Back to Front Page

ብልቢ ህዝቡ ዝነገሰ መራሒ!

ብልቢ ህዝቡ ዝነገሰ መራሒ!

ብክብረኣብ ሓቂ

10-05-19

ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ምስ ሓደ ሚዲያ ኣብ ዘካዮዶ ቃለመሕተት፣ ህዝቢ ትግራይ ከም ባህሊ ብዘይምኽንያት ከምዘይፀልእን ብዘይምኽንያት ከምዘይፈትውን' ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር። ዶክተር ደብረፅዮን ብህዝቢ ትግራይ ዝፍቶን ዝኽበርን መራሒ ምዃኑ ዝሓበረ ጀነራል ፃድቃን፣ ንሱ'ውን ከም ሓደ ትግራዋይ፣ ህዝቢ ትግራይ ንዝፈትዎ መራሒ ክፈትዎን ክድግፎን ግቡእ ምዃኑ ኣስሚርሉ'ዩ። ብርግፅ ዶክተር ደብረፅዮን ንመጀመሪያ ግዜ ብዝገርም ፍጥነት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዝኣተወን፣ ናይ ህዝቢ ሙሉእ ድጋፍ ዝወነን መራሒ ንምዃን ክኢሉዩ።

 

ናይዚ ፅሑፍ ዕላማን ትኹረትን እውን ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ክኣቱ ዘኽኣሎ ክብሪታትን እንታይነትን ከምኡውን ትርጉም እዞም ክብሪታት ምትንታንን እዞም ምስኡ ዘለዉ ክብሪታት ናብ ካለኦት ማእከሎትን ላዕለዎትን ኣመራርሓ ክወራረሱን ክሰፍሑን ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ንኽመሃረሉን ምግባር እዩ።

 

ከምዝፍለጥ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ብ2010 ዓ/ም ኣብ ዘሳለጦ ብዕምቆት ናይ ምሕዳስ ምንቅስቃስ፣ ዕላማታት እቲ ውድብ ኣብ ምዕዋት ዝተኸየደ ጉዕዞ እንታይ ከምዝመስል፤ ኣብ መስርሕ ዘጋጠሙ ፀገማት፣ ህዝቢ በቢደረጅኡ ዘቕርቦም ዝነበሩ መረረታት፣ምንጪን ደረጃ እቶም ፀገማትን፣ ከም ውድብ ኣብቲ ሃገር ዝነበሮ ግደ እንታይ ከምዝመስል ብድምር ነቶም ጠጠው ዝበለሎም ፕሮግራማትን ስትራቴጂታትን ኣብ ምፍፃም ዘሎ ኩነታት ብዝርዝር ምፍታሹን ኣድላይን ነቲ መድረኽ ይምጥን'ዩ ዝበሎ ዳግመ ምትዕርራይ ምክያዱ ይዝከር።

 

Videos From Around The World

ነቲ ከም ውድብ ዝተገበረ ፅዑቕ ገምጋምን ምትዕርራይን ስዒቡ ድማ፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ዶክተር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ንኣይተ ኣባይ ወልዱ ብምትካእ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብን ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኮይኑ ተሸይሙዩ።ርእሰ ምምሕዳር ኮይኑ ብዕሊ ድሕሪ ምሻሙ፣ ካቢንኡ ዳግም ብምፍታሽን ብምትዕርራይን ታሕሳስ 2010 ዓ/ም ናብ ጭቡጥ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምስግጋሩ ይፍለጥ።

 

ብምዃኑ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም ክንከባለሉ ዝፀንሑ መሰረታዊ ዝኾኑ ጠለባትን ሕቶታትን ህዝቢ ብዘተኣማምን ብርኪ ንምምላስ፡ ምስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ተኣሳሲሮም ክልዓሉ ዝፀንሑ ሱር ዝሰደዱ ፀገማት ትካላዊ ብዝኾነ መልክዕ ንምፍታሕ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢን መንግስትን(ብፍላይ ምስ ውድብ) ተፈጢሩ ዝፀንሐ ሓጓፍ ብምፅባብ ኢሉ እውን ብምጥፋእ ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስ፡ ኣብ ልዕሊ ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንፀላለወ ሓደጋ ብጥበብን ውሕልነትን ንምምካት ብሓፈሻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘመናት ሕቶ ብዘተኣማምን ደረጃ ንምምላስ ናብ ዙርያመለሽ ምንቅስቓስ ኣትዩ'ዩ። ግዜ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊን ኣብ ምዕራፋት ከም ህዝቢ ካብ ዘጓነፉና መድረኻት ዝምደብ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ኣብ ዝበለ እዋን ስለዝኾነ ብመንፅር እዚ ልዕል ክብል ዝገለፅኩዎ ምኽንያት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ናብ ሓላፍነት ምስ ምምፅኡ ከም ህዝቢ እኳ ዕድለኛታት እንተኾና፡ ኣብ ቦትኡ ኮይነ ነቲ ኩነታት እንተመዛዝን ግና ዕድለኛ ከምዘይኮነ ይስመዓኒ።

 

ብዝኾነ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እዚ ናይዚ መድረኽ መሪሕነት ነዚ ከምህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ተኣፋፊ መድረኽ ብዝገርም ፖለቲካውን ድፕሎማሲያውን ብቕዓት ንኹሎም መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን እናኣለየ(ዋላኳ መሊኡ ዝተዛዘመ ዕማም እንተዘይኮነ) ሰላም ትግራይ ውሕስ ክኸውን ተገይሩ'ዮ። ኣንፀላልዩ ዝነበረ ናይ ጥፍኣትን ተንኮልን ብሓያል ዝተዋደደን ውሕሉል ኣመራርሓን፣ ንቑሕ ምንቅስቓስ መንእሰያትን ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይን ክሃፍፍ ምግባር ተኻኢሉ'ዩ። ኣብዚ መኸተ ግደ ፀጥታ ሓይሊታት ትግራይ ዕዙዝ ምንባሩን ምህላውን ሙሉእ ግንዛበ ኣለኒ። ስለዝኾነ ድሕንነትን ህላወን ተጋሩን ትግራይን ንምርግጋፅ ዝተወገኑ ስራሕቲ ፅቡቓት'ዮም ኢልካ ምቕማጥ ዝካል ይመስለኒ።

መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ነቲ ኩነታት ግቡእ ክትትል ብምግባር፣ ኣብ በቢግዝኡ ዝነበሩ ፀቕጢታት፡ ምትንዃያት ብብልሓት እናኣለየ፣ ህዝቢ እናረጋግአ ብፍላይ ድማ ናይቲ ትኩስ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ስምዒት ብምቕላስን፣ ብዝኾነ ተኣምር ኣብ መሬት ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ንኸይፍጠር፣ ንኹሉ ነገር ብትዕግስትን ብምስትውዓልን ንኽሕለፍ ኣዝዩ ብቓላት ንምግላፅ ዝከብድ እጃም ተፃዊቱ ሰላምን ርግኣትን ትግራይ ክሕሎ መተካእታ ዘይርከቦ ተግባር ፈፂሙ'ዩ። ልዕሊ ኩሉ ውልቀ ክብሩን ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እንኮላይ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ ኣግባብ ሰላምን ድሕንነት ህዝቡን ዓዱን እናውሓሰ ዝስጉም ዘሎ ዓቃልን መስተውዓላይን ኣብ ታሪኽ በዓል ዓብይ ግደ ክኾኑ ካብ ዝተዓደሉ ኣዝዮም ውሑዳት መራሕቲ ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ እዩ።

 

ካብ ንውሕ ዝበሉ እዋናት ጀሚሮም እናተንከባለሉ ዝመፁን ዘለዉን ዙርያ መለሽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጠለባት ዘላቕን ትካላውን ብዝኾነ መልክዕ ንምምላስ እውን ብርክት ዝበሉ መደባት እናተሰርሑ ከምዘለዉ ምርኣይ ይከኣል። ልዕሊ ኩሉ እዚ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ሓይሊ፣ ኩሉ ነገር ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ ክኸውን ብምግባርን ካብቲ መፅናዕቲ ብዝርከቡ ናይ መፍትሒ ኣንፈታት ብምምስራት ጠለባት ህዝቢ ንምምላስ ትኩረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ይርከብ። ኣብዚ መስርሕ ከኣ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ሙሁር ትግራዋይ ንምትእኽኻብ ዘኽእል ስርዓት ብምፍጣር፣ ዘለዎም ውህሉል ዓቕሚ ንረብሓ ህዝቦም ከውዕልዎ ዘኽእል ኣወዳድባ ተፈጢሩ፣ ነዚ ስራሕ ዘተሓባብርን ብሓላፊነት ዝመርሕን ናይ ፖሊሲ መፅናዕቲ ትካል ተመስሪቱ ኣዝዮ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም።

 

ስለዝኾነ ምሕደራ ትግራይ ምዕሩይ(ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝጠልቦ ግልጋሎት ክረክብ፣ ከይጉልእላእ፣ ውፅኢታዊ ናይ ግልጋሎት ኣወሃህባ ንምትግባር) ንምግባር፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ ብስፍሓት ኣብ ዝግልገለሉ ጣቢያ ስለዝኾነ፣ እዚ ናይ ጣቢያ ምምሕዳር ብመሰረቱ ንምልዋጥን ነዚ ግዜ ዝምጥን ንምግባር ዘኽእል ሓዱሽ ናይ ጣቢያታት ኣወዳድባ ተግባራዊ ክግበር ተገይሩ ኣሎ።

 

ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ትግራይ ናይ ወረዳታት ኣወዳድባ ኣብ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ብምድራኽ ብመሰረቱ ከም ብሓዱሽ ክውደብ ዝኽእለሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ። ብመሰረቱ እዚ ምስ ኣወዳድባ ዝተኣሰሰረ ጉዳይ፣ንልምዓትን ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳርን ብዘለዎ ትርጉምን ኣገዳስነትን እዩ ዝስራሕ ዘሎ። እግረ መንገዱ እውን ንንውሕ ዝበሉ እዋናት ክለዓሉ ዝፀንሑ ናይ ህዝቢ ሕቶ እናመለሰ ከምዘሎ ምርኣይ የድሊ። ካልእ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግበኦ ጉዳይ እንተሎ፣ ምስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ተዛሚዱ ክለዓል ዝፀንሐን ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ስምብራትን ኣብ ግምት ብምእታው፣ ዘላቂን ትካላዊን ብዝኾነ መልክዕ ንምፍታሕ ኣብ መፅናዕቲ ብምምርኳስ ዝፍተሐሉ መንገዲ ተፈጢሩ'ዩ። ናይቲ ክልል ይኹን ናይ ኩሎም ሴክተራት ቤዝላይን ከምእንደገና እናተሰርሐ ከምዘሎ ይፍለጥ። ስለዚ ከም ናተይ ርኢቶ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ መዳይ ዝነበሩ ዝተሓላለኹ ፀገማት ሱር በቆስ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመሮ ጉዕዞ ኣዝዩ መሰረታዊን ልዑል ትርጉም ዝወሃቦን ተግባር እዩ ።

 

ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ኢንቨስትመንት ዝተዛመዱ ናይዚ ኽልል ፀገማት ብዝምልከት ዝተሰርሑ ተግባራት ናብ ምርኣይ ንስገር። ኣብዚ ክልል ምስ ኣተሓሕዛ ሰብ ሃፍቲ ተዛሚዱ ዝለዓል ዝነበረ ፀገም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ'ዩ። ብምኽንያት እቲ ዝነበረ ፀገም ድማ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ሰብሃፍቲ ክልሎም ለቒቖም ናብ ካለኦት ክልላት ከይዶም ኢንቬስት ንምግባር ዝተገደድሉ ኩነታት ከምዝነበረ'ውን ይፍለጥ። ስለዚ ከም ክልል ብዝነበረ ዝንቡዕ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዕብየት ኢንቨስትመንት ክልልና ኣዝዩ ትሑት ከምዝነበረ ኩላትና እንፈልጦ ጉዳይ'ዩ።

 

ኣብዚ መዳይ ዝነበረ ፀገም 'ውን ትካላውን ዘላቕን ብዝኾነ ኣገባብ ንምፍታሕ፣ ከም ብሓዱሽ ብምፅናዕ ናይ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ለውጢ ተጌሩ'ዩ፡ ብምዃኑ ድማ ንርእሰ ምምሕዳር ብቐጥታ ተፀዋዒ ዝኾነ ነቲ ስራሕ ግቡእ ስልጣን ዘለዎ ትካል ተጣይሹ ናብ ስራሕ ተሰጋጊሩ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩውን ዋሕዚ ኢንቨስትመንት(ካብ ወፃእን ውሽጥን ዓዲ) ናይዚ ክልል ብዝገርም ፍጥነት እናውሰኸ ይርከብ።ሓዱሽ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን እናተፈጥረ ከምዘሎ ምርኣይ ይከኣል።

 

እንተኾነ ግዜ መርሕነት ዶከተር ደብረፅዮን ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ድርብ ታሪኻዊ ሓለፊነት ዝተሰከመ ምዃኑ ምርዳእ ዘድሊ ይመስለኒ። ሓደ ሓደ እዋን ገለ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ርድኢት ዝንቡዕ ምዃኑ ይዕዘብ እየ። ሓደ እዋን ጀነራል ፃድቃን ምስ ዋልታ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ምብላሻው ዘይነበረ ግን ድማ ብሰንኪ እቲ ብልሽት ዝተፈጠሩ ፀገማትን ዝፈጠርዎ ፅልዋን ንምስትኽኻል ዝፅዕር ዘሎ መራሒ ምዃኑ ምስኽርነት ሂቡ እዩ። ስለዙይ ትኹረት መሪሕነት ዶክተር ደብረፅዮን፣ ብሓደ ገፅ ስሉጥን ፍትሓዊን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ምዕባለን ንምርግጋፅ ኣብ ዙርያ መለስ ፃዕሪን ርብርብን ተፀሚዱ ከምዘሎ ግልፂ'ዩ።ብፍላይ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብምስፋን፣ ውሽጣዊ ነፃነት ዴሞክራሲያዉያን ትካላት ብምርግጋፅ፣ ከምኡ'ውን ኣብ ምሁራት ዝነበረ ዝንቡዕ ኣረኣእያን ኣተሓሕዛን ብመሰረቱ ብምልዋጥን ብምምሕያሽን ሱር ቦቀስ ለውጢ ንምርግጋፅ ኣብ ሓያል ወፍሪ ይርከብ።

 

በቲ ካልእ ገፅ ከኣ ካብ መወዳእታ 2010 ዓ/ም ጀሚሩ፣ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ንምድኻምን ንምብርካኽን ዝተፃወደ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ብኣዝዩ ዝገርም ጥበብን ምስትውዓልን እናመከተ፣ ዝፈሓስዎም ሽርሕታት እናቃለዐ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ክኸውንን ሰላም ክልልና ክሕሎን ታሪኻዊ ሓላፍነት ፈፅሙን እናፈፀመን ይርከብ።

 

ብመሰረቱ እዚ ኣብዚ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተዘይፍጠር ነይሩ፣ ብመርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ብርግፀኝነት ከይዲ ምዕባለን ለውጢን ትግራይ ብኣዝዩ ዝገርም ፍጥነት ክረጋገፅ ይኽእል ነይሩ'ዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ከምዝበሃል፣ ብሰንኪ እዚ ስልጣን ሕዙ ዘሎ ሓይሊ ኩነታት እናሓመቐን ናብ ዘየድሊ ኣንፈት እናማእዝነ ብምምፅኡ፣ ትኹረትን ናይ ጉዳያት ቅደም ተኸተልን መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ብኣሉታ ከምዝፀለዎ ዘጠራጥር የብሉን።

 

ከምኡ ብምዃኑ ድማ ኣብ ከይዲን ምዕባለን ትግራይና ዝፈጥሮ ዘሎ ቁጠባዊን ማሕበራውን ስምብራት ብብልሓትን ጥበብን እናኣለየ፣ እቲ ኣብ ህላወን ድሕንነትን ትግራይ ዘንፀላለው ሓደጋ ከከም ኣመፃፅኡ ብዝገርም ትዕግስቲ እናመከተን እናምከነን፣ ናይ ህዝቡ ናይ ትማሊን ሎሚን ዝተፈላለዩ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጠለባት ንምምላስ ሙሁራት ብምስታፍ ዘላቕን ትካላዊን ብዝኾነ ኣገባብ እናቐረፈ፣ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ነቕ ዘይብል ስጡም ሓድነት ብምፍጣር ንኹለመደያዊ ለውጥን ምዕባለን ትግራይን ተጋሩን ዝግስግስ ዘሎ መርሕነት እዩ። ከም ውልቀይ፣ ዶክተር ደብረፅዮን ተምሳሌት ስጡም ሓድነትን ሓበራዊ ምርድዳእ ብምዃን ነባሪ ታሪኽ ፊፂሙዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

 

ኣብ ሓፈሻዊ ትኹረትን ከይዲ ኣፈፃፅማ መደባትን መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን እዙይ ከም መበገሲ ካብ ረኣና፣ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ ፅሑፍ ዝረኣናዮ ዶክተር ደብረፅዮን ተምሳሌት ብሄራዊ ምርድዳእ ኮይኑ ከምዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ'ዩ። ካብ ኣርባዕትኦም መኣዝናት ትግራይ ማለት እውን ካብ ደቡብ፡ምብራቕ፡ሰሜንን ሞዕራብን ኣንፈታት ብማዕረ ዝፉቶን ዝፍቀርን ተጋዳላይ'ዩ። ከም ናተይ ርኢቶ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ዶክተር ደብረፅዮን ኮይኑ ኣዮኻ ናይና ብምባል ከም ሓደ ስድራ ቤት ኣብ ጎኑ ጠጠው ምባሉ ግቡእን ንደብሪፅ ክውሕዶ እንተኾይኑ እምበር ዘይበዝሖን ዝግበኦን እዩ ኢለ ይኣምን።

 

ምኽንያቱ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ውልቀይ ዝብሎ ናብራ ዘይፈልጥ፣ ተረፍ መስዋእቲ እየ ኢሉ ዝኣምንን በታ ዝተረፈት ዕድመይ ድማ ህዝበይ ከገልግለል ኢሉ ቆሪፁ ዝተበገሰን ፃምእ ልምዓትን ፍትሒን ህዝቢ ትግራይ ከርዊ ለይቲን ቀትሪን ኣብ ምስራሕ ዝርከብን፣ ክዳኑምበር ተጋዳላይነቱ ዘይተበረዘ ምሩፅ ወዲ ህዝቢ ስለዝኾነ፣ ክውሕዶምበር ኣይበዝሖን። ልዕሊ ኩሉ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ብልጫ ናይ ምስማዕ ተኽእልኡ መወዳድርቲ የብሉን። ሰብ ዘይመርፅ፡ምስ ኩሉ ክፍሊታት ሕብረተሰብ ብልቢ ኢህን ምሂን ዝብልን ካብ ኩሉ ንምምሃር ዘለዎ ብቕዓትን ብሓቂ ወናኒ ልዑል ክብሪ ምዃኑ ዘረጋግፅዩ።

እዞም ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ዘለዉ ክብሪታትን ብልጫታትን ካብ ዕላማታት፣ ክብሪታትን ብልጫታትን ናይ ውድብ ህወሓት ዝፍልፍሉ እዮም ኢለ ይኣምን።ገለ ውሱናት ክብሪታትን ብልጫታትን ዶክተር ደብረፅዮን ድማ ከምዚ ዝስዕብ ምርኣይ ይከኣል።

 

1. ውልቀ ማተርያላዊ ሃፍቲ ዘየብሉ ሓቀኛ መገልገሊ ህዝቢ፦

ዶክተር ደብረፅዮን ከም ሰብ ንናይ ውልቀ ማተርያላዊ ንዋይ ምንም ቦታ ዘይብሉ፣ ብጭቡጥ እውን እንትርፊ መፀሓፍቲን ሓንቲ ላፕቶፕን ምንም ናይ ውልቁ ንዋይ መንበሪ ገዛ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ሃብቲ ዘይብሉ፡ እታ ህይወቱ እውን እንተኾነት ተረፍ መስዋእትን ብናይ ካልኦት ጀጋኑ መስዋእቲ ዝተረፈት ምዃና ብጥብቂ ዝኣምንን ክሳብ መወዳእታ ድማ ህዝበይ ከገልግል እየ ዝብል ፅኑዕ እምነት ዘለዎ ተጋዳላይ እዩ። " ምንባረይ ትርጉም ዝህልዎ፣ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣድልዎን ስእነት ጥዑይ ምምሕዳርን፣ ድሕረትን ድንቑርናን እንተተናግፉን ቀስኑ ዝነብረሉ ኩነታት እንተተፈጢሩን ጥራሕ'ዩ" ዝብል እምነት ዘለዎ ዶከተር ደብረፅዮን፣ ነዚ ግብራዊ ንምግባር ብዘይ ዕረፍቲ ብዝለዓለ ህልኽን ዝነጠፍ ዘሎ መራሒ'ዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ደቡብ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት፣ ዶክተር ደብረፅዮን ካብናይ ህዝቢ ዝተፈለየ ህይወት ከምዘይ ብሉ፣ ህይወቱ ትርጉም ዝህልዎ መነባቢሮ ህዝቢ እንትመሓየሽን እንትልወጥን ምዃኑ ገሊፁ ምንባሩ ይዝከር። ስለዚ ሕዚ'ውን ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ መሰረታዊ ናይ ምንባር ትርጉም ንምፍፃም ዝፅዕር፣ ዝጋደልን ዘሎ ተጋዳላይ እዩ።

2. ዘይተበረዘ ህዝባውነት ዝተላበሰ መራሒ

 

ናይ ኩሉ ምንቅስቓሳት መንግስቲ መበገሲ ዘላቕን መሰረታዊን ረብሓ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ዶክተር ደብረፅዮን፣ ቋሚ መርአይኡ ህዝቢ ምዃኑ ንርዳእ። ሓደ ካብ ብልጫታት ዶክተር ደብረፅዮን፣ ናይ ምስማዕ ተኽእልኡ ብሓቂ ኩሉ መርሕነት ክወስዶን ምስ መዓልታዊ ህይወቱ ከወሃህዶ ዝግበእን መሰረታዊ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ'ዩ። ንናይ ኩሎም ክፍልታት ሕብረተሰብ ርእይቶን ተገዳሲነትን ንምስማዕ ዘለዎ ድሌት መዐቀኒ የብሉን። ይርባሕ ኣይርባሕ ንዝኾነ ሓሳብ ግቡእ ግዜን ቦታን ሂቡ ምስሰምዐ ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ቕንዕቲን ክትተሓዝ ዝግብኣን ጉዳይ ዘጨብጥን፡ እታ ብኣግኡ ክትእረም ዝግበኣ ነጥቢ ድማ ፊት ንፊት ክትእረም ብዘይንሕስያ ዘምህርን መስተውዐሊ መራሒ'ዩ።

3. ብፍትሒን ማዕርነትን ዘይደራደር መራሒ

ዶክተር ደብረፅዮን ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዝርኢን ብማዕረ ዘተኣናግድን እንትኾን፣ ንሰብ ብሰብነቱ ዝምዝንን ወናኒ ልዑል ክብሪን'ዩ።ብመሰረቱ ንዝኾነ ሰብ ብማዕረ ዝጥምት ሰርዓት ምህናፅ ዝከኣል፣ ንኹሉ ሰብ ማዕረ ዝርኢ ኣመራርሓ ምህናፅ ምስዝከኣል'ዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝበዝሕ ኣመራርሓ ዝጎድል ድማ ብማዕረ ዝርኢን ዘገልግልን ኣረኣእያ ዘይምህላው'ዩ። እዚ ኣምር'ዙይ ድማ ናይ ኩሉ እምነ ኩርናዕ ምዃኑ እሙን እዩ። ስለዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ንኹሉሰብ ማዕረ ዝርኢ ምዃኑ ብግብሪ ዘረጋገፀ መራሒ'ዩ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ኣብዚ መዳይ ንዝረአዩ ጉድለታት ዝፀውር ኣረኣእያ ዘይብሉን ብፍፁም ዘይደራደርን ተጋዳላይ'ዩ።

 

4. ንናይ ህዝቢ ግብረ መልሲን ርኢቶን ዝለዓለ ቦታን ግምትን ዝህብ

 

ኣብ ከይዲን ውፅኢትን ስራሕቲ መንግስቲ ብቀዋምነት ግብረ መልሲ (ርኢቶታት) ህዝቢ ከም ሓደ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ ብፅኑዕ ዝኣምን ዶክተር ደብረፅዮን፣ ንናይ ህዝቢ ርኢቶ ልዑል ቦታን ክብሪን ዝህብ መራሒ'ዩ። ከምቲ ኩልና እንዝክሮ፣ ካብ ፅባሕ ብዕሊ ስራሕ ዝጅምር ኣትሕዙ፣ ምስ ኩሎም ክፍሊታት ሕብረተሰብ (ማናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓረስቶት፣ ነጋዶ፣ ምሁራን...ወዘተ)፣ ምስ ኣብ ኣርባዕትኡ ኩርናዕ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ብሰፊሑ ዘትዩን፣ ድሌትን ጠለባትን እቲ ሕብረተሰብ ንምፍላጥ ፍቲኑ እዩ።

 

ባህጊን ድሌትን ህዝቢ ብዝግባእ ዘይፈልጥ መርሕነት ጠለባት ሕብረተሰብ ዝምልስን ዘዕግብን ስራሕ ክፍፅም ከምዘይኽእል ብፅኑዕ ዝኣምን ዶክተር ደብረፅዮን፣ ምርግጋፅ ተሳትፎ ሕ/ሰብ ዘይስገርን ቁልፊ ናይ ዓወት መንገዲ ምዃኑ ዝኣምንን ነዙይ መትከል ብጥብቂ ዝፍፅምን መራሒ'ዩ። ካልእ ኣብዚ ክጥቀስ ዝግበኦ ነጥቢ ንይምሰል ዝግበሩ መድረኻት ኣሚርሩ ዝፀልእን፣ ኩሉ ብቕንዕናን ብጭቡጥ ዝትግበርን ስራሕ ክፍፀም ከምዝግባእ ብትረት ዝኣምን ቅኑዕ መራሒ እዩ።

5. ሙሉእ ዘይጉድል ትዕግስትን ጥበብን ዝተዓደለ

 

ዶክተር ደብረፅዮን ንነገራት ብዝገርም ርግኣትን ዘስተውዕልን ዝምዝንን መበገስኦምን መዕለቢኦምን ብዝርዝር ብምፍላጥ ዝውስንን መራሒ'ዩ። ንኹሉ ነገር ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ዝመዝን፣ መሰልን ጥቅሚ ህዝቢ ዝነኪ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ዘይቕበልን ኣዝዩ መስተውዓሊ እውን እዩ። ካብ ዝሓለ ዓመት ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ፀለመታት ብዝገርም ብልሓት እናኣለየ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፃውዶም ዝነበሩ ተንኮላት ብጥበብ ክመኽኑ ዝኽእሉሉ ኩነታት እናፈጠረ፣ ብሓፈሻ ብትዕግስትን ብምስትውዓልን ንኹሎም መሰናኽላት ሰባብርና ክንወጽእ መተካእታ ዘይርከቦ መርሕነት ሂቡ'ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብዛ ፈታኒ እዋን እዝኣ ዶክተር ደብረፅዮን እንተዘይህሉስ ከመይ ኮን ምኾና ነይርና ኢልካ ክትሓስብ የገድድ።

 

6. ዘየቛርፅ ናይ ምምሃር ፀጋ ዝተዓደለ

 

ኩሉ ከምዝፈልጦ ዶክተር ደብረፅዮን ካብ ቀዳማይ ብርኪ ጀሚሩ ክሳብ ማትሪክ ዝፍተን ኮኾብ እዩ ነይሩ። ካብቶም ኣዝዮም ውሑዳት ሙሉእ ኣርባዕተ ነጥቢ ረኽቦም ናብ ዩኒቨርስቲ ዝኣተዉ ሓደ እንትኸውን ክሳብ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቱ ኣቋርፁ ናብ ሜዳ ዝወርድ ድማ ሰቓሊ ከምዝነበረ ይፍለጥ።ድሕሪ ዓወት እውን ካልኣይ ሰብ ድሕንነት እታ ሃገር ኮይኑ እናገልገለ፣ ብስሩዕ ብቐትሪ ቀዳማይን ካልኣይን ድግሪ ብኤለክትሪካል ኢንጅነሪንግ፣ ካልእ ካልኣይ ድግሪ ብፓብሊክ ፖሊሲ ካብ ለንደን፣ ሳልሳይ ድግሪ (PhD) ድማ ካብ ካፔላ ዪኒቨርስቲ ብዝገርም ብቕዓትን ውፅኢትን ትምህርቱ ከምዝዛዘመ ይፍለጥ።

 

ስለዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ብክልሓሳብን ብተግባርን ኣዝዩ ዓሚቕ ፍልጠትን ድሉብ ተሞክሮን ዘለዎ መራሒ ምዃኑ እሙን እዩ። እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ክብሪ ዶክተር ደብረፅዮን ግን ኣብ መዓልታዊ ናይ ህይወት ጉዕዞ ዘየቋርፅ ናይ ምምሃር ልምዲ ዘለዎ ምዃኑ'ዩ።ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መዓልታዊ ከይዲ ጉዕዞ እንትመሃር እንተሎ፣ ኣብ ልዕሊ'ቲ ካብ መዓልታዊ ንባብ ዝቐስሞ ፍልጠት ብተወሳኺ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ (ካብ ከተመታይ፣ ገባራይ፣ ምሁር) ዝመሃር ሰብ ምዃኑ ከኣ ፍሉይ ይገብሮ።

 

7. ፍፁም ህርኩትን ኩሉ ምንቅስቓስ ብኣንፃር ለውጢ ዝርኢን ሰራሕተኛ

 

እቲ ካልእ ብልጫ ዶክተር ደብረፅዮን ድማ ብጣዕሚ ፃዕራምን ህርኩትን ምዃኑ'ዩ። ካብ ግዜ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ ሙሉእ ግዝኡ ንስራሕን ንዕላማን ዝውፊ፣ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርጊ እውን ብትመሳሳሊ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 18 ሰዓታት ዝሽቅልን ናብራ ህዝቢ ንምልዋጥ ብህልኽ ዝጋደልን ዘሎ መራሒ'ዩ።

ብኣንፃሩ ሓደሓደ ኣመራርሓ ግን ይትረፍ ዶ ሕልፊ ግዜ ወስዶም ክሽቅሉስ እታ ዝተሓተት ስታንዳርድ እውን ኣብ ቢሮ ኮይኖም ህዝቢ ክሰምዑን ከገልግሉን ዘይኽእሉ ከምዘለዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።

ኣብ ፌዴራል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ፅቡቓት ስራሕቲ ዝፈፀመ ዶክተር ደብረፅዮን፣ እቶም ብሕመቐን ግዕዝይናን ዝፍለጡ ዝነበሩ ቴሌን ሓይሊ መብራህቲን መሰረታዊ ናይ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ከምፅኣን ናብዚ ሕዚ በፅሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ክበፅሓ ዝገበረ እዩ።

ብሓፈሻ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኣዝዩ ዝእመንን፣ ኩሉ ሰብ ብዝለዓለ ርእሰ ተኣማንነት ክሽቅል ዝድርኽ፣ ንሓደሽቲ ይኹና ነባራት ምትእስሳራት (networks) ምሕረት ዘይህብ፣ ቅድሚ ሕዚ ደፍሮምና ኣካይደኦም ባህ ኣይበለናን እናተባህለ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዒ ክድገምስ ይትረፍ ክሕሰብ እውን ዘይፈቅድ ስርዓት እናተኸለ እዩ ዘሎ።

ስለዝኾነ በዚ ተፈጥሩ ዘሎ ምችው ሃዋህው ተጠቕምና ኣብ ጎኒ መርሕነት ዶክተር ደብረፅዮን ዓሲልና፣ ህዳሰ ክልልና ጋህዲ ንምግባር በርትዕና ክንሰርሕን ክንፅዕርን ይግባእ እብል።

ብካልእ ፅሑፍ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀንዩ:!

Back to Front Page