Back to Front Page

ብክዕለትን ፣ ፍልጠትን እ’ምበር በፀርፊ ዝፍታሕ ፀገም የለን።

ብክዕለትን ፍልጠትን  ምበር በፀርፊ ዝፍታሕ ፀገም የለን።

ልኡል  ገብረመድህን (አሜሪካ ) 4.10.19

   ሓወይ ሓጎሰ ሰዩም በዕለት 4.9.19 ኣብ መረበብ ኣይጋ ፎረም እዛ ትሰዕብ ኣርዕሰቲ ንኣንበብቲ ፈንዩ ነይሩ  “ ብባንዳ ዝጋደድ እ’ምበር ዝፍታሕ ፀገም የለን” ። ፈለማ ንሓወይ ሓጎሰ ሰዩም ሰላምታ የቅርብ። በመጀመርታ ኣብታ ትሕዝቶ ኣርዕሰቲ ዘለኒ ሪኢቶ ከሰፍር ይደሊ። ብናተይ እምነት ፀርፊ መመረፂ ሓሳብ ኮይኑ ኣይፈልጥን። በፀብለልታ ፀርፊ’ውን ማሕበራዊ ይኩን ፖለቲካዊ ውፂኢት ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን።  ትሕዝቶን ትርጉምን “ባንዳ “ ኣብ ዘይቦቲኡ ከም እምኒ ምድርባይ ጉቡዕ ኣይመሰለንን ። ካብ ሓደ ልባም ሰብ ዘይትፅበዮ ረሳሕ ፀርፊ ብምኻኑ እቲ ቃል ከምተጋሩ መጠን ክንጥቀመሉ የብልናን ዝብል ሪኢቶ ኣሎኒ ። ትግራዋይ ተግባር እ’ምበር ተራ ፀርፊ ኣይፈቱን ፣ ይፅየፍ’ውን። ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከምዘሎ ኮይኑ ሓሳብ በሓሳብ እ’ምበር ሓሳብ ብፀርፊ ዝፍታሕ ፀገም ክነብር ኣይክዕልን። ብመሰረቱ ትግራዋይ ናይ ባንዳ ታሪኽ የብሉን። ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብር ሕዝቢ ሓደ ንሓደ ባንዳ ክኸውን ኣይኽዕልን ።

Videos From Around The World

    ሓወይ ሓጎሰ ሰዩም ወሊዲ “ ኣብ ጡፉዕ ኣይትዛረብ ኩፉዕ “ ይብሉ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኮነ ኣይተ ኣብርሃ ደሰታ ፁርያት ተጋሩ እ'ምበር ባንዳታት ኣይኮኑን። ናይ ሓሳብ ጀጋኑ እ’ምበር ዕሱባት ኣይኮኑን። ዶክተር ኣረጋዊ ኮነ ኣይተ ኣብርሃ ደሰታ ባንዳታት ወይድማ ዕሱባት ንምዃኖም ኣነ መረዳዕታ የብለይን ። ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ባንዳ ኣይኮነን። ሓድነት ተጋሩ ዝፈታተን ረሳሕ ፀርፊ እ’ምበር ረሳሕ ሓሳብ ኣይኮነን። በሓሳብ ኣፈላላይ ምክብባር ንተጋሩ ወሳኒ እጃም ኣለዎ። ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ባሕሪያውን ዲሞክራሲያውን ምዃኑ ኣብ ግምት ምዕታው ይድሊ። ብናተይ ረኢቶ ዝፃረፍ ሰብ ናይ ሓሳብ ድኻ ሰብ ይመሰለኒ ። Insulting is a sign of lack of competitive ideas. A person of idea doesn’t walk with demonize words like “Mercenary “or “Banda”. A person of rational idea does challenge other rational ideas ideally. As Tigran, we all have to respect differences of ideas and opinions for the sake of our unified unity. Better not to disgrace one another. Better not to insult and disrespect each other. No one is winner if we start undermine each other. I suggest that better to understand, respect, and challenge one another not using inflammatory or dirty words but ideally on the merit of as one people under God. Why people who have different ideas be demonized?* If as Tigrian do not respect and carry on opinion or ideal differences, we all are going to wrong direction and that doesn’t help us at all. Going that way is a dead lock.. As Tigran, Dr. Aregawi Berhe and Mr. Abraha Desta deserve our respect and dignity regardless of their opinions or ideas. In my opinion , l do not buy my brother Mr. Hagos Seyoum's opinion toward Dr. Aregawi Berhe and Mr. Abraha Desta since l have no even a piece of information or evidence both work for domestic or foreign agents hurt interests of the Tigrai People . All l know is both are our people and both are political figures. That’s all l know. It’s bad habit to paint dirty words to those who have different opinions or ideas politically.

     ምኽሪ ሓሳብ ንሓወይ ሓጎሰ ስዩም ፣

   ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ በፀጋ ኣይቅበላን። ገለገለ ውድባት ይፃረፉ ፣ ይበክዩ ፣ ተመሊሶም ድማ ተፀሪፍና ይብሉ ፣ ተበዲልና ይብሉ ። እቶም ዝፃረፉ ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣንፃር መሰል ወዲ ሰብን ዲሞክራሲን እዮም ። ነፃ ናይ ሓሳብ ሰብ ንፀርፊ ጊዜ የብሉን ። ሚዛናዊ ሓሳብ ንሓድነት ተጋሩ ወሳኒ እጃም ኣለዎ። እሞ ክንዛረብን ፣ ክንፅሕፍን እንኮሎና ኣድሕቦ ምግባር ኣይደላዩ ይመሰለኒ። ኣብ ትግራይ ናይ ምሕደራ ፀገማት ከምዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሰዕነት ሰረሕ ፣ ናይ መሬት ሕቶ ፣ ናይ መሪሒነት ሕቶ ፣ ናይ ፍትሒ ሕቶ ፣ ናይ መሰልን ዲሞክራሰን ሕቶ ፣ ናይ ማይን ሓይልን ሕቶ ፣ ወዘተ ከምዘለዉ ይፍለጥ ። ግና በፀርፊ ዘይኮነሰ በክዕለትን ፣ ፍልጠትን ፍታሕ ክረኽቢ ይግባዕ። There are issues in Tigrai regional State like bad governance , leadership crises , unemployment , justified justice , investment , urban crimes , regional border issues , and lack of space for democracy advancement . I understand government can’t have all possible solution for the issues that become burden of social advancements.

    ሕማቅ ሰም ምጥቃን በናይ ትግራይ ባሕሊ ነውሪ እዩ። ሰለዝኮነም ሓወይ ሓጎሰ ስዩም ደጊምካ ከይትጋገ ። ሾው ኣብል ቆብ ኣብል !

 ***  የቅንየለይ ****

   

Back to Front Page