Back to Front Page

ዓር ንብለክን፣ ክር ንብለክን፤ እንተኣበኽን ንነብሪ ንህበክን

ዓር ንብለክን፣ ክር ንብለክን፤
እንተኣበኽን ንነብሪ ንህበክን

ህዳሴኢትዮጵያ

ጉንበት 12፣ 2011 ዓ.ም.

 

ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ኣብ ሞንጎ ክለባት ትግራይ ዝረአ ዘሎ መዕነዋይ ንሕንሕ ከም መጠን ትግራዋይ ዘሕፍርን ሕማቕ ታሪክ ይስራሕ ብምህላዉ ዝተሰመዐኒ ከካፍልን ነዚ ተረዲእና ኩላትና ተጋሩ ክንቃለሶን ክንምክቶን ስለ ዝግባእ እጃመይ ከወፊ ብዝብል እዚ ኣዳሊየ ኣለኹ፡፡እሞ ሃየ ነንብባ ንማጎተሉ፣ምእንተ መንነትና ድማ ኩላትና

ንቃለስ፡፡

ትግራዋይ ሓድነቱ ኣብ ዘጠናኸረ ቁፅሪ ማንም ዝደፍሮ የለን፡፡ ሓድነቱ ኣብዘላሕለሐ ቁፅሪ ተስዓራይን መፃወቲ ትምክሕትን ፀላእትን ይኸውን፤ ኩሎም ዕድላቱ ንፀላእቲ ኣሕሊፉ ይህቡ፡፡ እዚ ድማ ብታሪኽ ዝፍለጥን ሎሚ'ውን ዝረአ ዘሎ ሓቂ እዩ፡፡ ኣብ ስፖርት ንሪኦ ዘለና'ውን ንሱ እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ክልተ ክለባት ትግራይ (መቐለን ወልዋሎን) ብዝተፈጠረ ስፖርታዊ ንሕንሕ፤ ብምኽንያት ውሑዳት አርሒቆም ምሕሳብን ምምዝዛን ዝተስኣኖምን ብስምዒት ዝኖግዱ  ናይ ክልቲኡ ደገፍቲ ዝኾኑ ወገናት፣እንትነሓንሑን ሓሊፉውን እንትፀራረፉ እንትደባደቡ ክትርእን ክትሰምዕን ብጣዕሚ የናድደካ፡፡ 

Videos From Around The World

ብፍላይ እቲ ፀርፊ ካብ ውልቆም ሓሊፉ መንነት፡ ባህሊ፡ ታሪኽን መነባብሮን ናይ ክልቲኦም ተጋሩ ህዝብታት እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ከዋርዱን ከናሽዉን ክትሰምዕ ብጣዕሚ የሕርቕ ናብ ስምዒት የእቱ፡፡ እዚ እንትትርኢን እንትትሰምዕ ብርክት ዝበለ ሰብ "ኣንታ እዚ ትግራዋይ'ውን ግዲ ከምሃገሩ እዩ፣ ትግራዋይ ፉሉይ፣ ትግራዋይ ስልጡን ጀግና እናበልናስ ኣብቲ ሕማቕ እዋን ነኒባዕሉ እናተናኸሰ ህዝቢን ክልልን የዋርድ" ይብል፡፡ እዚ ኩነታት ክሳብ ክንደየናይ ሓደገኛን ኣዚዩ ዝወረደን ንሓድነት ተጋሩ ዝፈታተንን ንሓደጋ ዘቃልዕ ምኳኑ ዘርኢ ሓደነገር ንምጥቃስ፤ ኣብዚ ሀዚ እዋን ፀበብትን ትምክሕትን ንትግራዋይ ንምምብርካኽ ብፖለቲካ ብ ኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ከምኡውን ብስፖርታዊ ንጥፈታት ኮታስ ብኹሉ መዳይ እንትነቀሳቐሱ፣ እዞም ናትና ሃሳሳት ቲፎዞ ናብ መፃወዲ ትምክሕቲ ሰተት ኢሎም ብምእታው ክልቲአን ክለባት ምስ ናይካልእ ክልል ክለባት እንትፃወታ አንፃር መንነቶም እንትድግፉን እንትፃረፉን ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ ገይሮምዎ፡፡ ስፖርቲ ብስፖርትነቱ ንደስ ዝበለካ ምድጋፍ ትኽክልን መሰልን እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሐዚ ኩነታት ትግራዋይ ንምብርካኽ ተንኮላት ኣብዝፈሓሰሉ እዋን ተገሪህና ብምኽንያት ስፖርት ኣብ ትግራዋይ ነቃዕ ብምፍጣር ሓድነትና ምዝራግ ግን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ገበን እዩ፡፡

ኣይበል'ምበር ፀላእቲ ንትግራዋይ ብሓይሊ ንምምብርካኽ እንተመፂኦም እሞ ትግራዋይ ንመንነትካ መክት ዝብል ፃውዒት እንተዝግበር እዞም ናይ ክልቲኦም ክለባት ሕማቃት ደገፍቲ ብሓደ ክስለፉ ኣይኽእሉን ወይ ክዋድኡ እዮም ወይከዓ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ኣሕሊፉ ክህቦ እዩ፤ ኢሉውን ፀላኢ ድማ ብዝተኸፈተሉ መንገዲ ሰተት ኢሉ ኣትዩ ይበታትነና፡፡ እቲ ሐዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ስፖርታዊ ኣደጋግፋ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ኣሕሊፉ እንትህብን ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብ መንጎ እዞም ከባቢታት ፅልኢትን ቅሬታን ቂምን እንትፍጠር እዩ ዝረአ ዘሎ፡፡

ኣብዚ ሀዚ እዋን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ዓብይ ንኡሽተይ ቆልዓ ሰበይቲ፡ መምህር ተምሃራይ ሓኪም ወታደር፡ በዓል ሃፍቲ አርቲስት፡ እስላም ምስ ክርስትያን፣ ካብ ጫፍ ሰሜን ናብ ጫፍ ደቡብ፣ ካብ ጫፍ ምብራቕ ናብ ጫፍ ምዕራብ፤ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ተረዲኡዎ ሓድነቱ እንተጠናኽር ናብ ዓዱ እንትኣቱ እንትንዕዘብ ብካሊእ ጫፍ ድማ ኣዚዮም ዉሑዳት ሰብ ወልፍን ሰኽራማትን ብዝቕስቕስዎ መርዛም ናይ ከባቢያዊነት ፅልኢት ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዘን ክልተ ክለባት ንሓድነት ተጋሩ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምንቅስቓስ እንትገብራ ንርኢ፡፡ እዞም ኣብዘን ክልተ ክለባት ዘለው ፅንፈኛታት ደገፍቲ ትግራዋይነት ዝርደኦም ኣይመስሉን፡፡ ዝፍፅሙዎ ዘለው ተግባራት ኩሉ ሓድነት ተጋሩ ዝዘርግን ንተጋሩ ዘቕሕርን እዩ፡፡

ከምዝፍለጥ እዘን ክለባት ናብ ናይ ሃገርና ፕሪመር ሊግ ብምእታወን ዘይተሓጎሰ ትግራዋይ ኣይነበረን እንተተብሃለ ምግናን ኣይኸውንን፡፡ መንግስቲ ክልልና ይኹን ትእምት እውን ካብዚ ናይ ትግራዋይ ስምዒት ብምብጋስ እዘን ክለባት ንትግራዋይ ናብ ሓድነትን ጥንካረን ከምፀኣ እየን ብዝብል ኣተሓሳስባ ካብቲ ድኻ ህዝቢ፣ ካብቲ ኣብዳስ ዝመሃር ህዝቢ፣ ካብቲ ናይ ማይ፣ መንገዲ ጥዕና ግልጋሎት ፀገም ኣለኒ ኢሉ ሕቶ ዘቕርብ ህዝቢ ቀኒሶም ነዘን ክለባትና መጠናኸሪ ተባሂሉ ሚልዮናት ገንዘብ ክምደበለን ተገይሩ እዩ፡፡ ይኹን እምበር እዘን ክለባት እዚኤን ኣብ ክንዲ ሓድነትን መንነትን ትግራዋይ ሓሊየን ዝኸዳ ኩሉ ምንቅስቓሰን ሓድነት ትግራዋይ ዝዘርግ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ፡፡ ክዕረያ እየን ዝብል ዝተፈላለዩ መድረኻት እንተተኸፈተለን እውን ኣመሓይሸን እንተበልካየን ተመሊሰን ናብቲ ጭቃ ኣትየን እንትልወሳ ንርኢ፡፡ እዚ ኣፀያፊ ተግባር መጀመሪያ ነዘን ክለባት ንባዕልተን ዝጎድእ እንትኸውን ካብኡ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ዘይለቅቕ መርዚ ይነዝሓ ስለዘለዋ፡፡

ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ሃገር ዝነበረን ደረጃ ነኪየን፡፡ መቐለ እናመርሐት ዝነበረት ትማሊ ደረጃኣ ንካሊእ መነሓንሕቲ ኣረኪባ፡፡ ትግራዋይ ሓሪሩ፡፡ እዘን ክልተ ክለባትና ኣብ መንጎአን ዘሎ ስፖርታዊ ንሕንሕ ጥዕና ዘለዎን እንተዝኸውን፣ ዝገብረኦ ስፖርታዊ ንጥፈታት እውን መርአይአን ፀቢብ ከባቢ ዘይኮነስ ኣስፍሕ ኣቢለን ንትግራይ ኢለን እውን ንሃገር እንተዝሪኣ ነይረን ንትግራዋይ ከሐብና ነይረን፡፡ ጥዕና ዘለዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት እናዘናገዐ፣ ሃድነት ህዝቢ ሓሊዩ ኣፋቒሩ መንነቱ ኣኽቢሩ ምንቅስቓስ እንትግበር እዩ፡፡ ከም መጠን ስፖርታዊ ውድድር ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣትሌቲክስ ኣብ ዓለምለኸ ውድድር ዝግበር፣ እዘን ክለባት ኣብ ነንባዕለን እንትገጥማ ከም ዓቕመን ኣዎንታዊ ንሕንንሕ እንተገበራ ንቡር እዩ፤ ምስ ካሊእ እንትገጥማ ድማ ንትግራይ እናጠመታ ከመይ ትግራይ ንቕድሚት ነምፅኣ ብዝብል እናሓሰባ እናተመኻኸራ፣ እናተደጋገፋ ምኻድ ዘሎን ትኽክለኛ ኣካይዳን እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ሐዚ ንሪኦ ዘለና ምጥልላፍ እዩ፡፡ ኣብ ክንዲ ንትግራዋይ ዝሪኣ፣ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ኣፉ ገዲፉ ዝመደበለን ባጀት ሓላፍነት ዝስመዐን፣ እታ ሓንቲ ንታ ካሊእ ጠሊፋ ክተውድቕ ምፍታን፤ እታ ሓንቲ ምስ ካሊእ ክልል እንትትገጥም ኣብ ክንዲ ንትግራዋይ ዘሕብን ድጋፍ ምግባር ንትግራዋይ ዘናድድ ድጋፍ ክትርኢ ከለኻ ስፖርት ትግራይ የፅለአካ፡፡ ብዙሓት ኣብ ስፖርት ስምዒትን ወነን ዝነበሮም ተጋሩ ብምኽንያት እዘን ክለባትና ካብ ስፖርት ትግራይ ብምርሃቕ ናብ ናይ ወፃእ ስፖርት ክናፍቑ ገይሩዎም ኣሎ፡፡

ስለዚ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ፡፡ በቃ ይኣኽሎ ይበሃል፡፡ እታ ሓንቲ ንታ ካልእ ብሕማቕ ዓይኒ፣ ብፅልኣት ብምርኣይ ኣብ ሃገር ደረጃ ዓዎት ክተመዝግብ ኣይትኽእልን፡፡ እንተኣመዝገበት እውን ንኹሉ ትግራዋይ ኣየሕጉስን፡፡ እዘን ክለባትና ኣብ ሞንጎአን ፍቕርን ምትሕልላይን ምድግጋፍን እንተሊዩ ብሃገር ደረጃ ተዓወቲ ይኾና ምኽንያቱ በይንኻ ምጉያይን ብሓባር ምጉያይን ኣፈላላይ ስለዘለዎ፡፡ ብምድግጋፍን ምትሕልላይን ዝመፅእ ዓዎት ድማ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ዓዎት ይኸውን፤ ሓድነት ታጋሩ የጠናኽር፣ መኸተ ተጋሩ የጠናኽር፤ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ክሓሩን ክብርግጉን ይገብር፡፡ ህዝቢ ዝመደቦ ባጀት እውን ዕላምኡ ይወቕዕ ብቀፃሊ ድማ ተበረታቲዑ ዝበለፀ ባጀትን መተባብዒን ክምድበለን ይለዓዓል፡፡

ስለዚ ንትግራዋይነት ዘዋርድ፣ ሓድነት ትግራዋይ ዝሽርሽር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ስፖርት ካብ ውዲት ትምክሕትን መሳርሒታቶምን ከምኡውን ካብ ባንዳነት ምዃን ወፃእ ኮይኑ ኣይረኣይን፤ ስለዝኾነ ድማ ነዚ ተግባር ዝፍፅም ወገን ኩሉ ኣንፃር ትግራዋይነት ተፈሪጁ ኩሉ ትግራዋይ ክቃለሶ ይግባእ፡፡ ደጊም ይኣክል ይበሃል፡፡ ብሰንኪ እዚ ትግራይና ዝነበራ ደረጃ የንቆልቁል ኣሎ፡፡ እዚ ሐዚውን ሓድነትና ብምጥንኻር ክንመልሶ ይግባእ፡፡ ንሓድነት ተጋሩ ዝሽርሽር ስፖርታዊ ንጥፈታት ናብ ገደሉ ይጎሓፍ፡፡ ኩሉ ትሕቲ ሓድነትናን ትሕቲ መንነትናን እዩ፡፡ ስለዚ አቱም ብሽም ደገፍቲ ክለባት ሓድነት ተጋሩ ክትዘርጉ ላሕ ትብሉ ዘለኹም ወገናት ልቢ ግበሩ፤ እንተዘየለ ግን ካብ ሓድነት ዝዘርግ ዝኸፍአ ፀላኢ የብልናን፤ ዓር ንብለክን፣ ክር ንብለክን፤ እንተኣበኽን ንነብሪ ንህበክን

ምሽጥር ዓወትና ውሽጣዊ ሓድነትናን ጥንካረናን !!!

ርኢቶኹም ብዝስዕብ ኣድራሻ ምልኣኽ ይከኣል

hidaseethiopia@yahoo.com ወይ hidaseethiopiaa@gmail.com

 

 

Back to Front Page