Back to Front Page

ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ሓዳሮም ዝወጹ ማናቱ ኣሕዋት እዮም።

 ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ሓዳሮም ዝወጹ ማናቱ ኣሕዋት እዮም።

ሰላም ፡ኩልኹም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም፡ ደለይቲ ሰላም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ። ኣቐዲምና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ፡ ኣብ ሂወትኩም ጥዕና፡ኣብ ቃልስኹም ዓወት ይኹነልኩም ንብል። ኣብዚ ኣዋን እዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝገደደ፡ ናብ ዝዓር-ዓረ መሪር ፡ስቅይን ጭንቀትን ፡ ይንቆት ከምዘሎ፡ ኩልና ንዕዘቦ ዘለና ግሁድ ሓቂ እዩ፣ ነዚ እንዳረኣየን እናሰምዔን ከኣ፡ ዝድቅስ ዜጋ ከምዘየሎ ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ። እዚ ዘገደሰና ኣብ ስደት ኣንርከብ ዜጋታት ከኣ ፡እዋናዊ ርዲኢትና ክንጽብር ነቲ ጽቡቕ ክንስዕቦ፡ ነቲ ሕማቕ ንብሎ ከኣ ፡ንኽመሓየሽ ጊደና ክንጻወት ካብ ዝብል፡ ነዚ ዝስዕብ ሓሳባት ክንህብ ግድን ኮይኑ ረኺብናዮ ኣሎና።  ኣብዚ እዋን ዝበዝሔ ህዝብና፡ ንተግባራት ህግድፍ ልዕሊ ዝኾነ እዋን፡ከምጸሓይ ቀትሪ ነጺሩሉ፡ ስለዘሎ፡ ኣብ ጎኒ እቶም ኣቀዲሞም ይኣክል ዝበሉ ውጹዓት ደቁ ፡ እንዳ ወሓዘ፡ብሓድሽ ወኒ ናብ ሓደ ኣንፈት ፡ኣብ ዝጥርነፈሉ ዘሎ ጽቡቕ ወቕቲ  ንርከብ ኣሎና። ጽቡቕ ዘብለና ዘሎ ከኣ ህዝብና ጽቡቕ ኣሎ ንምባል ዘይኮነ ጸላኢኡ ኣብ ምልላይ ናብ ሓደ ኣንፈት ይቐንዕ ኣሎ ንምባል እዩ እምበር ጸገሙስ ክንደይዃ መሪሩ። ነዚ ጽቡቕ ወቕቲ ግን መኣዝኑ ዘቐይሩን፡ ንናህሩ ዘዕንቅፍን፡ ጎናዊ ስግኣት ዝፈጥርን፡ ብደለይቲ ፍትሒ ኢና ዝብሉ ዘይተጨበጠን ዘይእዋናውን ጸላእቲ ክጽውዑልና ንሰምዕን ንዕዘብን ኣሎና። ነቲ ቃንዛ ዘፍኩስን ኣብቲ ዝሓነሉ ዘሎ ምድጋፍን ወይ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ምንዳይ፡ኣብቲ ህግድፍ  ዘሳውሮ፡ ናይ ዓሌትን ኣውራጃን፡ ናይ ጎረቤትን  ኣህጉርን፡ ጽልኢ ሳዕርን ላምባን ወሲኽካ  ዝያዳ ከምዝባራዕ  ኣብ ምግባር ኣብ ዕላማ ህግድፍ ጸግዓ-ጸግዒ ኣንዳ ከድካ፡ተጋሩ ብሓረጎም ዶ" ብስርወ ጉንዶም ፡ጸላእትና እዮም፡ ኢንዳበልካ ዝንዛሕ መርዚ፡  ብትም ክሕለፍ ዘይብሉ ዓንቃፊ ፡ሓድነትነት ዕላማን ጥርናፈ ህዝብና ፡ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፡ካብዚ  ናይ ቅርሕንቲ ጎስጓስዚ ከኣ፡ህግድፍ እምበር ካሊእ ዝረብሕ ከምዘየለ ምርዳእ ዘድልዮ ጉዳይ ገርና  ወሲድናዮ ኣሎና። ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ስደትናን፡ ፋሕ-ብትን ዘብለና ዘሎን፡ገዲፍና ኣብ ጓል መገዲ ካብቲ ተግባራት ህግድፍ ዘይፍለ፡ ብየማነ ጸጋም ሕንጉጉ መጸካ እንዳበልካ ዝግበር ጎስጓስ ደው ይበል ይኣክል ንኣኹምውን ክንብል ንደሊ።ኩለመዳይና ኣንጻር እንኮ በታኒና ከይንጥርነፍን ከይንሓስብን፡ ጎናዊ ዕንቅፋት ከም ዕላማን ስልትን ሒዝካ ኮለል ምባል ይኣክል፡ ብስግኣትን ጥርጣሬን ተኸቢብና፡ንኸይንቃራረብዝገትእ ተወሳኺ ጸገምን ጸላእትን፡ ኣብ ምዕዳም ከም ኣበርክቶ ንቃልሲ ንገብር ዘሎና ክመስለና የብሉን ፣ብኣንጻሩ እኳደኣድንግርግር ዝፈጥር ምዃኑ ክንርደኦ ይግባእ ።

Videos From Around The World

 ቀንዲ ጸገም ህዝቢ ኤርትራ፡ካብ ናይ ውሽጢ ምሕደራ ህግድፍ ዝነቅል እምበር፡ ካብ ጎረባብቲ ኮነ ናይ ርሑቕ ዓለም፡ ዝወረደናን ዝመጸናን ጸገም፡  ክሳብ ዘይኮነ፡  መሰረታዊ መፍትሒኡውን ነቲ ጠንቂ ኩሉ ሽግራትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ  ውሽጢ ኤርትራ  ዘሎ ምሕደራ ህግደፍ ዝጥምት እምበር፡ ንማንም ጎረቤት ኮነ ዓለማዊ ውድባት፡ ወይ ሃገራት  ክስን ጽልእን  ምውሳኽ ንጸገምና ንትሮፎ ከጋድድ  ቅንጣብ ዝኣክል ፍታሕ ፡ ወይ ሓገዝ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምንቶ ኣሎና። በዚ መሰረት ከኣ ሎሚ ህዝብና ክገብሮ ዘለዎ ቃልስን ፍትሕን ናብ ውሽጢ ዘተኮረ ሃሙን ቀልቡን ክሓንን እንተኾይኑ፡ ብዘይ ናይ ጎረቤትን ዞባታትን፡ስግኣት ናብ እንኮ ዝብትኖ ጉጅለ ጥራይ ክጥምትን ክሰበኽን ኣለዎ። ነዚ ዘብለና ዘሎ ኣብ ገለ ዜጋታትና ዝረኤን ዝስማዕን ዘሎ ተርእዮታት እዩ ። ብፍላይ ከኣ ንህግድፍ ንቃወም ኣሎና እንዳበልና፡ ነቲ፣  ህግድፍ  ዝብሎ ከምዘለዎ እናደገምና፡  ስብከት ናይ ህግድፍ ኣብ ሞንጎና ኣብ ደለይቲ ለውጢ ክትዕዘብ ከሎኻ ፣ እምበር'ዶ ነስተውዕሉሉ ኣሎና፡ ዝብል ሕቶ የስዕበልካ እዩ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ኣተሓሳስባታት ፡ ነጺሮ ከይወጹ  ከኣ ኣብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ዕንቅፋት ጥራይ ዘይኮነ፡ ምጥርጣራት ፈጢሮም፡ ብሓባር ንዘይምስራሕ ገፊሕ ሃጓፍ ዝፈጥሩ ከምዝኾኑ ምግንዛብ የድሊ። እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከኣ፡ መርኣያ ናይዞም ዝተገልጹ ዘይረብሑ ኣብነታት ኢዮም።

      ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ትግራዋይ ወይ መበቆል ኢትዮጵያ ስለዘለዎ እዩ ዝብድለና ዘሎ ዝብል ግጉይ  ኣመለኻኽታ። ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ፡ ናይ በረኻን ናይ ሃገርን ዘመነ ስልጣኑ፡ ዝገበሮም በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በይኑ ኣይኮነን ገይርዎም፡  ወይ ፈጺምዎም።ብላዕለዋይነት ዝመርሕን ዝእዝዞን ደኣ ኢሳይያስ ይኹን እምበር፡ውሑዳት፡ሰባት ነዚ፣እከይ ዕላማን፡ተግባርን፡ ከምናቶም ዕላማን ተግባርን ወሲዶም፡ሂወቶም ክሳብ ዝህብሉ፡ድልውነቶም ዘረጋገጹ፡  ከምዝነበሩን ከምዘለዉን ክሳብ ዕርበት ዝቕጽሉ ምዃኖምን ምርዳእ ኣገዳሲ ይመስለና። ሓንሳብ ኣእዳዎም ኣብ ደም ህዝብና ዝጠምዓ ስለዝኾና ከኣ ተኣማንነቶም ንኢሳይያስ ካብ ምርግጋጽ፡ክቑጠቡ እዮም ኢልና ኣይንጽበን። ነዚ ንጹር ዝገብሮ ከኣ እቶም ኣብ ምዕራብ ዓለም እንዳነበሩ ንሕና ንሱ ዝብሉ ዘለዉኸ እንታይ ክበሃሉ እዮምኩሎም ኤርትራውያን ዶ ኣይኮኑን?፣ስለዚ እዚ ካሊእ ዕላማ ዘለዎ እምበር ኢሳይያስ ትውልዲ ትግራይ ስለዘልዎ በዲሉና ዝበሃል ዘረባ ከንቱ ዘረባ እዩ።  ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ንመራሒ ህግድፍ ዝገልጹ ዘለዉ እንዳመሰሎም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን -ትግራይን  ሓዊ ዘሳውርን  ነገር ዝቑስቁስን መልእኽትታት ክመሓለለፍ ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ከኣ ዓገብ ክበሃል ዝግባእ እዩ ኢልና ስለዝኣመና፡ ካብ ረብሓ ክሳራ ካብ ንኢሳይያስ ንህዝቢ ዝያዳ  ንህዝቢ ዝትንክፍ ምዃኑ ክርደኡ፡ ንበሃልቱ ከስተውዕሉሉ ንላቦ። እቲ ዝተባሀለ  ወይ ንኢሳይያስ ኣምሲልካ ንህዝቢ ዘነወረ  ዘርኢ ተኮር ናይ ውሽጥኻ ጽልኢ ንምግላጽ ዝግለጹ ቃላት፡ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ነዞም ዝስዕቡ ይመስሉ።

-ኣቶ ኢሳያያስ፡ ከምቶም ዘርኢ ጉንዲ ሓረግካ ወዲ ድሙስ ነይገድፍ ግብረ እሙ ኮይኑካ-ዝብል ዘርኢ ተኮር ጽልኢ

- ኣቶ ኢሳይያስ፣ ተወላዲ ናይ ዘን ኣውራጃታት ከበሳ እንተትኸውን ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ  ክትፈድዮስ ይትረፍ ክትገብሮ ኣይምሓሰብካዮን ነርካ ዝብል፣ ኤርትራ ካብ ማህጸና ዝወጹ ኣጋንንቲ ህግድፍ ከምዘለውዋ ኪሒድካ ብትውልዲ ናብ ማዕዶ ምስጋር፣

 - ኣቶ ኢሳይያስ  ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንጀራ ምድርቤቱ በሊዕካ ዝዓበኻ፡ወዘ-ተረፈ ፡ብምባል ክስታቶም ይቕጽሉ። እቲ ቀንዲ ከመሓላልፍዎ ዝደልዩ ዘለው፡ ዕላማን መልእኽትን  ከኣ፡ ኢሳይያስ ወዲ ዜጋ ዘይምዃኑ እዩ ዝብድለና ዘሎ ፡ኤርትራዊ እንተዝኸውን ክንድዚ ኣይምጨከነልናን ፡ዝብል ግጉይ ኣመለኻኽታ እዩ።  መቃመሚ  ንኢሳይያስ ገርካ ናብ ተጋሩ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ጸላእትና እዮም ናብ ዝብል የቕንዕዎ ኣለዉ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናትውን  ደጋፊ ስርዓት ህግድፍ ፕሮፈሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝበሃል  ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ትግራይ ሰላም ከምዘይህሉ መንእሰያት ካብናቱ ጽልኢ ክወርሱ ዝጽውዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ። ግን ስለምንታይ? ብሓቂ ምስ ኩሉ ካሊእ ክፋላት ኢትዮጵያ ሰላም ክህልወና ምስ ተጋሩ ግን መንእሰያት ተጠንቀቁ ምባሉ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዶ ንረብሓ ህግድፍ? ህግድፍ ብዘይ ጸላኢ ክነብር ስለዘይኽእል ነዚ ነውራም ዘረባ ብወዲ 88 ዓመት ሰብኣይ ገይሩ መርገጺኡ ነጊሩና ኣሎ። እቲ ዝገርም ነገር ግን እዚ እዚ ዝተማሕረን ናይ ዕድመ በዓል ጸጋን ዝተባህለ ወዲ 88 ዓመት ሰብኣይ ከምዚ ካብ ተዛረበ መን እዩ ናይ ሰላምን ዕርቅን ትምህርቲ ክምህር ዝብል ሕቶ ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ።  ወልቀመለኽቲ ግን ስልጣን ልዕሊ ህዝቢ ዘፍቅሩን፡ህዝቦም ዘብርሱን ምዃኖም ዓለምና ናይ ክንደይ ሃገራት፡ታሪኽ ሓቊፋቶን መዝጊባቶን ዘላ ንጹር ሓቂ እዩ። ናብ ርሑቕ ከይከድና ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ፡ ግብጺ፡ሊብያን ከኣ መርኣያ ናይ  መጻንሒ ስልጣኖም ንህዝቦም ማዕረ ክንደይ ከምዝበደሉ ብቐረባ ንዕዘቦ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ቀይ-ባህር ዝብል ውቅበን ሒዞም ኣብ ሊዕሊ ናይ ገዛእ ርእሶም ህዝቢ ዘውረድዎ  ሞትን መቅዘፍትን ዝግመት ኣይኮነን።በዚ ኣመለኻኽታ ምርኣይን ምምእዛንን  እምበር፡ ምስ ሓረግን -ዘርኢ-ሰብን  ምበኣስ ሰበቡ ነዊሕ ዕዳኡውን ከቢድ ዋጋ እዩ እሞ፡ ካብ ከምዚ ዝበለ ኣመለኻኽታ ክንቁጠብ ክንላቦ ንፈቱ።  ከምዚ ናይ ፕሮፈሰር ኣስመሮም ደኣ ናይ መወዳእታ ጫፍ ዝበጽሔ ኣይኹን እምበር ኣብ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን እውን ተመሳሳልነት ኣሎ።

እዞም ከምዚ ዝበለ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ኣሕዋትና  እቲ ናይ ዘርኢ ሓረግን ጉንዲ-ትውልድን ዝብል  ሓሳቦም ብፍላይ ኣብ ሊዕሊ ተጋሩ -ኢትዮጵያውያን  ዝነቅል ክሲ  ደኣምበር ንጉጅለን ውልቀሰብን ከምዘይኮነ ዘነጽሩ መግለጺታቶም ይምስክሮ እዩ።፡ እዚ ኣብ ሞንጎ ዜጋታት ኤርትራውን ሓረግን ዘርእን ዝብል ክለዓል ከሎ፡ ካብ ዘሰማምዕ ዝፈላሊ ስለዝበዝሕ ፡ናብዚ ትሑትን ምስ ዘበና ዘይኸይድን ኣጠማምታ ምውራድ ኣየድልን ክንብል ንደሊ። ተጋሩ  ብፍላይ ከኣ  ሕወሃት፡ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ፡ ኤረ፡ ደመኛታት ጸላእትና ከምዝኾኑ፡ህግድፍ ለይትን ቀትርን ነጊሩና እዩ፣ እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ ኣለልዩ ናብ ኣሕዋቱ ተጋሩ ክዕቆብ ነቲ ናይ ህግድፍ ድራር ዕለት ፕሮፖጋንዳ ፈንጢሱ፡ ብጥይት እንዳ ተቀተለን እንዳ ሰንከለን ናብቶም ጸላእትኻ ተባሂሎም ዝተነግሩዎ፡ ኣትዩ ጽላል፡ ካብ ረኸበ፡ ንኹሉ ድንግርግር ዝብሎ  በዚ እንተዘይተረዲኡ፡ ካሊእ መረዳእታ ቀሪብካሉ ከቶ ኣይክቕበልን ኣይክእረምን እዩ ። ነዚ ግፍዒ ህግድፍ ብኣብነት ንምስናዩ ክጥዕም ከኣ ዕለት 4 ለካቲ፡2012  ራሄል በራኺ ኣብ ኣፍደገ ባይቶ- ዓዳ  ዝበጽሓ ንመልከት ኩሉ ነብሳ ብጥይት ተበሳሲዓ ሳላ እቶም ጸላእቲ ተባሂሎም ዝተነግሩዋ ግን ሂወታ ተሪፋ እያ። https://www.youtube.com/watch?v=jxKpCvUNPeY። እዚ ካብቲ ኣሽሓት ህዝብና ኣብ ትሕቲ ህግድፍ ዝረኽቦን ዘሕልፎን ዘሎ ኣብነት እዩ። ጸላኢና ከኣ ፍሉጥን ሓደን እዩ። ብርግጽ ክምኽነዮ ዘይከኣል ነገር እንተሎ፡ በዚ ህግድፍ ዝወለዖ፡ ሰባብ ናይ ውጡን ኲናት ዝሰዓበ፡ ምምዝባል ህብታት ማለት ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጉ ስድራቤታት ኤርትራን፡ ካብ ኤርትራ ዝተሰጉ ስድራቤታት ኢትዮጵያን፡ብፍላይ ከኣ ተጋሩን፡ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ፡ንኹሉ ዘሕዘነ ተግባር እዩ። እቲ ብፍላይ ብሓድሓደ ኤርትራውያን ከሰስቲ ንተጋሩ ዝቐርብ ክሲ ግን፣ ኢትዮጵያውያን ከምዘይተሰጉን እቲ በደል ኣብ ሊዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ከምተፈጸመ ገርካ ምግላጽ ግን፡ ፈትሓውን ሚዛናውን  ዘይምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ህግድፍ ንባዕሉ ተቀቢሉ ኣብ ሓዊ ጠቢሱ ፋሕ ብትን ኣብሊዎም ደቆም ኣስኢንዎም  ክንሱ ፡ ከምተሓላቒ ናይ ዝተሰጉ ክመስል በዚ እዩ፡ ምስ ተጋሩ ክበኣስን ክካሰስን ይነብር ኣሎ  እሞ ነዚ ህግድፍ ዝወሰዶ ናይ ጽልኢ ኣርእስቲ ኣይንድገም ኣይንቀጽሎን ክንብል ንላቦ፡ ምኽንያቱ እዚ ነቶም ግዳያትውን ሓገዝ ኣይኾኖምን እዩ።ዝነበረ ጌጋታት ኣሪምካ ናብ ንቡር ንኽትምለስውን ከምዕንቅፋትን ከም ዘራጊቶን ክኸውን ከምዝኽእል ምግንዛብ ይግባእ ንብል። እቲ ዝገርም ነገር ከኣ፡ እቶም ኩሎም ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጉ ዜጋታትና፡ ኣብ ኤርትራ ዝኸፍኤ ሂወት ምስተቀበሎም፡ እቶም ዝበዝሑ ተመሊሶም ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዎም ከኣ ነቲ ጉዳይ፡ ርሲዕካ ንቕድሚት ክትጥምት ዝገብር  ዝዓበየ ምስክር እዩ። ስለምንታይ ደኣ ወልቀ ተበደልቲ ሕሉፍ ረሲዕም ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም እንዳ-ነብሩ ከለው ፡ ዝረሳዕናዮ ከይመስለኩም እንዳበልና ሎሚ ምግላጹ ኣገዲሱና?

 ኣብዚ ጉዳይ ግን ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ከምዝበሃል እቶም ብኸምዚ ጥራይ ንሕለቕሲ ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከለው ህግድፍ ተቐቢሉ ደቆምን ነብሶምን ደቂ 60 -70ዓመት ከይተረፈ ናብ ሓዊ ክጠብሶም ከሎ  ስለምንታይ ክሳብዚ ሎሚ ዘይተጣበቕናሎም? ክከሓሱን መትከሊ እግሪ ክረኽቡን መን ሓሲብሎም ይፈልጥ? እወ ኣብ ገገዛና ብኸመይ ሰጊርናዮ ንፈልጦ ኢና፡ ግን መኣስ ኢና   ተሓለቕቲ ክንኮነሎም ዝግበኣና? ኣቕሊብናሉ'ኸ ንፈልጥ '? ወይ ከኣ ንወያነ ክንከስስ ከለና ጥራይ ኢዮም ዝቕጀሉና? ግን  ስለምንታይ ነፍሲሄር 1ይ ሚ\ መለስ ዜናዊ ይቕረታ ሓቲትሉ ከሎኸ፡ ልዕሊ እቶም ብዱላት ኮይና ኣብዚ እዋን ከነበድብዶ ይድለ ኣሎ?፣ ተመሳሳሊ ንኤርትራ ወኪሉ ንተጋሩ ይቕረታ ክሓትት ዝምድና ንኽመዓራረ ዝሓስብ መንግስቲ እንተዘይብልና ንሕና'ኸ ይቕረታኦም ተቐቢልና ፡ ይቕረታ ከምዜጋታት ዘይንህበሉ ወይ ዘይንሓስበሉ ምኽንያት፡ስለምንታይ እዩ? እምበኣር በዚ ኣጋጣሚ ክቡራት ኣሕዋትና ተጋሩ፣ ከምቲ ብቀዳማይ ሚንስተርኩም ሃገር ወኪሉ ይቅረታ  ዝሓተቶ ፣ ብሸነኽ ኤርትራ ከኣ ሃገር ወኪሉ ይቕረታ ዝሓተኩም ክሳብ ትረኽቡ፡ ንሕናውን ይቅረታኹም ተቀቢልና ይቕረታና ተቀበሉ ክንብለኩም ንደሊ። በዚ ኣቢሉ ከኣ ዝነበረ ሕማቕ ንታሪኽ ገዲፍና፡ ንቡር መጻኢ ክንሓስብ ሕውነት እዚ ህዝብታት እዚ፡ልዕሊ ፖለትካን ፖለቲከኛታትን ምዃኑ ክንሰብኽን ክትሰብኩን፡ ሓደራ ንብል። ቅርሕንትን ሕሉፍ ታሪኽን ኣብ ኩርምቲ ቀርቂርካ ምንባር ብቐዳምነት ንርእስኻ፡ ሲዒቡ ንህዝብታት ዝጎዲእ ጥራይ ኣይኮነን መርዚ ሰቲኻ ንስኻ ብጥዕና ክትነብር ካልኦት በቲ ዝሰተኻዮ መርዚ ክሞቱልካ  ከም ምቡሃቕ እዩ ዝቑጸር።ኣብዚ እዋን ከኣ ኣብቲ  ቀንዲ ጉዳይካ ኣተኩርካ ከይትሰርሕ ከም ስልቲ ውሽጣዊ  ጸገምካን ጉዳያትካን ግዳማዊ  ጸገም ምምሳል ፡ ስልቲ መሳርዕ ህግድፍ  እምበር ፡ኣንጻር ህግድፍ እየ ካብ ዝብል ተቓላሳይ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ፍጹም ትጽበዮ  ጉዳይ ኣይኮነን። ህብናውን እዋናዊ ትጽቢቱ እዚ ኣይኮአንን። ምኽንያቱ መን እዩ ኣብዚ ኣብጺሕዎ ኣዳዕዲዑ ይፈሊጥ ስለዝኾነ።ኣብ ምዕራብ ዓለም እንዳ ተቐምጥና ዝብላዕን ዝስተን ንባዕልና ኣንዳ-ኣማረጽና፡ ህዝብና ድራር ዕለት ሲኢኑ፡ክሳብ ማይ ቢሑቕ ገይሩ፡ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ፡ ክማቐል እንዳ ተዓዘብና ፣ ላዕሊ ታሕቲ ኢሉ ከይበልዕ፡ዝርካቡ ዘፍረዮ ዘራእቱ  ኣብ ዓውዲ ብህግድፍ እንዳተዘምተ፡ ዘሕልፎ ዘሎ ሕሱር ናብራ ምግላጽ ክሳብ ዝስእኖ ከቢድዎ ኣብዘሎ እዋን ፡ትንፋስ ረኺቡ ባኒ ዓዲ-ግራት ብገንዘቡ ገዚኡ እንተ ተደረረ ከመይ  ገይሩ እዩ 2ተ ሞት ወይ ኮር ተገልበጥ ዝብል  ሕሱር ትርጉም ዝወሃቦካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓብይ ጸገም ከ ከመይ ኢሉ እዩ ነዚ ከም ሕፍረትን ውርደትን ዝተቖጽረ? እቲ ወቐሳ ንህግድፍን ብህግድፍ ንዝወረደ ጸገምን  ከይንብሎ ከኣ እቶም ዶብና ሰጊሮም በቢዓይነቱ  እንጀራና ዝበልዑ ዝብል ሓረግ ፡ኮር ተገልበጥ ዝብሉ ኣገላልጻታትን ንህግድፍ ከምዘይኮነ ጽቡቕ ገይሩ ኣነጺርዎ ኣሎ ። ኣብ ኣውሮጳን ኣመሪካን ኣብዝረሓቐ ተሰዲድካ ዝመቀረ ባኒ ፡ ካብ  ምርካብ ዋላ ምስ ሓመዳ ትኹን ባዕሉ ዝሰንከታ ኣብ ገዝኡን ዓዱን ኮይኑ ዝምገባ ከምትበልጾ ዘጠራጥር የብሉ።፡ካቡኡ ሓሊፉ ከኣ  ዓድግራት ዊዒሉ ምሸት ኣብ ገዝኡ ተመሊሱ ዝድረሮ ድራር ገዚኡ እንተተመልሰ ከም ሕማቕ  ገርካ ዝግለጸሉጸሉ ምኽንያት እንታይ እዩ።? እቲ ድራር ዕለትካ ሒዝካ ንገዛኻ ምምላስን፡ኣርሒቕካ ጠፊእካ ክንስኻ ኣብዘይ ትፈልጦ ዓድን ባህሊን ኮንካ፡ ንባኒ ዓድግራትን ንዓዳጋን ዘመክሕ ነገር ከ እንታይ እዩ እቲ ጸገም? ። እዚ ከኣ ናይ ሎሚ ዘይኮነ ካብ ጥንቲ ባኒ ጥራይ ዘይኮነ ኩለመዳያዊ ዕዳጋ ብሓባር ዝገብርን ዝዋሳእን ህዝቢ ምዃኑ መኣስ እዩ ተረሲዑ? ። በዚ ህዝብና ሓጎሱ ደኣ ምሉእ ኣይኮነን እምበር ካብ ዓዲ-ግራት ባኒ ምግዝኡስ ንቡር እዩ ነይሩ።ስለዚ ኣተሓሳስባና፡ ናይ ህዝብና  ሓዘኑን ሓጎሱን ምስናትና ፡ ዘይሳነ ከይከውን ከነስተውዕሉ ይግባእ።

ኩሉ ነገር ምስ ዓቐንን ድልየትን ህዝብኻ ምስጓም እዩ ዘድሊ ክንብል ንፈቱ። ነዚ ከምዚ ዝበለ ኣገላልጻ፡ናብ ኢሳይያስ ዝቐንዔ ወይውን ናብ ሕወሓት ፡ጥራይ ዝጠመተ እዩ፡ ኢልካ ብዝኾነ ክምኽነዮ ፡ዝከኣል ኣይኮነን። ከምቲ ንድሙን ጸዎታ ነጭዋን ሂወታ ዝበሃል እዚ ንህዝብና ሂወቱ ነዚ ከምዚ ዝብል ግን ናይ ፖለቲካ ጸወታ እዩ እሞ ሕሰብሉ ንብለኩም። ብመሰረቱ ንኣቶ  ወልደኣብ ወልደማርያም ከም ጅግና ዝቕበል ከመይ ኢሉ እዩ ንኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብዘርኢ-ሓረግ ዝኸስስ?እቲ ምርዳእ ዘድልዮ ሓረግ-ዘርኢ-ጉንዲ ኢሳይያስን-ሕወሓትን፡ ምስ ሓረግ ዘርኢ-ጉንዲ ህብታት ኤርትራን-ትግራይን ሓደ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ። ይትረፍዶ ካብ ከምዚ ዝበለ ሰፊሕ፡ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ህዝቢ፡ካብ ሓንቲ ስድራ እንተኾነውን ሓደ ጋኔን ሓደ መልኣኽን ኮይኖም ባህርያቶም ብተቃራኒ ከምዝኸውን፡ደኣ፡ንረዳእ እምበር፡ብሓረግ-ትውልዲ ዝጽላእ ሰብ የሎን።እዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ፡ዝቀርብ ክሲ ደኣምበር ኣብ ልዕሊ ውድብ ኮነ ኣብ ውልቀሰብ ኢልካ ክምኽነየሉ ኣይከኣልን እዩ። ብተመሳሳሊ፡ንጹሩነን ጭብጥን  ዘይብሉ፣  ሕወሓት በቲናትና፣ ናይ ጽልኢ መኣዲ ፈጢራ፡ኩናማን ሳሆን ኢላ ፈላልያትና ዝብልውን መቀጸልታ ናይ ቅርሕንትን ጽልእን ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ እቶም ኤርትራውያን ዜጋትትውን ሕወሓት ብዝበሎም እንተ ደልዩ፡ብሄር፡ እንተ ደልዩ ኣውራጃ ፣ እንተ ጢዒምዎ ከኣ ሃይማኖት፡ኢሉ ከም ባምቡላ ሕወሓት ናብ ዝደልዮ ዝእክቦምን ዝብትኖምን እምበር ከምሰብ ዘይሓስቡ፡ናይ ገዛእ ርእሶም መትከልን ፕሮግራምን ዘይክተሉ፡ ከምናትካ ስለ ኤርትራን ህዝባንከምዘይሓስቡ ገርካ ምሕሳብ፡ መቀጸልታ ኣተሓሳስባ ህግድፍ እምበር ካሊእ ትርጉም የብሉን ።ምኽንያቱ ከምቲ ሊዕል ኢሉ ዝተገልጸ፡ሃገር ናይ ሓባር እንተኾይና ኣነ ዝሓስቦን ዝትልሞን ጥራይ እዩ ቅኑዕን ጽቡቕን፡ኢልካ ምሕሳብ እቲ ዝኸፍኤ ብሓባር ከንብር ይትረፍ፡ ከቃኒ ዘይኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እንድሕር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ህግድፍ ማዕረ ገርካ ብጸላኢ  ደረጃ፡ትምልከቶን ትመዝኖን ኮንካ ኣብ መትከል ህግድፍ ኢኻ ዘለኻ። ትግራይ ዝጸልእ ሰብ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣሽሓት ዜጋታት ኤርትራውን  እውን ፈታዊኦም ኣይኮነን። እዚ ኣተሓሳስባ ከይተወገደ ከኣ ንሓዋሩ ሰላም ዘይህብ ግጉይ ኣመለኻኽታ እዩ ዝብል ዕጋበት ኣሎና።እዚ ኣተሓሳስባ ማዕረ ክንደይ ዕዉር ምዃኑ እውን ንገለና ካብ ቤተ-ሰብና  ካብ ኤርትራ ክንሰግር ከሎና፣ስለምንታይ ናብ ጸላእትና ተጋሩ ትሰግር ኢሎም ዝተበኣሱና ነይሮም እዮም። እዚ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝገጥመካ ጸገም ከተነጻጽሮ ከለኻ  እቶም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ማዕረ ክንደይ ንተጋሩ ይጸልኡ  ጥራይ ዘይኮነ ማዕረ ክንደይ ካብ ስነ-ልቦና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቦም ከምዝተፈልዩን ከምዝረሓቑን እዩ ዘነጽረልካ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ከሙ ስለዘይሓስብ።ንወያነ  ወይ ትግራይ  ዝጸለኤ ሰብ  ኣገዲዱ ኣብ ትግራይ ኮፍ በል ዝበሎ የሎን፡ ስለዚ እቲ ኣብ ትጋራይ ዘሎ  ውድባትናን ህዝብናን መን ጸላኢኡ ይፈልጥ እዩ። እዚ ንዕቀት ኣብልዕሊ ብሄራውን ሃገራውን ጥርናፈታት ኤርትራ እምበር ብጽልኢ ናይ ተጋሩ ጥራይውን ዝረኤ ኣይኮነን።

  እቲ ዝገርም ግን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስደተኛታትን ውድባትን ባዕሎም ብወግዓዊ መገዲ ተበዲልና እንተዝብሉ ከኣ ጽቡቕ ነይሩ።እዞም ከምዚ  ዝበለ ኣመለኻኽታ ዘዘውትሩ ግን፡ ካብቶም ንብዙሕ እዋን ምስ ተጋሩ ዝሰርሑ ዘይኮነስ ብርሕቀትን ብጥርጣሬን ኮይኖም ብማዕዶ ካብ ዝዕዘቡ ምዃኑ ከኣ፡ ናይ ደሓን ከምዘይኮነ ይእምተልካ እዩ።  ከምቲ ክቡር ሓው ረዲኢ ክፍለ ( ባሻይ) ኣብ ኣሰና ዝበሎን ከምቲ ንምቅርራብ ክልቲኡ ህዝቢ በዓል ዶክተር በረኸት ብርሃነ ዝሰርሕዎን ጌርና ደኣ፡ ኣብ ምድግጋፍ ዝተሞርኮሰ፡ናይ ሓባር መጻኢና ንጠምት እምበር፡ ንስኻ ሓላይ ሃገር እቲ ካሊእ ከኣ መፍረሲ ሃገር ስለ ዝኾነ፡ ከይትሕግዝዎ ከይትረዳድእዎ ኢድኩም ኣክቡ፡ምሳኹም ዝሰርሕ ዘራጊ ሃገር  ኢልካ ትእዛዝን ፈኸራን ዘለዎ መልእኽቲ ምምሕልላፍ፡ ጠንቁ ካብዘይ ምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ  ኢልና ፡ብትም ክንሓልፎ ኣይመረጽናን። እቲ ከምዚ ዝበለ ኣበሃህላ ግን  ናይ ዘይምትእምማን ኣብ ሞንጎና ምዃኑ እነሆ እኳ ሎሚ ነቲ ጊዜናን ሓይልናን፡ኣብ ህግድፍ ከነውዕሎ ዝግበኣና ዝነበረ፡ናብዚ ዝዓደምኩሞ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን መልሲ ክንህብ ቀሲቡና ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡እቲ ሓደ ዝያዳ ተሓላቒ፡እቲ ካሊእ በታኒ ሃገር ኢልካ ምሕሳብ እዩ፡ እሃገር ዝብትን እምበር፡ምስ ሕወሓት ትማሊ ብሓደ ተሰዊእና፡ ተቀቢርና፡ጸላእትና ሲዕርና፡እንተልና ሎሚውን ክድገም ዘለዎ ንሱ ጥራይ እዩ ክንብለ ንደሊ።እዚ ከኣ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ሓባር ዝምድና ፡ደድሕሪ ህግድፍ እንዳኸድና ከነበላሽዎ ዘይኮነስ፡ተኸናኺና ከነዕርዮ ሕጂውን ምስ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን፡ ምስራሕ ረብሓ እምበር ጉድኣት የብሉን።ስለዚ ደጊምና ክንብሎ ንደሊ መሪሕ ወድብ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምስ ህግድፍ ምስ ህዝቢ ኤርትራ  ደለይቲ ለውጢ ደቁን ክሰርሕ ክንዕድሞ እምበር ክንርሕቆ ከምዘይግባእ ክረዓም ዘለዎ ሓቂ እዩ ኢልና ንዓግብ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለውን ዝነበሩን ውዳቤታት እቲ እንኮ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ዘኽበረ ውድብ እንተሎ ወድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጥራይ እዩ። እዚ ከኣ ንብዙሓት ኣብ ህውተታ ዝነበሩ ካልኦት ኤትዮጵያውያን እውን ከምዝቕይር ገይሩ እዩ። ሎሚ ንኤርትራ ንምጉባጥ ዝደልዩ ሓይልታት የለውን እኳ እንተዘይተባህለ ህዝብታት ባዕሎም ንባዕሎም ክመሓደሩ ዝብል ፈደራላዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ምትካሉ ከኣ እንተላይ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ክመሓደር ከምዘለዎ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምዝርዕምዎ ዝገበረ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ብፍጹም ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ገርካ ምግላጽ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ንትርፎ ክሳራ ረብሓ ዘይርከቦ  ኣበሃህላ እዩ ኢልና ንኣምን። በዚ ከኣ ምስኩሉ ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ንዝመጾም ብናይ ኤርትራ ጉዳይ  ክሲ ካብ መትከሎም ከይዘንበሉ ምቕጻሎም  ሕርያ ኤህዝቢ ኤርትራ ምኽባሮም እዩ ዘረጋግጸልና። ስለዚ እዞም ሓዳሮም ዝወጹ ማናቱ ኣሕዋት ሰላሞም ንዘለኣለም ይዓንብብ ጽልኢ ንዝሰብኩውን ዕድል ኣይንሃቦም።ስለምክትታልኩም ነመስግን።

እዚ ሓሳባትዚ ንኣመለኻኽታን ኣተሓስስባን ደኣምበር ንዝተፈለዩ ውዳቤታትን ወልቀሰባትን ብፍላይ ዘይምልከት ኣብ ሓሳባት ዘተኮረ ምዃኑ ክነብርህ ንደሊ።

ኢማይል። downhearted65@gmail.com

1, ኣስፋሃ ገብረመድህን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ሚዞሪ

2,ግርማይ ኣብርሃ ገብራይ ሕ\መ ኣመሪካ ሚዞሪ

3,ፍሰሃጽዮን ሓጎስ ሕ\\ኣመሪካ ሚዞሪ

4, ኣሰፋው ኣስረስ ሕ\\ኣመሪካ ሚዞሪ

5,ሳሙኤል ዮሃንስ መሃንዘል ሕ\\ኣመሪካ ዳላስ

6,ሽሻይ ሓየሎም ሕ\መ ኣመሪካ ዲሲ

7,ዳኒኤል የማነ ሕ\\ኣመሪካ ሚዞሪ

8,ናይዝጊ ተኪኤ ሕ\\ኣ ተክሳስ

9,ገብረሂወት በርሀ ሕ\\ኣ ባፋሎ

10,ተሾመ መሓሪ ሕ\\ኣ ደንቨር

11, ዳዊት ኣበበ ሕ\\ኣ ኣሪዞና

12, ተመስገን ኪዳነ ጀርመን

13, መሓሪ ፍሰሃየ ሕ\\ ሚዞሪ

14, ኣማኑኤል ኣስገዶም ሽወደን

15, ረዘነ ዮሃንስ ሕ\\ ኣመሪካ

16, ቢንያም ካሕሳይ ሃገረ እስራኤል

17, ሰሎሞን ገብረወልድ ሽወደን

18,ፍቕረ ኣጽብሃ ሽወደን

19, የማነ ዮሃንስ ዙሪክ

20, ጸጋይ ሃይለ ሕ\\ኣ ካሊፎርንያ

21, ሃይለ በየነ ሆላንድ

22, ፊደል መኮነን ሃገረ ጀርመን

23, ፋና ጎልያድ ሕ\\ኣ ደንቨር

24, ልኡል ኣየለ ሆላንድ

25,ገብረሂወት ሓድጉ ነርወይ

26,ሳሙኤል ኣብራሃም ሕ\\

27, ሰመረ ኣለም ሕ\\\ሚዞሪ

28, ኣቤል ኣብራሃም ሕ\\ኣ ሚዞሪ

 


Back to Front Page