Back to Front Page

ተነሓናሓይን ቆዛማይን ይፈላለ እዩ። ዘይራኸብ !

ተነሓናሓይን ቆዛማይን ይፈላለ እዩ። ዘይራኸብ !

ነጋ ዘርኡ 9-2-19

ኣብዛ ዓዲ ቅድሚ ርብዒ ክፍለ ዘመን ዝፀደቐ ሕገመንግስቲ ፤ ዓለም ሽዑ ምስ ዝበፅሓቶ ዝለዓለ ጠርዚ ኣተሓሳስባ ክዳረግ ተገይሩ ዝተፃሕፈ ሰነድ እዩ።

ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሓደ ከረጢት ከይጭፍለቕ ንሕና ብሄር ብሄረሰናትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኢሉ ብምጅማር፤ ሉኡላዊነት ሃገር ኣብ መሰል ህዝብታት ዝተደረኸ ምዃኑ ብንፁር የቕምጥ። ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ድማ፤ እተን ብማቴርያላዊ ምዕባለ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ስልጣነ ዝበፅሓ ዓድታት ሕዚ ዘይደፈረኦ ንቐፃላይ ግን ዝኣትወኦ ፤መሰል ርእሰ ውሳነ ብሄር ብሄረሰባት ዘረጋገፀ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፍዎ መሰል ሳልሳይ ወለዶ ዝብሃል ብኽለት ከባቢ ኣየር ኣብ ዘወገደ ሰላማዊ ኣከባቢ ናይ ምንባር መሰል፤ ዘካተተ እዩ።

እዛ ዓዲ እቲ ኣብ ዓለም ሕዚ ህልው ግቡእ ዝኾነ ናይ ሕብረ -ፓርቲያዊ ስርዓት ከምዝትኽተል ኣብ ሕገ መንግስቲ ተደንጊጉ እዩ። ብመሰረትዚ እቲ ንፓርትታት ዝተዋህበ ምህዳር ኣዝዩ ገፊሕ እዩ። ብተፈጥርኡ ሓደ ፓርቲ ንኽብሕቶ ዝፈቕድ ኣይኮነን። ብሓቂ ንረብሓ ህዝቢ ክጠቅም ኣማራፂ ሒዙ ንዝመፀ ኣካል ሓንጎፋይ ኢሉ ዝቕበል ሕግን ፖለቲካዊ ምህዳርን ተመዓራርዩ ዝርከበሉ እዩ።

Videos From Around The World

ከም ዕድል ኮይኑ ግን፤ ኢህወደግ ስልጣን ዝሓዘሉ መዓልቲ ኣፅቢሖም ኣብዛ ሃገር ዝተፈጠሩ ፓርትታት ፤ ኣብ ዙርያ ሰደቓ ኮፍ ኢልካ ብዝሰልጠነ ኣገባብ እሂን ምሂን ዘይኣምኑ ኣቋራጭ ደለይቲ ስልጣን ኮይኖም። ተነሓናሕቲ ንምዃን ዘይተዓደሉ ተቓወምቲ ኮይኖም። ኣብ ኩሉ ወይ ኣብ ክፋል ተግባራት መንግስቲ ኣማራፂ ፖሊሲታት ክንዲ ዘምፅኡ፤ እግሪ እግሪ ኢህወደግ እናሰዓብካ ምንቃፍ ከም ሓደ ፖሊሲኦም ወሲዶምዎ። ኣብ ድኽመታት ኣፈፃፅማ ኢህወደግ ምሕባእ መሪፆም። ኣብ ዓዶም ምስ ዘሎ ኣውራ ፓርቲ ኣብክንዲ ምዝታይ፤ ነናይ ባዕለን ረብሓ ኣማእኺለን ሕልፍ ክብል እወን እኩይ ዕላማ ሒዘን ጣልቃ ምእታው ምስ ዝለመዳ ሃርጓፋት ባዕዳውያን ተመሻጢሮምን ከዲሞምን ምሕዳር መሪፆም። ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ፤ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝተወከሉሉ መድረኽ ዝካትዑ፤ ፈቆዶ ወፃኢ እናዛወኑ ንመንግስቶምን ህዝቦምን ረድኤት ከይትህቡ ዝብል ፌርማ ከተኣኻኽቡ ሕምበለል ምባል መሪፆም። ነብሰ ገዳያት፤ ሰሪቆም ዝሃደሙ ፤ ውልቀ ጥቕሚ ከሳድዱ ኣብ ወፃእ ዓዲ ዝነብሩ እካብ ጉርድታት፤ ከምቲ ዝብኢ ኣብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኣትዩ ቆርበት ክንፀፈሉ ዝሓተተ ፖለቲከኛታት ኢና ኢሎም ኣንፃር ዓዶም ክዘምቱ ዘይድቅሱ ሰባት እንርእየሉ ተዋስኦ ነይሩ።

እዙይ ብምኳኑ ኢህወደግ ብናይ ባዕሉ ድኽመት ብመትከል ደረጃ ፈሪሱ (sabstance ዘይብሉ መድረኽ ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ) እናሃለወ፤ብኣግባቡ ዝትክኦ ውድብ ሓሪምዎ ኢትዮጵያ ናብ ቃንዛን ሰንፈላልን ክትኣቱ ርኢና። እዙይ ኣብ ሓንቲ መስታ ከም ቅንጥሻራ በግ ኢሉ ዝተፈጥረ እንተይኮነስ ንኽቃወሙ ጥራሕ ተፈጢሮም ዝነበሩ ውድባት መሰረታዊ ባህሪኦም ክመርሑ ስለዘይፈቕደሎም ስልጣን ክወርሱ ኣይከኣሉን። ሓደ እዋን መለስ ወዲ ዜናዊ ኢህወደግ ካብ ስልጣን ምውራድ ዘይኮነስ ዝቕበለና ሰብ ዘይምርኣየ እዩ ዘጭንቐኒ ዝበሎ ሓቁ እዩ ማለት እዩ። እተን ሚኒስተር ሰላም በቐዳማይ ሰብ ኣኪበን ዕድል ሃገር ሕዚ ፈተና ፀላእና ኣብ ከብዲ ኢድ ኢህወደግ እያ ዘላ ምባለን እውን ሓቀን። ሕዚኮ ንዓ ስልጣን ሓዝ ኢልካዩ ዝርከብ ተነሓናሒ ውድብ የለን ጥራይ እንተይኮነስ፤ ባዕሎም እውን መረፃ ይፅናሕ ዝብሉ ኣብ ዓለም ዘጣየሾም ዕላማ ዝስሕቱ ፍጥረት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣኮቦም ዘለዉ። ገሊኦም ድማ ኣካቲቶም ከም ፖለቲካ ውድብ ዝተመዝገቡ ኣይኮኑን።

እወ ድሕሪ 28 ዓመት ሕዚ ኣብ ዓበይቲ ሰቐላታት ጭርሖ ካብ ምስቃል፤ ብሚድያ ኣውጊሑ ዘዕርብ ኣውያት ካብ ምስማዕ ሓሊፉ፤ ንዓ ዓዲ ምራሕ ኢልካዮ ዘምርሕ ዓቕሚ፤ መሓውር፤ ኣፍልጦ ፤ ሓይሊ ሰብ ዘለዎ ተነሓናሒ ውድብ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኢትዮጵያ የለን። ካብ ክልተ ሕነ ክፈድዩ ዝተፃውዑ ነጨበረር ከዳዓት ኣባላት ዝሓዘት ዕራይ ጀሚርካ፤ ንተጋደልቲ ኣያታትና ክነጥፍኦም ኢና ዝብሉ ዘውጨንጨኑ ሓካላት፤ ይትረፍ ንውዳበ ንመንደራዊ ፀወታ ቆልዑ እኳ ዘይጥዕሙ ጭል ዝበሉ እኽብካብ ቁሸታውያን፤ ናይ ደርጊ ሰራዊት ከትስእ እየ ዝብሉ፤ ስርዓት ሃይለስላሰ ከምልስ ዝብሉ፤ ሓደ ሃይማኖት ፤ ሓደ ቋንቋ፤ ሓደ ባህሊ፤ ሓደ እምነት ክንተክል ዝብሉ፤ ዝተወረረ መሬት ከምልሰልካ ዝብሉ(በቲ ሓደ ገፅ ሓንቲ ኢትዮጵያ ይብሉሞ፤ ካብ እገለ ዝተወስደና መሬት ኣሎ ብምባል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓዲ ንዘሎ ብሄር ዝኸሱ)፤ ናይ ወዲ ሰብ መለክዒ ካባና ይጅመር ፤ ወዘተ ዝብሉ ቂም ዝቋፀሩ ኣምባጓሮኛታት፤ ፈራሓት ንሃገር እዚኣ እትብሃል ገይሮም ዘይፈልጡ ኣብ ሰማይ ኢትዮጵያን ትግራይን ከም በኽቲ ዝረአየት ጉማ ይዝምብዩ ኣለዉ። ዋላ ሓደኳ መሬት ዝዕልብ ጣቋን ቋንቋን ዘይብሎም መሬት ተፊኣቶም ከም ኣብ ማይ ዝኣተወ ዘይቲ ፀምበለል ይብሉ ኣለዉ።

ስለዚ ኣብ ፀገም ኢህወደግን ህወሓትን ዝቦቁል ኣካል ውድብ ኣይኮነን። ዓዲ ዝበልዕ ቫይረስ እዩ።

ከም ህወሓት ቦኳርን ናይ ባዕልኻ ኦርጅናል ዕላማን ሒዝካ ምምፃእ እዩ ዋና። ህወሓት ሰባ እትፈልጥ፤ ንውሽጣ እትርኢ፤ ምሰቲ ብጥይት ይኹን ብኮሮጆ ዕድል እዛ ሃገር ክውስን ዝኽእል ገባራይ ከም ማይን ፀባን ዝተፀምበረት፤ ነብሳ ብመድረኻዊ ዕማም እተመዓራሪ ፤ መሬት ጊዜን ጉልበትን ከም ዋና ሃፍቲ እትሰርዕ ሕዚ ካብ ውድብ ንላዕሊ ፆር ትግራዋይ ኣብ እንግደዓ ዝፆረት ቅርስን ሓድግን ዝኾነት መንነት እያ።

ስለዚ ካብዚ ዕምብረ ወሪርዎ ዘሎ ህሞት ቀላሊዓ ናብ ብራኸ እትወስደና ሕዚ ህወሓት እያ። ተነሓናሓይን ቆዛማይን ፍለ። ኣንተርትሮ። ኣስተውዕል መንእሰይ ትግራይ ሸው ኣብላ ቆብ ኣብላ።

Back to Front Page