Back to Front Page

መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሓዊ ካብ ዝእጎድ ጉጅለ ህግደፍ ይወገድ።

መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሓዊ ካብ ዝእጎድ ጉጅለ ህግደፍ ይወገድ።

 

ብታጁ ሙሓመድያሲን 2-29-19

 

ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ብመሪሕነት ህግሓኤ(ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ) ዘይተሓለለ ቃልሲ ኣካይዱ፥ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ ድሕሪ 30 ዓመት ካብ ቀጥታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክናገፍ ኪኢሉ እዩ።ህዝቢ ኤርትራ ሳውራ ከካይድ እንተሎ ብውሕዱ ባዕዳውያን ገዛእቲ ካብ ዘብፅሕሉ ዝነበረ በደል ክናግፍ ካብዙይ ብተወሳኺ ብንጽጽር ነጻ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ዝሃንጸት፤ቅዋምን(ሕገ መንግስቲ) ዲሞክራስን ዘለዋ ሃገር ክትህልዎ እዩ ተቓሊሱ።

Videos From Around The World

ህዝቢ ኤርትራ ሳውራ ኤርትራ እንተካይድ ድሕሪ ናጽነት ክርኽቦ እየ ኢሉ ዝሓልሞን ዝተመነዮን ድሕሪ ናጽነት ዝኾነን ናይ ሰማይን መሬትን ርሕቐት እዩ ኮይኑዎ።ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝበጽሖ ግፍዒ ድሕሪ ናጽነት ብዝኸፈአ መንገዲ ጉጅለ ህግደፍ ቀጺልሉ።ዲሞክራሲ ብዝኸፈአ መንግዲ ተዓፊኑ።ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ብነጻነት ምዝራብ ይትረፍ እሞ ሓደ ስድራ ነንባዕሉ ዘውገዐሉ ኩነታት ሓሪሙዎ።ብንጽጽር ሃገራዊ ኢኮኖሚ ምህናጽ ይትረፍ እሞ ኣብ ኣፍሪካ እታ ብሕታዊት ቁዋም(ሕገ መንግስቲ)ዘይብላ ሃገር ኮይና ቀጺላ።

ድሕሪ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ሰላማ ብጣዕሚ ርግዕቲ ሃገር ክትከውን እያ ኢሉ ዝኣመነላ ህዝቢ ኤርትራ ከምትምኒቱ ክትኮነሉ ኣይከኣለትን።ጉጅለ ህግደፍ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝጻሕተሮም ኲናታት ብኣርባባዕቲኡ መኣዝናታ ብሃልሃልታ ኲናት ክትልብለብ ገበረ።ህዝቢ ዝሓደሮ ጻምእ ሰላም ሽዑ ንሽዑ እዩ ቅሂሙ።ካብ ኩሉ ንላዕሊ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኲናት ንኽልቲኡ ሃገራት ሰፍ ዘይብል ክሳራ ዘብጸሐ ዋላ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠሮ በሰላ ግን ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ።ድሕሪ ቀጥታዊ ኵናት ኢትዮ ኤርትራ ምዝዛሙ እውን እንተኾነ ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገረ ኢትዮጵያ ናብ ዘየቋርጽ ናይ ልምዓት ምህዋር እንተእትዋ ህግደፍ ዝመርሖ መንግስቲ ሃገረ ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ሐዚ መጸት ጽባሕ ኵናት ክትጅምር እያ ብዝብል ምስምሳት ብሙሉኡ መፍራያይ ሓይሊ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ተዓስኪሩ ዶባት ንምሕላው ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ድፋዕ ኣትዩ ናብራ ድፋዕ ከሕልፍ ኣገደዶ።እዚ ሓቂ እዙይ ብዝበለጸ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተጋሃደሉ እዋን ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆጻጽራ ባሕቲ መስከረም 2011ዓ/ም ድምበር ዛላምበሳ ተኸፊቱ ትግራዋይ ኤርትራዊ ሕለፍ ተመሓለፍ ምስኮነ እዩ ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ መቐለ ምስኣተወ ህንፃታት ምስረአየ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስኽፍታ ክዛረብ ከውግዕ ምስ ተዓዘበ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ርሕቐት ምፍልላዩ ዝተዓዘበ ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት ህግደፍ ክሳዕ ክንደይናይ ቀጥቂጡ ከምዝገዝኦ ምግንዘብ ዝጀመረ።ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራን ብናይ ነውጺ መንግዲ ኢህወደግ መሲሉ ናይ ስልጣን ወምበር ዝተቖጻጸረ ብዶክተር ኣብዪ ዝምራሕ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ብሓባር ብምዃን ትግራይ ዘግለለ ምንቅስቓስ ከካይዱ ጀሚሩ።ፕረዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዕበይአን ይፀልኣ ከም ዝበሃል ትግራይ ንምርጋፅ ተፀይፉ ብመሪሕነት ኢህወደግ ዝተሰረሓ ኢንዳስትሪ ፓርክታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ንምምራቕ ጎንደር ባህርዳር ሃዋሳ ተመላለሰ።ካብዚ ብዝዘለ ፖለቲካዊ ፀዎታት ወያነ ተዛዚሙ (Game over)ዝብል መግልጺኡ  ክትግብር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዙይን በቱይንነ ቀርቂርካ ንምጥፋእ ምስ ፌዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ኩሉ ዓይነት ሽርሒ ክፍሕስ ተንቀሳቐሰ።እዚ ሐዚ ብወገን ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ፣ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝረአ ዘሎ ምሽብሻብ እቲ ዝተዳላዉሉ ሽርሒ ተግባራዊ ንምግባር ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ንምስግጋር ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ።

ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝሰማምዕሉ ብወገን ፌዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ     እዋን ዘካይዶ ናይ ሚኒስትራት ምትዕርራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ኦፐሬሽን ንምክያድ ቅድመ ምድላው እዩ ዝብል እምነት ኣሎ።ብወገን መንግስቲ ኣምሓራ እውን ሰፊሕ ናይ ኣፅዋር ምግዛእ ምዕጣቕ ዝተፀመደሉ፤ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኣብ ኣምቦ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ዘካይድዎ መድረኽ እውን መንግስቲ ኣምሓራ ትግራይ ክወግእ እንተሎ ብድሕሪኡ ካሊእ ዝወግኦ ሓይሊ ከይህሉ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይእመን።ኣብ ቀረባ እዋን ብመኪና ሃገር ሰላም እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ዋልታ ፖሊስ ተፃወቲ ክዑሶ እግሪ ኣብ ከባቢ ክልል ዓፋር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክክየድ ዝሕሰብ ኦፕሬሽን ናብ ዝላዓለ ብርኪ ዝሰጋገር ምህላዉ ዘማላኽት እዩ ዝብል ግምት ኣሎ።

ብኻሊእ ወገን ብህግደፍ ዝመርሕ መንግስቲ ኤርትራ  ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ፀወታ ወያነ ተዛዚሙ ኢሉ ዝገለፆ ሓይሊ ትግራይ መሬትና ክነምልስ ኢና ብዝብል ምስምስ ንምውራር ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ብወገን ፖለቲካ ተንተንቲ ኤርትራ ይግለፅ ኣሎ።

ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ መሬተይ ንምምላስ ብዝብል ንወራር ኣብ ዝዳለወሉ፣ብኣብዪ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገበኛታት ሃቡና ብዝብል ምኽንያ አፕሬሽን ከካይድ ኣብ ዝተዳለዋሉ እዋን፣መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ወልቃይትን ራያን ክነምልሰን ኢና ኢሉ ሓዙኑ ልቐቕኒ ኣብ ዝብለሉ እዋን ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክልሎም ንምልማዕ ብኹሉ ኣንፈት ኣብ ምርብራብ ይርከቡ።ኩሉ ፀገማትና ዝፍታሕ ኣብ ልዕሊ ድኽነት ዓወት ክነምዝግብ እንተለና እዩ።ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዓሚቕ ድሞክራሲ ክሰፍን እንተሎ እዩ።ሓድነት ህዝብና ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ክሕይል እንተሎ እዩ ብዝብል እምነት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ጥራሕ ተጸሚዶም ኣብ ምርብራብ ይርከቡ።ሽርሽን ውዲትን መንግስቲ ፌዴራል ኢትዮጵያ፣ፈኸራን ጉራን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ፣እከይ ምንቅስቓስ ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ምንቅስቓስ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ሪኦም ከም ዘይራኣዩ ኮይኖም ኣብ ክልላዊ ሰላሞም፣ልምዓቶምን ድልድል ሓድነቶምን ተፀሚዶም ኣብ ምርብራብ ይርከቡ።ፖለቲካዊ ተንተንቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝሰማምዕሉ ህወሓትን ህዝብ ትግራይን ዝኽተሉዎ ዘለዉ ናይ ልምዓት፣ዲሞክራስን ሰላምን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፅንኩር ኩነታት ክዕወት ዝገብሮ ምዃኑ ይሰማምዑ።ካብዚ ብተወሳኺ ብወገን ፌዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስት ክልል ኣምሓራን ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣሃዳውን ፌዴራላዊ ስርዓትን ኣብ ሞንጎ ትምክሕትን ዲሞክራስያዊ ብሄርትኘት ኣምሓራን  ዘይተዓረቑ ጎንፅታት፤ብወገን ኤርትራ ኣብ ሞንጎ ጉጅለ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ጎንፂ ክዕረቕ ዘይኽእል ምዃኑ እቶም ጐንፅታት እናተጋደዱ ስለ ዝኸዱ ብሙሉእ ቐለቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ኵናት ክኸፍትሉ ከም ዘይኽእሉን ንመኩር ኢሎም እኳ እንተጀሚሮምዎ ብዓወት ህዝብ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ከምዝዛም ናይ ክልቲኡ ሃገራት ተንተንቲ ፖለቲካዊ ይኣምኑ።

ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ኣቓልቡኡ ኣብ ህንፀት ክልሉ ኣትኲሩ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘለ እዋን ጉጅለ ህግደፍ ምስ ፌዴራል መንግስትን ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ተዋዲዱ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ትግራይ ንምውራር ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ።

ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 90ታት ኣብ ዘካየዶ ወረራ ብዘይቀላዓለም ከም ዝተመሃረ ዝረሰዐ ጉጅለ ህግደፍ ንኻልኣይ ግዘ መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሓዊ ክእጉድ ምንቅስቓስ እንትገብር ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ይኣክል ክብል ይግባእ።ንካልኣይ ግዘ ዝካየድ ውግእ ንኽልትኡ ህዝብታት ዝጎድእ ምዃኑ ብዘየዋላውል መንገዲ ዝድምደም እኳ እንተኾነ ብፍላይ ነቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ምጉስቓል ዝፀንሐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሳዕቤኑ ዝያዳ ዝበኣሰ ከም ዝኾን ዘጠራጥር ኣይኮነን።ጉጅለ ህግደፍ ንኻልኣይ ግዜ ወራር ክፍፅመሉ ዝሕሰብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ  ደሞም ዘፍሰሱ  ዓፅሞም ዝኸስከሱ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ክገጥሞ ተሚኒዮም ካብዝኾነ ይኹን ህዝቢ ንላዕሊ ቀዲሞም ንናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃቡ ምዃኖም ድማ ዝኸፈአ ይገብሮ።እቲ ካልኣይ ወረራር ጉጅለ ህግደፍ ዝኸፈአ መልክዑ ድማ ምስቶም ናፅነት ኤርትራ ዘይድግፉ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ዘይደልዩ ዳግማይ ደርግ ብምሕባር ዝፍፀም ምህላዉ ድማ እቲ ካሊእ ክፉእ መልክዕ እዩ።እዚ ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ(ዳግማይ ደርግ)ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን  ምስተዳኸምሉ ቀፂሉ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምግማቱ ዘፅግመሎም ኣይኮነን።ጉጅለ ህግደፍ እምበኣር ከይዱ ከይዱ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክንጠቕ ዘግብር ተግባር እዩ ዝፍፅም ዘሎ።ህዝቢ ኤርትራ ዳግም ናብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘእቱ ኵናት እዩ ክኸፍት ዝዳሎ ዘሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ምርጭኡ እንታይ ከምዝኾን ፍሉጥ እዩ።ሽርሒ ጉጅለ ህግደፍ ክፍሽል ብምግባርን ጉጅለ ህግደፍ ብምውጋድን ብንፅፅር ኢኮኖምያዊ ናጽነታ ዝሓለወት፣ብቁዋም(ሕገመንግስቲ)እትምራሕ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምህናፅ ዝብል ውሳነ ከም ዝውስን ጥርጥር የብሉን።

ሽርሒ ጉጅለ ህግደፍ ንምፍሻልን ጉጅለ ህግደፍ ንምውጋድን ዘኽእል ናይ ቃልሲ ስልቲ ምኸታል የድሊ።ህዝቢ ኤርትራ ክኽተሎም ካብ ዝግባእ ናይ ቃልሲ ስልትታት ከም ዝስዕብ ምርኣይ ይከኣል እዩ።

1.ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ብስፍሓት ተቓውሞታት ከልዕል ክኽእል ኣለዎ።ደጊም ይኣክል ዝብል ቴማ ኣብ መላእ ኤርትራ ክቃላሕ ኣብዚ ይኣክል ዝብል ቴማ  ምልኣተ ህዝብን ሰራዊትን ክዓስል ብስፍሓት ምንቅስቓስ ይግባእ።

2.እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ዝድግፍ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ብስፍሓት ምንቅስቓስ ክገብሩ ይግባእ።

3.ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ተቓውሞ ብተናፀል ዝካየድ እንተኾይኑ ዓቕምን ጉልበትን ከስእኖ ስለ ዝኽእል ውዳበታት ብምፍጣር ነቲ ቃልሲ ከሕይሎ ይግባእ።

4.ሰራዊት ኤርትራ ፍሉይ ግደ ክፃወት ይግባእ።መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ብበዝሒ ዝተሓቖፈሉ ኩነታት ብምፍጣሩ እዩ ጉጅለ ህግደፍ ዕድሞኡ ከናውሕ ክኢሉ ዘሎ።ስለ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ናይ ህዝቢ ተቓውሞን ምልዕዓልን ደጊፉ ኣብ ጎኑ ህዝቢ ክስለፍ ይግባእ።ኣመራርሓ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ፍሉይ ግደ ክትፃዎቱ ይግባእ።

እዞም ልዕል ክብሉ ዝተጠቐሱ ናይ ቃልሲ ስልትን ካልኦት ተወሰኽቲ ስልትታትን ብምውሳኽ መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሓዊ ካብ ዝእጎድ ጉጅለ ህገደፍ ይወገድ ብዝብል መንፈስ ህዝቢ ኤርትራ ብቖራጽነትን ብዝላዓለ ሳውራዊ ወነን ንቓልሲ ተላዓል።ወትሩ ኣብ ናጽነት ኤርትራ ተደራዲሩ ዘይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ሐዝውን ኣብ ጎኒ ሳውራ ኤርትራ ደው ክብል እዩ።     

ብታጁ ሙሓመድያሲን

muhamedyassintaju@gmail.com

 

Back to Front Page