Back to Front Page

ብባንዳ ዝጋደድ እምበር ዝፍታሕ ፀገም የለን

ብባንዳ ዝጋደድ እምበር ዝፍታሕ ፀገም የለን

ሓጎስ ስዮም መቐለ 4-9-19

ከምዝፍለጥ አብ ትግራይ ንብዙሓት ዓመታት ዝተጠራቐሙ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገማት ከምዘለዉን ንኹሉ ህዝቢ ትግራይ እንዳጎድኡ ከምዝመፁን ዝፍለጥ እዩ፡፡ እዞም ፀገማት እዚኦም ብዝገዘፈ መልክዑ ድማ አብ ናይ ፍትሕን ከተማ መሬት ምምሕዳርን ፈጢጦም ዝረአይሉ ኩነታት እዩ ዘሎ፡፡ ብፍላይ ካዓ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝአትው ሕርሻ መሬት ካሕሳ ዝወሃቦም መምርሒ አይተመሓየሸን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝወሃብ ክፍሊትውን በጣዕሚ ዝተሓተን ንሓረሰቶት ቐፃላይ ሂወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኢዩ፡፡

ናይዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ፈጠርቲ አካለት ክንሪኢ ከለና ድማ ብዋናነት ብናይ ባዕልትና ተጋሩ ሰብ ሞያታት አብዚ 27 ዓመት ተማሂሮም ናብዚ ስራሕ ብዝበፀሑ አሕዋትናን ደቅናን እዩ፡፡ እዚ ፀገም ንምቁፅፃር መንግሰቲ በቢእዋኑ መቐፃፀሪ ስርዓት እንዳፈጠረ ክኸይድ ነይርዎ ግን ድማ አይኮንን፡፡ እዚ ድኽመት ተገምጊሙ ዘሓደረን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቅን እዩ፡፡ እርግፅ ሓዚ በቢእወኑ እዞም ፀገማት ንምፍታሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ንምፍታሕ ዝወሰዶም ዘለዉ ስጉምትታት ዝበረታትዑ እዩም፡፡ ይኹንምበር እዚኦም እኹላት ክኾኑ አይኹእሉን ናይ ባዕሎም ግዘ፣ ባጀት፣ አመራረሓ፣ ወዘተ የድልዮም፡፡ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለትን ናይ ስራሕ ስእነትን ፀገማት ድማ መንግስቲ ጥራሕ ዝፈትሖም እዮም ኢልካ እውን ዝወሰዱ አይኮኑን፡፡ አብ በቢብርኩን ቤት ዕዮኡን ዘለዉ ፀገማት ክሳብ መወዳአታ ተቓሊስካ ክፍታሕ ምግባር እቶም ፀገም ዝበፀሖም ዘለዉ አካለት ሓዊስካ ናይ ኩላትና እጃም ዘደልዮ እዩ፡፡

Videos From Around The World

ይኹንመበር ካብቲ ፀላእትና ህዝቢ ትግራይ ንምምብርካኽ ዓሊሞም ዝንቀሳቐስሉ ዘለዉ ሰትራተጂ ብምበጋስ እንበዓል አብረሃ ደሰታን አረጋዊ በርህን ዝአመሳሰሉ ባንዳታት ነዞም በቢከባቢኡ ዝረአዩ ዘለዉ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር እናአለሹ ነቲ በዚ ፀገም ዝተጠቕዓ አካል ብምትእኸኻብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክለዓኣልን ክዕምፅን ብምግባር ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ይፍትኑ አለዉ፡፡ ምኽንያቱ ሓንቲ ናይ ዓመፅ ተግባር አንተፈፂሞም ብመዋፈርቶም ዝኽፈሎም ዋጋ ይፈልጥዎ እዮም፡፡

ሰለዚ ናይ ውሽጢ ፀገማትና ባዓልትና ምስ ህዝብናን ውድብ ህዋሓትን ኮይና ንፍትሖ ኢዩ፡፡መንግሰቲውን ኣብ ታሕታይ መሓውር ምትእርራይ ይገብር አሎ፡፡ ቐፃልነት ሃልዩዎን ክትትልን ገምጋም ሓውስካ ክፍፀም ግባእ፡፡ ካብዚ ወፃኢ ግን ብባንዳት ዝጋድድ እምበር ዝፍታሕ ፀገም ከምዘየለ ፈሊጡ ህዝቢ ትገራይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ትግራይ ነዚ ብፀላእትና ዝፈሓስ ዘሎ ውዲት ከፍሽሎ ይግባእ፡፡

 

Back to Front Page