Back to Front Page

አንብጣ

አንብጣ

 

አንብጣ

ነብይ  ኽብለካ

ጠንቓላይ

ኃይሊ ኣይሐብካ

መዓልቲ ቆፂርካ

ንስካውን ዘሪኻ

እግሪ እግሪ ኣፉናይ

ደበኽ በልካ ዳግማይ::

 

ኣንታ ጏቢጣ

ስማየ ስማይት

ዝበርር ጋሬጣ

በሊዑ  ዘይፀግብ ቃቄጣ

ዝዓረፍካዬ ኦም ተድርቅ ኸምቓንጣ

ደንዳናይ ትሓላቃይ  ዘራይ

ድሒሪ ስድሳ ዓመት ምስናይ

እንታይዳኣ አምፀኤካ ሒዝኸ ንትግራይ

ተኸቲልካ /ሚንተር  ኣብይ

ጉደኛ ጠንቓላይ

መን እሹኹ ብሐላይ

ኣብይ ምኻኑ ናይ ኃፀይ ባንዴራ ተኸታላይ::

ቀውሲ ፈሓራይ

ጏንፂ ዘማርትይ

ጥምየት ደማራይ

ንባዖዳውያን እሹ ሕራይ::

 

ንስኻ  ኣንበጣ

መን ይብልኻ

ግብፂዶ ዓርብያ

ንትግራይ ንኽተዳኽም

ኹሉሳእ  ጉያ ጉያ::

ወይከዶ ካሊእ ሞያ

ኣብ ታሪኽ ዝስፍር ቅያ::

 

 

ያሬድ ሑሉፍ

11-9-19

Back to Front Page