓገዝ ንምግባር ዝተፈላለዩ ተግባራት ኣብ ምክንዋን ዝርከቡ እንተኾኑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብቲ ናይቲ ክልል መንግስትን ህዝብን ዝፈጥሮ ዘሎ ዓብይ ስነ-ቁጠባዊን ማሕበራዊን ፀቕጢ ክንደይ ዝኣክል ከቢድ ምዃኑ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና፡፡

ብዙሓት ተጋሩ መገዛ ሃገሮም ስደተኛ ተባሂሎም ናብታ ዝተወለዱላ ወይከዓ ዘርኣዊ መበቆሎም እያ ዝተብሃለት ክልል ትግራይ እዮም ዝስጎጉ ዘለው፡፡እዞም ተፈናቐልቲ ብተደጋጋሚ ካብ ዝህብዎ ሓሳብከም እንሰምዖ ከምኡ እውን ብተግባር ከም ዝረአናዮገለ ገሊኦምኣስታት ክሳዕ ንልዕሊ 40 ዓመታት ካብቲ ዝተፈናቐልሉ ኣከባቢ ይነብሩ ዝነበሩ እዮም፡፡ ገለገሊኦም ድማ ትግራይ ካብ ሽም ሓሊፉ ዘይፈልጥዋኣብቲ ዝተፈናቐልሉ ኣከባቢ ተወሊዶም ዝዓበዩ እዮም፡፡ብሓፈሽኡ ሙሉእ መነባብሮኦም ኣብቲ ዝተፈናቐልሉ ኣከባቢ መስሪቶም ይመርሑ ዝነበሩ እዮም፡፡ ውልቃዊ ናብራኦም ምምራሕ ጥራሕ ኮይኮነስ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነቲ ይነብርሉ ዝነበረ ኣከባቢ ኣብ ምብልፃግ ዓብይ ተራ ዝነበሮም እዮም፡፡ብሓፈሻ ብብዙሕ መዐቀኒ እዞም ተፈናቐልቲ ልዕሊ እታ ዓድኹም ወይ ከዓ ዘርኣዊ መቦልቆኩም እያ ተባሂሎምሕጂ ዝተሰጎጉላ ትግራይ ነቲ ቅድሚ ምፍንቓሎም ይነብርሉ ዝነበሩኣከባቢ ዝነበሮም ስነ-ቁጣበዊ ኣስተዋፅኦ ዘይወዳደር እዩ፡፡ኣብ መጨረሻ ግን ብዓሌታዊጥቕዓት ምኽንያት ብፀረ-ሰላም ሓይልታት ተፈናቒሎም ናብ ትግራይ ተሰጕጎም ኣለው፡፡እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ተጓንፎታት ብሓቂ ክንመሃረሉ ይግባእ፡፡

ሓደ ክንፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እንተሃልዩ ካብ ትግራይ ክልል ወፃኢ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብራና እንመርሕ ዘለና ተጋሩ ወገናት ንትግራይ ክልል ካብ ዝሃብናዮ ኩለ-መዳዊ ረብሓ ኣብቲ እንነብረሉ ኣከባቢ እነበርክቶ ረብሓ ዝዓዘዘ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ፡፡ ኣብታ ሕማቕ እዋን ግን ናበይ ንስጎግ ከም ዘለና ግልፂ እዩ፡፡ ብርግፅ ኣብዛ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ተንቀሳቒስና ናይ ምንባር ሕገ-መንግስታዊ መሰል ኣለና፡፡ ነዚ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ከም መካትዒ ምጥቃም ይከኣል ይኸውን፡፡ ብወገነይ ግን ክሳዕ እዚ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ተግባራዊ ዝኸውን ልቢ ምግባር ኣድላይ እዩ፡፡ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ እዚ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዘጋጥሞ ዘሎ ጋህሲእንዳዓበየ ይኸይድ ዘሎ ምዃኑ እዩ፡፡ ተጋሩ ወገናትና ንብዙሓት ዓመታት ናብራኦም መስሪቶም ካብ ዝሃነፆዎኣከባቢ ተመዛቢሎም ናብታ ዳርጋ ምንም ዓይነት ኣበርክቶ ዘይገበሩላትግራይ እዮም ዝስጎጉ ዘለው፡፡

ትግራይ ክልል ምስ ካልኦት ክልላት ሃገርና ብንፅፅር ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎ ካብ ካልኦት ክልላት እዛ ሃገር ዝመፀ ሰብ ዝነብረላ እያ፡፡ ካልኦት ክልላት እዛ ሃገር ብፍላይ ብጂኦግራፊያዊ አቀማምጠአን ማእኸል ዝኾና ግን ብዝሕ ዝበለ ካብ ካሊእ ክልል ዝመፀ ሰብ ዝነብረለን እየን፡፡ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ዝተሰማረዩንኣብነት ኣብ ዓበይቲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝነጥፉ ብዙሓት ዜጋታት እዛ ሃገር ስለ ዝነብሩለን ውን ተጠቀምቲ እየን ምባል ይከኣል እዩ፡፡ ብተቓራኒኡ ግን ትግራይ ክልል ኣብ መንግስታዊን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝተቖፀረ ኣብቲ ክልላዊ ስነ-ቁጠባ ዳርጋ ብጣዕሚ ውሑድ ኣበርክቶ ዘለዎ ካብ ካልኦት ክልላት እዛ ሃገር ዝመፀ ብጣዕሚ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ዝነብረላ እያ፡፡ እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብናይ ሓደ ከባቢ ዓብይ ስነ-ቁጠባዊ ኣበርክቶ ዘለዎም ብቑፅሪ ብጣዕሚ ብዙሓት ተጋሩ ንኣብነት ነጋዶ፣ ኢንቨስተራት፣ ቴክኖክራት በዓል ሞያታትን ኣብ ካልኦት ስነ-ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዝነጥፉ ተጋሩ መነባብሮኦም ካብ ትግራይ ክልል ወፃኢ ዝገበሩ ብዙሓት እዮም፡፡ እቲ ብጣዕሚ ዝግርም ገለ ገሊኦም ቴክኖራት በዓል ሞያታት፣ ነጋዶን ኢንቨስተራትን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ገንዘብን ጉልበትን ከምኡ ውን ኣዶታት ትግራይ ካብ መቐነተን እንዳፈትሓ ብዘዋፅእኡ ገንዘብ ዝተሰርሓ ቤት ትምህርታት ንኣብነት ኣብ ቃላሚኖን መቐለ ቴክኖሎጂ ኢንስቲቱይትን ዝተምሃሩ ኣለው፡፡ ብሓፈሻ እዚ ካብ ክልል ወፃኢ ዝነብር ትግራዋይ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ናይ ትግራይ ስነ-ቁጠባዊ ረብሓ ምንም ዓይነት ኣበርክቶ ኣይብሉን ዝበሃል ዋላ እንተዘይኮነ፤ እቲ ዝዐበየ ኣበርክቶ ዘለዎ ግን ነቲ ዝነብረሉ ኣከባቢ እዩ፡፡ዕድል ስራሕ ብመፍጣር ይኹን ዝተፈላለዩ ዝጥቀሞም ነገራትብምሕንሻስ ብቐዳምነት ነቲ ዝነብረሉ ኣከባቢ ዝለዓስነ-ቑጠባዊ ኣበርክቶ ኣለዎ፡፡ ንምጥቕላል ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ንትግራይ ካብ ዝህበዎ ረብሓ ኣብቲ ዝነብርሉ ኣካቢ ዝህበዎኩለ-መዳያዊ ረብሓ ብጣዕሚ ዝዓዘዘ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ምፍንቓል ብዘጋጠመ ቁፅሪ ናበይ ይስጎጉ ከም ዘለው ንርኢ ኣለና፡፡

ስለዝኾነ ተጋሩ ኣብቲቁርፂ እዋን መዕቖቢትና እታ ብሄራዊ መበቆልና ዝኾነት ትግራይ ምዃና ፈሊጥና ዕብየታ ኣብ ምርግጋፅ እጃምና ክነበርክት ይግባእ፡፡ ኣብ ህንፀታ ንምስታፍ ካብ ዘኽእሉና መንገድታት ድማ፡

ኣብ ዓድና ኢንቨስት ብምግባር፡- እዚ ኩሉሻዕ ዝዝረብ ጉዳይ ስለዝኸነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ዝብሎ ነገር ኣይክህሉን፡፡ ኢንቨስት ናይ ምግባር ዓቕሚ ንዘለዎምወሑዳት ሰብ-ሃፍቲ ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኾነ ንመብዛሕቲኡ ካብ ክልሉ ወፃኢ ንዝነብር ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ዓዱ ንኽሳተፍዕድል ዝህብ ውን ኣይኮነን፡፡

ኣብ ክልልና ዝርከባ ዝተፈላለያ ናይ ልምዓት ማሕበራት ሓገዘ ምግባር፡ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ዓዱ ዝኽእላ እጃሙ ንከወፊ ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ፡፡ ወለድና ዝሓበራያ ኣፃብዕትስ ኣርቃይ ይፅምብዓ ከም ዝብሎዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ኣብ ልምዓት ክልሉ ንኽሳተፍ ዕድል ብምፍጣር ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ድሙቕ ስነ-ቑጣባዊ ለውጢ ከም ፅእ ዝኽእልእዩ፡፡እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ካብ ክልል ወፃኢ ዝነብርቁፅሩ ዘይነዓቕ ትግራዋይትግራይ ኣብ ምልማዕ ንዝነጥፋ ናይ ልምዓት ማሕበራት ሓገዝ ኣብምግባር ዘለዎ ተሳትፎ ብዘይምግናን ብጣዕሚ ትሑት እዩ፡፡ እዚ ዕድል ግን ብኣግባቡ ኣብ ረብሓ እንተውዒሉ ናይቲ ክልል ተወለድቲ ኢንቨስተራት ከመዝግብዎ ካብ ዝኽእሉ ስነ-ቁጣበዊ ዕብየት ብዝበለፀ ዓብይ እጃም ክህልዎ ዝኽእል እዩ፡፡

ሓደ ክንፈልጦ ዝግባእ ጉዳይ ዓድና ንምህናፅ ኣብ እንገብሮ ተሳትፎ ስለዝተረፈና ከይኮነስ ካብ ዘለና ኣካፊልና ምዃኑ ከንርዳእ ይግባእ፡፡ካብቲ ንመሰረታዊ ዕለታዊ መነባብሮእንውፅኦ ወፃኢ ቀኒስና ኣበርክቶ ዋላ እንተዘይገበርና መሰረታዊ ንዘይኮኑ ነገራት ንኣብነት ምዝንናይ፣ ኣልኮላዊ መስተና ካልኦት ክጠቕሶም ዘይክእል መሰረታዊ ዘይኮኑ እንገብሮ ወፃኢታት ንእሽትለይ ቀኒስና ኣብ ልምዓት ክልል ንዝነጥፋ ትካላት ልምዓት ድጋፍ በምግባር እጃምና ክነበርክት ይግባእ፡፡ ኣብዚ ኣብ ማእኸል ሃገር ብጣዕሚ ብዙሕ ትጋሩ ኣብ እንዳመሸታ ዘይተደለየ ወፃኢ ከምዘባኽኑብተደጋጋሚ ትዕዝብቲ ምውሳድ ይከኣል እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሰኺ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ገንዘብ ፈሰስ ብምግባር መርዓ፣ ክርስትና፣ ተስካር፣ ምርቓትና ካልኦት ማሕበራዊ ጉዳያት ዘሕልፉ ውን ኣለው እዮም፡፡ እቲ ብጣዕሚ ዘናድደካ ግን ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ብዓሰርታት ኣሻሓት ዝቑፀር ገንዘብ ብጣዕሚ መሰረታዊ ናይ ወዲ ሰብ ድሌት ኣብ ዘይኮነ እንዳበተኑ ንልምዓት ዓዲ ንእሽተይ ገንዘብ ኣበርክቶ ንኽገብሩ እንትጋበዙ ምሒር ዝማረሩ ተጋሩ እንትትርኢ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ፡፡ ተሪፉና ኮይኮነስ ካብ ድልየትና ቀኒስና ክንሃንፃ ዝግባእ ዓዲ ከም ዘላትና ክንፈልጥ ይግባእ፡፡

ሓደ ሓደ ተጋሩ ድማ እቲ ዕሽነቶም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ፡፡ ገና ንገና ምንም ዓይነት ኣበርክቶ እንተይገበሩ መራሕቲ ስለ ዝበልዕዎ ንልምዓት ዓዲ ኢልና ገንዘብ ምውጻእ ትርጉም ኣይብሉን ክብሉ ትሰምዕ፡፡ ብናይ ዓቕሚ ሕፅሩት ይኹን ካልኦት ምኽንያት ዝባኽን ውሑድ ገንዘብ ክህሉ ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ግን ጭራሽ በሊዐሙዎ ዘብል ኣይኮነን፡፡ ንኣብነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማልት) ኣብ ትግራይ ዝሰርሐቶ ልምዓት ብሓቂ ንመስክር እንተተባሂሉ ተበሊዑ ዘበል ዘይኮነስ ደጊምካ ደጋጊምካ ድጋፍ ንክትገበርዘበረታትዕ እዩ፡፡ተጋሩ ብጣዕሚ ዕድለኛታት እኮ ኢና፡፡ ልክዕ ከም ሕያወቲ ኣዶ ዘዝረኸበቶ ንውላደይ እትብል ወላዲትማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማልት) እኮ ኣብ ልምዓት ትግራይ ከም ሕያወይቲ ወላዲት ክትርአ ይግባእ፡፡ማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማልት) እኮ ንትግራይ ዝይትነፅፍ ፀባ ወሃቢት ላሕሚ እያ፡፡ ስለዝኾነ ሓዳ ሓደ ተጋሩ ካብ ድሑር ኣረኣእያ ወፂእና ብማሕበር ልምዓት ትግራይ (ማልት)ወይ ከዓ ካልኦት ኣብ ናይ ክልልና ልምዓት ዝነጥፋ ናይ ልምዓት ማሕበራት እታ ዝዓቕምና ክነወፊ ይግባእ፡፡ ዘመናዊ ናይ ባንክታት ክፍሊት ስርዓታት ድማ ዘዝከኣና ናብዘን ኣብ ናይ ክልልና ልምዓት ዝነጥፋ ልምዓት ማሕበራት ገንዘብ ኣታዊ ንኽንገብር ዘኽእል እዩ፡፡ ብሓሳብ ጥራሕ ንዓድና ፅቡቕ ምድላይ ወይ ከዓ ምምናይ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተረዲእና ካብ ህንዳውያን ተማሂርና ድልየትና ዓጊትና ካብታ ዘላትና ቀኒስና ንኢሳ እንተይበልና ዓድና ኣብ ምህናፅ ግዜ የለን ብዝብል መንፈስ ናብ ተግባር ክንኣቱ ይግባእ፡፡

ካብ ትርፍና ከይኮነስ ካብ ድልየትና ቀኒስናእንሃንፃ ዓዲ ከምዘላትና ክንርዳእ ይግባእ፡፡

 

ብጭርሖ ከይኮነስ ብተግባር ዓድና ኣብ ምህናፅ እጃምናነወፊ፡፡

Back to Front Page