Back to Front Page

 

ኢድ አኣታዉነት ህግደፍ አበ ፖለቲካ ኢትዮጵያ - ካልዓይ ክፋል

Berhe Hagos 3-31-19

ብጅምላ ንህዝብና ዘናዕቕ ዘናስውን ፕሮፖጋንድኡ እናጥሓነ ኸ ንባዕሉ እንታይ ዩ ዝኸስበሉ?ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ብጅምላ ኣይኽሰስን ፥ኣይፅለምን ኣይጐድፍን እብሎም።

ብምቕፃል ናህና ጉዳይ ብዝምልከት ንሕና ከም ሓደ ዕላማ ዝተኸለ ውድብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከም መንግስቲ ርክብና እንታይን ብኸመይ መልክዕን ዩ ክኾን ዝድለ ዕላዊ መፅናዕቲን ግዜ ዝሓትትን ጉዳይ ዩ።ይኹን ሞ ናብ ዕላዊ ንፁር መልክዕ ርክብ ስጋብ ዝብፃሕ ብግዝያዊ መልክዑ ኩነታት ብዝጠልቦም ኣገደስቲ ዛዕባታት ምቅርራብን ምዝርራብን ቁቡል ዩ እብሎም።እቲ ዘይቅቡልን ከምቲ ቐደም ውን ፈፂምና ዘይንደግሞን ግና ብናኣምነሉን ብዓርስና ብንውስኖን ዳኣምበር ንስኹም ብትደልዩዎ ወይውን ናሃትኩም ፍቓድ ረኺብና ንቃለስ አንትትፀልኡ ድማ ንዕልም ወፍርና ጠጠው ነብል ኣይኮናን።ንንኸዶ መልክዕ ቓልስ ውን ከምኡ።ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር እንደሊ ባዕልና ኢና እንፈልጥ።ንምንቅስቓስና እዋን ይኹን ንንኸዶ ጐደና ወሰንቲበዓርስና ኢና ኢየ ዝብለኩም ዘለኹ ብምባል ንፋላለ።

ብምቕፃል ብቲ ሰብ ንሱ መልእኽቲ ይሰደለይ።ይኸይድ ።እቲ ናይ ቕድመ ኹነት ጠለበይ ብዝምልከት ናብ ርእሰ ብሄር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፃሓፍዎ ደብዳቤ የርእቱኒ።እቲ ጠለብ ብተሌፎን ቅቡል ንምዃኑ ከምዝተሓበሮም ይገልፁለይ።ብርግፅ ኣነውን ነዚይ ኢለ ዜና ድምፂ-ሓፋሽ ንሓደ ሰሙንዝኣክል ይከታተል ስለ ዝፀናሕኹ ለውጢ ምንባሩ ግንዛቤ ነይሩኒ።ግና ግልፂእርማት ኣይተወስደን።ኣብ ሳልሳይ ረኽብና እቶም ኣነ ዝደልዮም ነገራትእጠልቦም።ንሳቶም ውን ናይ ትግርኛ ኮምፒተር ን ገዛ ክራይን ንኽትሓባበሩና እሓቶ።

Videos From Around The World

እቲ ኽፍሊ ድሕንነት ባዕሉ ናብ ኤርትራ ይገይሽ ከም ዘሎ ሞ እዚኦም ብዝምልከት ብዓርሰይ መልሲ ሒዘልኩም ክመፅእ ኢየ ይብለና።ኣይፀንሐን ሒዙልና ዝመፀ መልሲ ቅድሚ ንዓይ ምርካቡ ሕዚ ውን ንፍስሃ ይረኽቦ ሞ ንወርሒ ሓደ ሚሊዮን ጅንየ ሱዳን (1000000 ጂኔ) ከም ዘፅደቑልናን ተነጊሩዎ።እዙይ ብዝምልከት ድማ ከዘራርቡኒ ከምዝደልዩ ሊኢኾምኒ ዮም ይብለኒ።ብስልኪ ደዊለ ይረኽቦ።ንሱ ዝሃበኒ ናይ ቖፀሮ እዋን ከም ዘይጥዕመኒሞ ንኽቕዩለይ ይሓቶም።ብቲ ዝተሰማማዕናሉ ቖፀሮ መሰረት ድማ ንራኸብ።ኣብዚ እዋን ዙይ ሓዱሽ ነገር ይጠልቡኒ።ንሱው ክዓ እንታይ ዩ ነይሩ ውክልና ናይዚ ድርጂት እዙይ ዩ።ሓደ ካብ ባዕሎም ዝተመሃርኩዎ ቑምነገር ግና ምስ ኣባላት (ታንድ) ይኹን መሪሕነት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝርርብ ይግበር ከምዘሎ ነይሩ።ሕዚ ውክልና ዘሕተቶምስ እንታይ ዩ?ኣብ ዝርርብ ዘየረዳድእ ኩነታት ስለ ዝተበፅሐ ድዩ?ወይስ ካብ ቀደሙ ዕላዊ ዘተ ይኹን ዝርርብ ስለ ዘይነበረ ኣብዙይ ንዓና ብምሓዝ ክብፃሕ ዝተደለየ ግልፂ ዘይኮነለይ ሓደ ነገርስ ኣሎ?ኣባይ ምጥርጣር ስለ ዘለዎም ንምርግጋፅ ስለ ዝደልዩ ድዩ ዝብል ናብ ርእሰይ ክኣቱ ኣይከኣለን።ምክንያቱ ኽዓ ረኽቢ እንተሊኡ ናባይ ከምዙይ ዓይነት ሕቶ ክመፅእ ኣይኽእሉን።እንተ ዝጠራጠሩ ውን ኣፍቲ ዝበፃሕናዮ ብርኪ ኣይክንበፅሕን።

ስለ ዝኾነ እንታይ ዩ እቲ ምክንያት ክፈልጥ ኣእምሮይ ብምስብሳብ የሰላስል።ካብ ዙይ ብምብጋስ ብቐጥታ ናባኻ ብስልኪ ደዊለ ምስ ሻዕብያ ዘሎ ርክብ እንታይ ዩ ኢለ ይሓተካ።ኣይተ ሰማማዕናን ኢልካኒ።በቃ ኣነ ኣብኡ ዘዕግብ መረዳአታ ስለ ዝተርኣየኒ ኣነ ውን ይዓፅው ንዕኡ ውን (ንፍስሃ ውን) ሻዕብያ ብዛዕባና ክፈልጦ ዝግባእ ነገር ምንም የልቦን።በቲ ድርጅት ስም ክዓ ፈፂምካ ከይትኸይድ ኢለ ኣጠንቅቖ።ሕዚ ኣሽሓት ቅርሺ ተፈቒድልኩም አናተባህለ ኸመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ብዝብል ንሶም ዝጠልብዎ ንኸማልእ ከምዘይተሓጎሰን ግና ኣፀቢቐ እፈልጥ ነይረ።

ብዛዕባ ኣብ ኻርቱም ዘሎ ምስሊ ምንቅስቓስ እዚ ድርጅት እዙይ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሮን ብዜካ ንዓይን እዚ ኣጋጣሚ እዙይን።ይኹን ሞ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናባይ ንዝቐርቡ ሰባት ኩሎም ኣባላት ከምዝኾኑ ገይሩ ንሱ ውን ከምዝኾነ ኾይኑ ንኽቐርቦም ኣብ ብዙሓት ፈቲኑ ዩ።ገሊኦም ዝፈልጥዎ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ እንትግረሙን ንሱ ውን እንትምዘንን ንገሊኦም ድማ ኣአሚኑ ዩ።

በዚ ኸምዚይ መልክዕ ዩ ንበርሀ ውን ጋሪዱ ኣነ ዝብሎን ዝመኽሮን ከይኮነስ ንሱ ብዝበሎ ዝተኸተለ።እንዳ ሻዕብያ ውን ንግዚኡ ዝረብሕ ሓብሬታን ምጭው ኩነታትን ዘንፀፈሎም ዘሎ ስለ ዝመሰሎም ቑሩብ ሸው የብልሉ ነይሮም ዮም።ናብ ድላዮም ውን ክልእኽዎ ጸኒሖም ዮም።ቲኣዝዩ ዝተሰመዐኒ ጉዳይ 200 000 ዲናር ሱዳን ካብ ሻዕብያ ከም ዝተቐበልኩ ብሳህለ ዝተቐነባበረ መፀለምታ ውን ከምዘሎ ተቐቢሉ ምካዱ ኢዩ።...........እዙይ ንሱ ኣብዙይ ነይሩ እቲ እንባሲ ውን ኣብ ዝዓዲ አቲ ኸመኡ ዝበሎ ሰብ ድማ ምስኡ ሎ።........................................ወዝተ።

መብርሂ፣

እዚ ካብ ናይ ታንድ ኣባላት ጠርናፊ ኣብ ሱዳን ናብ ኣፍቲ እዋን ኣቦ ወንበር ዝነበረ ኣረጋዊ በርሀ ዝተፃሕፈ ሪቦርት ኢዩ።ኣነ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ዝነበረ ጣቛ ዘይነበሮ ረኽቢ ክብጥስ ኢየ ብውድብ ተላኢኸ ንካርቱም ዝኸድኩ።ቅድሚኡ ምስ ኣምባሳደር ሰመመረ ርእሶምን ምስ ኣምባሳደር ግርማይ ኣስመሮምን ኣብ ዝተፈላለይ እዋን ኣብ ኦታዋ (ካናዳ) ሎርግ ኢልገን ኣብ ዝበሃል ሆቴል ተራኺብና ተመያይጥና ነይርና ኢና።

ብታሪኽ ኣጋጣሚ ኣነ ብቖልዓይ ናሃለኹ ንሓው ኣምባሳደር ሰመረ ዝኾኑ ፍተራሪ እንባየ ናይ ሰራየ ኣመሓዳሪ እንተለዉ ብቤተ-ሰብ እፈልጦም ነይረ።ምስ ኣምባሳደር ሰመረ ውን ፅቡቅ ምስ ተመያየጥና..........ምክንያት ንናይ ኣሜሪካ ኣምበሳደር ዝነበረ ግርማይ ኣስመሮም ንኸዘራርቦ ሓቢሩኒ።ኣምባሳደር ሰመረ ኣብቲ ናይ ኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ግዜ ነቶም ኤርትራውያን ኣኪቡ ፅባሕ ምስተዓረቕና ሰላም ንምባል ከየሕፍረኩም ኣንፃር ተጋሩ ሕማቕ ዘረባ ኣይትዛረቡ ከም ዝበለ ብዙሕ ይውረ ( ይውረ ማለተይ ባዕለይ ብእዝነይ ስለ ዘይሰማኹ አምበር ኣብቲ ኣኸባ ዝተሳተፉ ሓቢሮሙኒ)።

ሓመዱ ይቕለሎ ምስ ኣምባሳደር ግርማይ ኣስበሮም ኣብ ኦታዋ ዋና ከተማ ኣብ ሎርጂ ኢልገን ዝበሃል ሆቴል ተራኺብና ተመያይጥና።ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ትግራይ ሰሉዳሪቲ ዋዕዋዕታ ሓቲቱኒ።እንመን ኢዮም መራሕቱ? ክንደይ ይኾኑ?ትድግፍዎም ዶ? ወዘተ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተተኒ ኣነ ብወገነይ እንትምልስ ፀብፃብ ክህበኩም ኣይመፃእኹን መምፅእየይ ኣብ መንጎ ውድብ ታንድን መንግስቲ ኤርትራን ረኽቢ ንምጥዕዓምን ኢየ መፂአ ኢለ መሊሰሉ።ተቐቢሉ ካብ ወያነ ተማሂርና ኢና ምስ በለኒ ኣነ ብወገነይ እሞ ካብ ወያነ ብዝበለፀ ክሕሽከረኩም ዝኽእል ውድብ ኢኹም ትደልዩ ዘለኽም ኢለ መሊሰሉ።በዚኣ ምስ ተፈላለይና ነቲ ኣብ ሱዳን ተመስሪቱ ዝነበረ ቀጥዒ ዘይነበሮ ረኽቢ ምስ ኣባላትና ክበትኽ ኢየ ናብ ሱዳን ዘምራሕኹ።

ኣብ መወዳእታ ንኣሕዋተይ ኤርትራውያን ሰብ-ስልጣን ኩኑ ውልቀ ሰባት ከተሓሳስበኩም ዝደሊ ከምታ ኣምባሳደር ሰመረ ዝበላ ነቲ ህዝቢ ንፅባሕ ተወሳኺ ደም ከይትተኽልሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዘየድሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ንኽትቁጠቡ የተሓሳስብ።

Back to Front Page