Back to Front Page

ሓወልቲ

ሓወልቲ

 

ያሬድ ሑልፍ

12-5-19

 

ካበይከመይ እልካ

ናብዙ ቦታ መፂኻ

ወዲ መንከ ይብሉኻ

መልክእ ናይአቦ  ወይ ናይኣዶኻ

መዓዝከ ተወሊድካ

ኽንደይ ይኸውን እድሜኻ?

 

ስማዖባ ሓወልቲ

ዘብዒ ጠጠው ምስበልካ

ለይቲ ምስ ማዐልቲ

እናስተውዐልካ ምስ ትዒዝብቲ

ኽንደይ መፁኦም ኽንደይ ኸየድቲ

ኽንደይ ተወሊዶም ኽንደይ መወቲ!

እንታይ ትመኽረና ሎማእዓንቲ

ኣብ መንቀርቅሮ ኣቲና ኣብባዐቲ

ምስ ዘይእሙናት ወጊና ምስቀጠፍቲ::

 

ኢለ ደጊመ ደጋጊመ እንተወትወትክዎ

ይመስል ዝአተ ማሕላ

አፍ ኸይኸፍት ኸይቨኒ ሜላ

ጥርቅም በለ ኸምደንጎላ

አማን በአማን እበር ደንጎላ!

ስም ለወጥ ሓወልቲ ዳዖሮ ኢላ::

 

እንተጠየቁ መስትኡ ዳእሮ ማሽላ

ተስኣቱ  ቁድሳን ዘፁለሉላ

ኣይነግርን በለት ምስጥር  ጎቦድራ

እስፍኒክስ ኮነ ኪሎባትራ

ተጀንጅነን ጉልባብ ኣቦራ

ፈኸራ ኣባጎቦራ

ናይ ስሀራ ጃህራ እናፈከራ

ኸይዖንድራ

ዳግማይ ርእሲ ዮሓንስ ንኽስብራ::

 

ይሕይሽ እንትኾነ እቲ ኻሊእ  ዳዖሮ

ኣብጎኑ ሓወልቲ ተፀጊዑ ዘሎ:

እሒ ንስኻ  እንትብሎ:

ኣይገርምን ዝበኣስ ዖትሮ

ሚስጥር ኣብ ባሕሪ ኸብዱ ፀሮ

ስብ ኸይፍሕሮ

ደፊኑ ቐበሮ

ኻሊእ ኽይፈልጦ ኸይሞሓሮ

መሽቀጢን መደለሊን ኸይገብሮ::

ፆሑፍ ብራና ኸይግንፁል

ንኽማሓር እንታይ ኸምዝብል

ፀላእቲ እናበሉ እልል!

ንሓዊ ዳሪገሞ

ካብ ቅንኢ ዝኣክል::

 

ኸምኡውን ኸይፀሓፍ ዝቑፁል

አኽሱም ኸይምዖብል

ኸይዓቢይ ኸይፃንብል

ታሪኽ ኸምዘይብሉ

ታሪኽ ስብ ኽንቀስም

ፍልስፍና ኸምዘይኸስተ

ገንዘብ ኸምዝይኣምረተ

ንግዲ ባሕሪ ኸምዘይመስረተ

ገንዘብ ስብ ንኽልምን

ንኽስደድ ንኽብተን

ሓይሊ ኸይኸውን

ርእሱ ኸይውንን

ቓንቁዑ ኽበንን

ኣፍ ብልጋም ኽኽድን

እድ ኸይፁሕፍ ኽድንዝዝ

እእምሮ ኽፈዝዝ

ኣጥሚኻ ኣፁሚዒኻ

ዖርቃነ ሥጋ ኣጋሊፁካ

ብመግዛእቲ ኣምሓራ ፀልማት

ሓለፈ ኽልተ ሚእቲ ዓመታት

ተገናኒቡ ኻባ ድንቂርና

እናወደሱ ጥዒሙካ በል ጢዑሙና

ሳሎኦም በል ሳላና

ቁልቁል ኣፍ እናዱፍዑ

እናደንከሩ ደፊሩና

በገዛ ሓገሩ ሓገርና

በገዛ ቓንቑዑ ቓንቓና

እናበሉ ንስኻ ሓሽከር ናሕና::

ኣኹሱም  ማለት ትርጉም ማይ ሹም

ግና  ሎሚ እይትብላዖ ኣይትስተይ

እኒሐ ኸውሒ ጟል ኸውሒ ኾይና

ኣደዳ ምንቀኛ::

ኸምዘይወለደት 

ያሬድ ቅኔኛ

ዘርኣ ያቆብ ፍትሓዎት ዳኛ

ኤዛና ሓርቡኛ

ካሌብ ባሕራዊ ጦረኛ:

ኣኽሱም እዚ ካካይ መናኛ

ኣደዳ ምንቀኛ:

ግብፃዊ ጉድኛ::

Back to Front Page