Back to Front Page


Share This Article!
Share
Press Release From Tegaru Residing In Northern California

 

መግለፂ ተጋሩ ሰሜን ካሊፎርኒያ

01-06-19

ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ኣብ ቤይ ኤርያ: ፍሬዝኖ: ስቶክቶንን: ሳክራሜንቶን ነበርቲ ዝኾ ተጋሩ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኹነታት ንምግምጋም ከምእውን ዝብና ንምጥፋ ብዝተፈላለዩ ናይ ትምክተኛታትን ጸበብቲ ሓይልታትን ዝግበር ዘሎ ውዲት ማለትውን ናይ ስነልቦናዊ ማህሰይቲ፤ ፖለቲካዊ፤ ኢኮኖሚያዊን፤ ማሕበራዊን ጥቅዓት ንምፍሻል ዝዳለው ዘሎ ህዝብና ብኸመይ መልክ ኣብ ጎኒ ሃፋሽ ጠጠው ከምንብል ንምዝታይ ዕለት ታሕሳስ 14፣ 2011 ዓ. ም. (ዲሰምበር 22. 2018) ኣብ ከተማ ሳን ሆዜ ኣኼባ ጌርና። አብ ዝገበርናዮ ዋላ ዶ/ር አቢይ አህመድ ብኢህወደግ ምስ ተሾሙ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝአተዎ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሕጊ ላእላውነት ሙቁራት ቃላት ብምጥቃም ብዛዕባ ይቅረ ምብህሃል ምክእኣል ፍቅሪን ድነትን ናይ ‘’ምድማር” ዝብል ሰጓሳ ጻዊት ህዝብና ምስቶም አዋቱን/አትን ኮይኑ ብቀዳምነትን ብተስፋን ሰልፊ ብመውጻ ደጊፉ እንተብቅ ዶ/ር አቢይ ዝአተዎ ቃል ንምፍራስ ብዙሕ ግዜ አይወሰዶን። የግዳስ አብ ተጋሩ ግልጺ ዝኾነ ናይ ጽልኢን ዘርኢ ተኮር ጥቅት እንትፍጸም ናይ ሕጊ ከለላ ዘይምሃብ ጥራ ከይኮነስ እቲ ጽልኢን ጥቅት ዘጋድዱ ዘረባታትን ተግባራትን ምግባሩ ህዝብና እቲ ድጋፉ ዳግም ክትት ተገዲዱ እዩ። ተአከብቲ ሰሜን ካሊፎርኒያ ተጋሩ ካብ ማንም ዜ ፍሉይ ብዝኾነ ዓሚቁን ድሙቅን ዘተ ድሪ ምክያድ ህዝብና ንምድን አብዝግበር ቃልሲ ኩሉመዳያዊ ገዝ ከምንገበር ድልዋት ከምዝኾና ብመግላጽ ነዚ ራሕ ዘሳልጥ ኮሚቴ አጣይሽናን ብተወሳኺ ድማ ከምዝስቡ ቅዋም ብምውጻእ ናይ አዚ ለት ዝነበረ ዋላ ተዛዚሙ። 

Videos From Around The World

1)     ህዝቢ ትግራይ ነቲ ግፍዓዊ ናይ ደርጊ ስርዓት ንምውጋድ ን17 ዓመት ከቢድ መስዋእቲ ኸፊሉ አብ መላእ ኢትዮጵያ ዘምጾኦ ለውጢ ዘራኽሱ ሓይልታት ነውግዝን ብጥብቂ ንቃወም።

2)    አብ ኢትዮጵያ ን27 ዓመት ዝተመዝገበ ዕብየት ምስ ደኽመቱን ጉድለቱን አብ ታሪኽ ሃገርና ፍሉይ ቦታ ዘለዎን ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ህዝብታት ካብ ድኽነት ዘውጸአ ብምኻኑ ናይ ብሩህ ተስፋ ግዜ እምበር ናይ ጸልማት ግዜ ዘይምንባሩ ኣንዳዕዲዕና ንኣምን ።

3)    ናይ ቀደም ስርዓት ተመሊሱ ንክመፅእ ዝምነዩን ተስፋሕፋሕቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ካብ ዝገብርዎ ሽርሒ ንኽቁጠቡ ነተሃሳስብ።

4)    ኣብ ከባቢና ዘለዋ ናይ ማሕበረሰብ ውዳበታት ከም አልሙኒን፡ ማልት: ማተሰአ፡ ደቀንስትዮን፡ ከምኡ’ውነ ዝተፋላያ ካልኦት ውዳበታት ክጠናኸራ ምግባርን አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንህዝቢና ንዝበጽሖ ዘሎ በደላት ንኣባላቶም ከፍልጡን ከረድኡን ከምዘለዎም ብትሕቲና ንላቦ። ምኽኒያቱ እቲ ሽግር አጋጢሙ ዘሎ ናይ ማንነት ሃደጋ ስለዝኾነ ኩሉ ትግረዋይ ብዓቅሙ መኸተ ኽገብር ኣለዎ ኢልና ንኣምን ።

5)    ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ናይ ላም ምጥፋእ ኩሉ ዝቢ አብ ሓደጋ ከምዘሎ ግልጺ እዩ። ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ብሔር ተኮ ኮይኑ ዝፍጸም ዘሎ ጥቅት ናይ ሕጊ ኣካላት አድላይ ናይ ሕጊ ከለላ ክገብሩሎም ንጽው

6)    ናብ ትግራይ ዘኺዱ መንገድታት መዕጻው ሕጊ ዝጠሓሰ ወንጀል ስለዝኾነ ናይ ፈደራል መንግስቲ ነዚ ተግባር ዝእዝዙን ዘፈጽሙን ሐይልታት ናብ ሕጊ ንኸቅርቦምን ተስፋ ንገብር። ንቀጻሊ መንገዲ ብመዕጻው ናይ ፖለቲካ ዕላማ ንምፍጻም ዝግበር ፈተነ ደው ናይ ምባል መንገስታዊ ላፍነቱ ክዋፃእ ጥይቅ

7)    ናይ ፌደራል መንግስቲ እቲ ናይ ፍትሒ አካልን ናይ ብዙሓት/ብዙሃን መራኽቢን ንፖለቲካ መሳርሒ ምጥቃሙ ደው ከብል ንሓትት። ብፍላይ ከም "ዘጋቢ ፊልም" ብዝብል ኣብ ቀረባ እዋን ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈነወ ናይ ሓሶት ውንጀላ ንህዝቢ ትግራይ ጠመተ ዝገበረ ዘርኢ ምጣፋእ (genocide) ኣብ ልዕሊ ንፁህ ህቢ ዝእዉጅ ሓደገኛን ሓላፍነት ዝጎደሎ ከምኒ ኢሳት ምድያ ዝእወጅ ዝነበረን ዘሎን ከቢድ ወንጅል ዘበራትዕን መምርሒ ዝህብን ስለዝኾነ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ይቕርታ ክሕትት ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ, ብምቕፃል እዉን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እዝ ናይ ሓሶት ውንጀላን ናይ ዘርኢ ምጥፋእ/ጅኖሳይድ ኣዋጅ ይቕረታ ክሓትት ሓለፊነቱ ስለዘድዶ ይቅርታ ይበል::

 

ወንጀል ዝፈጸሙ አካላት ብሕጊ ክዳነዩ ከምንድግፍ እንዳገለጽና አድልዎ ዘለዎ ማለትውን አብ ተጋሩ ዘተኮረ ውንጀላን ክስን ብጽኑ ንኹንኖ ነውግዞን ንቃወሞን ምኻና ክንገልጽ ንፈቱ። ወንጀል ዘርኢ ስለዘይብሉ ወይ ኩሎም ወንጀለኛታት ይከሰሱ ወይከኣ ምሕረት ይገበረሎም ዝብል ቅዋም ከምዘለና ክንገልጽ ንፈቱ።

 

8)    አብ ዓዲ ዉሽጢን ወፃኢን ኮይኖም ንህዝብና ብዘርኢ ንምጥፋእ ብሜያን ካሊእ መንገዲ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብ ተግባሮም ክቑጠቡ እንዳመዓድና ካብ እኩይ ተግባሮም እንተዘይተቖጢቦም ናብ ሕጊ ከምነቕርቦም ኩሉ መዳያዊ ዓቕምና ከምንጥቀም ንገልፅ ። 

 

9)    ኣብ ናይ ገርና ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢዶም ዘእትዉ ናይ ወጻኢ ሓይልታት አጥቢቅና ነውግዝ

10)   ኣብ ዝብና ንዝበጽ ዘኾነ ይኩን ጸገም ብቁልጡፍ ንኽንግዝ ድልዋት  ምኻና  ኽንገልጽ ንፈቱ።

 

11)    ዝበለፀትን ሓያል ኢትዮጵያ ንምምስራት ንሓደ ብሄር ምናኣስ ንኻልእ ብሄር ምንኣድ አድላይ ኣይኮነን፡ እኳዳኣስ ብማዕረን ብሕጊን እቲማሓደረ ሃገር ምስቲኾን ዝበለፀትን ዝሓየለትን ከምእቲኾን ምሉእ እምነት ኣለና።

 

 

12)   ኣብ ኩሉ ለም ዘለው ተጋሩ ህዝብና ሐዚ ገጢሙዎ ዘሎ ሓደጋ ካብማንም ጊዜ ዝኸበደ ምኻኑ ተረዲኦም ናይዞም ናይ ክፍዓት ታት ሰይጣናዊ ተግባር ምስ ህዝብና ቢርና ክንጋፈጦም ተመሳሳሊ ናይ ምውዳብ ኒዝኾነ ይኹን ጽንኩር ኹነታት ተዳሊዩ ንክጸን ጻዊትና ነቅርብ።


 

በሰሜን ካሊፎርኒያ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች የአቋም መግለጫ

እኛ በሰሜን ካሊፎርኒያ ማለትም በቤይ ኤርያ ፍሬዝኖ ስቶክተንና ሳክራሜንቶ ነዋሪዎች የሆን የትግራይ ተወላጆች በአገራችን ኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም በትግራይ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ተፅእኖ ለመገምገምና በውጭ ያለነው ተወላጆች በትምክህትና ጠባብ ብሔርተኛ ሓይሎች እየደረሰብን ያለውን የስነልቦና የፖለቲካ የምጣኔ ሃብትና የማሕበራዊ ጥቃት በጀግንነትና በአንድነት እየታገለ ያለውን ህዝባችን እንዴት ውጤታማ  በሆነ መልኩ መርዳት እንደምንችል ለመወያየት በህዳር 14፣ 2011 ዓ. ም. በሳን ሆዜ ከተማ ስብሰባ አካሂደናል። በዚህ ቀን ተሰብሳቢዎቹ ዶ/ር አቢይ አህመድ በኢሕአዲግ ከተሾሙ በሃላ ለመላው ኢትዮጵያ የገቡት ስለ ዲሞክራሲ ስለ የሕግ የላይነት ስለ ይቅርታ ስለ መቻቻል ስለ ፍቅርና አንድነት ቃልና “የመደመር” ጥሪ የትግራይ ሕዝብ ከሌሎች ውንደሞቹ ጋር በቀደምትነት ድጋፉን በሰልፍ እንደገለጸ ነገር ግን ዶ/ር አቢይ የገቡት ቃል  በማፍረስ ብዙ ሳይቆይ የትግራይ ተወላጆች በሆኑት ላይ ግልጽ ጥላቻና ዘር መሰረት ያደረገ ጥቃት ሲፈጸም የህግ ከለላ ሊሰጡት አለመቻላቸው ህዝባችን ዳግም መጠየቅ ተገዳል። በመቀጠል የችግሩን ክብደት በጥልቀት ከመወያየታችን በተጨማሪ ህዝባችንን ለማዳን በሚደረገው እንቅስቃሴ የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁነታችን ገልጸን ለዚህ ስራ የሚያስፈጽሙ ኮሚቴ አቁመን ከዚህ በታች ያለውን የአቋም መግለጫ በማውጣት ስብሰባው በደመቀ ሁኔታ ተጠና

1)   አምባገነኑና ጨካኙ የደርግ ሥርአት ለመጣል ለ17 ዓመት ከባድ ትግልና መስዋእት የከፈለው ሕዝባችን ለማንሸሽ ሌሊት ተቀን የሚሰሩ የሕዝባችን ጠላቶች በጽኑ እናወግዛለን።

2)   ለ 27 ዓመት የታየው የኢኮኖሚ እድገትና የፖለቲካ ለውጥ ከነችግሩና ድክመቱም ቢሆን በሚልዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊያን ከድህነት ያወጣ በኢትዮጵያ ታሪክ ልዩ ቦታ ያለው የብሩሕ ተስፋ ዘመን እንጂ የጨለማ ዘመን እንዳልነበረ በርግጠኝነት ለመምስከር የሚያሳፍረን አለምሆኑን መግለፅ እንወዳለን።

3)   አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ የደርግ ሥርአት ለመመልስ የሚመኙ ሓይሎች የተስፋፊነት ባህሪያቸው በትግራይ ሕዝብ አንድነትና የግዛት አንድነት እያደረጉ ያለውን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ በፅኑ እንጠይቃለን።

4)   በአካባቢያችን ያሉት የተለያዩ ማሕበራት ማለትም የትግራይ ልማት ማሕበር (TDA) የተለያዩ የአልሙኒ ማሕበራት (Alumna) : የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ማሕበር (UTNA) የማሕበረሰብና እድር ማሕበራትን በኢትዮጵያ ያለውን ሕዝባችን እየደረሰበት ያለውን በደል መረጃ በፍጥነት እንዲደርሳቸውና ሕዝባችን ለመርዳት በሚደርገው ጥረት በፍጥነት ለማንቀሳቀስ እንዲቻል ከማንም/ምንም ጊዜ በላይ እንዲጠናከሩ እንደምንሰራ ቃል እንገባለን። በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ችግር በሕዝባችን እያደረሰ ያለው ጉዳት ማንነታችንን መሰረት ያደረገ እንደህዝብ ህለውናችንን አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ፅኑ እምነታችን ነው። ስለዚህ ይህንን አደጋ ለመከላከል የሁሉም የትግራይ ተወላጅ ግዴታ መሆኑ ታውቆ ሁሉም በያለበት መደራጀትና አስተዋፅኦ ማድረግ አለበት።

5)   በኢትዮጵያ ያለውን የሰላም እጦት ሁሉም ዜጋ የጎዳ ቢሆንም የትግራይ ተወላጆችን ከሌሎች ለይቶ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት የፍትህ ስርአቱንና ሕግ አስከባሪው አካል እየተጠቃ ያለው ሕዝባችን አስፈላጊው ከለላ እንዲያደርግለት እንማጸናለን።

6)   ወደ ትግራይ የሚያመሩ መንገዶችን መዝጋት ህግ አልበኝነት ብቻ ሳይሆን ዜጎችን በነፃ የመንቀሳቀስና የንግድ ስራ  መብት የሚያግድ ወንጀል ነው። ይህንን ህገወጥ ወንጀል የሚያዙና የሚፈጽሙ ሃይሎች የፌደራል መንግስት ለፍርድ እንዲያቀርባቸውና መንገድ በመዝጋት የፖለቲካ አላማ ለማስፈጸም የሚደርገውን ጥረት ለማስቀረት መንግስት ሃላፊነቱን እንዲወጣ እንጠይቃለን።

7)   የፌደራል መንግስት የአገሪቱን የፍትህ ስርአትና የመንግስት ሚድያዎች ተጠርጣሪዎችና የህግ ተከሳሾችን የህግ ውሳኔ ሳያገኙ እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ለማፈኛና ለማስፈራሪያ መጠቀሙ እንዲያቆም እንጠይቃለን። ለምሳሌ ያክል በቅርቡ የፍትህ ሰቆቃ የሚል “ዘጋቢ ፊልም” የመንግስት ሚድያ የሆነውን ፋና ቴለቪዥን ለመላው ኢትዮጵያ መሰረተ ቢስ የሆነ ውንጀላ ሆን ተብሎ በትግራይ ህዝብ ጥላቻ በማሳደር አጥፊ የሆኑ ሃይሎች የመንግስት ከልላ በተነፈጋቸው የትግራይ ተወላጆች የዘር ማጥፋት ጥቃት እንዲፈጽሙ ሆን ተብሎ የተዘጋጀ እንደሆነ እየገልጽን የፌደራል መንግስት እንደዚህ ያሉ እደገኛና ሃላፊነት የጎደለው ዘገባ እንዲያግድ የዚህ ተግባር ተሳታፌ የሆኑት ጋዜጠኞች ነን ባዮች ለህግ እንዲቀርቡ እንዲሁም የፌደራል መንግስት ለትግራይ መንግስትና ህዝብ በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንጠይቃለን። ይህንን ስራ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት በኢሳት ሲደረግ የነበረውና አሁንም እየትደረገ ያለው ዘመቻ በመንግስት ሚድያ ቀጥይነቱን ነው የሚያሳየው።

ይህ በንዲህ እንዳለ መንግስት ወንጀል የፈጸሙትን ወደሕግ ለማቅረብ የሚያደርገውን ጥረት የምንደግፍ ብንሆንም ተጠርጣሪዎችም ይሁኑ በህግ ስር ያሉ ሁሉ ራሳቸው የመከላከል ሙሉ መብታቸውና ሰብአዊ መብታቸውን እንዲጠበቅላቸው እየጠየቅን ዘመቻውም በትግራይ ተወላጆች ብቻ ማድረጉ በጽኑ እንቃወማለን። ምክንያቱም ወንጀል ዘር የለውምና ወይ ሁሉም ወንጀለኞች ይከሰሱ አለበለዚያ ሁሉም በይቅርታ ይታለፉ።

8)   በሃገር ውስጥም ሆነ ከሃገር ውጭ ሆነው የትግራይ ሕዝብን ጥላቻና የዘር ማጥፋት ዘመቻ በሜዲያና ሌላ መንገድ እየቀሰቀሱ ያሉት ሃይሎች ከዚህ ወንጀላቸውና ኢሰብአዊ ተግባራቸው ኢንዲቆጠቡ እናሳስባለን። ጥሪያችን ከቁብ ባለመቁጠር አጥፊ ከሆነ ተግባራቸው ካልተቆጠቡ ግን አቅማችን ሁሉ ተጠቅመን በሰው ዘር ማጥፋት ለህግ እንደምናቀርባቸው ለመግለጽ እንወዳለን።

9)   በሃገራችን የውስጥ ጉዳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትና ውጥረት እንዲነግስ የሚጥሩ ሃይሎች በብርቱ እንቃወማለን።

10) በኢትዮጵያ በከባድ አደጋ ያሉት ሕዝባችንን የሚያስፈልጋቸውን ከማንም ጊዜ በላይ በፍጥነት ለመርዳት ዝግጉ ነን።

11) የፈደራል መንግስት ሕገመንግስቱን ሲያከብርና ዜጎቹን በእኩልነት ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ቢያስተዳድር ኢትዮጵያ ጠንካራና የበለፀገች ሃገር እንደምትሆን ጽኑ እምነታችን ነው። አንዱን ብሔር በማንቃሸሽ ሌላውን በማመጎስ አንድነትን ካማምጣት ይልቅ የሃገሪትዋን መበታተን ያቀላጥፋል።

12) በመላው አለም ያሉ የትግራይ ተወላጆች አሁን ሕዝባችን የገጠመውን አደጋ ከማንም ጊዜ በላይ አደገኛ መሆኑ ተገንዝበው ይህ የእኩይ ሃይሎችን ሰይጣናዊ ተግባር ከሕዝባችን ጋር ለመጋፈጥ መደራጀትና ለመንቀሳቀስ ዝግጁ እንዲሆን ጥሪያችን እናቀርባለን።

      

Press Release From Tegaru Residing In Northern California

 

We, Tegaru/Tigrean residing in Northern California such as the Bay Area, Fresno, Stockton, and Sacramento, had a meeting on December 22, 2018 in San Jose, CA. The meeting agenda was to assess the prevailing situation in Ethiopia with special emphasis on Tigrai and Tegaru to discuss on how we can effectively help Tegaru in Ethiopia who are heroically fighting the continuous psychological distressing, political, economic and social attacking with the aim of ethnic cleansing by the chauvinist and narrow tribalism forces. During the discussion, we recalled Dr. Abiy’s sweet promises to the Ethiopian people as a whole, for democracy, rule of law to apply, forgiveness, reconciliation, tolerance, love and unity with the mantra of “Medemer” which meant all-inclusiveness and we were amongst the first ethnic group to welcome and rally behind his vision. But his promise was short lived and direct and indirect hostilities and violent attacks against Tigreans started immediately, thus, made us to think about his government cautiously. The attendees discussed the issues deeply with high moral and expressed our readiness to make a difference in defense of our people by any means possible. The meeting was concluded successfully by electing committee members to lead these activities and by passing the following resolutions:

 

1)          We condemn all forces who are working day and night to tarnish the 17 years struggle and sacrifice our people paid to remove the brutal Derg regime.

2)          We are not ashamed to be the witness of the 27 years of economic and political development, which has special place in Ethiopian history and has brought millions out of poverty as a beacon of hope rather than a dark era despite its weakness and shortcomings, despite off all odds the country was heading to the right direction.

3)          We urge those who wish our country to go back to the Derg era and exhibit expansionist tendency to stop from interfering in Tegaru’s unity to undermine territorial integrity of Tigrai.

4)          We will support more than ever to strengthen the existing organizations such as TDA, various Alumni Associations, UTNA and community as well as Edir associations in order to facilitate the information sharing and mobilization process regarding the situation in Ethiopia affecting our people. We understand and believe without the help of our community at large this task will not be successful.  We believe that the current crisis affecting our people in Ethiopia is about our existence and it is the responsibilities of all Tegaru/Tigrean to organize and contribute to this noble cause.

5)          Even though the absence of peace in Ethiopia is affecting all citizens, we urge the legal system and law enforcement to provide the necessary protection to Tegaru who are targeted selectively for their ethnicities more than other ethnicities in the country.

6)          The blockage of traffic/business leading to Tigray isn’t only illegal but it is a crime against the rights of citizens to move and do business freely. We urge the federal government to meet his obligation to bring forces organizing and executing these illegal activities to justice and to perform its duty of stopping the use of road blockage as a tool to implement a political goal in the future.

7)          We demand the government to stop using the legal system and government media as a political tool to silence and intimidate defendants/suspects before they are given the chance to defend themselves in the court of law. We strongly believe that a “documentary” broadcasted recently by FANA TV, a government media outlet, under a title called የፍትህ ሰቆቃ to viewers in Ethiopia and abroad was to spread baseless accusations with a deliberate intention to instigate hatred and ethnic cleansing against Tigreans who are denied government protection by the very forces who are bent to commit genocide against Tegaru. This is a continuation of the ethnic cleansing campaign waged against Tegaru by Ethiopian Satellite Television (ESAT).

We call upon the federal government not only to ban this kind of dangerous and irresponsible coverage and to bring those who called themselves journalists and involved in instigating ethnic strife to justice but also to publicly apologize to the people of Tigray for allowing this to happen under the government’s watch. In the meantime, even though we support the federal government’s effort to bring criminals to justice, we strongly oppose the selective justice focusing on Tigreans and we also demand the suspect’s/defendant’s right to remain innocent until proven guilty and their human rights be respected while in custody.

Lastly, since crime has no ethnicity, either all criminals should be brought to justice or be forgiven as per the forgiveness given to the ruling coalition by the Ethiopian people.  .

8)          We urge forces, from inside and outside the country, who are campaigning for hate and ethnic cleansing of Tegaru through their media outlets and other means to stop their criminal and inhumane activities. If they fail to heed our call, we will use every means to bring them to justice.

9)          We condemn in the strongest terms of foreign intervention and muddling in Ethiopian politics.

10)        We are ready to help our people of their needs quickly more than any other time.

11)        It is our strong belief that Ethiopia can be better and strong when the government exercise its power within the constitution and treat its citizens with equality and justice. Demonizing some ethnic groups and praising others is not only counterproductive but also facilitate disintegration the country.

12)        We call upon Tegaru living all over the world to organize and mobilize themselves in order to be ready to combat the evil acts concocted by anti-Tigrai/Tigrean forces with our people who are in grave danger more than ever.

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Back to Front Page