Back to Front Page


Share This Article!
Share
ከንቲባ ከተማ መቐለስ ኣለው፞ዶ ?

ከንቲባ ከተማ መቐለስ ኣለው፞ዶ?

ተኣምራት የማነ -መቐለ  09-27-18

ሕዚ ሕዚ ከተማ መቐለ ዕብየታን በዝሒ ህዝባን ዘለዉዋ መሰረታ ልምዓትን ኣተተሓሳባ ህብረሰተሰብ መምጥጣን ኣብይዎ ኣሎ ፡፡  ሎሚ ኣብ ቐረባ እዋን ከተማ መቐለ 7 ይ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ምክያድ ትርከብ ፡፡ኣብዚ ጉባኤ እቶም ናይዛ ከተማ ኣመሓደርቲን ተወከልቲ ኢና በሃልቲ  እዞም ኣመራርሓ ውድብን ኣባላትን ኣብዚ ከተማ ዘሎ ፀገም ክዕዘብዎ ይሕግዝ እዩ ፡፡ እቶም ከንቲባ ተሊዮምስ  ?

  በቶም ዝረኣዩ  ዘለዉ  ፀገማት ክንጅምርሞ ንመፈለምታ ኣብ ፈሳስን ደረቕን ጓሓፍን አተኣላልያ ብዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝወፅእ ረሳሕ ፈሳሲ ኮላይ ሸንትቤት ሰገራ ኣብ ፅርጊያታት ከተማ መቐለ  ምርኣይ ልሙድ እዩ፡፡ ብተወሳኺ አባ ማእኸል ዓዲ ንሪኦ ዝነበርና ዝተፈላለዩ ደረቕን ፈሰስቲን ጓሓፋት በፌስታል ምድርባይ በዝምልከት ገለ ንምባል እዩ ፡፡

Videos From Around The World

ሕዚ ሕዚ ዘይነበረ ፍፃመ ከተማ መቐለ  ኣብ  ጎደናታት ቅድሚ ሕዚ  ኣቦይዝጊ ክወቅዕ ከሎ ፋኛቱራታ ቱቦታት ፈሰስቲሓዊሶም  ይሰድዎ ነይሮም ፡፡እዚ ሕጋዊ እዩ ኣይበልኩን ፡፡ሎሚ ሎሚ ብቐትሩ ዝናብ የለ ብፀሓይ ካብ መንበሪን ትካላትን መንግስታዊን ውልቃዊን ዝስደድ ፈሳሲ ካብ ሽቃቅ  ብምሕዋስ ንሕማቕ ጨናን ብኽለት ከባቢ ኣየር ሕማም የሳጥሕ እዩ  ፡፡ብሰንኪእዚ ድዩ  ኣብ ከተማ መቐለ ሕማም አተት ተላዒሉ ከምዝነበረ ዝፍልጥ ኮይኑ ስለዚ ሕዚ ድማ  ንቲ ሕማም ናዓየ ዝመሰል ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ  ፡፡

ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ካብ መንበሪ ኣባይቲ  ብፍላይ ካብ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ሰገራ ዝሓወሰ ፈሳሲ ናብ ፅርጊያ እንተወፅእ ምርኣይ ልሙድ እዩ ፡፡ ኣብ ከተማ መቐለ መውረዲ ደረቕን ፈሳሲን ጓሓፍ ብዝምልከት   ብጣዕሚ ዝገርም እዩ  ጥራሕ ዘይኮነስ ዘስደምም እዩ ፡፡  ሕዚ ዳርጋ ልሙድ ተግባር ዝመሰል ፈሳሲ ርስሓት ጥራሕ  ከይኮነስ ናይ ሽቓቕ ፈሳሲ ንፅርጊያ ምስዳድ  ናይ ወትሩ ተግባር እዩ ፡፡ሕንከት ዘይብሎም ሰብ ሆቴልን ሰብ ካፌን መኖርያን ሰብ ህንፃን  ስክፍታ የለን ፡፡እታ ከተማ ናቶም ዘይኮነትስ ናይ ካልእ እያ ዝመስሎም ፡፡ገሊኦምስ ኣብ ደገኣፍ ገዛውቶም ይድርብዩዎ (ይሰድዎ ) ኣብ ከተማ መቐለ እግረኛ  ብጨና ኣፍንጭኡ ሒዙ ክዘውር   ግድን እዪ ፡፡ ሓደ ዓርከይ ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ነባራይ  ዋላ ጋሻን አፉ   ብመሃረብ ሸፊኑ ሪኤስ ዝቖረበ (ብኣመንቲ ክረስትና ) መሲሉኒ ኢሉ ሓውሲ ሕጫጨ አውጊዑኑ ሓፊረ ፡፡እሞስ ከንቲባ ከተማ መቐለ አለኹምዶ ?

     በዝተፈላለየ  ኩርናዕ ክትጓዓዝ ከለኻ ካብ ትካላትን መንበሪ ኣባይቲን ሰገራን ፋኛቱራን ኣራኺቦም ቀደም ቐደም ክረምቲ ክመፅእ ከሎ ነይሩ ሎሚ ብሓጋይ ብፀሓይ ምምሕድዳር ዘይብሉ ዝመስል ናይ ሸንት ቤትናብ መንገዲ  ዝወፀሉ አገባብ አሎ ፡፡

በሃገር ብርኪ  በቢኣኼባታቱ ሓምለወይቲ ከተማ ኢና ንደሊ ይበሃል ግናኸ ኣብ ተግባር ወሪድካ የለን ፡፡ ኣብ  ሓለዋ ከባቢን  ደንን  ፅሬትን እታ ከተማ ዝሰርሕ ቤት ዕዮ ኣሎ ግና ኣብ ስራሕ ኣይወዓለን እኳ ደኣስ ሰሪሔን ብሕሳር ካፒታል ጀሚረን ቡና ብምሻጥ  ናብረአን ንዝድጉማ  ወንበር አየልዕልን ክንደይ ሰሓቦ ጉጠጦ ሓሊፉ ፡፡

   ዝኾነ በዓል ትካል ወይ ውልቀ ሰብ መኖርያ ኮነ ኣብያተ ፅሕፈት  እቲ ኣብ  ጥቕኡ ዘሎበመንግስቲ  ይኹን ባዕሉ ዝዘውፅኦ መምርሒ  ኣግራብ ክጎማምዶ̊ስ  ፍቓድ  ኣለዎ ድዩ ፡፡ ብኣብያተ ዕዮ  ክንጅምር ንኣብነት ኣብ ጥቓ ጥዕና ጣቢያ ከተማ መቐለ ዝርከብ ኮሌጅ  ኪነ ጥበባት እቲ ነቶም ተምሃሮ ኣብ ከይዲ ተግባራዊ ልምምድ  መሳርሒ ሙዙቃ  ከለማመዱ ከለዉ ኣብቲ ኣግራብ ፅላል ኣፅሊሎም  ክለማመዱ ትርኢ ፡፡እቲ ቤት ፅሕፈት ግና ንትራፊክ ከልኪሉ ብኻሊእ መልክዑ ድማ ኣቶም ኣግራባት አሪጎም ፞ዶ  ደሪቖም፞ዶ ብዝብል  ጉልባብ ነቶም ነባራት ኣግራብ  በቲኹ በቲኹ ገዲፍዎ ዝኾረየ ወይ መምርሒ ዘውረደ ወይ ከዓ ዝሓተተ ኣካል የለን  ፡፡መስ ቀድም ክብል ዝነበሩ ከንቲባ ዳንኤል ብዛዕባ እዚ አውጊዕና ባንኪ ንግድ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣግባብ ሓደ ዓቢይ ኦም ተኅሊ ቆሪፁ 100 ሽሕ ከምዝተቐፅዐ አውጊዐሙኒ ገሪሙኒ ነይሩ ሕዚ ግና !

ብተወሳኺ ኣብ ቀበሌ 16 ዝርከብ ኣድቬንቲሰት ቤተ ክርስትያን ክንደይ ዓመት ዘቑፀሩ ኣግራብ  ከምዘይቦቑሉ ገይሩ ክብ ሱሮም መድሚዱ በቲኹዎም ፡፡ 

ሓደ ዓርከይ ናይሮቢ ቀንየ መፅኤ በለኒሞ ኣብ ሓደ ቦታ ዌስት ኢንድ ዘበሃል ቦታ እቲ ኣግራብ ተኸናኺኖምዎ መካይን ብቲ ቦታ ክሓልፋ ከለዋ ብውሽጢ ዝሓልፋ እንትኸውን ሓንቲ ገረብ ዝቖረፀ መቕፃዕቱ ከቢድ እዩ ፡፡ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ብወፍሪ እዩ ዝቑረፅ ትራፊክ  ዘይምልክቶ ትራፊክ ኣፍቂድና ብዘብል ይቑረፅ ፡፡

ከተማና ከተማ መቐለ ኣብ ክረምቲ እያ እምበር ውቅብቲ እምበር ኣብ ሓጋይ ወዒኣ ከቢድ እዩ ፡፡ስለዚ ነዘን ቀድም ክብል ተተኺሎም ንለውጢ አየር ንታ ከተማ ፅልን መዕረፍን ዝኾኑ ኣግራበ ኣብያተ ዕዮ ከይተረፉ ይቖርፁ ካብ ሱር ይነቕሉ ፡፤እሞዚስ ንነባራይ እታ ከተማ ብምሕላይ ድዩ ወይ ከዓ ታይ ዝሓዘለ ዕላማ እዩ ኣይረደአንን ፡፡ስለዚ ከንቲባና ከምታ ናይ ቡን ትእዛዝ ዝተውሃበ እሞ ድማ ፍታሕ ዝሃበ ነዛ ከተማና ፅባቐን ፅሬትን ክበሃል እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይተደለየ ስራሕቲ  ብዓይኒ ልምዓተን ሕጊን  ተዝጥመት !!

በዓል መዚ ከባቢ  ሓለዋ  ክልል ትግራይን ምስ ቤት ፅሐፈት ከተማ መቐለን ፅልእ ድዮም ኮይኖም ስራሕቲ ህዝቢ  ብሓደ ኣይሰርሑን ፡፡  እቶም ቢጫ ዝሕብሩ ዩኒፎርም ኽዳን ተኺዲኖም ሓደ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ዝዞሩ ዝነበሩ  ኣበይ ኣለዉ እንታይ ሰሪሕና ይብሉ ?

ስራሕቲ ህንፃ ንሰርሕ ኢና ዝብሉ ሰብ ሃፍቲውን ንቲ ህንፃ  ህንፀት ተዘይተመችይዎ ይቖርፁዎ ብአጋጣሚ ናብቲ ቦታ ኬድካ ተሓተትካ ኣፍቂድና ይብሉ ወረቐት እንተበልካ ምላሽ የለን ፡፡ኣግራብ በዘይ ኣግባብ ይበርስ ኣሎ  እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብቲ ቢሮ የለን ወይ ድማ እቶም  ኣብ ኣኼባ እዮም ፡፡ መከረኛ ኣኼባ !!

እቶም ደንቢ መኽበርቲ አነ ዘለልዮም ሓደ እዋን ምስ ብወፍሪ ቡና ብምፍላሕ ዝናበራ ደቂ አንስትዮን ጫማ ዝፀርጉን እናተዋግኡ ዝውዕሉ ዝነበሩስ   ሎሚ ደኣ በፂሖም ናበይ አተዉ ፡፡ታይ ወሓጦም ፡፡አየ ደንቢ መኽበርቲ ከተማ መቐለ  ኣብቲ ምስ ናይ ቡናን ሻሂን ዘፍልሓ ዝነበራ ገልታዕታዕን  ሰሓቦ ጉጠጦ የካይዱ ነይሮም ፡፡  ሕዚኸ ግና  ኣብ ፅሬት እታ ከተማ የለውን ወይ ባጀት ውሒዱ  ተሰጉጎም ወይ ድማ  ፈሪሖም ኣለዉ ፡፡ስለዚ ከንቲባ  ከተማ መቐለስ  ኣለዉ፞ዶ ዘበለኒ እዚ እዩ ፡፡

    ኣብዚ ሓደ ኣብ ጉዳይ ፅሬት ክምሰገኑ ዘለዎም ትካላት ግና ኣብ ግላጋሎት ፅሬትን ፅባቐን ተወፊሮም ዘለዉ ትካላት ካብ  ሕድ ሕድ መንበሪ ገዛውቲን ትካላትን ወፂኡ  ተሰናዲኡ ዝፀንሐሎም ደረቕ ጓሓፍ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ሳልስቲ በቢገዝኡ ይዞሩ ይክቡ ናብቲ ዝድለ ቦታ የብፅሑ ፡፡

    ምስዚ  አርእስትና በዝተተሓዘ መልክዑ  ኣብ ከባቢ ጋባት (ንኣንፈት ደቡብ ምዕራብ እንደርታ ) ካብ  ናይ መቐለ ነባራይ ዝወፅእ ፈሳሲን ደረቕን ጓሓፋት ዝቃፀለሉ እዩ ፡፡ይኹንምበር ነባራይ  ጋባትን ገጠር እንደርታን ክሳብ ደጉዓ ተምቤን ዘሎ ኣብ ቐፃሊ ሂወቱ እቲ ትኪ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ዝዓዘዘ እዩ ( አብ ቐፃሊ ክምለሶ እየ )  -ግናኸ ከንቲባ ከተማ መቐለ ነዚውን ክሓስቡሉ ይግባእ ክብል እፎቱ ፡፡

ብመዳይ መጓዓዝያውን ፀገማት ኣብ ልዕሊ ጸገማት ተደራሪቦምዘለዉሉ እዩ  ፡፡ ብፍላይ ባጃጃት ከተማ መቐለ ገሊኦም ትራፊካት  ኣየስርሕን ኢሎሙና እንትብሉ ማሕበረሰብ ድማ ንጎሆ ግልጋሎት ታክሲ ኮንትራት መስመር ኣይንሰርሕን  እናበሉ ብሰዓትና  ኣይንረክብን ይብሉ ፡፡ርግፅ፞ዩ ኣብ ፅሬትን ፅባቐን እታ ከተማ ዝግበር ክትትል ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝግበር ክትትል ንነበይኑ እዩ ፡፡ ምስ ብዙሕ ማሕለኻታቱ ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝግበር ዘሎ ክትትል ዝሓሸ  ንቲ ነባራይውን ዋላ መሊኡ ኣየዕግብ ግና  ብዝተወሰነ መልክዑ ዘዕግብ እዩ ፡፡

ብኻሊእ መዳይ ካሊእ ፀገም ድማ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት እታ ከተማ ንህንፀት ተባሂሉ ዝራገፍ ሓሸዋን ሓመድን እምኒን ንቲ መንገዲ ዓፂዩ ንዝበለፀ ምጭንናቕ ትራፊክ እታ ከተማ ፈጢሩሎ ፡፡  እተን እምኒን ሓሸዋን ዝፅዕና መካይን  ፎቖድኡ በቢመንገዱ ኣብ ፅርጊያታት እናደርበያ  እናራገፋ ክኸዳ ከለዋ ነዚ ዝጥምት ኣካል (ቤት ዕዮ ) ክሳብ ሕዚ ዝተርኣየ ለውጢ የለን ፡፡ መንግስቲ ባጀት መዲቡ  ክንደይ ቅርሺ ወፃእ ተገይሩ ዝተሃነፀ አስፋልትን ኮብል ስቶንን ብሓመድን ብሓሸዋን ገረጋንቲንገለ ገለ ቦታ ድማ ናይ ገዛ ፍራስ ጓሓፋት ክራገፈሉ ከሎ እቲ መንገዲ ዕድሚኡ ክሓፅር ይገብሮ ፡፡ነዚ ዝከታተል ኣካል የለን እዚውን ምስ ምምሕድዳር ከተማ መቐለ ዝተኣሳሰር እዩ ፡፡ - እቱ በዓል ዋና ታይ ይዋጢሎ በዓል መዚ ከባቢ ሓለዋን ፅሬትን ፅባቐን ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ፞ከ ? የቐንየለይ ፡፡

 

 

Back to Front Page