Back to Front Page

ኢድ አኣታዉነት ህግደፍ አበ ፖለቲካ ኢትዮጵያ

 

 

ኢድ አኣታዉነት ህግደፍ አበ ፖለቲካ ኢትዮጵያ

Forwarded by Berhe Hagos March 26, 2019

08/11/02 ኻርቱም ንዝኸበርካ ሓወይ ኣረጋዊ በርሀ -ፈለማ ከመይ ትቕኒ? ብምቕፃል ብዕለት 07/11/02 ናይ ተሊኤፎን ዝርርብና መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እታ ጉጂለ ስራሕ መካየዲት ጨንፈር ሱዳን ዝምልከት ዝርዝር ኩነታት ከምዚ ዝስዕብ ብምፅብፃብ ከቕምጠልካ፥ ፈለማ-ልኡክና (በርሀ) ኣብ ዝመፀሉ እዋን ዝነበረ ፀገም፥በርሀ ናብ ዝዓዲ ከምዝመፅእ ብእንዳ ሻዕብያ ይኹን ብእንዳ ኢህኣደግ ኣፀቢቑ ተፈሊጡ ዝፀንሐ ጉዳይ ምንባሩ ሕዚ ብግብኣት ክኣምነሉ ዝኽእል መረዳእታ ኣለኒ።

Videos From Around The World

እዙይ ከ ብኸመይ ንዝብል ሕቶ ኣብምምላስ ኣብዙይ ተንቀሳቒሰ።ብቕድሚያ ዝጠመትኩዎ ናባይ ኣብ ዝቐርቡ ግለ-ሰባት መፅናዕቲ ምክያደይ እንክኸውን ንዙይ ተዋፊረ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ካልኦት ሕቶታት ድማ ርእሰይ ከንኳሕኩሑ ጀሚሮም።ንሱ ኸዓ እንታይ ዩ ነይሩ -ኣነ ሰብ ክለኣኽ ምኳኑእምበር በርሀ ከምዝኾ`ነ ዝመፅእ ወይ ውን ዝመፀሉ ሰዓትን ዕለትን እንኳን ዩ ናባይ ዝቐርቡኒ ሰባት ኣነ ንባዕለይ ዘይ በፃሕኹዎ ጉዳይ ምንባሩ ዩ።

ስለ ዝኾነ ኸዓ ጅምር መፅናዕተይ ኣቕጣጫ ክቕይርን ኣፍቲ ዝተገብረ ምትእኽኻብ ምስልን መልክዕን-ቅንብርን ኸትኩር ሞ ንሱ ብዝህበኒ ፍንጪ ተደሪኸ /ተኸቲለ/ ንምኻድ እውስን።በዚይ ድማ እቲ ናይ ኣባላት ስም ዝርዝር ብኣኹም ተፃሒፉ ናብ ----ደብዳቤ ብምሓዝ ነብሲ ወከፍ ዝተጠቕሰ ስም ብዝደቐቐ ከፅንዕ እንቀሳቐስ።አዞም ሰባት እዚኦም ኣቐዲመ ዝፈልጦም ኳ እንተነበርኩ ኣብ ናይ ሕዚ መፅናዕተይ ግና መን ንመን ኣምፀኦ? ንምንታይ? ሕዚ ኸ ኣብ ምንጎጕኦም ዘሎ ናይ ሓሳብ ልውውጥ እንታይ ይመስልን ገሊፀ ክሪኤሉ ዘኽእሉኒ መገድታት ኩሎም ይኸይድ።ከምቲ ዝደኸምኩም ድማ ቅልዑን ግልፅን ዝኾነ ስእሊ ንምርኣይ የብቅዕ።

ኣፍቲ ወረቐት ንሱ ዝተጠቕሱ ኣስማት ብኸምዙይ ብምብፃር እቲ ቐንዲ ዝተረኽበ ኣሰር ቑሩብ ሰባት ኣብ መንጐኦም ናይ ኢህኣደግ ናይስለላ ጉጅለታት ጠርነፍቲ ምኳኖም እንክኾን፣ነዚኦም ብኸምዚይ ዓይነት ንምምልማል ዝበቕዐ ባኣታ እንታይ ዝዓለመ ዩ? ወይ ውን እንታይ ዓይነት ምኽንያታዊ መረዳእታ ኣለዎን ምፍላጥ ኣገዳሲ ኾይኑ ይረኽቦ።ካብዙይ ብምልዓል ድማ ብሰለሞንን ብፍስሃን (ሳህለን) ዝቐርበለይ ምክንያት ምኽንያታዊ ሚዛኑ ዘይሓለወን ተልማስን ኮይኑ ጠጠው ይብል።

ናብ ክልቲኦም ዝገበሩዎ ዝርዝር ክንውናት እንክንኣትው ብፍስሃ (ሳህለን) ዝተመልመሉ ባእታታት ሚናስ፤ ብርሃነን ኣረጋዊ ረዳእን እንትኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ሳህለን ተስማሚዖም ንበርሀ ብዙሕ ዘየሎን ዘይተገብረን ከምዘሎን ከም ዝተገብረን ከቀናብሩን ዘይ ኮነን ዘይትኽክልን ግምት በርሀ ኣብ ሳህለ ንኸሕድር ዝወፈሩን ምንባሮም።ኣብ ማእኸሉ ካብኦም ገና በርሀ ካብዙይ እንተይ ተንቀሳቐሰ ኣረጋዊ ረዳኢ ከምዝተቋወሞ እሞ ከምዝተተናታረኹ ዝፅብፅብ መረዳእታ (ሓበሬታ) ይበፅሖ።

ንኣረጋዊ ኣቕሪበ እዙይ ብዝምልከት ካብ ሀ ስጋብ ፐ ይሓቶ።ብትኽክል የቕምጠለይ።ንምንታይ ደኣ ኣፍቲ እዋን ንሱ ንበርሀ ከምዘይ ሓበሮ (ነገሮ) ወይ ውን ከምቲ ናይ ፈለማ ስምምዖም ምስ እን ሳህለ ዘይቐፀለን ንዝብሉ ሕቶታት ኣረጋዊ ረዳኢ እንክምልስ ከምዙይ ይብል ኣነ ንፕሮሰስ ውን ክንሕገዘሉ እንኽእለሉ ኹነታት ኣሎ ኢሉ ዩ ኣቀራሪቡኒ ንሱ ደሓር ዘምፀኦ ተምሲል ክንሰርሕ ከምዙይ በል ከምዙይ እንተይሉካ እዙይ በል ኣይነበሮን።ንበርሀ ድማ ብግልፂ ኣነ ምስ ሳህለ ንነብሰይ ንኸምዙይ ዓይነት ቑምነገር ኣይሓፅዮን ፥ ምስኡ ክሰርሕ ፍቃደኛ ከምዘይ ኮንኩ ምስ ካልኦት ብትኽክል ንለውጢ ክሰርሑ ዝኸሉን ዝስለፉን ንኽስለፍ ግና ሓሳብካ ከምዘሎ ቅቡል ገይረ ድልዊ ኢየ እየ ዝበልኩዎ።

ካብዙይ ንላዕሊ ባዕሉ ንዘይፈልጠኒ ሰብኣይ እንታይ ክብሎ ይክእል?ብዙይ እዚ ኩሉ ካብ ረኤና እንደገና ንቕድሚት ንመለስ።በርሀ መፅዩ ብቐጥታ ንኣይ ኣይረኸበንን።ስልኪ ደዊሉ ውን የለን ዝብል ሓበሬታ ምስ ዝረክብ መልእኽቲ ውን ኣይገደፈን።ንበርሀ ኣነ ሰብ ምምፅኡ ምስ ዝሰምዕ ኢየ ደልየ ረኺበዮ። ንፍስሃ (ንሳህለ) ግና ንሱ ኣብ ዝኣተወሉ ናብ ዝዓረፈሉ ቦታ ኸይዱ እዩ ረኺቡዎ።ብኸመይ መልክዕ ?አዙይ ንባዕሉ ንኣይ ኣብ ብዙሕ ትርጉም ምሃብ ኣእትዩኒ ዩ።ንሳህለ (ፍስሃ) ስለ ዝረኸበ ሞ ንኣይ ምርካብ ብዙሕ ኣገዳሲ ከምዘይኮነን ብስሩ ብኣይ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ኩሉ እንተሊኡ ንሱ ክፍፅመሉ ከምዝኽእልን ብዝኣመሰሉ ምኽንያታትን ይሓፅሮ ስለዝነበረን ዩ። እቲ ምንቅስቓሱ ሕማቕ ኣይነበረን ።ዝተወሰነ ግዜ ሂበ ክከታተሎ ፈቲነ ኢየ ።የግዳስ ብኣይ ንዝቐርቡዎ ምኽሪ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ግምት ዘእተወ ኾይኑ ኣይረኸብኩዎን።እዙይ ከኣዓ ዩ አቶም ጌይጋ ብኣና ጥራሕ ከይኮኑስ ካብ ባዕልኻ እዩ ጀሚሩ ዘበለኒ። ምኽንያቱ ኽዓ ብኣግባብ ኣብዝኾነ ይኹን ብዘይኮነ ሰብ እምነት ከምዘየሎ ወይ ውን ንምንታይ ምሳይ ብዝቐረበ መልክዑ ክስራሕ ከምዘለዎ ዝተሓበሮ (ዝተዋሃቦ መምርሒ) ከምዘየሎ ተማሂረሉ።

ካብዙይ ብምብጋስ እሞ ኣብዙይ ክህልወኒ ዝግባእ ቕዋምእንታይ ክኾን ኣለዎ ብምባል ምስ ነብሰይ ክማጐት ቐንየ።ንግዚኡ ክገብሮም ዝነበረኒ ዘይሰራሕኹዎም ምሳኻ ክራኸብ ዘይምፍታነይን እቲ ንኡኡ ዘሕለፍኩሉ ፀብፃብ ዕሽሽ ከምዝበሎ ዘይምሕባረይን ምዃኑ ሕዚ ኣፀቢቑ ይራኣየኒ ዩ፡የግዳስ ኣፍታ እዋን ንሳ ዝተሰሙዑኒ ስምዒታትን ዝመፁኒ ሓሳባትን እዙይ ንኽገብር ዘተባብዑኣይነበሩን ። እቲ ዝድለ እቲ ስራሕ ዩ።ንሱ የማልኡ ኢሉ (የዋፅእ ዩ ኢሉ) ዝሓዘሎም መስፈርትታት እንታይ ዮም ኣነ ኣይፈልጥን።ንሱ የዋፅእ ዩ ኢሉ ዝኣመነሉ ስጋብ ዝወሰነ ናተይ ምቅዋም ካሊእ ትርጉም ዝወልድን ካብ ተልእኾኡ ዝረሓቐን ዩ ክኾውን ዝብል ግንዛቤ ወሲደ።ነዚይ ተዋሳኺ እቶም ዝጎጀሎም ሰባት ዳርጋ ኹሎም ብዜካ እቶም ቑሩብ ሰባት ቅድም ዝጠቐስኩዎም ኣይነት ብኣይ ናይቲ ምንቅስቓስ ንሱ ዝተፋለጡን ብኣይ ውን ምስቲ ድርጅት ዝተፋለጡን እንተኾኑ ኣነ ሰበቡ ኣሺዒቱ ዘይተረዳኣኒ ኣነ ኣፍቲ ምጉጅጃሎም ንኸይህሉን ንኸይፈልጥን ከምዝተደለዬ ፈለግ ካብቶም ዝጉጀሉ ባዕሎም ብምቕፃል ካብ በርሀ ባዕሉ ይሕቡሩኒ።ነዚይ ከዓ ዘዕግብ ምኽንያት ኣይተቐመጠለይን። ልቢ በል እምበኣር ብበርሀ ዝተቐመጠለይ ምኽንያት ፅሊኢት...............ይኹን ሞ ኣነ ብእዋኑ ሙሉእ ጊዜ ኣይሃብኩዎምን እምበር ኣሺዒቱ ጀሚሮም ናብ ርእሰይ ዝመላለሱኒ ሕቶታት ንምንባሮም ኣይክሕድን ።እሞ እዚይ ኩሉ ሕፅር ብዝበለ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ሳህለ እዙይ ንኽገብር ዘወፈሮ ምኽንያታት እንካብ እንዳ ሻዕብያ ኣነ ዘይፈልጦ ገንዘብ ብስም እቲ ድርጅት ምውሳዱ ብቐፃሊ ውን እቲ ዝመፀ ልኡኽ ገንዘብ ንዕኡ ገዲፉሉ ንኽከድእንክኸዉን እዙይ እንክገብር ንዝመፆ ፀገም ዋስትና ንኽኾንዎ ድማ ብምስጢር ምስ ኢህኣደግ ምርኻብ ክገብር ቅድመ ኹነት ተገደደ።

ብድሕሪ እዙይ ቅድም ኢሉ ካባይ ይኹን ካብ ካሊእ ምሳይ ቕርበት ዘለዎ ሰብ ዝሰምዐን እናፀብፀበ ምስ ዘቕርብሎም ድማ ብትኽክል ቅድም ኢሉ ንዓዲ ሰሪፁ ዝኣተወ ምንቅስቓስ በዚይ ኣሎ ዝብል መደምደምያ ተበፂሑ ንሳቶም ውን ክጐይ ንዓና ውን ሸንበለል ከብለና ቐንዩ ኢዩ አብለካ።ይኾን ሞ ኪዳነ ዝተባሃለ ናይ ድሕንነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ፍስሃ ምስ በርሀ ንዝገበሮም ዝርርባትን ዘርእዮም ቅዋማትን መማኸሪ (መቀነባበሪ) ከምዝነበረ ውን በፂሕናዮ እብለካ። ንሱ ዝመልመሎም ሚናሰን ብርሃነን ኽዓ ቐንዲ ናይ ኢህኣድግ ትኩሳትን ሓደገኛታትን ተንቀሳቐስቱ ኣብ ኻርቱም ዮም።ብርሃነ ንዓዲ ከምዝተልኣኸ ወዘተ እታ ዕላል ኻባይ ቕድም ኢሉ ናብ ኤርትራ ኢምባሲ ኣብ ተልእኾ ዝነበርኩ እዋን ዝተሰምዐ እንክትከውን በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ክሕብረካ ዝደልዮ ጉዳይ እዚ ሰብ እዙይ ፈለማ ብኸመይ ከምዝቐረበኒ ውን እዩ። እንዳ ሻዕብያ ንዓይ ንምቕራብ ብዙሕ ፈተነ የካይዱ።ኣነ ኣዝየ ዝዝክሮ ፈለማ ብቓዚ ስሌማን ዝተባህለ ናይ ሕጊ ብዓል ሙያ ሱዳናዊ ኣነ ኣብ ገዛኡ ከምዝኣቱን ናይ ነዊሕ እዋን ኣፍልጦ ከምዘለናን ኣፅንዖም ኣብ ገዛኡ ይራኸቡኒ።ኣነ ነቲ ሰብ እዙይ ዝፈልጦ ኣብ ቕያዳ ኣል ዓማ () ብሓባር ተኣሲርና ብምንባርና ኢዩ።እሞ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣነ ብዕሊ ብመደብ ይቐርቡኒ ከምዘለዉ ዘስተብሃልኩሉ እዋን ኣይነበረን።

ብኣጋጣሚ ብናይ ቓዚ ናይ ቡና ጋዕዳ (ቡን እናሰተይኻ ዕላል ዝተፈጥረን እቲ ቡን እንክልዓል ዝቋረፅን ረኽቢ መሲሉኒ ይጅምሮ።እቲ ሰብ ናይቲ ኣሻዒቱ እዋን ኣምባሳደር ኮይኑ ዝመፀ እንክነብር (እንትኸዉን) በቲ ዝጀመሮ ኣርእስቲ ብቐፃሊ ምሳይ ክዝትይ ከምዝደሊ ይሕብረኒ።በቲ ኣርእስቲ ንሱ ንምዝታይስ ድንቂ ግና ኣብ ምእንቲ ምንታይ ዝዓለመ?ኢለ ይሓቶ።ብግልፂ ንምዝራብ ኣብ ዝዓዲ ዘለዉ ናይ ትግራይ ውድባት ምፍላጥን ብኹሉ መዳይ ምሕጋዝን መንግስቲ ኤርትራ ይደሊ ኢዩ ይብለኒ።ንምንታይ? መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክሊ ህዝቢ ትግራይን ውድባቱን ሎሚ በፂሑ ክሕግዝ ዘግበሮ ምኽንያቱትስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኹይናት ድዩስ ወይስ ብዝሓለፉ ጉጉያት ፍፃሜታት ተናሲሕኹምስ ክትክሕሱና ምድላይኩም ድዩ?ወይስ እንታይ .....ኢለ ከም ሕቶ ምስ ዝጠቕሰሉ ህዚ ውን ብግልፂ ንምዝራብ ብዛዕባኻ ንዘለና ፀብፃብ ብትኽክል ከምዝተቐመጠ ኣሚነ ይብለኒ።ኣብዚ ነጥቢ ዚ ስሩዕ መደብ ወፍሪ ከምዘለዎ ብዝግባእ ተረዲኤ ብዛዕባ ውልቀ ተጋሩ ባህርይን ስነ-ልቦናዊ እምነትን ንምፅናዕ ዘውፍር ወግዒ እንኳዕ መፀ ብምባል ማለት ኤርትራውያን ብዛዕባ ተጋሩ ግዳሰ ዝሃብኩሙሉ ብምክዃኑ ብፌስታ ክነብፅሖ ነይርና ግና ንሕና ንኹን ህዝብና ኣብ ዝኸፍአ መከራን ምዓትን ኣቲና ኣለና ስለ ንርከብ እዙይን-እትዩን ዘኣመሰሉን ካብ ምባል ተቖጢበ ኣነ ኣብዙይ ክፍለየካ ኣያኒ ኢለ ክኸይድ ካብ ዝተቐመጥኩሉ ወንበር ምስ ዝትስእ እሞ ብቐፃሊ ክንራኸብ ኣለና።መኣዝ ንራኸብ? ይብለኒ።ኣነ ድማ እቲ ንሱ ኣዘውቲሩ ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ቓና ተዋሒሰ ብግልፂ ንምዝራብ ንምንታይ ከምዝረኽበካ ኣብ ዝዓለምኩሉ እዋን ክንራኸብ ኢና ኢለ ይኸይድ።

ብድሕሪ ዙይ ንቓዚ ንዞም ሰባት እዚኦም ክራኸቦም ከምዘይደሊ ኣፃውቶ ሞ ንሱ ውን ንገዝኡ ብዝመፅዎ ቑፅሪ ከም ዝሓቱለይን ንኽቐርቡኒ ዝደልዩዎ ምኽንያት ከምዝፈልጥን የፃውተኒ።እቲ ኣምባሳደር ንሱ ተቐይሩ ካልኦት ናብ ዝዓዲ እዙይ ይመፁ።ንሳቶ ውን ብዝተፈላለየ ኹነታት ሰባት ኣዋፊሮም ስጋብ ናብ ስራሕ ቦታይ ብምምፃእ ክዘራረቡንን ክከታተሉንንይፀንሑ ሞ ንሃቶም ሰለልቲ ምስ እዚ ሰብ እዙይ እንክረክቡና ብዛዕባይ ንኽሓትዎ ዝቐለለ መገዲ ኾይኑ ይረኽቡዎ።ምኽንያቱ እዚ ሰብ እዙይ ድልኽ፡ በርበረ፡ቡና ወዘተ ብዘንቢል እናሓዘ ፎቖደኡ ዝኸይድን ብናብራ ጉስቁልን ከም ዝኾነ ኣብ ግምት ብምእታው ይቕርብዎ።ፈለማ ብስራሑ ኣምሲሎም ይቐርብዎ ሞ ብምቕፃል ኣነ ኣበይ ከምዝነብር ይሓትዎ።ቐፂሉ ንሱ ምሳይ ዘለዎ ረኽብን ወዘተን። ኣብቲ እዋን ንሱ ከምዚይ ዓይነት ረብሓ ሎ ዝብል ኣብርእሱ ዝቐረፆ ነገር ስለ ዘይነበረ ብቐጥታ መፅዩ ዘጋጠሞ ነገር በብእዋኑ የፃውተኒ ስለ ዝነበረ ኣነ ድማ ክህቦም ዝደልዩ ሓሳባት አንዳ መኸርኩ እሰዶ።ቐስ ብቐስ ክዓ ናብ ኢምባሲኦም ይቖፅሩዎ ጀመሩ።ኣብ ዚ እዋን አዙይ ኣነ ውን ሓደ-ሓደ ነገራት ንምስራሕ ኣብ ዝንቀሳቐሶም ዝነበርኩ ጉዳያት ንዝነበረኒ ፀገም ብኣኦም ገፅ ይፍታሕ እንተ ኾይኑ ክፍትን ንሱ ብዝፈልጦን ብዘለዎን ቐሪበ ንዘራረብ።ንሳቶም ካብ ዝ ድርጅት እዙይ እንታይ ከምዝደልዩ ብግልፂ ይፅብፅበለይ።ንሳቶም ድማ ንሕና እንጠልቦም ከይኮኑስ ከምቲ ልሙድ ክእዝዙ ብዙይ ወፂኹም በዙይ ትምለሱ ክብሉን ይሰምዖም።ኣብ ፈለማ ቅድመ ኹነት ኣቕርብ ።ንሱ ውን እንታይ ዩ ነይሩ ብስሩ መንግስት ኤርትራ ምስ ናይ ተጋሩ ውድባት ኣግባብ ዘለዎ ርክብ ክፈጥር እምተድኣዝደሊ ኾይኑ ንወያነ (ኢህኣደግ) ድኣምበር ንህዝብና ተንከፍ ዝኾነ ይኹን ዘይ ስሩዕ ፕሮፓጋንድኡ ጠጠው የብል።

 

*(..) removed because the information is/are sensitive. B.H
(will continue...!)

Back to Front Page