Back to Front Page

ኦ!ህዝቢ ትግራይ።ወሳኒ መኸተ ብምክያድ ክትፍንቅሎም ተዳሎ።

ኦ!ህዝቢ ትግራይ።ወሳኒ መኸተ ብምክያድ ክትፍንቅሎም ተዳሎ።

ብታጁ ሙሓመድያሲን 8-27-19

muhamedyasintaju@gmail.com

 

tplf-tigrai-ethiopia.jpgህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት መሓዙትካ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ዝሃነፅካዮ ስርዓት ፌደራሊዝምን ምስ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ዘፅደቕካዮ ሕገ መንግስትን ክፈርስን ክጠሓስን ካብ ዝጅምር ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቕፂሩ ኣሎ።ብኣንፃሩ ነዚ ናብ ስልጣን ዝመፀ ናይ ነውፂ ሓይሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብ ምደረ-ገፅ ክጠፍኡ ዘካየዶ ሽርሒ በቲ ገደብ ኣልቦ ትዕግስትኻ መኪትካዮ ኢኻ።ኣብዚ ብገደብ ኣልቦ ትዕግስቲ ዘካየደካዮ መኸተኻ መላእ ውፅዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ጎንኻ ኣይተፈለዩን።ነዚ ዝተዓዘበ ማእኸላይ መንግስቲ ዝተቖፃፀረ ናይ ነውፂ ሓይሊ ሓዱሽን ካብ ዝሓለፈ ጥንክር ዝበለ ስልቲ ሓንፂፁ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ።ናይዚ ሓዱሽ ስልቲ ዕላማ ድማ ህወሓት ብምጥፋእ ዳግም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝብል ስም ኣብ ምድረ ትግራይ ዘይስመዐሉ ደረጃ ክበፅሕ ብምግባር፤ህዝቢ ትግራይ ሳኣን መሪሕ ክትዳኸም ብምግባር ብኡ ንብኡ ክትበርስ ምግባር ዝዓለመ እዩ።ናይዚ ሓፂር ፅሑፍ ዕላማ እውን ስልቲ ናይዞም ሓይልታት ምድሕርሓር ብምርዳእ ነዚ ንምፍሻል እንኽተሎም ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ብምርዳእ ንወሳኒ መኸተ ንምድላው ዝዓለመ እዩ።

ዓለምና ኣብ ሞንጎ ካብ መሪሕነት ዝወርድ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለምን(ብኣመሪካ ዝእለ)ናብ መሪሕነት ዝመፅእ ዘሎ ምብራቓዊ ዓለምን(ብቻይና ዝምራሕ)ብዝተፈጠረ ንሕንሕ ናብ ቅልውላው ትኣቱ ምህላዋ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና ዝስማምዕሉ ጉዳይ እዩ።እዚ ኩነታት እቲ ምሽግሻግ ክሳዕ ዝጠቓለል(ክሳብ 2030-2035ዓ/ፈ ክጠቓለል ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝግመት)እቲ ቅልውላው ከምዝቕፅል እውን ይእመን።

ምብራቕ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናይዞም ክልተ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ቀልቢ ከም ዝዓረፎን ሐዚ ኣብ ሃገርና ዝርአ ቅልውላው እውን ብወሳኒ መልክዑ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ብዝተፈጠረ ምብስባስ ዝመፀ ዋላ እንተኾነ ናይ ዓለምና ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ቀጥታዊ ፅልዋ ከም ዝዓረፎን ዘተሓታት ኣይኮነን።

ኣብ ኢትዮጵያ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልተ ዘይተዓረቑ ኣሳላልፋ ሓይልታት ጎሊሆም ክወፁ ገይሩ እዩ።በቲ ሓደ ገፅ ብምዕራብን ኣዕራብን ዝግናሕ ፀረ ብሄራዊ ማዕርነት፣ፀረ ሕገ መንግስቲ ፀረ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ዝኾነ ብእኒ ኣብዪ ኣሕመድ፣ብርሃኑ ነጋ፣ብርቱኳን መደቅሳ፣ደመቀ ሞኮነን ከምኡ እውን ብውድብ ዓረና፣ኣረጋዊ በርሀን ግደይ ዘርኣፅዮንን ዝምራሕ ጉጅል ነውፂ እንተምፅእ ብኣንፃሪ ድማ ብህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝምራሕ መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝስዕብዎ ዘለዉ፤ናይ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ማዕርነት ተቐቢሉ ዝቃለስ፣ኣብ 1987 ዓ/ም ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ዘተግብርን ክትግበሩ ዝወደቐን ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ሓይሊ ጎሊሁ ክወፅእ ገበረ።እዞም ኣሰላልፋ ሓይልታት ፈፂሞም ክተዓረቑ ኣይኽእሉን።ናይዞም ሓይልታት ጎንፂ ክፍታሕ ዝኽእል ሓዲኡ ወገን ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ወገን ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ፣ናይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ልዕልና ክረክብ ብምግባር ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል።በዚ ምኽንያት እዩ ብእኒ ኣብዪ ኣሕመድን ባንዳታትን ዝምራሕን ብናይ ዓለም ምድሕርሓር ዝግናሕን ሓይሊ ምድሕርሓር ንመሪሕ ውድብ ህወሓት ንምጥፋእን ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ሲኡኑ ክበርስ ንምግባርን 24 ሰዓታት ዝሰርሕ ዘሎ።እዚ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ ስልቲ ዝተኸተለ እንትኾን ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝላዓለ ትኹረት ገይሩ ናብ ዝሰርሐሉ ዘሎ ስልቲ ሓደ ብሓደ ናብ ምርኣይ ንሰጋገር።

1.ፀረ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዝኾኑ ሓይልታት ዝኽተልዎ ዘለዉ ስልቲ

Videos From Around The World

1.1.ኣብ ውሽጢ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህወሓት፣ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉን ጠንካራ ደገፍቲ ህወሓትን እዮም ዝበሃሉ መጠነ ሰፊሕ ቅንፀላታት ምክያድ።

ብቑዕ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብገደብ ኣልቦ ዓቕልን ዘይተሓለለ ቃልስን ህዝቢ ትግራይን ክሳዕ ሐዚ ዝፈተንዎም ተንኮላት ፀላእቲ ፈሺሎም እዮም።ራያን ወልቃይትን ቆርሚሞም ክወስዱን ከዳኽሙን ብሓይሊ ፈቲኖም ኣይሰረየሎምን።ኮሚሽን ዶብ ኣጣይሾም ፍሒት ከይበለ ቂሂሙ።ባንዳታት ተጋሩ ብምውፋር ብከባብያውነት ክፋላልዩኻ ሕርግድ ኢሎም።ግን ኣይቀነዖምን።ናብ ድሕሪ ሞት ሃፀዮሃንስ ዝገጠመ ስቓይ ተጋሩ ክመልሱኻ ላሕ ዝብሉ ባንዳታት ምዃኖም ቀልጢፍካ ነቒሕኻሎምን ተቓሊስካዮምን።መልሓሶም ድማ ኣንኪስካዮም።

ነቓዕ ከይፈጠርካ ስለ ዝመከትካዮም ምሉእ ቀልቦም ዘዕረፍሉን መሪሕ ሲኢንካ ክትምብርከኽ የኽእል እዩ ኢሎም ዝኣመንሉን ስልቲ ቅንፀላ እዩ ኮይኑ ዘሎ።

እዚ ቅንፀላ ክፍፅምዎ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ብባንዳታት ተጋሩን ህግደፍ ብዘዋፈሮም ጉጅለ ቀንፀልትን ብምጥቃም ምዃኑ ይግመት።ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ርክብ ኢትዮ-ኤርትራ ብ10ታት ኣሻሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ።ካብዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ድማ ብኣሸሓት ዝቑፀሩ ናይ ኤርትራ ወተደራት ከም ዝርከቡዎም እውን ይእመን።እቶም 99% ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብራ ስርዓት ህግደፍ መሪርዎም ዝኣተዉ እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ 1% ዝኾኑ ወሰኽ ቀነስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንዕላማ ቅንፀላ ብመንገዲ ህግደፈ ዝተወፈሩ ምዃኖም ይግመት።ብመንግስቲ ህግደፍ ዝተዋፈሩ ቀንፀልትን ብኣብዪ ዝዋፈሩ ባንዳታት ተጋሩን እዩ እቲ ቅንፃላ ክካየድ ተባሂሉ ዝእመን።

1.2.ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰፊሕ ሃይማናታዊ ጎንፂ ምፍጣር።

ትግራይ ናይ ሃይማኖታት ናይ ምክእኣልን ናይ ምክብባርን ተምሳሌት ኮይና ንዘመናት ምምፃኣ ዝዝከር እዩ።ኣብዚ ሐዚ እዋን እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ተግባር እዩ።ይኹን እምበር ናይ ውሽጢ ሃገርናን ዓለም ለኸ ምድሕርሓርን ብምትሕብባር ኣብ ትግራይ ናይ ሃይማኖት ጎንፂ ክላዓል ዲሕ ኢሎም እዮም።ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣኽሱም ሃይማኖት ምኽንያት ብምግባር ክላዓል ዝተፈተነ ጎንፂ ብብቑዕ መሪሕነት ህወሓት፣ብውሕሉል ኣተኣላልያ መራሕቲ ሃማኖታትን በቲ ልሙድ ምክእኣልን ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ክብርዕን ክኢሉ እዩ።

በዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስጡም ሓድነት ዝሓረቐ ሓይሊ ምድሕርሓር ብመሰረታዊ ትሕዝትኡ ምትዕዕራይ ከይገበረ መልካዓቱን ኣድማሳዊ ስፍሓቱን ብምቅይያር ናይ ሃይማኖት ጎንፂ ንምፍጣር ዘይሰርየሉ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ኣሎ።እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ሞኾንን ኣላማጣን፤ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ብፍላይ ግጀት፤ኣብ ዞባ ማእኸል ብፍላይ ኣኽሱምን ከባብኣን ሓዱሽ ናይ ጎንፂ ስልቲ ሓንፂፁ ተግባራዊ ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ።እዚ ስልቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እምነትቶም ኣብ ዝውግንሉ መሳጊድ ክፍፀም እዩ ዝሕሰብ ዘሎ።እቲ ጎንፂ ድማ መሳጊድን ቅዱስ ቁርኣናትን ብምቅፃል ክርስታያን የቃፁሉልካ ኣለዉ ኢሎም ሙስሊም ማሕበረሰብ ክቑጣዕ ብምግባር ምስ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ኣሕዋቱ ከጓኑፅዎ እዮም ላሕ ዝብሉ ዘለዉ።

እዚ እከይ ተግባር ተግባር ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ህግደፍ ብዝላኣኹምን ኣብዪ ብዘዋፈሮም ባንዳታት ተጋሩን እዩ ክፍፀም ተሓሲቡ ምንቅስስቓስ ዝግበር ዘሎ።ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኣይኤስን ኣልሸባብን ከይዶም ብዝሰልጠኑ ባንዳታት ክፍፀም ምንቅስቓስ ይግበር ምህላዉ እሙናት ምንጭታት ይሕብሩ።እዙይ ከም ስልቲ ዝተፈለጠ እንትኾን በዚ ተጓዒዞም ምዃን እንተኣብዩዎም ወይከዓ የዋፅአና እዩ ኢሎም እንተገሚቶም ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ መፅሓፍን ብምቅፃል እዞም ኣመንቲ እስልምና እዮም ከምዚ ዝገብሩኻ ዘለዉ ዝብል ምልዕዓል ብምፍጣር እቲ ናይ ሃይሞኖት ጎንፂ ክላዓል ክገብሩ ዝኽእልሉ ዕድል እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል በዚ መዳይ እውን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ።

1.3.ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰፊሕ ፀረ ህወሓት ተቓውሞን ሰልፍታትን ክላዓል ምግባር።

ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከባብያውነትን ሃይማኖት መሰረት ዝገበሩ ጎንፅታት ክፍጠሩ እንተፀዓሩ እውን ህዝቢ ትግራይ ብድልዱል ሓድነትካን ዘይሕለል ቃልስኻን ክሳዕ ሐዚ ክተፍሽሎ ክኢልካ ኢኻ።ይኹን እምበር መሊኦም ተስፋ ዘይቆሩፁን ክሳዕ ናብ መቓብሮም እተእትዎምን ዘይገድፍዎን ስልቲ ዋላ እንተኾነ ሐዚ ድማ መልክዑ ቀይሮም ኣብ ልዕሊ ህወሓት ሰፊሕ ተቓዉሞ ከልዕሉ ምንቅስቓስ ምግባሮም ኣይቀረየን።እዚ ተቓውሞ ከልዕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ብስእነት ስራሕን ብስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ምኽንያት ብምግባር መንእሰይ ክቑጣዕ ብምግባር ናብ ነውፂ ክትኣቱ ይንቀሳቐሱ አለዉ።ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መንእሰይ ትግራይ ክሳዕ ሐዚ ብዝተረጋገፀ ሰላም ተረባሒ ኮይኑ መፂኡ እዩ።ሳላ ሰላም ዘረጋገፀት ክልል ክትህሉዎ ብምኽኣሉ ካብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ብምንፅፅር ዘይናዓቕ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ክኢሉ እዩ።ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ነዛ ረኺብካያ ዘለኻ ዕድል ንክትፅልምት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ።እዚ ተግባር ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ድማ ብዕፅ ብዝደንዘዙ መናእሰይ ተጋሩን ህግደፍን ኣብይን ብዝለኣኽዎም ሰለለትን እዮም ክፍፅምዎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ።እዞም ሓይልታት ህግደፍን ኣብይን ዘዋፈሮም ሰለልትን ባንዳታትን ካብዙይን ካብፍቱይን ተጠራቒሞም ሰልፊ ክወፁን ዝተደናጋረ መንእሰይ ትግራይ እናተሓወሶም ክኸይድ ብምግባር ናዕቢ ፀረ ህወሓት ክፍጠር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ።

1.4.ምፍራስ ሕገ መንግስቲ በቢንኡሽተይ ክላመዶ ምግባር

እዚ ስልቲ ዙይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ክትግበር ዝተሓንፀፀ ኣይኮነን።ኣብ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክትግበር ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እዩ።ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ክልል ስልጣን ብምጥሓስ ክልል ኢትዮጵያ ሱማልያ ብሓይሊ ብምምውራር ንምምሕዳር እታ ክልል ኣሲሩ።ካሊእ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝተፈፀመሉ ምጥያሽ ኮሚሽን ዶብ ተኻይዱ።ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ብምፍራስ ብወታደራዊ ኣገዛዝኣ ክትመሓደር ገይሩ።ሐዚ ድማ ናይ ደርግ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ሓዱሽ ናይ ትምህርቲ ፍኖተ ካርታ ብምባል ክትግብሮ ይንቀሳቐስ ኣሎ።እዞም ተግባራት ሕጋዊ ስርዓት እናፈረሰ እቲ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ድማ ከም ሕጋዊ ኣካይዳ ድሕሪ ግዜ ቅቡልነት ክህልዎም ብምግባር ህዝብታት ንመሰሎም ዝገብርዎ ቃልሲ ክልሕልሕ ንምግባር ዝዓለመ እዩ።እዙይ ስልቲ ድማ ህዝብታት ነንባዕሎም ከይተሓገገዙ ዝገብር ሰራም ተንኮል እዩ።እዙይ ኣብ መላእ ሃገረ ኢትዮጵያ እናተለመደ ብዝኸደ ቁፅሪ ህዝቢ ትግራይ ሓጋዚ ከይህልዎን ክንፀልን ዝገብር ተግባር ኣካል ጌርካ ብምውሳድ ክንምክቶ ዝግብአና እዩ።

1.5.ኣብ መወዳእታ ትግራይ ብሓይሊ ምውራር።

ትግራይ ንምውራር ዝግበር ምድላው እቲ ወሳኒ ስራሕ ክስራሕ ዝሕሰብ ዘሎ ብዋናነት እቶም ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 4ዝሐንፀፅዎም ተግባራት ምስ ዝፍፀሙ እንትኸውን እዞም ዝሓንፀፅዎም ስልትታት እንተፈሺሎም እውን ህዝቢ ትግራይ እናተጠናኸረ መፂኡ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከም ዘውግዶም ስለ ዝርድኡ ናይ መወዳእታ ዕድሎም ንምፍታን ትግራይ ንምውራር ክሰርሑ እዮም።ኣብ ትግራይ ንምውራር ዝግበር ምድላው ዝሳተፉ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓይልታት ምድሕርሓር ብሓባር ክፍፅምዎ እዮም ተባሂሉ ይግመት።መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ሳዋ መንእሰይ ክኣቱ ሰፊሕ ጎስጓስ የካይድ ምህላዉ ንህዝቢ ኤርትራ ንምልዕዓል ዓሊሞም ዝሰርሑ ሚድያታት ይገልፁ ኣለዉ።መንግስቲ ኤርትራ ንሳዋ መናእሰይ ንምእታው ዝጥቀመሉ ዘሎ ጎስጓስ እውን ወያነ ክትወረና እያ ሃገርካ ካብ ወራር ወያነ ተኸላኸል ዝብል ምኻኑ ይዝረብ ኣሎ።እዙይ ተግባር ዘማላኽቶ ጉዳይ እንተሃለወ ጎኒ ጎኒ ቅንፃላ ኣብ ትግራይ ምስ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ትግራይ ንምውራር እውን ምድላዋት ይገብር ምህላዉ ዘመላኽት እዩ።

ካሊእ መንግስቲ ኣምሓራ ዝገብሮ ምድላው እዩ።ካብ ክልል ኣምሓራ ዝስምዑ ፈኸራታት ሎሚ ዝሕል ዝበለ እንተ መሰለ ወልቃይትን ራያን ናትና እየን ዝብል ኣጀንዳ ግን ኣይተዓፀወን።ቅድም ክብል ብሓይልና ራያን ወልቃይትን ክነምፅአን ኢና ዝብል ፈኸራ ጉራን ትግራይ ንምድላው ምንቅስቓስ ዝገብር ዝነበረ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ራዕድን ሽበራን ንምክያድ ምስ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ብተወሳኺ ትግራይ ክትወረና እያ ብዝብል ሽፋን ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉ ሓበሬታት ኣለዉ።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ እቲ ክልል ዝተኸየደ ቅንፀላ ዕላምኡ ኣክራሪ ትምክሕተኛ ንምምፃእ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ምህላዎም ድማ መንግስቲ ኣምሓራ ትግራይ ንምውራር ምድላው ይገብር ኣሎ ዝብል ዝበለፀ ሚዛን ክወሃቦ ዝገብሮ እዩ።

እቲ ካሊእ ትግራይ ኣብ ምውራር ምድላው ዝገብር ዝነበረን ዘሎን ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ።እዚ ሓይሊ ንማእኸላይ መንግስቲ ዘይትግዛእ ክልል፤ ገበኛታት ኣሕሊፋ ዘይትህብ ክልል ብዝብል ናይ ኣመሪካ ተመኩሮ ብምጥቓስ ምውራር ከም ዘድሊ ላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ይገልፁ ምህላዎም ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ንምምውራር ምድላዋቱ ይውግን ምህላዉ ዘመላኽት እዩ።

ብምጥቕላል ሓይልታት ምድሕርሓር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፅሙዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ተንኮላት እቶም ልዕል ክብል ዝተገለፁ እንትኾኑ ነዞም ሰራም ተግባራት ሓይልታት ምድሕርሓር ብምፍሻል ዘላቒ ህልውና ተጋሩ ንምርግጋፅ ክንክትሎም ዝግበአና ናይ ቃልሲ ስልትታት ናብ ምርኣይ ንሰጋገር።

2.ህዝቢ ትግራይ፤ ወሳኒ መኸተ ብምክያድ ንሓይልታት ምድሕርሓር ፈንቅሎም።

ዓለም ለኻዊ ሃገራውን ሽርሕታት መኪትና ክንፍንቅል እንኽእል ብዝተወደበን ብስጡም ሓድነታዊ ቃልስን ክንጓዓዝ መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ።ንልዕሊ ሓደ ዓመት 360 ዲግሪ ብሓይልታት ምድሕርሓር ተኸቢብና ዋሓጥናኩም እንትብሉና ሳላ ብዝተወደበ መንገዲ ብስጡም ሓድነታዊ ቃልሲ ዝተጓዓዝና ክንምክቶም ክኢልና ኢና።ሐዝውን እታ ብሕታዊት መንገዲ ኣብ ዕላማታት ህወሓት ፀኒዕኻ ብስጡም ሓድነት ጠንኪርካ ምቅላስ እያ እታ መፍትሒት።በዛ መንገዲ መንገዲ ንምጉዓዝ ድማ ከም ሓባርን ከም ኣካሉን ክንፍፅሞም ዝግበአና ዕማማት ፈሊና ብምቕማጥን ነቶም ዝተቐመጡ ዕማማት ብፅንዓት ተግባራዊ ክንገብሮም ይግባእ።ኣብዚ መፍትሒ ዝቕመጡ ጉዳያት እዚኦም ጥራሕ እዮም ማለት ዘይኮነስ እናተማያየጥና እነስፍሖም ክኾኑ እዮም።

2.1.ሓበራዊ ዕማምና ንምፍፃም ብፅንዓት ንረባረብ።

2.1.1ኣብ ሓደ ተባራዒ ኣጀንዳ ሞንጎኛ ዝባሃል የለን ኢልና ንለዓል።

ሓደ ፈላስፋ ኣብ ሓደ ተባራዒ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሞንገኛ ዝባሃል የለን ኢሉ ነይሩ።ምልኣተ ህዝቢ ዘናቓንቕ ሕቶ እንትለዓል ዘለካ መማረፂ ክልተ ጥራሕ እየ ዝኸውን።እቲ ሓደ ነቲ ሕቶ ደጊፍካ ምቅላስ እንትኸውን እቲ ካልኣይ መማረፂ ድማ ኣንፃር እቲ ሕቶ ብተቓውሞ ጠጠው ምባል እዩ።ካብዚ መሰረታ ሓሳብ ብምብጋስ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ሃገርን ዓለምን ንተጋሩ ፈታኒ ኮይና ዘሎ ሕቶ እንታይ እዩ ዝብል ምርኣይን ምምላስን የድሊ።ንፁህ ትግራዋይ እንተኾንካ ነታ ተባራዒት ሕቶ ምልላይ ኣይተፅግምን።ንሳ እውን ኣብዛ ሐዚ ወቕቲ ንተጋሩ ፈተና ኮይና ዘላ ህልውናና ናይ ምርግጋፅ ሕቶ እያ።ኣብዛ ናይ እዋና ፈተና ኮይና ዘላ ህልውና ተጋሩ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ዝህሉ ኣማሪፁ ክልተ ጥራሕ እየን።ንምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብሙለእ ዓቕሚ ምስራሕ ብኻሊእ ኣገላልፃ ህዝባዊ ውግንናኻ ሓሊኻ ምኻድ እያ።እታ ካልአይቲ ኣማራፂት ከም ውድብ ዓረና ወይከዓ ከም እኒ ኣብርሃ ደስታ፣ግደይ ዘርኣፅዮንን ኣረጋዊ በርሀን ኣንፃር ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምስላፍ እያ።ብኻሊእ ኣገላልፃ ኣብ ሰልፊ ባንዳታት ምስራዕ እያ።ካብዚአን ክልቲአን ወፃእ ካሊእ ሳልሳይ ኣማሪፂ ዝባሃል የለን ሞንጎኛ ዝባሃል መመሪፀ እውን የለን።

ምስ ምርግጋፅ ህልውና ትግራይ ብቐጥታ ምትእስሳር ዘለዎ ተባራዒ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንምርግጋፅ መሪሕ ውድብ ናይ ምህላው ሕቶ እዩ።መሪሕ ውድብ ዘይብሉ ህዝቢ ህልውንኡ ከረጋግፅ ስለዘይኽእል።ኣብዛ ሐዚ ሰዓት ንህዝቢ ትግራይ ካብ ከበባ ዕስለ ፀላእቲ መሪሑ ከናግፎ ዝኽእል ብዝሐሸ ዝተወደበ ህዝቢ ኣሚንዎ በትረ ስልጣን ዝሃቦን ህወሓት ጥራሕ እዩ ዘሎ።ሕቶ ምርግጋፅ ህልውና ትግራይ ጎሊሁ ዝወፀሉ እዋን ህልውንኡ ንምርግጋፅ ሐዚ ዘሐሸ ጥንካረን ብቕዓትን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ዝምልከት እውን መንጎኛ ዝበሃል ነገር የለን።ንፖለቲካዊ መሪሕነት ህወሓት ብምድጋፍ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ።ወይከዓ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ብምውቃዕ ህዝቢ ትግራይ ክብተን ምግባር እየን እተን መመረፂ።ተፈኻኸርቲ ፖለቲካዊ ውድባት እውን እንተኾነ ምስ ህወሓት ዘለዎም ፍልልይ ንጎኒ ገዲፎም(ብይሕደር ኣፅኒሖም)ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብሓባርን ብጥቡቕ ምትእስሳርን ክሰርሑ ይግባእ።ወይከዓ ከም ዓረና ኣንፃር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምስላፍ እያ እታ ኣማራፂት።ብኻሊእ ኣገላልፃ ባንዳታት ዝተኣኻኸበሉ ውድብ ምዃን እያ እታ ኣማራፂት።በዚ ምኽንያት ከም ውልቀ ሰብ እንትን ሓስብ ይኹን ከም ማሕበረሰባዊ ክፋል ወይከዓ ከም ፖለቲካዊ ውድብ እንትንሓስብ ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝምለከት ነግፈረግ ክንብል ኣይግባእን ጥራሕ ዘይኮነስ ነግፈረግ ንዝብሉ ቁርፅ ዝበለ ቅዋም ክሕዙ ብባንዳነት ንዝተሰለፉ ድማ ብዘይ ምሕረት ክንምክቶምን ክንቃለሶምን ይግባእ።

ካሊእ ምስ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ይግራይ ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዉ ድኽነት ዝምልከት እዩ።ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድኽነት ክሳዕ ዘሎ ዘላቒ ህልውንኡ ውሑስ ክኸውን ኣይኽእልን ።ህዝቢ ትግራይ ዘላቒ ህልውንኡ ንምምርጋፅ ብቑልጡፍ ካብ ድኽነት ክወፅእ ይግባእ።ኣብዛ ጉዳይ እውን ሞንጎኛ ዝባሃል ነገር የለን።ኣብ ሰልፊ ፀረ ድኽነት ተሰሊፍካ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ክወፅእ ኩለ መዳይ ቃልሲ ምክያድ ህዝቢ ትግራይ ዘላቒ ህልውንኡ ክረጋገፅ ምግባር እያ።እዙይ ማለት ነቲ ሰሪሑ ዝበልዕ ህዝብና ብፅፍሩን ብረሃፁን ሃፍቲ ክፈጥር ክቃለስ ይግባእ።ባዓል ሃፍቲ እውን ሕጊ ካብ ዘፍቅደሉ መንገዲ ከይወፀ ብልምዓታዊ መንገዲ ንባዕሉን ኣብ ትግራይ ድማ ሃፍቲ ክውህለል ዘዋህለሎ ሃፍቲ ድማ ተመሊሱ ኣብ ስራሕ ዕድል ፈጠራን ሃፍቲ ምፍጣርን ክዋፈር ምግባር ማለት እያ።ንመራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስታዊ ኣመራርሓን ሰራሕተኛ መንግስትን ድማ ፅፍሮም ከሊኦም ህዝቦም ዘገልግልሉዉ ብፃዕሮምን ብፅፍሪምን ጥራሕ ጥሪት ዘጥይሩሉ መንገዲ ምኽታል ማለት እዩ።ካብዚ ወፃእ ዘሎ መንገዲ ግን ዕድመ ድኽነት ተጋሩ ብምንዋሕ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ምግባር እዩ።ብዘይ ምፍላጥ ዝጋገ ሰብ እንትሃልዩ ቀልጠፉ ሰልፉ ከመዓራሪ ይግባእ።

ኣጠቓሊልካ እንትረአ ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሞንጎኛ ዝባሃል ቁዋም፤መንጎኛ ዝበሃል ሰብ ወይ ከዓ ሓይሊ ክህሉ ኣይኽእልን።ህወሓትን ህወሓት ዝመርሖ መንግስትን ብዝተዋደደን ብዝተወደበን መንገዲ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ክመርሑን ክሰርሑን እዮም።ኩላህና ተጋሩ ድማ ኣብ ጎኒ ህወሓትን ህወሓት ዝመርሖ መንግስትን ተሰሊፍና ንወሳኒ መኸተን ንወሳኒ ዓወት ብሓደ ድምፂ ንላዓል።

2.2.በቢ ኣካልና/በቢ ሕብረተሰባዊ ክፋልና/ክንፍፅሞም ዝግበአና ዕማማት ብምልላይ ንተግባራውነቶም ቆሪፅና ንለዓል።

ንህልውናን ዘላቒ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ዝዕመም ብሓባር ጥራሕ ዝዕመም ዕማም ኣይኮነን።ከም ክፋል ማሕበረሰብ ከም ውልቀን ከም ትካልን ክዕመም ዝግበኦም ዕማማት ብብቕዓት ምዕማም ዝሓትት አዩ።ኣብዚ ፅሑፍ እዙይ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ማሕበራዊ ክፋልን ትካልን ኣብዚ ሓፂር ፅሑፍ ንውሱናት ኣካላት ብምልዓል ክፃዎትዎ ዝግባእ ተራ ክድህስስ እዩ።

2.2.1.ኦ! መንእሰይ ትግራይ።ንህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ቆሪፅካ ተላዓል።

መንእሰይ ትግራይ ሳላ ዘካየድካዮ ዘይተሓለለ ቃልሲ ክልልካ ኣብ ዝተረጋገዐ ሰላም ኮይና ልምዓት ክትቅፅል ገርካ ኢኻ።ህዝቢ ትግራይ ለባም ዓቕላም መንእሰይ ብምውላዱ ተሓቢኑልካ እዩ።ውድብና ህወሓት፣መንግስቲ ትግራይን ፀጋማት መናእሰይ ንምፍታሕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሮም ዘይነዓቕ ፀገም ንምፍታሕ ዋላ እንተተኸኣለ እቲ ዘላካ ፀገም ዓሚቕን ብዙሓትን ብምዃኖም ኩሎም ፀገማትካ ንምፍታሕ ኣይተኸኣለን።በዚ ምኽንያት ብቐፃልነት ቃልሲ ዝሓት ኮይኑ ኣሎ።

ነዚ ፀገም ናይ መንእሰይ ንምፍታሕ እቲ ወሳኒ ተራ ክትፃወት ዝግበአካ ባዕልኻ መንእሰይ ምስምዃንካ ወሳኒ ተራ ክትፃወት ይግበአካ።መንእሰይ ትግራይ ኣብ ስራሕ ፈጠራ ስራሕ ከይነዓቕካ ናይ ስራሕ ቦታን ግዘን ከየማረፅካ ብምስራሕ ናብራኻን ናብራ ወለድኻን ንምምሕያሽ ብዝለዓለ ወነን ህልኽን ክትወፍር ይግባእ።

ልዕል ክብል ከም ዝተገለፀ ሓይልታት ምድሕርሓር ብስእነት ስራሕ፣ሰናይ ምምሕዳር፣ሃይማኖትን ከባብያውነትን ኣቢሎም ብምድንጋር ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን መሪሕ ውድብካን ክትዕምፅ ሰፊሕ መደብ ሓንፂፆም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ተገሊፁ እዩ።እዚ መደብ እዙይ ብልኡኻት ህግደፍን ባንዳታት ተጋሩን ከም ዝፍፅምዎ እውን ተገሊፁ እዩ።ስለዚ ነዚ ተንኮሎም ብኣግኡ ተሪዲእኻ ንባዕልኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ብምዕቃብ ናብዚ ተግባር ንዝኣትው ከማኻ ዝመሰሉ ሚዒድካ ብምምድሓን፣ነቶም ናይ ህግደፍ ልኡዃትን ባንዳታት ተጋሩን ብምቅላዕን ብትረት ብምቅላስን ኣብ ምርግጋፅ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ግደኻ ተፃወት።

 

2.2.2.ኦ! ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ። ንድሕንነት ደቅኽንን ህዝብኽን ክትብላ ቆቛሓት ኮንኪን ስርሓ።

ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘካይድክነኦ ቃልሲ ሂወት ደቅኽንን ሂወት ህዝብኽንን ክዕቀብ ጌርክን ኢኺን።ንሳላም ብዘካይድክንኦ ቃልሲ ትግራይ ኣብ ቀፃሊ ሰላም ክትኣቱ ገርክን ኢኸን።ሐዝውን ኣብዛ ወሳኒት እዋን ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ግደኽን ወሳኒ እዩ።ደቅኽን ብሰራም ተንኮል ናይ ነውፂ ሓይሊ ከይተዳናገሩን ስራሕ ከይናዓቑን ናብ ስራሕ ክወፍሩ ኣብ ምምዓድን ኣብ ምትብባዕን ወሳኒ ግደኽን ክተፃወታ ይግባእ።

ሰለልቲ ህግደፍን ባንዳታት ተለኣኽቲ ደቂቀ ሚኒልካውያን ምንቅስቓሶም ብምክትታልን ብምቅላዕን ምስ ፀጥታ ሓልታት ሓቢርክን ብምስራሕ እጃምክን ክተብርክታ ይግባእ።

2.2.3.ሰብ ሃፍቲ ትግራይ፤ ንሰፊሕ ዕድል ስራሕ ፈጠራን ንልዑል እንዳስትራልያዊ ሰላምን ተራባረቡ።

ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ፀጥታ ሓይሊ ንምጥንኻር ዘበርክትክሙዎ ተግባር ታሪኽ ንዘኣለም እናዘከሮ ክነብር እዩ።ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ተረሓሒቖም ዝፅንሑ ኣካላት ክቀራረቡን ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ትግራይ ሓቢሮም ክሰርሑ ዝገበርክሙዎ ተግባር እውን ህዝቢ ትግራይ ንዝንተኣለም እናዘከሮ ክነብር እዩ።ሐዚ እውን ንስራሕ ዕድል ፈጠራ ትግራይ ብቑጠባ ንክትሕይል እትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ እውን ዘተባብዕ እዩ።እንተኾነ ግን ኣብ ምፍጣር ስራሕ ዕድልን ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ኢንቨስትመንት ክካየድ ኣብ ምግባርን ኩሎኹም ብማዕረ ኣብ ምንጣፍ ግን ክትርኢዎ ይግባእ እዩ።ንኢንቨስትመንት ዝተወሰደ መሬትን ስራሕ ፈቓድን ኣብ ተግባራዊ ስራሕ ብምውዓል ስራሕ ዕድል ክፍጠርን ቁጠባ ትግራይ ክዓቢ ኣብ ምግባር ኩለኹም ማዕረ ኣይኮንኩምን። ባዕልኹም እውን እትኣምንሉ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍኩም ተማዓራርኹም ክትኣውዎ ዝግባእ ተግባር እዩ።

ካሊእ ትኹረት ክትገብርሉ ዝግባእ ኣብ ምርግግፅ ህልውና ትግራይ ሞንገኛ መርገፂ ክተሓዝ ከምዘይግባእን ከም ዘይካኣልን ልዕል ክብል ተገሊፁ እዩ።ኣብዚ መዳይ እውን ማዕረ ከምዘይኮንኩም እዩ ዝሕመ ዘሎ።እንተስ ንሃፍቶም ክሕልዉ እንተስ ህዝቦም ኪሒዶም ምስናይ ነውፂ ሓይሊ ዝተሰለፉ ወይከዓ ማእኸላይ መርገፂ ከምዘለዎም ንምምሳል ዝሰርሑ ሰብ ሃፍቲ ከምዘለዉ እውን ይሕመ ኣሎ።ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣፈላልዮም ተረሓሒቖም ንዝፀንሑ ኣካላት ንምርግግፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝገበርኩም ኩሉ ኣፈላላይ ንዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምርግግፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣሳላልፈኦም ከማዕርጉ ክትገብሩ ክትፅገሙ ኢኹም ተባሂሉ ዝግመት ኣይኮን።ኣብዚ መዳይ እውን ታሪኽ ዘይርስዖ ታሪኽ ክትሰርሑ ትፅቢት ይግበር እዩ።

ካሊእ ግቡእኹም ክትፍፅመሉ ዝግባእ ኣብ ምርግጋፅ ኢንዳስተራልያዊ ሰላም ዝምልከት እዩ።ውሑስ ኢንዳስተራልያዊ ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ወሳኒ ተራ ክትፃዎቱ ዝግበአኩም ሰብ ሃፍትን ሰራሕተኛታትን ኢኹም።ኣብዚ መዳይ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛን መስርሕን ህውከት ክፍጠር ብምግባር ኢንቨስትመንት ካብ ትግራይ ክሃድም ምግባር ይስርሑ ከይህልዎ ጥርጥራት ኣሎ።ስለዚ ነዚ ውዲት ፀላእቲ ንምምካን ኣዋጅ መስርሕን ሰራሕተኛ ብጥብቂ ብምትግባር ኣብ ትግራይ ርጉዕ ኢንዳስተራልያዊ ሰላም ክህሉ ክትሰርሑ ትፅቢት ይግበር።

ኣብዞም ልዕልዕ ክብሉ ንሰብ ሃፍቲ ይምልከቱ እዮም ዝተባሃሉ ዕማማት ብኣግባቡ ተረዲእኹም ተግባራዊ ከም እትገብርዎም ህዝብና እምነቱ ዝፀንዐ እዩ።

2.2.4.መራሕቲ ሃይማኖት፤ንምክእኣል፣ንምክብባርን ሓድነትን ኩሎም ሃይማኖታት ዘኽእል ሃይማኖታውን መንፈሳውን ግቡእኹም ተፃወቱ።

ወዲ ሰብ እንትህሉ እዩ ሃይማናት እውን ኣብ መንፈስ ደቂ ሰባት ብምስራፅ ህልውንኡ ኣብ ደቂ ሰባት ክረጋግፅ ዝኽእል።በዚ ምኽንያት ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ ህልውና ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሃይማኖታት እውን እዩ ዝኾውን ዘሎ።መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ሞንጎ ሃይማኖታት ጎንፂ ከይለዓል፣ምክብባርን ምርድድእን ክህሉ ብዝገበርኩምዎ ፃዕሪ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ሰላማዊ ኩነታት ክትቅፅል ኣበርክተኾም መተካእታ ኣይነበሮን።ሐዝ እውን መተካእታ ወይከ ኣይህልዎን።ልዕል ክብል ከም ዝተገለፀ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሞንጎ ክርስትናን እስልምናን ዘጎኑፁ ተግባራት ብምፍፃም ንዘማናት ተኸኣኢሉን ተኸባቢሩን ዝመፀ ሰዓቢ እምነት እስልምናን ክርትናን ናብ ምጉናፅ ንክኣቱ ለይትን ቀትርን ከም ዝስርሑ ዘለዉ ተገሊፁ እዩ።ዝኾነይኹን ሰዓቢ እምነት ብህውከትን ዕግርግርን ሕትኡ ክምለስን ረብሕኡ ክርጋግፅን ኣይኽእልን።ነዚ ሓሳብ ኩሎም እምነታት ብሓደ ድምፂ ዝስማምዕሉ እዩ።ሃይማኖታት ዘልዕልዎ ጉቡእና ዝብልዎ ሕቶ እንተሃልዩ እውን ፍፁም ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክቐርብን ንመፍትሒኡ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክሰርሑ ይግባእ።እዙይ ምስ ዝፍፀም እዩ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ ዝከኣል።ስለዚ መራሕቲ ሃይማኖታት ንዘላቒ ሰላም ተቓራሪብኩም ክትሰርሑ ይግባእ።ኩሉ ኣማኒ ንእምነት ትካሉ ብጥብቂ ክሕሉ ኣብ ከባቢ እምነት ትካሉ ዝፍፀሙ ተግባራት ነቒሑ ክከታተል ክትገብሩ ይግባእ።ካብ ልዕሊ ዓቕሚ ብዝኾነ ምኽንያት ሓደጋ እንተኣጋጢሙ ኣማኒ ናብ ስሚዕትን ዕግርግርን ከይኣቱ እቲ ዝገጠመ ሓደጋ ብሕግን ብሕግን ክፃረን ሕጊ ዘፍቅዶ ስጉምቲ ጥራሕ ክውሰድ ምርድእ ክፍጠር ብጥብቂ ክትሰርሑ ይግባእ።ነዚ ሓሳብ ንምትግባር ምስ ኣብ ካባቢኹም ዝርከቡ ናይ ፀጥታ ኣካላት(ናይ መንግስቲ ኣካላት)ብጥብቂ ሓቢርኩም ክትሰርሑ ይግባእ።

2.2.5.ኦ! ተጋድልቲ፣ስድራ ገድልን ስድራ ስውኣትን።

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ኣብ ኢትዮጵያ ንክህሉ ልዕሊ 60,000 ስውኣትን ልዕሊ 100,000 ጉዱኣት ኣካልን ገቢሩሉ እዩ።ደቅኻ ብዝኸፈልዎ መስዋእትን ኣካል መግዳእትን ማዕርነትካ ዝሕሉ ሕገመንግስቲ ፀዲቑ ትግራዋይ ብትግራዋይ መንነቱ ዝኽበረላ ምስካልኦት ኣሕዋቱ ሓቢሩ ዝነብረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ተኻኢሉ ፀኒሑ እዩ።ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ስልጠን ብዝደየበ ናይ ነውፂ ሓይሊ ግን ህልውናኻ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምንቅስቓስ ክገብር ጀሚሩ እዩ።እዚ ሓይሊ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያቡን ዳሓር ናብ ስልጣን ምስ ደየበን ኸዓ ብዝፈፀሞም ጉጉያት ኣካይዳታት ምሩፃት መራሕትኻ ክትስእን ደቅኻ ብመንንቶም ክጥቅዑ ገይሩ እዩ።በዚ ዘይፀገበ ናይ ነውፂ ሓይሊ መሪሕ ውድብ ክትስእን ብምግባር ህልውናኻ ከጥፍእ ለይትን ቀትርን ላሕ ይብል ኣሎ።መላእ ሃገር ኣብ ህውከት ኣብ ዝኣተወትሉ ትግራይ ብሰላም ክትቅፅል ዝኸኣላት ናይ ተጋዳላይ፣ስድራ ገድልን ስድራ ስውኣትን ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብዘካይድኩሙዎ ዘይተሓለለ ቃልሲ እዩ።ሐዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ብዘለቓነት ንምርግጋፅ ናይ ተጋደልቲ፣ናይ ስድራ ገድልን ስድራ ስውኣትን ውህሉል ናይ ቃልሲ ዓቕሚ ምጥቃም ግድን እዩ።ስለ ዝኾነ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልስን ኣብ እዋን ናይ ሰላምን ልምዓትን ጉዕዞ ሃገርናን ዝነበረኩም ተመኩሮ ብምጉልባት ዓለም ለኸን ሃገራውን ምድሕርሓር ንምምካት ክተውዕልዎ ይግባእ።ኩሉ ዓቕምታትኩም ኣብ ምርግግፅ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ከም እተውዕሉዎ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብና ህወሓትን ንፃት እውን ኣይጠራጠሩን።

2.2.6.ኦ! ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ።

ሓይልታት ፀጥታት ክልልና ሳላኹም ሳላ ለይትን ቀትርን ደኺሙና ሰልቹዉና ከይበልኩም ብዘካይድኩሙዎ ስጡም ሓላዋን ክትትልን ህዝቢ ትግራይ ቀሲኑ ክነብር ገርኩም ኢኹም።ዓለም ለኸን ሃገራዊ ምድሕርሓርን ክሳዕ ሐዚ ትግራይ ዘይወረርሉ ምኽንያት ንዓኹምን ንህዝቢ ትግራይን ግልፂ እዩ።እዚ ናይ ነውፂ ሓይሊ ክሳብ ሐዚ ትግራይ ዘይወረረሉ ምኽንያት ካባኹም ካብ ፀጥታት ሓይልታት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክበፅሖ ዝኽእል ምሕረት ኣልቦ ውቂዒት ብምፍራሕ ምዃኑ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።ካብዚ ስግኣቶም ተበጊሶም እዮም ቀስ ብቐስ ከዳኹሙና ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓይሊ ክጎብጥና ናብ የኽእለና እዩ ዝብልዎ ስልቲ ኣንፈት ክቕይሩ ተገዲዶም ዘለዉ።ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነዚ ናይ ነውፂ ሓይሊ ዝኽተሎም ተለዋወጥቲ ስልትታት በቢ እዋኑ ብምፅናዕ ህዝቢ ክፈልጦም ዝግብኡ ሓበሬታት ብኡዋኑ ክፈልጦምን ክቃለሶምን ብምግባር ዝተዋደደ ስራሕ ክትሰርሑ ይግባእ።ፀጥታ ሓይልታት ትግራይ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልስን ኣብ 27 ዓመታት ናይ ሰላምን ልምዓትን ጉዕዞ ዝተረኸበ ውህሉል ዓቕሚ ብምጥቃም ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑኹም ብምስላፍ ሐዚ ንዝገጠመ ይኹን ቀፃሊ ክገጥም ንዝኽእል ሓደጋ ብብቕዓት ከም እትምክቱዎ ህዝቢ ትግራይ እምነቱ ዝፀንዐ እዩ።

2.2.7.መሪሕ ውድብ ህወሓት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ዘኽእል ቁመና ብምፍጣር ንወሳኒ መኸተ ተዳሎ።

ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ክነቅሕ ክውደብ ክዕጠቕን ክቃለስን ብምምራሕ ናብ ዓወት ዘብቀዐ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዕጥቂ ቃልሲ ወደር ዘይርከቦ ዲሞክራስያዊ ውድብ ንምዃን ዝበቐዐን እዩ።ኣብ እዋን ህንፀት ልምዓታውን መንግስቲ እውን ኣብ ኣፍሪካ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ፍጥነት ኣብዛ ሃገር ምዕባለ ክርጋገፅ ዝመርሐ ጠንካራ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ ህወሓት።

እዚ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ጥንካረ ዘለዎ ውድብ ብልሙፅ መንገዲ ዝመፀ ኣይኮነን።ደውታን ምንቁልቋን፣ምብስባስን ሓደጋ ምብትታን ዝኣመሰሉ ፀገማት እናጋጠምዎ ምስ ህዝቢ እሂን ሚሂን ብምባል ኣብ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ብምውላዕ ካብ ምብትታትን ዝደሓነ ውድብ እውን እዩ።

ኣብዚ ቐረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝተፈጠረ ምብስባስ ንምፍታሕ ቀልጢፉ ናብ ቃልሲ ብምእታው ህወሓት ከም ውድብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከም ህዝቢ ህልውንኦም ክረጋገፅ ዝመርሐን ዝመርሕን ዘሎ ውድብ እዩ።

እዙይ ከምዘሎ ኾይኑ ሓይሊ ምድሕር ዓለምናን ሃገርናን 24 ሰዓታት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንምድካም ኢሉ እውን ንምፅናት ኣብ ምርብራብ ይርከቡ።

ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ብምውዳብ፣ብምንቃሕ፣ክዕጠቕን ክቃለስን ብምግባር ዘላቒ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፅ ትፅቢት ይግባር።ካብዙይ ሓሊፉ ብደምን ኣዕፅምትን ዝተሃነፀ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምድሓን ምስ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሩ ብምስራሕ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ንምድሓን ዘኽእል ግዲኡ ክፃወት ከም ዘለዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ውድብ እውን እዩ።

በዞም ልዕል ክብል ዝተገለፁ ትፅቢታት ንምፍፃም ዘኽእል ቁመና ድዩ ዘለዎ ዝብል ብዕምቀት ክግምግምን ሐዝውን ዘለውዎ ፀገማት ክፈትሕ ትፅቢት ይግበር።ህወሓት ዝወስዳ ስጉምቲ ብኣንፃር ምርግጋፅ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይን ኢሉ እውን ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ብኣንፃር ምድሓንን ክልከዖ ይግባእ።

ምእንተዙይ ድማ ኣሳላልፋ ሓይልታት ብኣግባቡ ዝተረደአ ንአሳላልፋ ሓይልታት መሰረት ዝገበረ ብቑዕ መሪሕ ዝወነነ ፖለቲካዊ ውድብ ክኸውን ይግባእ።

እዚ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ቁመና ዘለዎ ኣመራርሓ ክውንን ዝግበኦ ውድብ ኮይኑ እናሃለወ ሓልሓሊፉ ዝረአዩ ዘለዉ ፀጋማት ግን ነዚ ዘረጋግፁ ኣይኮኑን።ኣብ እዛ ሃገር ብዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ተፀልዩ ሰንፈለል ዝብል ኣመራርሓ ቁፅሩ ዝነዓቕ ኣይኮነን።እዚ ፀገም ዝፍልፍል እዚ ስልታዊ መድረኽ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ሙሉእ ስእሊ ካብ ዘይምሓዝ ዝብገስ እዩ።ካሊእ ካብ ድኽነት ብፍጥነት ምውፃእን ንዕኡ ዝምጥን ስራሕ ኣብ ምስራሕን ዝምልከት ኩሉ ኣመራርሓ፣መሓውር መንግስትን ሰራሕተኛ መንግስትን ተመጣጣኒ ዝኾነ ግንዛበ የለን።በዚ ምኽንያት ድማ ገሊኡ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝግበር ስራሕ ሕምብርቲ ምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ ለይትን ቀትርን እንትሰርሕ፤ገሊኡ ድማ ንተገልጋሊ ተራ ኣትሒዙ ፀገሞም ሰሚዑ ቁልጡፍ ውሳነ ኣብ ምሃብ እንትፅገምን ሕልፍ ዝበለ ድማ ዘድርዕን ትሪኢ።

ህወሓት ነዞም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ፀገማት ብኣግኡ ብምፍታሕ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ብሓደ ቃልን ድምፅን ዝምራሕ፣ዝዋፈር ዝሰርሕን ዝዕወትን መሓውር ዘለዎ ቁመና ውድብ ክፈጥር ይግባእ።

ብምጥቕላል ብቝዕ ቁመና ዘለዎ መሪሕ ህወሓት ክህሉ ብቐፃልነት ብምስራሕ ኩሉ ትግራዋይ ማእኸል ዕማሙ ምርግግፅ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ዝገበረ ስራሕ ብምስራሕ ወሳኒ መኸተ ብምክያድ ንሓልታት ምድሕርሓር ፈንቂሉ ክድርብዮምን ናብታ ዘይትቐርየሎም መቓብሮም ክድርብዮምን ምኻኑ ንፃት እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ሙሉእ ኣቓልቦና ንምርግጋፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ይውዓል!

ብፅፍርና ኩሉ ዝብህጋ ምዕብልቲ ትግራይ ክንሃንፅ ኢና!


Back to Front Page