Back to Front Page

መንግስቲ ትግራይ ይፋዘዝ ኣሎ፣ እቲ ሞቕሎ ሓዊ ይንእሶ ኣሎ ነቀፃፅሎ፣

መንግስቲ ትግራይ ይፋዘዝ ኣሎ፣ እቲ ሞቕሎ ሓዊ ይንእሶ ኣሎ ነቀፃፅሎ፣

ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ኩሉ ከንብቦን ሓሳብ ክህበሉን ዝግባእ፣ መንግስቲ ትግራይ ይፋዘዝ ኣሎ፣ እቲ ሞቕሎ ሓዊ ይንእሶ ኣሎ ነቀፃፅሎ፣ /ናይ ቃልሲ ፃውዒት/

*****************************************

ህዳሰ ኢትዮጵያ

ሚያዝያ 30፣ 2011 ዓ.ም.

 

ኩላትና ከምንርደኦ እቲ ሐዚ ዘለናሉ ኩነታት ስሙ ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ቃልሲ ዝግበረሉ መድረኽ እዩ፡፡ ሐዚ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክተጥቅዖ ንዝደለኻ ሓሶትን በለካ ለኽዐካ እናፈጠርካ፣ ዶክሜንታሪ ፊልምታት እናሰራሕካ፣ ብሚድያ እናጋወሕካ፣ ኢልካውን ብሕጊ እናቕረብካ መጥቃዕቲታት ምፍፃም እዩ፡፡

ነዚ ጉዳይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምእንተ ሰላምን ምርግጋዕን ምእንተ ፖለቲካዊ ትርጉም ከይወሃቦ ብዝብል፣ ንለውጢ ምዕንቃፍ ከይመስል ብዝብል ልቢ ብምዕባይን፤

       ናይ ኢህወዴግ መንነት ሒዞም መንነት ተጋሩ ኣብ መድረኽ እናዋረዱ ንዝውዕሉ፣

       ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን፣ ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ጎንፂ ንክፍጠር ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ፣

       ንህዝቢ ትግራይ እናዋረዱ፣ እናናሸዉ ዝውዕሉ ሰበስልጣን ፌደራልን ክልላትን፤

       ንህዝብን መንግስትን ትግራይ በበዲሎም ካብ ትግራይ ሃሃዲሞም ናብ ናይ ትግራይ ሸፋቱ መሕብኢ ኮይና ዘላ ክልል ኣምሓራ እናኸዱ ዝሕብኡን ኣብቲ ዝተሓብኡሉ ክልል ኮይኖም መዕነዊ ተግባራት እናፈሓሱ ዝውዕሉ ወንጀለኛታት፣

       ንትግራይ ህዝብን መንግስትን ንምብታን ውዲት እናፈሓሱ ኮሚቴታት እናጣየሹን ባጀት እናመደቡን ዘዋፍሩ ፅግዕተኛታት፤

       ንመንግስቲ ትግራይ ከፍርሱ ብኣውሮፕላን ኮማንዶ ዝሰደዱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ፤

       ብሓፈኛ ኣብ ቶንኮልን ውዲትን ዝሳተፉ ዘለዉ ፅግዕተኛታትን ወንጀለኛታትን፣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓቓቢ ሕጊ ከሲሱ፣ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ይግባእ፡፡

ፌደራል መንግስቲን ገለ ክልላትን ብደርዘን ዝቑፀሩ ወንጀለኛታት ሾጒጦም እናሃለዉ ናይ ትግራይ መንግስቲ ግን ብኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ እንትኽሰስ ብሚድያ ንሰምዕ ኣለና፡፡ ካሊእ ተሪፉ ናይ ኣምሓራ ሚድያ መቐለ መሕብኢ ወንጀለኛታት ዝብል ሽም ፅግዕተኛታት ወፂኡዋ፡፡ ከም መጠን ትግራዋይ የበሳጩ፣ የሕምም፡፡ ትምክሕቲ ፀፍ ጭልጥ ኢሉ ክኸስስ እንትረአ ይገርም፡፡

Videos From Around The World

ንኣብነት ተጋሩ ወንጀለኛታት፣ የቀን ጅቦች፣ ሙሰኛታት እናበሉ እንትህደኑ ንርኢ ኣለና፣ እዚ ሃደና ብመንግስቲ፣ ብዕስለ መጫፍርቲ፣ እንትኻየድ ንዕዘብ፡፡ ገለ ገለ ተጋሩ ከይንሽወድ፡፡ ሙሰኛ ካብ ማንም ንላዕሊ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ሰብኣዊ መሰላት ዝግህስ ካብ ማንም ንላዕሊ ፀላኢ ትግራዋይ እዩ፡፡ ንምንታይ ካብ ማንም ንላዕሊ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ተባሂሉ? ምኽንያቱ ህዝቢትግራይ ምእንተ ሰብኣዊ መሰላት፣ ምእንተ ኣድልዎ ክጠፍእ ካብ ማንም ንላዕሊ ስለተቓለሰን ካብ ማንም ንላዕሊ ከቢድ መስዋእቲ ስለዝኸፈለን፡፡ ሐዚ ግን ካብ ትግራዋይ ንላዕሊ ኮይኖም ትግራዋይ ተቓሊሱ ዘረጋገፆም መሰላት ንትግራይ ከምህሩ ላሕ ይብሉ ኣለዉ፡፡ ከምዚ ዓይነት እንትርኢ መለስ ኣንጀቴ ሓደሽቲ ሸቃጦ ይብሎም ነይሩ፡፡ እንትቃለስ

ዝተኸበሩ ናይ ሃገርና ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አሕመድ ውሽጦም ጭልጥ ዝበሉ ተሟጓቲ ሰብኣዊ መሰል፣ ጭልጥ ዝበሉ ተቓላሲ ኣንፃር ግዕዝይና፣ ከምኦም ዝበለ ትኽክለኛ ህዝባዊ እምነት ክሳብ ዘየለ ዝመስል እንትዛረቡን እንትሰብኩን ንምእማን እንትፍትኑን ንዕዘብ ኣለና፡፡ ብሓቂ ከምኡ እንተዝኾኑ ካብ ማንም ንላዕሊ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ፣ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ምኾኑ፣ ህዝቢ ትግራይ እውን ብጥርጣረን ብስግኣትን ዘይኮነ ምርኣዮምስ ዳርጋ ከም መለስ ምረኣዮም ነይሩ፡፡ ብጭቡጥ ግን ከምኡ ኣይኮኑን፡፡ ዝዛረብዎ ካሊእ ዝትግብርዎ ካሊእ፡፡ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ከም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመሰለ አረመኔ፣ ብዘይ ፍርዲ ዝኣስር፣ ህዝቢ ዘሳቒ፣ ካብዞም ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዝተብሃለ ምግሃስ መሰል ደቂ ሰባት ዝምልከት ዶኩመንታሪ ፊልም ብዓሰርተታት ዕፅፊ ዝከፍአ መግሃስቲ ዝፈፀመ፣ ናይ ዓለም መንግስታት ዝመስከርዎ፤ ዶ/ር ኣብይ እውን ኣብ ደህንነት እናሃለዉ ዝፈልጥዎ ሓበሬታ ምዃኑ ጥርጥር የብሉን፡፡ እሞ ደኣ ህዝባዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ እምነት ዘለዎን ኣንፃር መሰል ወዲሰብ ዝግህሱ ብፅኑዕ ዝቃወም መራሒ ከመይ ገይሩ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይዓርኽ?

ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዕግርግር፣ ምፍንቓል፣ ናይ ሰብ ህይወትን ንብረትን ምጥፋእ፣ ናይ ዜጋታት ሰላማዊ ምንቅስቓስ ምዕጋት ኣጋጢሙዋ ኣሎ፡፡ ናይዚ ኩሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ገሊኡ ኮነይ ኢሉ ገሊኡ ሰኣን ኣዞኡ ዝፍጠር ዘሎ ወንጀል እዩ፡፡ እዚ ወንጀል ድማ ብሕገ መንግስትና እቲ ዝለዓለ ወንጀል እዩ፡፡ ነዚ ወንጀል ክከላኸል ዝግበኦ መንግስቲ ናብቲ ወንጀል ካብ ተዘፈቐ፤ ንሕና ተጋሩ ካብ ሕገመንግስቲና ይከበር ሓሊፍና ባዕልትና ሕጊ ብዝፈቕዶ ዘይንቃለስ? ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ዘይነብሎም?

ክንደሻዕ ክንዕሾ፣ ክንደይሻዕ ክንታለል፡፡ በገዛ ሕገመንግስትናስ ንሕና ክንጥቃዕ፡፡ እዚ ብኣሻሓት ተጋሩ ቀያሕትን ፀለምትን ከፊልና ዘምፃእናዮ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ፅግዕተኛታትን ትምኽክሕትን ፀንቂቖም እንትጥቀሙሉ ንሕና ተጋሩ ልቢ ኣዕቢና እናተብሃለ ሸለል ክንብሎን ኣብ መወዳእታ ስርዓትና ንትምክሕቲ ኣሕሊፍና ክንህቦን ኣይግባእን፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን ትምክሕቲ ሓይልታት ነቲ ዘይኣምንሉ ሕገመንግስቲና፣ ነቲ ሕገ-ኣራዊት ዝብልዎ ሕገመንግስቲ ንዓና ንተጋሩ ከም መጥቕዒ እንትወስድዎ ንርኢን ንዕዘብን ኣለና፡፡ እዞም ሓይሊታት እዚኦም ንዓና ኣዳኺሞም ዳሓር ቀዳዲዶም ብምድርባይ ንዓና ዝኣስር ሕጊ ከምዘውፅኡ ፍሉጥ እዩ፡፡ ኩላትና ክንሓስበሉን ክንጭነቐሉን ይግባእ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኩሉ ትግራዋይ በቢሞያኡ አእጃሙ ብምድርባይ እቲ ሞቕሎ ክነርስኖን መንግስትና ድቃስ ክነስእኖን ይግባእ፡፡ ክቡር መራሒና መለስ ዜናዊ ይብሎ ዝነበረ ሓደ ነገር እቲ ሞቕሎ እንተረሲኑ ተረጋጊዑ ዝቕመጥ የለን እንተጦምቢዩ ግን መራሕትናውን መቺዩዎም ይድቅሱሉ ይብል ነይሩ፡፡

ሐዚኳ መራሕትና መቺዩዎም ይድቅሱ ኣለዉ ካብዝብል ኣይኮንኩን ዘልዕሎ ዘለኹ፡፡ ግን ድማ ምንቅስቓስ መራሕትና እንትዕዘብ ካብ ምክልኻል ሓሊፎም ከምቲ ዝድለ ተዓፃፀፍቲ ኮይኖም ንተንኮልን ሽርሕን ተረዲኦም ከከም ኣመፃፅኣኡ ኣብ ምምካት ኣይዓገብኩሎምን፡፡ ስለዚ እዚ ንሓደ ሰብ ወይ ንኣመራርሓ ጥራሕ ዝግደፍ ዘይኮነስ ንማንም ትግራዋይ ከም ሓላፍነት ወሲዱ እንተይ ነዓቐ ትመስሎ ሓሳብ፣ ቶንኮል፣ ሽርሒ፣ ኮታስ ንፀላእቲ ዝወቅዕ ሓሳብ ከቕርብ ይግባእ፡፡ ሎሚ ንህዝቢ ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ዋላ ተንኮልን ሽርሕን እውን ከይተሰከፍና ክንሓስብን ክንትግብርን ዝጥለበሉ እዋን ኢና ዘለና፡፡ ብሸለል መለል ንፅግዕተኛታት ዘረከብናዮ ስርዓት ክንመልሶ ይግባእ፡፡

ስለዚ ናይ ክልልና ቢሮ ፍትሒ፣ ናይ ክልልና ቤት ፍርዲ፣ ናይ ክልልና ጠበቓታትን ተጋሩ ናይ ሕጊ ሰብ ሞያታት፣ እዚ ዝኒሀ ቃልሲ ተረዲእኩም፣ ኩነታት ሃገርናን ክልልናን ብምግንዛብ፣ ፀላእቲን ደመኛታትን ህዝቢ ትግራይ ዝፍሕስዎ ዘለዉ ውዲታት ብምርዳእ ብሕጊ መዳይ ክንከዶ ዝግባእ ክያዶ ንመንግስቲ ትግራይ እናማኸርና ምክልኻልና ክነሕይል ይግባእ፡፡

Back to Front Page